array_unique

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

array_uniqueDiziden yinelenen değerleri siler

Açıklama

array_unique ( array $dizi [, int $seçenekler = SORT_STRING ] ) : array

dizi dizisinden yinelenen değerleri sildikten sonra yeni diziyi döndürür.

Anahtarlar korunacaktır. array_unique() önce değerleri birer dizge olarak sıralar, sonra her eleman için saptadığı ilk anahtarı tutar ve diğer tüm anahtarları yoksayar. Burada bahsedilen ilk anahtar girdi olarak verilen (sıralanmamış) dizinin ilk elemanı ile ilişkili anahtar olmayabilir.

Bilginize: İki elemanın eşit kabul edilebilmesi için şu şart sağlanmış olmalıdır: (string) $elem1 === (string) $elem2. Başka bir deyişle: İki elemanın dizgesel gösterimleri aynıysa bu iki eleman birbirine eşittir. İlk eleman daima kullanılır.

Değiştirgeler

dizi

Üzerinde işlem yapılacak dizi.

seçenekler

İsteğe bağlı bu değiştirge ile işlevin davranışını değiştirebilirsiniz.

Olası seçenekler:

 • SORT_REGULAR - öğeler normal olarak karşılaştırılır (türleri değiştirilmez).
 • SORT_NUMERIC - öğeler sayısal olarak karşılaştırılır
 • SORT_STRING - üyeler dizgesel olarak karşılaştırılır
 • SORT_LOCALE_STRING - öğeler dizgesel olarak yerele göre karşılaştırılır. PHP 4.4.0 ve 5.0.2'de eklermiştir. PHP 6 öncesinde, sistem yereli setlocale() kullanılarak değiştirilirdi. PHP 6'dan itibaren i18n_loc_set_default() işlevini kullanmalısınız.

Dönen Değerler

Yinelenen değerler içermeyen bir dizi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.9 Seçimlik seçenekler değiştirgesi, öntanımlı SORT_REGULAR değeri ile eklendi. 5.2.9 öncesinde işlev dahili olarak SORT_STRING ile diziyi sıralardı.
5.2.10 seçenekler değiştirgesinin öntanımlı değeri tekrar SORT_STRING yapıldı.

Örnekler

Örnek 1 - array_unique() örneği

<?php
$girdi 
= array("a" => "yeşil""kırmızı""b" => "yeşil""mavi""kırmızı");
$sonuç array_unique($girdi);
print_r($sonuç);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [a] => yeşil
  [0] => kırmızı
  [1] => mavi
)

Örnek 2 - array_unique() ve türler

<?php
$input 
= array(4"4""3"43"3");
$result array_unique($input);
var_dump($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 [0] => int(4)
 [2] => string(1) "3"
}

Notlar

Bilginize: array_unique() çok boyutlu dizilerle çalışmak üzere tasarlanmamıştır.

add a note add a note

User Contributed Notes 38 notes

up
202
Ghanshyam Katriya(anshkatriya at gmail)
5 years ago
Create multidimensional array unique for any single key index.
e.g I want to create multi dimentional unique array for specific code

Code :
My array is like this,

<?php
$details
= array(
   
0 => array("id"=>"1", "name"=>"Mike",    "num"=>"9876543210"),
   
1 => array("id"=>"2", "name"=>"Carissa", "num"=>"08548596258"),
   
2 => array("id"=>"1", "name"=>"Mathew""num"=>"784581254"),
);
?>

You can make it unique for any field like id, name or num.

I have develop this function for same :
<?php
function unique_multidim_array($array, $key) {
   
$temp_array = array();
   
$i = 0;
   
$key_array = array();
   
    foreach(
$array as $val) {
        if (!
in_array($val[$key], $key_array)) {
           
$key_array[$i] = $val[$key];
           
$temp_array[$i] = $val;
        }
       
$i++;
    }
    return
$temp_array;
}
?>

Now, call this function anywhere from your code,

something like this,
<?php
$details
= unique_multidim_array($details,'id');
?>

Output will be like this :
<?php
$details
= array(
   
0 => array("id"=>"1","name"=>"Mike","num"=>"9876543210"),
   
1 => array("id"=>"2","name"=>"Carissa","num"=>"08548596258"),
);
?>
up
4
falundir at gmail dot com
2 years ago
I find it odd that there is no version of this function which allows you to use a comparator callable in order to determine items equality (like array_udiff and array_uintersect). So, here's my version for you:

