array_column

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

array_columnDizinin bir sütunundaki değerlerle döner

Açıklama

array_column(array $dizi, int|string|null $sütun_anh, int|string|null $indis = null): array

array_column() işlevi dizinin sütun_anh ile belirtilen sütunundaki değerleri içeren bir dizi ile döner. İsteğe bağlı olarak, döndürülen dizideki değerleri indislemek için bir indis sağlanabilir.

Değiştirgeler

dizi

Bir sütunundaki değerleri istenen çok noyutlu bir dizi veya nesne dizisi. Bir nesne dizisi belirtilirse, public özellikler doğrudan döndürülebilir. Protected veya private özelliklerin döndürülebilmesi için sınıf her ikisinide __get() ve __isset() sihirli yöntemleri ile gerçeklemelidir.

sütun_anh

Değerleri döndürülecek sütun. Bu değer döndürülecek sütunun sayısal bir indisi olabileceği gibi ilişkisel bir dizi için sütunun ismi veya nesne dizisi için bir özellik ismi olabilir. Dizilerin veya nesnelerin tamamını döndürmek için null belirtmek de mümkündür (diziyi belirtilen indis ile yeniden indislemek için yararlı olabilir).

indis

Döndürülecek sütun için kullanılacak sütun indisi veya anahtar. Bu değer sütunun sayısal bir indisi veya dizgesel bir anahtar ismi olabilir. PHP dizi anahtarlarına tür çarpıtması uygulayabilir (bununla birlikte, PHP 8.0.0'dan önce, dizgeye dönüşümü destekleyen nesnelere de izin veriliyordu).

Dönen Değerler

Belirtilen dizinin tek bir sütunundaki değerleri içeren bir dizi ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Döndürülecek dizinin indis ile belirlenen sütundaki nesneler artık dizgeye dönüştürülmüyor, bunun yerine bir TypeError yavrulanıyor.

Örnekler

Örnek 1 - Bir ad/soyad kümesinden adları içeren sütunu döndürmek

<?php
// Bir veritabanından alınan olası bir kayıt kümesini temsil eden dizi
$kayıtlar = array(
    array(
        
'id' => 2135,
        
'ad' => 'John',
        
'soyad' => 'Doe',
    ),
    array(
        
'id' => 3245,
        
'ad' => 'Sally',
        
'soyad' => 'Smith',
    ),
    array(
        
'id' => 5342,
        
'ad' => 'Jane',
        
'soyad' => 'Jones',
    ),
    array(
        
'id' => 5623,
        
'ad' => 'Peter',
        
'soyad' => 'Doe',
    )
);

$adlar array_column($kayıtlar'ad');
print_r($adlar);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => John
  [1] => Sally
  [2] => Jane
  [3] => Peter
)

Örnek 2 - Bir ad/soyad kümesinden soyadları içeren sütunu "id" sütunu ile indisleyerek döndürmek

<?php
// Önceki örnekteki $kayıtlar dizisi kullanılıyor
$soyadlar array_column($kayıtlar'soyad''id');
print_r($soyadlar);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [2135] => Doe
  [3245] => Smith
  [5342] => Jones
  [5623] => Doe
)

Örnek 3 - Bir nesnenin public "username" özelliğinden username'leri içeren sütunu döndürmek

<?php

class User
{
    public 
$username;

    public function 
__construct(string $username)
    {
        
$this->username $username;
    }
}

$users = [
    new 
User('user 1'),
    new 
User('user 2'),
    new 
User('user 3'),
];

print_r(array_column($users'username'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => user 1
  [1] => user 2
  [2] => user 3
)

Örnek 4 - Sihirli __get() yöntemini kullanarak bir nesnenin private "isim" özelliğindeki isimleri içeren sütunu döndürmek

