PHPCon Poland 2024

array_rand

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

array_randBir diziden belli sayıda rasgele anahtar döndürür

Açıklama

array_rand(array $dizi, int $istek_sayısı = 1): int|string|array

array_rand() işlevi bir diziden belli sayıda rasgele eleman seçer ve bunların anahtarlarını döndürür.

Dikkat

Bu işlev kriptografik olarak güvenilir değerler üretmez ve kriptografik amaçlarla veya döndürülen değerlerin tahmin edilemez olmasını gerektiren amaçlarla kullanılmamalıdır.

Kriptografik olarak güvenilir rastgelelik gerekliyse Random\Randomizer sınıfı Random\Engine\Secure motoru ile kullanılabilir. Basit kullanım durumlarında random_int() ve random_bytes() işlevleri, işletim sisteminin CSPRNG’i tarafından desteklenen kullanışlı ve güvenli bir arayüz sağlar.

Bağımsız Değişkenler

dizi

İşleme sokulacak dizi.

istek_sayısı

Kaç tane rasgele eleman döndürüleceği belirtilir.

Dönen Değerler

Sadece bir girdi alınmak istenirse array_rand() işlevi diziden rasgele bir anahtarla döner. Aksi takdirde, rasgele elemanların anahtarlarını içeren bir dizi döndürür. Böylece, diziden rasgele anahtarlar değerleriyle birlikte bir dizi olarak çekilmiş olur. Birden fazla anahtar döndürülüyorsa, bunlar dizideki yerlerine uygun sırada çekilir. Dizideki öğe sayısından daha fazla öğe çekilmek istenirse E_WARNING seviyesinde bir hata oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.10 Dahili rasgelelik algoritması değiştirildi. Libc rand işlevi yerine artık » Mersenne Twister Rasgele Sayı Üreteci kullanılıyor.
4.2.0Rasgele sayı üreteci otomatik tohumlanır.

Örnekler

Örnek 1 - array_rand() örneği

<?php
$input
= array("Neo", "Morpheus", "Trinity", "Cypher", "Tank");
$rand_keys = array_rand($input, 2);
echo
$input[$rand_keys[0]] . "\n";
echo
$input[$rand_keys[1]] . "\n";
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
92
Anonymous
14 years ago
If the array elements are unique, and are all integers or strings, here is a simple way to pick $n random *values* (not keys) from an array $array:

<?php array_rand(array_flip($array), $n); ?>
up
67
Anonymous
11 years ago
It doesn't explicitly say it in the documentation, but PHP won't pick the same key twice in one call.
up
22
grzeniufication
6 years ago
<?php

/**
* Wraps array_rand call with additional checks
*
* TLDR; not so radom as you'd wish.
*
* NOTICE: the closer you get to the input arrays length, for the n parameter, the output gets less random.
* e.g.: array_random($a, count($a)) == $a will yield true
* This, most certainly, has to do with the method used for making the array random (see other comments).
*
* @throws OutOfBoundsException – if n less than one or exceeds size of input array
*
* @param array $array – array to randomize
* @param int $n – how many elements to return
* @return array
*/
function array_random(array $array, int $n = 1): array
{
if (
$n < 1 || $n > count($array)) {
throw new
OutOfBoundsException();
}

return (
$n !== 1)
?
array_values(array_intersect_key($array, array_flip(array_rand($array, $n))))
: array(
$array[array_rand($array)]);
}
up
10
grzeniufication
6 years ago
<?php
// An example how to fetch multiple values from array_rand
$a = [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' ];
$n = 3;

// If you want to fetch multiple values you can try this:
print_r( array_intersect_key( $a, array_flip( array_rand( $a, $n ) ) ) );

// If you want to re-index keys wrap the call in 'array_values':
print_r( array_values( array_intersect_key( $a, array_flip( array_rand( $a, $n ) ) ) ) );
up
2
fulachan2 at gmail dot com
2 years ago
array_rand () takes a random value without ever being able to go back in its choice of random value.
A simple example:
I decide to mix an array of 10 entries to retrieve 3 values. This choice will give increasing and random values.