<?php
function array_uunique(array $array, callable $comparator): array {
   
$unique_array = [];
    do {
       
$element = array_shift($array);
       
$unique_array[] = $element;

       
$array = array_udiff(
           
$array,
            [
$element],
           
$comparator
       
);
    } while (
count($array) > 0);

    return
$unique_array;
}
?>

And here is a test code:

<?php
class Foo {

    public
$a;

    public function
__construct(int $a) {
       
$this->a = $a;
    }
}

$array_of_objects = [new Foo(2), new Foo(1), new Foo(3), new Foo(2), new Foo(2), new Foo(1)];

$comparator = function (Foo $foo1, Foo $foo2): int {
    return
$foo1->a <=> $foo2->a;
};

var_dump(array_uunique($array_of_objects, $comparator)); // should output [Foo(2), Foo(1), Foo(3)]
?>
up
8
stoff@
3 years ago
In reply to performance tests array_unique vs foreach.

In PHP7 there were significant changes to Packed and Immutable arrays resulting in the performance difference to drop considerably. Here is the same test on php7.1 here;
http://sandbox.onlinephpfunctions.com/code/2a9e986690ef8505490489581c1c0e70f20d26d1

$max = 770000; //large enough number within memory allocation
$arr = range(1,$max,3);
$arr2 = range(1,$max,2);
$arr = array_merge($arr,$arr2);

$time = -microtime(true);
$res1 = array_unique($arr);
$time += microtime(true);
echo "deduped to ".count($res1)." in ".$time;
// deduped to 513333 in 1.0876770019531

$time = -microtime(true);
$res2 = array();
foreach($arr as $key=>$val) {   
    $res2[$val] = true;
}
$res2 = array_keys($res2);
$time += microtime(true);
echo "<br />deduped to ".count($res2)." in ".$time;
// deduped to 513333 in 0.054931879043579
up
83
Anonymous
10 years ago
It's often faster to use a foreache and array_keys than array_unique:

    <?php

    $max
= 1000000;
   
$arr = range(1,$max,3);
   
$arr2 = range(1,$max,2);
   
$arr = array_merge($arr,$arr2);

   
$time = -microtime(true);
   
$res1 = array_unique($arr);
   
$time += microtime(true);
    echo
"deduped to ".count($res1)." in ".$time;
   
// deduped to 666667 in 32.300781965256

   
$time = -microtime(true);
   
$res2 = array();
    foreach(
$arr as $key=>$val) {   
       
$res2[$val] = true;
    }
   
$res2 = array_keys($res2);
   
$time += microtime(true);
    echo
"<br />deduped to ".count($res2)." in ".$time;
   
// deduped to 666667 in 0.84372591972351

   
?>
up
43
Ome_Henk
13 years ago
For people looking at the flip flip method for getting unique values in a simple array. This is the absolute fastest method:

<?php
$unique
= array_keys(array_flip($array));
?>

It's marginally faster as:
<?php
$unique
= array_merge(array_flip(array_flip($array)));
?>

And it's marginally slower as:
<?php
$unique array_flip
(array_flip($array)); // leaves gaps
?>

It's still about twice as fast or fast as array_unique.

This tested on several different machines with 100000 random arrays. All machines used a version of PHP5.
up
15
Ray dot Paseur at SometimesUsesGmail dot com
12 years ago
I needed to identify email addresses in a data table that were replicated, so I wrote the array_not_unique() function:

<?php

function array_not_unique($raw_array) {
   
$dupes = array();
   
natcasesort($raw_array);
   
reset ($raw_array);

   
$old_key    = NULL;
   
$old_value    = NULL;
    foreach (
$raw_array as $key => $value) {
        if (
$value === NULL) { continue; }
        if (
$old_value == $value) {
           
$dupes[$old_key]    = $old_value;
           
$dupes[$key]        = $value;
        }
       
$old_value    = $value;
       
$old_key    = $key;
    }
return
$dupes;
}

$raw_array     = array();
$raw_array[1]    = 'abc@xyz.com';
$raw_array[2]    = 'def@xyz.com';
$raw_array[3]    = 'ghi@xyz.com';
$raw_array[4]    = 'abc@xyz.com'; // Duplicate

$common_stuff    = array_not_unique($raw_array);
var_dump($common_stuff);
?>
up
23
mnbayazit
12 years ago
Case insensitive; will keep first encountered value.