<?php

class Person
{
    private 
$isim;

    public function 
__construct(string $isim)
    {
        
$this->isim $isim;
    }

    public function 
__get($prop)
    {
        return 
$this->$prop;
    }

    public function 
__isset($prop) : bool
    
{
        return isset(
$this->$prop);
    }
}

$people = [
    new 
Person('Fred'),
    new 
Person('Jane'),
    new 
Person('John'),
];

print_r(array_column($people'isim'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => Fred
  [1] => Jane
  [2] => John
)
- __isset() kullanılmazsa boş bir dizi döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 25 notes

up
108
mohanrajnr at gmail dot com
6 years ago
if array_column does not exist the below solution will work.

if(!function_exists("array_column"))
{

    function array_column($array,$column_name)
    {

        return array_map(function($element) use($column_name){return $element[$column_name];}, $array);

    }

}
up
65
WARrior
8 years ago
You can also use array_map fucntion if you haven't array_column().

example:

$a = array(
    array(
        'id' => 2135,
        'first_name' => 'John',
        'last_name' => 'Doe',
    ),
    array(
        'id' => 3245,
        'first_name' => 'Sally',
        'last_name' => 'Smith',
    )
);

array_column($a, 'last_name');

becomes

array_map(function($element){return $element['last_name'];}, $a);
up
7
yangmeishu at live dot com
1 year ago
Please note that if you use array_column to reset the index, when the index value is null, there will be different results in different PHP versions, examples
<?php

$array
= [
    [
       
'name' =>'Bob',
       
'house' =>'big',
    ],
    [
       
'name' =>'Alice',
       
'house' =>'small',
    ],
    [
       
'name' =>'Jack',
       
'house' => null,
    ],
];
var_dump(array_column($array,null,'house'));

On 5.6.30, 7.0.0, 7.2.0 (not limited to) get the following results
array(3) {
  [
"big"]=>
  array(
2) {
    [
"name"]=>
   
string(3) "Bob"
   
["house"]=>
   
string(3) "big"
 
}
  [
"small"]=>
  array(
2) {
    [
"name"]=>
   
string(5) "Alice"
   
["house"]=>
   
string(5) "small"
 
}
  [
0]=>
  array(
2) {
    [
"name"]=>
   
string(4) "Jack"
   
["house"]=>
   
NULL
 
}
}

The new index, null will be converted to int, and can be incremented according to the previous index, that is, if Alice "house" is also null, then Alice's new index is "0", Jack's new index is "1"

On 7.1.21, 7.2.18, 7.4.8 (not limited to) will get the following results
array(3) {
  [
"Big"]=>
  array(
2) {
    [
"name"]=>
   
string(3) "Bob"
   
["house"]=>
   
string(3) "Big"
 
}
  [
"small"]=>
  array(
2) {
    [
"name"]=>
   
string(5) "Alice"
   
["house"]=>
   
string(5) "small"
 
}
  [
""]=>
  array(
2) {
    [
"name"]=>
   
string(4) "Jack"
   
["house"]=>
   
NULL
 
}
}

The new index null will be converted to an empty string
up
24
balbuf
3 years ago
This function does not preserve the original keys of the array (when not providing an index_key).

You can work around that like so:

<?php
// instead of
array_column($array, 'column');

// to preserve keys
array_combine(array_keys($array), array_column($array, 'column'));
?>
up
13
ff2 AT hotmail DOT co DOT uk
3 years ago
Because the function was not available in my version of PHP, I wrote my own version and extended it a little based on my needs.

When you give an $indexkey value of -1 it preserves the associated array key values.

EXAMPLE:

$sample = array(
    'test1' => array(
        'val1' = 10,
        'val2' = 100
    ),
    'test2' => array(
        'val1' = 20,
        'val2' = 200
    ),
    'test3' => array(
        'val1' = 30,
        'val2' = 300
    )
);

print_r(array_column_ext($sample,'val1'));

OUTPUT:

Array
(
    [0] => 10
    [1] => 20
    [2] => 30
)

print_r(array_column_ext($sample,'val1',-1));

OUTPUT:

Array
(
    ['test1'] => 10
    ['test2'] => 20
    ['test3'] => 30
)

print_r(array_column_ext($sample,'val1','val2'));

OUTPUT:

Array
(
    [100] => 10
    [200] => 20
    [300] => 30
)