$myarray = range(1,10);

$pm = array_rand($myarray,3);
// $pm return array(0->0,1->6,2->8)

But if I decide to shuffle an array of 10 entries to get 10 entries, array_rand () will choose to assign a value to each return value and therefore the return array will not be random.

$gm = array_rand($myarray,count($myarray));
// $gm not random array(0->0,1->1,2->2,3->3,4->4,5->5,6->6,7->7,8->8,9->9)

The easiest way to have a truly random value:
either use array_rand () in a loop of 1 value at a time

$deg = range(-60,60);
$size = range(16,64);
$color = ["blue","red","green","pink","orange","purple","grey","darkgreen","darkkhaki"];
$i = 0;
$longueur = 10;
do{
++$i;
printf("<span style='transform: rotateZ(%ddeg); display: inline-block;font-size: %spx; color:%s'>%s</span>",
$deg[array_rand($deg)],
$size[array_rand($size)],
$color[array_rand($color)],
$alnum[array_rand($alnum)]);

}while($i < $longueur);

------------------
or simply use shuffle () to shuffle the array really randomly.
up
1
divinity76+spam at gmail dot com
2 years ago
for a cryptographically secure version, try

<?php

/**
* fetch a random key from array, using a cryptograpically secure rng
* discussed+reviewed at https://codereview.stackexchange.com/questions/275832/cryptographically-secure-version-of-the-core-array-rand-function/
*
* @param array $array
* @throws ValueError if array is empty
* @return int|string key
*/
function array_rand_cryptographically_secure(array $array)/*: int|string*/ {
$max = count ( $array ) - 1;
if (
$max < 0) {
throw new
ValueError ( 'Argument #1 ($array) cannot be empty' );
}
return
key ( array_slice ( $array, random_int ( 0, $max ), 1, true ) );
}

$tests = [
[
5, 6, 7],
[
'a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3],
[
'zero', 4 => 'four', 9 => 'nine'],
[
"PEAN"=>0],
[]
];
foreach (
$tests as $test) {
echo
array_rand_cryptographically_secure($test) . "\n";
}

?>
(this is an improved version, which unlike the first version, avoids copying *all* the keys)
up
-8
Vitaly
2 years ago
Generate random index in weights array.
Implementation of Vose's Alias Method.

<?php
class AliasMethod
{
protected
$count;
protected
$prob;
protected
$alias;

public function
__construct($weight)
{
$count = count($weight);
$sum = array_sum($weight);
$d = $count / $sum;
$small = [];
$large = [];

foreach (
$weight as $i => & $w) {
if ( (
$w *= $d) < 1)
$small[] = $i;
else
$large[] = $i;
}
unset(
$w);

$prob = [];
$alias = [];

while (!empty(
$small) AND !empty($large)) {
$l = array_pop($small);
$g = array_pop($large);
$prob[$l] = $weight[$l];
$alias[$l] = $g;

if ( (
$weight[$g] += $weight[$l] - 1) < 1)
$small[] = $g;
else
$large[] = $g;
}

foreach (
$large as $i)
$prob[$i] = 1;

foreach (
$small as $i)
$prob[$i] = 1;

$this->prob = $prob;
$this->alias = $alias;
$this->count = $count;

}

public function
next(): int
{
$i = mt_rand(0, $this->count - 1);
if (
mt_rand() / mt_getrandmax() <= $this->prob[$i])
return
$i;
else
return
$this->alias[$i];
}
}

// Usage:

$weight = [1, 2, 1, 1, 100, 1, 1, 5, 1, 1];
$rnd = new AliasMethod($weight);

$results = array_fill(0, count($weight), 0);

for(
$i = 0; $i < 100000; ++$i) {
$results[$rnd->next()]++;
}
print_r($results);

/*
Array
(
[0] => 901
[1] => 1785
[2] => 899
[3] => 907
[4] => 87655
[5] => 867
[6] => 836
[7] => 4371
[8] => 910
[9] => 869
)
*/
To Top