<?php

function array_iunique($array) {
   
$lowered = array_map('strtolower', $array);
    return
array_intersect_key($array, array_unique($lowered));
}

?>
up
21
regeda at inbox dot ru
10 years ago
recursive array unique for multiarrays

<?php
function super_unique($array)
{
 
$result = array_map("unserialize", array_unique(array_map("serialize", $array)));

  foreach (
$result as $key => $value)
  {
    if (
is_array($value) )
    {
     
$result[$key] = super_unique($value);
    }
  }

  return
$result;
}
?>
up
1
tim at heuer dot nz
4 years ago
I created a function for doing array_unique with a custom in_array function. So, if elements are considered in the array passed to this function, the array returned won't include elements that are considered equal and only return the values from the first array that are not considered in the array:

<?php

function uniqueBy(array $array, callable $in_array_func) {
   
$result = array();
    foreach (
$array as $key => $item) {
        if (!
$in_array_func($item, $result)) {
           
$result[$key] = $item;
        }
    }
    return
$result;
}

?>

Example usage:

<?php

$in_array_func
= function($item, $array) {
   
$fromBower = function($item) {
       
$result = substr($item, strpos($item, 'bower_components'));
        return
$result;
    };
    foreach (
$array as $myItem) {
        if (
$fromBower($item) == $fromBower($myItem)) {
            return
true;
        }
    }
    return
false;
};

// ...
$jss = uniqueBy($jss, $in_array_func);
?>
up
1
keneks at gmail dot com
13 years ago
Taking the advantage of array_unique, here is a simple function to check if an array has duplicate values.

It simply compares the number of elements between the original array and the array_uniqued array.

<?php

function array_has_duplicates(array $array)
{
   
$uniq = array_unique($array);
    return
count($uniq) != count($array);
}

?>
up
8
mostafatalebi at rocketmail dot com
6 years ago
If you find the need to get a sorted array without it preserving the keys, use this code which has worked for me:

<?php

$array
= array("hello", "fine", "good", "fine", "hello", "bye");

$get_sorted_unique_array = array_values(array_unique($array));

?>

The above code returns an array which is both unique and sorted from zero.
up
5
agarcia at rsn dot com dot co
14 years ago
This is a script for multi_dimensional arrays

<?php
function remove_dup($matriz) {
   
$aux_ini=array();
   
$entrega=array();
    for(
$n=0;$n<count($matriz);$n++)
    {
       
$aux_ini[]=serialize($matriz[$n]);
    }
   
$mat=array_unique($aux_ini);
    for(
$n=0;$n<count($matriz);$n++)
    {
       
           
$entrega[]=unserialize($mat[$n]);
       
    }
    return
$entrega;
}
?>
up
2
csaba at alum dot mit dot edu
16 years ago
The following is an efficient, adaptable implementation of array_unique which always retains the first key having a given value:

<?php
function array_unique2(&$aray) {
   
$aHash = array();
    foreach (
$aray as $key => &$val) if (@$aHash[$val]++) unset ($aray[$key]);
}
?>

It is also adaptable to multi dimensional arrays.  For example, if your array is a sequence of (multidimensional) points, then in place of @$aHash[$val]++ you could use @$aHash[implode("X",$val)]++
If you want to not have holes in your array, you can do an array_merge($aray) at the end.