<?php
function array_column_ext($array, $columnkey, $indexkey = null) {
   
$result = array();
    foreach (
$array as $subarray => $value) {
        if (
array_key_exists($columnkey,$value)) { $val = $array[$subarray][$columnkey]; }
        else if (
$columnkey === null) { $val = $value; }
        else { continue; }
           
        if (
$indexkey === null) { $result[] = $val; }
        elseif (
$indexkey == -1 || array_key_exists($indexkey,$value)) {
           
$result[($indexkey == -1)?$subarray:$array[$subarray][$indexkey]] = $val;
        }
    }
    return
$result;
}
?>
up
21
till at etill dot net
6 years ago
Some remarks not included in the official documentation.

1) array_column does not support 1D arrays, in which case an empty array is returned.

2) The $column_key is zero-based.

3) If $column_key extends the valid index range an empty array is returned.
up
12
nino at recgr dot com
5 years ago
array_column implementation that works on multidimensional arrays (not just 2-dimensional):

<?php
function array_column_recursive(array $haystack, $needle) {
   
$found = [];
   
array_walk_recursive($haystack, function($value, $key) use (&$found, $needle) {
        if (
$key == $needle)
           
$found[] = $value;
    });
    return
$found;
}

Taken from https://github.com/NinoSkopac/array_column_recursive
up
6
miguelfzarth at gmail dot com
5 years ago
<?php
# for PHP < 5.5
# AND it works with arrayObject AND array of objects

if (!function_exists('array_column')) {
    function
array_column($array, $columnKey, $indexKey = null)
    {
       
$result = array();
        foreach (
$array as $subArray) {
            if (
is_null($indexKey) && array_key_exists($columnKey, $subArray)) {
               
$result[] = is_object($subArray)?$subArray->$columnKey: $subArray[$columnKey];
            } elseif (
array_key_exists($indexKey, $subArray)) {
                if (
is_null($columnKey)) {
                   
$index = is_object($subArray)?$subArray->$indexKey: $subArray[$indexKey];
                   
$result[$index] = $subArray;
                } elseif (
array_key_exists($columnKey, $subArray)) {
                   
$index = is_object($subArray)?$subArray->$indexKey: $subArray[$indexKey];
                   
$result[$index] = is_object($subArray)?$subArray->$columnKey: $subArray[$columnKey];
                }
            }
        }
        return
$result;
    }
}
?>
up
5
antonfedonjuk at gmail dot com
6 years ago
My version is closer to the original than http://github.com/ramsey/array_column
<?php
/**
* Provides functionality for array_column() to projects using PHP earlier than
* version 5.5.
* @copyright (c) 2015 WinterSilence (http://github.com/WinterSilence)
* @license MIT
*/
if (!function_exists('array_column')) {
   
/**
     * Returns an array of values representing a single column from the input
     * array.
     * @param array $array A multi-dimensional array from which to pull a
     *     column of values.
     * @param mixed $columnKey The column of values to return. This value may
     *     be the integer key of the column you wish to retrieve, or it may be
     *     the string key name for an associative array. It may also be NULL to
     *     return complete arrays (useful together with index_key to reindex
     *     the array).
     * @param mixed $indexKey The column to use as the index/keys for the
     *     returned array. This value may be the integer key of the column, or
     *     it may be the string key name.
     * @return array
     */
   
function array_column(array $array, $columnKey, $indexKey = null)
    {
       
$result = array();
        foreach (
$array as $subArray) {
            if (!
is_array($subArray)) {
                continue;
            } elseif (
is_null($indexKey) && array_key_exists($columnKey, $subArray)) {
               
$result[] = $subArray[$columnKey];
            } elseif (
array_key_exists($indexKey, $subArray)) {
                if (
is_null($columnKey)) {
                   
$result[$subArray[$indexKey]] = $subArray;
                } elseif (
array_key_exists($columnKey, $subArray)) {
                   
$result[$subArray[$indexKey]] = $subArray[$columnKey];
                }
            }
        }
        return
$result;
    }
}
?>
up
2
Carlos Granados
5 years ago
Here's a neat little snippet for filtering a set of records based on a the value of a column:

