CascadiaPHP 2024

array_fill

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_fillBir diziyi değerlerle doldurur

Açıklama

array_fill(int $başlangıç, int $miktar, mixed $dolgu): array

başlangıç bağımsız değişkeni ile belirtilen anahtardan başlayarak miktar sayıda elemana dolgu değerini yerleştirir.

Bağımsız Değişkenler

başlangıç

Döndürülecek dizinin ilk indisi. Sadece negatif olmayan indisler desteklenmektedir.

başlangıç negatifse, dönen dizinin ilk indisi başlangıç olur, sonrakiler ise PHP 8.0.0 öncesinde sıfırdan başlardı. PHP 8.0.0 ve sonrasında ise negatif indisler normal olarak artmaktadır. (örneğe bakın).

miktar

Diziye yerleştirilecek eleman sayısı. Sıfırdan büyük, 2147483647'den küçük ya da bunlara eşit olmalıdır.

dolgu

Dolgu için kullanılacak değer.

Dönen Değerler

Doldurulmuş diziyi döndürür.

Hatalar/İstisnalar

miktar kabul edilen aralığın içinde değilse ValueError yavrulanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 miktar kabul edilen aralığın içinde değilse artık ValueError yavrulanıyor, evvelce bir E_WARNING çıktılanıyordu ve işlev false döndürüyordu.

Örnekler

Örnek 1 - array_fill() örneği

<?php
$a
= array_fill(5, 6, 'banana');
print_r($a);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [5] => banana
  [6] => banana
  [7] => banana
  [8] => banana
  [9] => banana
  [10] => banana
)

Örnek 2 - Negatif başlangıç indisli array_fill() örneği

<?php
$a
= array_fill(-2, 4, 'pear');
print_r($a);
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 7 çıktısı:

Array
(
  [-2] => pear
  [0] => pear
  [1] => pear
  [2] => pear
)

-1 indisinin PHP 8.0.0 öncesinde var olmayacağı unutulmamalıdır.

Notlar

Negatif anahtarlarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için array bölümüne bakınız.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
81
csst0266 at cs dot uoi dot gr
19 years ago
This is what I recently did to quickly create a two dimensional array (10x10), initialized to 0:

<?php
$a
= array_fill(0, 10, array_fill(0, 10, 0));
?>

This should work for as many dimensions as you want, each time passing to array_fill() (as the 3rd argument) another array_fill() function.
up
45
anatoliy at ukhvanovy dot name
10 years ago
If you need negative indices:
<?php
$b
= array_fill(-2, 4, 'pear');//this is not what we want
$c = array_fill_keys(range(-2,1),'pear');//these are negative indices
print_r($b);
print_r($c);
?>
Here is result of the code above:
Array
(
[-2] => pear
[0] => pear
[1] => pear
[2] => pear
)
Array
(
[-2] => pear
[-1] => pear
[0] => pear
[1] => pear
)
up
3
user at NOSPAM dot example dot com
3 years ago
As of PHP 8.0 the example code

<?php
$b
= array_fill(-2, 4, 'pear');
print_r($b);
?>

now returns

Array
(
[-2] => pear
[-1] => pear
[0] => pear
[1] => pear
)

See https://wiki.php.net/rfc/negative_array_index and https://github.com/php/php-src/pull/3772
up
35
mchljnk at NOSPAM dot gmail dot com
10 years ago
Using objects with array_fill may cause unexpected results. Consider the following:

<?php
class Foo {
public
$bar = "banana";
}

//fill an array with objects
$array = array_fill(0, 2, new Foo());

var_dump($array);
/*
array(2) {
[0]=>
object(Foo)#1 (1) {
["bar"]=>
string(6) "banana"
}
[1]=>
object(Foo)#1 (1) {
["bar"]=>
string(6) "banana"
}
} */

//now we change the attribute of the object stored in index 0
//this actually changes the attribute for EACH object in the ENTIRE array
$array[0]->bar = "apple";

var_dump($array);
/*
array(2) {
[0]=>
object(Foo)#1 (1) {
["bar"]=>
string(5) "apple"
}
[1]=>
object(Foo)#1 (1) {
["bar"]=>
string(5) "apple"
}
}
*/
?>

Objects are filled in the array BY REFERENCE. They are not copied for each element in the array.
up
1
miguelxpain at gmail dot com
12 years ago
I made this function named "array_getMax" that returns te maximum value and index, from array:

<?php
//using array_search_all by helenadeus at gmail dot com

function array_search_all($needle, $haystack)
{
#array_search_match($needle, $haystack) returns all the keys of the values that match $needle in $haystack

foreach ($haystack as $k=>$v) {

if(
$haystack[$k]==$needle){

$array[] = $k;
}
}
return (
$array);


}

function
array_getMax($array){

$conteo=array_count_values($array);

if(
count($conteo)==1 ){//returns full array when all values are the same.
return $array;
}

arsort($array);

//$antValue=null;
$maxValue=null;
$keyValue=null;
foreach(
$array as $key=>$value){
if(
$maxValue==null){
$maxValue=$value;
$keyValue=$key;
break;
}
}

$resultSearch=array_search_all($maxValue, $array);

return
array_fill_keys($resultSearch, $maxValue);


}

//example
$arreglo=array('e1'=>99,'e2'=>'99','e3'=>1,'e4'=>1,'e5'=>98);

var_dump(array_getMax($arreglo));

//output
/*
array(2) {
["e1"]=>
int(99)
["e2"]=>
int(99)
}
*/
?>

I hope some one find this usefull
up
-2
Hayley Watson
6 years ago
Fill missing keys in a (numerically-indexed) array with a default value

<?php

function fill_missing_keys($array, $default = null, $atleast = 0)
{
return
$array + array_fill(0, max($atleast, max(array_keys($array))), $default);
}

?>
up
-28
Anonymous
21 years ago
array_fill() cannot be used to setup only missing keys in an array. This may be necessary for example before using implode() on a sparse filled array.
The solution is to use this function:

<?php
function array_setkeys(&$array, $fill = NULL) {
$indexmax = -1;
for (
end($array); $key = key($array); prev($array)) {
if (
$key > $indexmax)
$indexmax = $key;
}
for (
$i = 0; $i <= $indexmax; $i++) {
if (!isset(
$array[$i]))
$array[$i] = $fill;
}
ksort($array);
}
?>

This is usefull in some situations where you don't know which key index was filled and you want to preserve the association between a positioned field in an imploded array and the key index when exploding it.
To Top