Csaba Gabor
up
4
quecoder at gmail
11 years ago
another method to get unique values is :

<?php
$alpha
=array('a','b','c','a','b','d','e','f','f');

$alpha= array_keys(array_count_values($alpha));

print_r($alpha);
?>

Output:
Array ( [0] => a [1] => b [2] => c [3] => d [4] => e [5] => f )
up
2
sashasimkin at gmail dot com
8 years ago
My object unique function:

<?php
function object_unique( $obj ){
   
$objArray = (array) $obj;

   
$objArray = array_intersect_assoc( array_unique( $objArray ), $objArray );

    foreach(
$obj as $n => $f ) {
        if( !
array_key_exists( $n, $objArray ) ) unset( $obj->$n );
    }

    return
$obj;
}
?>

And these code:

<?php
class Test{
    public
$pr0 = 'string';
    public
$pr1 = 'string1';
    public
$pr2 = 'string';
    public
$pr3 = 'string2';
}

$obj = new Test;

var_dump( object_unique( $obj ) );
?>

returns:
object(Test)[1]
  public 'pr0' => string 'string' (length=6)
  public 'pr1' => string 'string1' (length=7)
  public 'pr3' => string 'string2' (length=7)
up
2
jusvalceanu - SPAM at SPAM - yahoo dot com
11 years ago
so .... my problem was multidimensional sort.

<?php
      $new
= array();
     
$exclude = array("");
      for (
$i = 0; $i<=count($attribs)-1; $i++) {
         if (!
in_array(trim($attribs[$i]["price"]) ,$exclude)) { $new[] = $attribs[$i]; $exclude[] = trim($attribs[$i]["price"]); }
      }

?>

Array $attribs is an array contaning arrays. Each array in the $attrib array consists in multiple fields (ex: name, lenght, price, etc.) to be more simpler in speech think that $attrib is the array resulted by a search sql query done by a visitator on your online shoopping website ... (so ... each array in the $attrib is a product :P) if you want to sort only the uniq results use the above or use this:

<?php
 
  
/* Our Array of products */
  
$attribs[] = array(
                          
"name"         => "Test Product 1",
                          
"length"     => "42 cm",
                          
"weight"     => "0,5 kg",
                          
"price"     => "10 $",
                          
"stock"     => "100",
                        );

  
$attribs[] = array(
                          
"name"         => "Test Product 2",
                          
"length"     => "42 cm",
                          
"weight"     => "1,5 kg",
                          
"price"     => "10 $",
                          
"stock"     => "200",
                        );

   
/* The nice stuff */

     
$new = array();
     
$exclude = array("");
      for (
$i = 0; $i<=count($attribs)-1; $i++) {
         if (!
in_array(trim($attribs[$i]["price"]) ,$exclude)) { $new[] = $attribs[$i]; $exclude[] = trim($attribs[$i]["price"]); }
      }
     
     
print_r($new); // $new is our sorted array

?>

Have fun tweaking this ;)) i know you will ;))

From Romania With Love
up
1
dirk dot avery a t gmail
11 years ago
Although array_unique is not intended to work with multi-dimensional arrays, it does on 5.2.9.  However, it does not for 5.2.5.  Beware.
up
1
subhrajyoti dot de007 at gmail dot com
2 years ago
Simple and clean way to get duplicate entries removed from a multidimensional array.

<?php
          $multi_array
= $multi_array [0];
         
$multi_array = array_unique($multi_array);
         
print_r($multi_array);
?>
up
1
zoolyka at gmail dot com
4 years ago
I found the simplest way to "unique" multidimensional arrays as follows:

<?php

$array
= array(
   
'a' => array(1, 2),
   
'b' => array(1, 2),
   
'c' => array(2, 2),
   
'd' => array(2, 1),
   
'e' => array(1, 1),
);

$array = array_map('json_encode', $array);
$array = array_unique($array);
$array = array_map('json_decode', $array);

print_r($array);

?>

As you can see "b" will be removed without any errors or notices.
up
1
Ludovico Grossi
5 years ago
[Editor's note: please note that this will not work well with non-scalar values in the array. Array keys can not be arrays themselves, nor streams, resources, etc. Flipping the array causes a change in key-name]

You can do a super fast version of array_unique directly in PHP, even faster than the other solution posted in the comments!

Compared to the built in function it is 20x faster! (2x faster than the solution in the comments).