<?php

function dictionaryFilterList(array $source, array $data, string $column) : array
{
   
$new     = array_column($data, $column);
   
$keep     = array_diff($new, $source);

    return
array_intersect_key($data, $keep);
}

// Usage:

$users = [
    [
'first_name' => 'Jed', 'last_name' => 'Lopez'],
    [
'first_name' => 'Carlos', 'last_name' => 'Granados'],
    [
'first_name' => 'Dirty', 'last_name' => 'Diana'],
    [
'first_name' => 'John', 'last_name' => 'Williams'],
    [
'first_name' => 'Betty', 'last_name' => 'Boop'],
    [
'first_name' => 'Dan', 'last_name' => 'Daniels'],
    [
'first_name' => 'Britt', 'last_name' => 'Anderson'],
    [
'first_name' => 'Will', 'last_name' => 'Smith'],
    [
'first_name' => 'Magic', 'last_name' => 'Johnson'],
];

var_dump(dictionaryFilterList(['Dirty', 'Dan'], $users, 'first_name'));

// Outputs:
[
    [
'first_name' => 'Jed', 'last_name' => 'Lopez'],
    [
'first_name' => 'Carlos', 'last_name' => 'Granados'],
    [
'first_name' => 'John', 'last_name' => 'Williams'],
    [
'first_name' => 'Betty', 'last_name' => 'Boop'],
    [
'first_name' => 'Britt', 'last_name' => 'Anderson'],
    [
'first_name' => 'Will', 'last_name' => 'Smith'],
    [
'first_name' => 'Magic', 'last_name' => 'Johnson']
]

?>
up
1
Anonymous
5 years ago
I added a little more functionality to the more popular answers here to support the $index_key parameter for PHP < 5.5

<?php
// for php < 5.5
if (!function_exists('array_column')) {
    function
array_column($input, $column_key, $index_key = null) {
       
$arr = array_map(function($d) use ($column_key, $index_key) {
            if (!isset(
$d[$column_key])) {
                return
null;
            }
            if (
$index_key !== null) {
                return array(
$d[$index_key] => $d[$column_key]);
            }
            return
$d[$column_key];
        },
$input);

        if (
$index_key !== null) {
           
$tmp = array();
            foreach (
$arr as $ar) {
               
$tmp[key($ar)] = current($ar);
            }
           
$arr = $tmp;
        }
        return
$arr;
    }
}
?>
up
0
1184427175 at qq dot com
4 years ago
//php < 5.5
if(function_exists('array_column'))
{
    function array_column($arr_data, $col)
    {
        $result = array_map(function($arr){return $arr[$col]}, $arr_data);
        return $result;
    }
}
up
0
benjam
5 years ago
Note that this function will return the last entry when possible keys are duplicated.

<?php

$array
= array(
    array(
       
'1-1',
       
'one',
       
'one',
    ),
    array(
       
'1-2',
       
'two',
       
'one',
    ),
);

var_dump(array_column($array, $value = 0, $index = 1));
var_dump(array_column($array, $value = 0, $index = 2));

// returns:
/*

array (size=2)
  'one' => string '1-1' (length=3)
  'two' => string '1-2' (length=3)

array (size=1)
  'one' => string '1-2' (length=3)

*/
?>
up
-1
katrinaelaine6 at gmail dot com
4 years ago
array_column() will return duplicate values.

Instead of having to use array_unique(), use the $index_key as a hack.

**Caution: This may get messy when setting the $column_key and/or $index_key as integers.**

<?php

$records
= [
        [
'id' => 2135, 'first_name' => 'John' ],
    [
'id' => 3245, 'first_name' => 'Sally' ],
    [
'id' => 5342, 'first_name' => 'Jane' ],
    [
'id' => 5623, 'first_name' => 'Peter' ],
        [
'id' => 6982, 'first_name' => 'Sally' ]
];

print_r(array_unique(array_column($records, 'first_name')));

// Force uniqueness by making the key the value.
print_r(array_column($records, 'first_name', 'first_name'));
print_r(array_column($records, 'id', 'first_name'));