<?php
function superfast_array_unique($array) {
    return
array_keys(array_flip($array));
}
?>

This works faster for small and big arrays.
up
1
bx16soupapes at gmail dot com
7 years ago
Another form to make an array unique (manual):

This is my array

Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => 40665
            [1] => 40665
            [2] => 40665
            [3] => 40665
            [4] => 40666
            [5] => 40666
            [6] => 40666
            [7] => 40666
            [8] => 40667
            [9] => 40667
            [10] => 40667
            [11] => 40667
            [12] => 40667
            [13] => 40668
            [14] => 40668
            [15] => 40668
            [16] => 40668
            [17] => 40668
            [18] => 40669
            [19] => 40669
            [20] => 40670
            [21] => 40670
            [22] => 40670
            [23] => 40670
            [24] => 40671
            [25] => 40671
            [26] => 40671
            [27] => 40671
            [28] => 40671
        )

    [1] => Array
        (
            [0] => 40672
            [1] => 40672
            [2] => 40672
            [3] => 40672
        )

)

this is my script:

    $anterior = 0;
    foreach($item as $array_key => $array_value)
    {
            echo "<li>$array_key";
            echo "<ul>";
            foreach($array_value as $xarray_key => $xarray_value){
                if($xarray_value != $anterior) {
                    echo "<li>$xarray_key => $xarray_value";
                    $item_nuevo[$array_key][] = $xarray_value;    // or to use the same key number $item_nuevo[$array_key][$xarray_key] = $xarray_value;               
                }
                $anterior = $xarray_value;
            }
            echo "</ul>";   
    }    

result:

0
    0 => 40665
    4 => 40666
    8 => 40667
    13 => 40668
    18 => 40669
    20 => 40670
    24 => 40671

1
    0 => 40672

saludos desde chile.
up
2
amri [ at t] dhstudio dot eu
10 years ago
I searched how to show only the de-duplicate elements from array, but failed.
Here is my solution:

<?php
function arrayUniqueElements($array)
{
return
array_unique(array_diff_assoc($array1,array_unique($array1)));
};
?>

Example:
<?php
$arr1
= array('foo', 'bar', 'xyzzy', '&', 'xyzzy',
'baz', 'bat', '|', 'xyzzy', 'plugh',
'xyzzy', 'foobar', '|', 'plonk', 'xyzzy',
'apples', '&', 'xyzzy', 'oranges', 'xyzzy',
'pears','foobar');

$result=arrayUniqueElements($arr1);
print_r($result);exit;
?>

Output:

Array
(
[4] => xyzzy
[12] => |
[16] => &
[21] => foobar
)
up
1
webmaster at jukkis dot net
12 years ago
Another way to 'unique column' an array, in this case an array of objects:
Keep the desired unique column values in a static array inside the callback function for array_filter.

Example:
<?php
/* example object */
class myObj {
  public
$id;
  public
$value;
  function
__construct( $id, $value ) {
   
$this->id = $id;
   
$this->value = $value;
  }
}

/* callback function */
function uniquecol( $obj ) {
  static
$idlist = array();

  if (
in_array( $obj->id, $idlist ) )
    return
false;

 
$idlist[] = $obj->id;
  return
true;   
}

/* a couple of arrays with second array having an element with same id as the first */
$list  = array( new myObj( 1, ), new myObj( 2, 100 ) );
$list2 = array( new myObj( 1, 10 ), new myObj( 3, 100 ) );
$list3 = array_merge( $list, $list2 );

$unique = array_filter( $list3, 'uniquecol' );
print_r( $list3 );
print_r( $unique );

?>

In addition, use array_merge( $unique ) to reindex.
up
0
Fabiano
2 years ago
As for PHP 7.1.12, this is the comparison between array_keys(array_flip()), array_flip(array_flip()), for each elimination and array_unique. The array_keys(array_flip()) is the fastest method to remove duplication values from a single dimension array:

<?php

$max
= 1000000;
$arr = range(1,$max,3);
$arr2 = range(1,$max,2);
$arr = array_merge($arr,$arr2);

$time = -microtime(true);
$res1 = array_unique($arr);
$time += microtime(true);

echo
"<br>deduped to ".count($res1)." in ".$time;
// deduped to 666667 in 0.78185796737671
// memory used: 33558528