// Returns
/*

Array
(
    [0] => John
    [1] => Sally
    [2] => Jane
    [3] => Peter
)

Array
(
    [John] => John
    [Sally] => Sally
    [Jane] => Jane
    [Peter] => Peter
)

Array
(
    [John] => 2135
    [Sally] => 6982
    [Jane] => 5342
    [Peter] => 5623
)

*/

?>
up
-4
kaspar dot wilbuer at web dot de
5 years ago
If you need to extract more than one column from an array, you can use array_intersect_key on each element, like so:

function array_column_multi(array $input, array $column_keys) {
    $result = array();
    $column_keys = array_flip($column_keys);
    foreach($input as $key => $el) {
        $result[$key] = array_intersect_key($el, $column_keys);
    }
    return $result;
}
up
-6
kiler129 @ nowhere
6 years ago
Please note this function accepts 2D-arrays ONLY, and silently returns empty array when non-array argument is provided.

Code:
class testObject {
    public $a = 123;
}
$testArray = [new testObject(), new testObject(), new testObject()];
$result = array_column($testArray, 'a')); //array(0) { }
up
-4
Nolan chou
5 years ago
if (!function_exists('array_column'))
{
    function array_column($input, $column_key=null, $index_key=null)
    {
        $result = array();
        $i = 0;
        foreach ($input as $v)
        {
            $k = $index_key === null || !isset($v[$index_key]) ? $i++ : $v[$index_key];
            $result[$k] = $column_key === null ? $v : (isset($v[$column_key]) ? $v[$column_key] : null);
        }
        return $result;
    }
}
up
-5
hypxm at qq dot com
6 years ago
a simple solution:

function arrayColumn(array $array, $column_key, $index_key=null){
        if(function_exists('array_column ')){
            return array_column($array, $column_key, $index_key);
        }
        $result = [];
        foreach($array as $arr){
            if(!is_array($arr)) continue;

            if(is_null($column_key)){
                $value = $arr;
            }else{
                $value = $arr[$column_key];
            }

            if(!is_null($index_key)){
                $key = $arr[$index_key];
                $result[$key] = $value;
            }else{
                $result[] = $value;
            }

        }

        return $result;
    }
up
-4
marianbucur17 at yahoo dot com
6 years ago
If array_column is not available you can use the following function, which also has the $index_key parameter:

if (!function_exists('array_column')) {
    function array_column($array, $column_key, $index_key = null)
    {
        return array_reduce($array, function ($result, $item) use ($column_key, $index_key)
        {
            if (null === $index_key) {
                $result[] = $item[$column_key];
            } else {
                $result[$item[$index_key]] = $item[$column_key];
            }

            return $result;
        }, []);
    }
}
up
-10
robbieaverill[at]gmail.com
6 years ago
Another option for older PHP versions (pre 5.5.0) is to use array_walk():

<?php
$array
= array(
  array(
'some' => 'var', 'foo' => 'bar'),
  array(
'some' => 'var', 'foo' => 'bar'),
  array(
'some' => 'var', 'foo' => 'bar')
);

array_walk($array, function(&$value, $key, $return) {
 
$value = $value[$return];
},
'foo');

print_r($array);

// Array
// (
//     [0] => bar
//     [1] => bar
//     [2] => bar
// )

?>
up
-17
myles at smyl dot es
7 years ago
This didn't work for me recursively and needed to come up with a solution.

Here's my solution to the function:

if ( ! function_exists( 'array_column_recursive' ) ) {
    /**
     * Returns the values recursively from columns of the input array, identified by
     * the $columnKey.
     *
     * Optionally, you may provide an $indexKey to index the values in the returned
     * array by the values from the $indexKey column in the input array.
     *
     * @param array $input     A multi-dimensional array (record set) from which to pull
     *                         a column of values.
     * @param mixed $columnKey The column of values to return. This value may be the
     *                         integer key of the column you wish to retrieve, or it
     *                         may be the string key name for an associative array.
     * @param mixed $indexKey  (Optional.) The column to use as the index/keys for
     *                         the returned array. This value may be the integer key
     *                         of the column, or it may be the string key name.
     *
     * @return array
     */
    function array_column_recursive( $input = NULL, $columnKey = NULL, $indexKey = NULL ) {