$time = -microtime(true);
$res2 = array_flip(array_flip($arr));
$time += microtime(true);

echo
"<br><br>deduped to ".count($res2)." in ".$time;
// deduped to 666667 in 0.072191953659058
// memory used: 3774873

$time = -microtime(true);
$res3 = array();
foreach(
$arr as $key=>$val) {
   
$res3[$val] = true;
}
$res3 = array_keys($res3);
$time += microtime(true);

echo
"<br /><br>deduped to ".count($res3)." in ".$time;
// deduped to 666667 in 0.095494985580444
// memory used: 33558528

$time = -microtime(true);
$res4 = array_keys(array_flip($arr));
$time += microtime(true);

echo
"<br /><br>deduped to ".count($res4)." in ".$time;
// deduped to 666667 in 0.05807900428772
// memory used: 33558528
up
0
calexandrepcjr at gmail dot com
3 years ago
Following the Ghanshyam Katriya idea, but with an array of objects, where the $key is related to object propriety that you want to filter the uniqueness of array:

<?php
function obj_multi_unique($obj, $key = false)
    {
       
$totalObjs = count($obj);
        if (
is_array($obj) && $totalObjs > 0 && is_object($obj[0]) && ($key && !is_numeric($key))) {
            for (
$i = 0; $i < $totalObjs; $i++) {
                if (isset(
$obj[$i])) {
                    for (
$j = $i + 1; $j < $totalObjs; $j++) {
                        if (isset(
$obj[$j]) && $obj[$i]->{$key} === $obj[$j]->{$key}) {
                            unset(
$obj[$j]);
                        }
                    }
                }
            }
            return
array_values($obj);
        } else {
            throw new
Exception('Invalid argument or your array of objects is empty');
        }
    }
?>
up
-1
Matt S
2 years ago
In case you are looking for a function that works like array_unique but does not do the string conversion first.

<?php
function array_unique_full($arr, $strict = false) {
    return
array_filter($arr, function($v, $k) use ($arr, $strict) {
        return
array_search($v, $arr, $strict) === $k;
    },
ARRAY_FILTER_USE_BOTH);
}
?>
up
0
gma (at) qoob (dot) gr
8 years ago
Lets say that you want to capture unique values from multidimensional arrays and flatten them in 0 depth.

i.e.
<?php
$tmp
= array( 'a' => array( 1,2,3,4 ), 'b' => array( 'c' => array( 4,5,6,7 ) ) );
?>

will return with array_flat( $tmp ) --> array( 1,2,3,4,5,6,7 );

I hope that the function will help someone

<?php
/**
* @params      : $a            array           the recursion array
*              : $s            array           storage array
*              : $l            integer         the depth level
*
*/
if( !function_exists( 'array_flat' ) )
{
    function
array_flat( $a, $s = array( ), $l = 0 )
    {
       
# check if this is an array
       
if( !is_array( $a ) )                           return $s;
       
       
# go through the array values
       
foreach( $a as $k => $v )
        {
           
# check if the contained values are arrays
           
if( !is_array( $v ) )
            {
               
# store the value
               
$s[ ]       = $v;
               
               
# move to the next node
               
continue;
               
            }
           
           
# increment depth level
           
$l++;
           
           
# replace the content of stored values
           
$s              = array_flat( $v, $s, $l );
           
           
# decrement depth level
           
$l--;
           
        }
       
       
# get only unique values
       
if( $l == 0 ) $s = array_values( array_unique( $s ) );
       
       
# return stored values
       
return $s;
       
    }
# end of function array_flat( ...
   
}
?>
up
0
Friendly Code
8 years ago
I required a function that removed a specific duplicate entry from an array and ignoring all others so came up with this:

<?php
function specified_array_unique($array, $value)
{
   
$count = 0;
   
    foreach(
$array as $array_key => $array_value)
    {
        if ( (
$count > 0) && ($array_value == $value) )
        {
            unset(
$array[$array_key]);
        }
       
        if (
$array_value == $value) $count++;
    }
   
    return
array_filter($array);
}
?>
up
0
0cool.f
9 years ago
Hope this can help...

<?php
function array_unique_key_group($array) {
    if(!
is_array($array))
        return
false;

   
$temp = array_unique($array);
    foreach(
$array as $key => $val) {
       
$i = array_search($val,$temp);
        if(!empty(
$i) && $key != $i) {
           
$temp[$i.','.$key] = $temp[$i];
            unset(
$temp[$i]);
        }
    }
    return
$temp;
}
?>

this function return an array that is unique, but preserve every key for the element...
sorry for bad english I'm italian...

$array['asd'] = 'value';
$array['lol'] = 'value';
$array['foo'] = 'val';
$array['bar'] = 'val';

var_dump(array_unique_key_group($array));
// will be output
array(2) { ["asd,lol"]=> string(5) "value" ["foo,bar"]=> string(3) "val" }
up
0
brendel at krumedia dot de
10 years ago
Prior to 5.2.9 you may create a list of unique objects this way:

<?php
for (; ; ) {
 
// ...
 
$uniqueObjectList[spl_object_hash($myObject)] = $myObject;
}
?>
up
0
serg dot podtynnyi at gmail dot com
11 years ago
//Remove duplicates from a text files and dump result in one file for example: emails list, links list etc

<?php

$data1
= file("data1.txt");
$data2 = file("data2.txt");

file_put_contents('unique.txt', implode('', array_unique(array_merge($data1,$data2))));
?>
up
0
PHP Expert
12 years ago
Case insensitive for PHP v4.x and up.

<?php

function in_iarray($str, $a) {
    foreach (
$a as $v) {
        if (
strcasecmp($str, $v) == 0) {
            return
true;
        }
    }
    return
false;
}

function
array_iunique($a) {
   
$n = array();
    foreach (
$a as $k => $v) {
        if (!
in_iarray($v, $n)) {
           
$n[$k]=$v;
        }
    }
    return
$n;
}

$input = array("aAa","bBb","cCc","AaA","ccC","ccc","CCC","bBB","AAA","XXX");
$result = array_iunique($input);
print_r($result);

/*
Array
(
    [0] => aAa
    [1] => bBb
    [2] => cCc
    [9] => XXX
)
*/
?>
up
-1
Dorphalsig
11 years ago
I had a problem with array_unique and multidimensional arrays ... Maybe there's a better way to do this, but this will work for any dimensional arrays.

<?php
function arrayUnique($myArray)
{
    if(!
is_array($myArray))
           return
$myArray;

    foreach (
$myArray as &$myvalue){
       
$myvalue=serialize($myvalue);
    }

   
$myArray=array_unique($myArray);

    foreach (
$myArray as &$myvalue){
       
$myvalue=unserialize($myvalue);
    }

    return
$myArray;

}
?>
up
0
geuis dot teses at gmail dot com
13 years ago
Here's the shortest line of code I could find/create to remove all duplicate entries from an array and then reindex the keys.

<?php

// Fruits, vegetables, and other food:
$var = array('apple','banana','carrot','cat','dog','egg','eggplant','fish');

$var = array_values(array_unique($var));
?>
up
0
uditsawhney at yahoo dot com
13 years ago
<?php

//Fn for array_unique column-wise for multi-dimensioanl array without losing keys | Start
function array_uniquecolumn($arr)
{
   
$rows   = sizeof($arr);
   
$columns = sizeof($arr[0]);
   
   
$columnkeys = array_keys($arr[0]);
   

    for(
$i=0; $i<$columns; $i++)
    {
        for(
$j=0;$j<$rows;$j++)
        {
            for(
$k = $j+1; $k<$rows; $k++)
            {
                if(
$arr[$j][$columnkeys[$i]] == $arr[$k][$columnkeys[$i]])
                   
$arr[$k][$columnkeys[$i]] = "";       
            }
        }
   
    }

return (
$arr);

}
//Fn for array_unique column-wise for multi-dimensioanl array without losing keys | Stop

$arrUGCourse[]= array(  "CTR" => "1",

                       
"UGCOURSE"=>"ABC",

                       
"TSINITIATE"=>"540",

                       
"COUNT"=>"34",

                       
"ENTRY_DT"=>"2006-05-01",

                       
"CUMULATIVE"=> 44);$arrUGCourse[]= array(  "CTR" => "2",

                       
"UGCOURSE"=>"ABC",

                       
"TSINITIATE"=>"5401",

                       
"COUNT"=>"341",

                       
"ENTRY_DT"=>"2006-05-11",

                       
"CUMULATIVE"=> 44);

print_r(array_uniquecolumn($arrUGCourse));

?>
up
0
mcmeijer at yahoo dot com
14 years ago
This is a recursive arrayUnique function for arrays of any dimension. (tested with 4-dimensional array)
The line '$newArray=deleteEmpty($newArray);' is optional and removes empty keys and values
<?php
function arrayUnique($myArray)
    {
   
$newArray = Array();
    if (
is_array($myArray))
        {
        foreach(
$myArray as $key=>$val)
            {
            if (
is_array($val))
                {
               
$val2 = arrayUnique($val);
                }
            else
                {
               
$val2 = $val;
               
$newArray=array_unique($myArray);
               
$newArray=deleteEmpty($newArray);
                break;
                }
            if (!empty(
$val2))
                {
               
$newArray[$key] = $val2;
                }
            }
        }
    return (
$newArray);
    }

function
deleteEmpty($myArray)
    {
   
$retArray= Array();
    foreach(
$myArray as $key=>$val)
        {
        if ((
$key<>"") && ($val<>""))
            {
           
$retArray[$key] = $val;
            }
        }
    return
$retArray;
    }
?>
up
0
memandeemail at gmail dot com
14 years ago
Problem:
I have loaded an array with the results of a database
query.  The Fields are 'FirstName' and 'LastName'.

I would like to find a way to contactenate the two
fields, and then return only unique values for the
array.  For example, if the database query returns
three instances of a record with the FirstName John
and the LastName Smith in two distinct fields, I would
like to build a new array that would contain all the
original fields, but with John Smith in it only once.
Thanks for: Colin Campbell

Solution:

<?php
/**
* The same thing than implode function, but return the keys so
*
* <code>
* $_GET = array('id' => '4587','with' => 'key');
* ...
* echo shared::implode_with_key('&',$_GET,'='); // Resultado: id=4587&with=key
* ...
* </code>
*
* @param string $glue Oque colocar entre as chave => valor
* @param array $pieces Valores
* @param string $hifen Separar chave da array do valor
* @return string
* @author memandeemail at gmail dot com
*/
function implode_with_key($glue = null, $pieces, $hifen = ',') {
 
$return = null;
  foreach (
$pieces as $tk => $tv) $return .= $glue.$tk.$hifen.$tv;
  return
substr($return,1);
}

/**
* Return unique values from a tree of values
*
* @param array $array_tree
* @return array
* @author memandeemail at gmail dot com
*/
function array_unique_tree($array_tree) {
 
$will_return = array(); $vtemp = array();
  foreach (
$array_tree as $tkey => $tvalue) $vtemp[$tkey] = implode_with_key('&',$tvalue,'=');
  foreach (
array_keys(array_unique($vtemp)) as $tvalue) $will_return[$tvalue] = $array_tree[$tvalue];
  return
$will_return;
}

$problem = array_fill(0,3,
array(
'FirstName' => 'John', 'LastName' => 'Smith')
);

$problem[] = array('FirstName' => 'Davi', 'LastName' => 'S. Mesquita');
$problem[] = array('FirstName' => 'John', 'LastName' => 'Tom');

print_r($problem);

print_r(array_unique_tree($problem));
?>
up
0
spunk at dasspunk dot NOSPAM dot com
18 years ago
I needed a way of retaining the original array's keys in the new, unique array. I came up with this. It works for my purposes but may need refinement.

<?php
function my_array_unique($somearray)
{
   
asort($somearray);
   
reset($somearray);
   
$currentarrayvar = current($somearray);
    foreach (
$somearray as $key=>$var)
    {
        if (
next($somearray) != $currentarrayvar)
        {
           
$uniquearray[$key] = $currentarrayvar;
           
$currentarrayvar = current($somearray);
        }
    }
   
reset($uniquearray);
    return
$uniquearray;
}
?>
To Top