        // Using func_get_args() in order to check for proper number of
        // parameters and trigger errors exactly as the built-in array_column()
        // does in PHP 5.5.
        $argc   = func_num_args();
        $params = func_get_args();
        if ( $argc < 2 ) {
            trigger_error( "array_column_recursive() expects at least 2 parameters, {$argc} given", E_USER_WARNING );

            return NULL;
        }
        if ( ! is_array( $params[ 0 ] ) ) {
            // Because we call back to this function, check if call was made by self to
            // prevent debug/error output for recursiveness :)
            $callers = debug_backtrace();
            if ( $callers[ 1 ][ 'function' ] != 'array_column_recursive' ){
                trigger_error( 'array_column_recursive() expects parameter 1 to be array, ' . gettype( $params[ 0 ] ) . ' given', E_USER_WARNING );
            }

            return NULL;
        }
        if ( ! is_int( $params[ 1 ] )
             && ! is_float( $params[ 1 ] )
             && ! is_string( $params[ 1 ] )
             && $params[ 1 ] !== NULL
             && ! ( is_object( $params[ 1 ] ) && method_exists( $params[ 1 ], '__toString' ) )
        ) {
            trigger_error( 'array_column_recursive(): The column key should be either a string or an integer', E_USER_WARNING );

            return FALSE;
        }
        if ( isset( $params[ 2 ] )
             && ! is_int( $params[ 2 ] )
             && ! is_float( $params[ 2 ] )
             && ! is_string( $params[ 2 ] )
             && ! ( is_object( $params[ 2 ] ) && method_exists( $params[ 2 ], '__toString' ) )
        ) {
            trigger_error( 'array_column_recursive(): The index key should be either a string or an integer', E_USER_WARNING );

            return FALSE;
        }
        $paramsInput     = $params[ 0 ];
        $paramsColumnKey = ( $params[ 1 ] !== NULL ) ? (string) $params[ 1 ] : NULL;
        $paramsIndexKey  = NULL;
        if ( isset( $params[ 2 ] ) ) {
            if ( is_float( $params[ 2 ] ) || is_int( $params[ 2 ] ) ) {
                $paramsIndexKey = (int) $params[ 2 ];
            } else {
                $paramsIndexKey = (string) $params[ 2 ];
            }
        }
        $resultArray = array();
        foreach ( $paramsInput as $row ) {
            $key    = $value = NULL;
            $keySet = $valueSet = FALSE;
            if ( $paramsIndexKey !== NULL && array_key_exists( $paramsIndexKey, $row ) ) {
                $keySet = TRUE;
                $key    = (string) $row[ $paramsIndexKey ];
            }
            if ( $paramsColumnKey === NULL ) {
                $valueSet = TRUE;
                $value    = $row;
            } elseif ( is_array( $row ) && array_key_exists( $paramsColumnKey, $row ) ) {
                $valueSet = TRUE;
                $value    = $row[ $paramsColumnKey ];
            }

            $possibleValue = array_column_recursive( $row, $paramsColumnKey, $paramsIndexKey );
            if ( $possibleValue ) {
                $resultArray = array_merge( $possibleValue, $resultArray );
            }

            if ( $valueSet ) {
                if ( $keySet ) {
                    $resultArray[ $key ] = $value;
                } else {
                    $resultArray[ ] = $value;
                }
            }
        }

        return $resultArray;
    }
}
up
-10
robsonvnasc at gmail dot com
4 years ago
Retrieve multiple columns from an array:

$columns_wanted = array('foo','bar');
$array = array('foo'=>1,'bar'=>2,'foobar'=>3);

$filtered_array = array_intersect_key(array_fill_keys($columns_wanted,''));

//filtered_array
// array('foo'=>1,'bar'=>2);
up
-14
coviex
7 years ago
Value for existing key in the resulting array is rewritten with new value if it exists in another source sub-array.
up
-9
greensea
5 years ago
<?php
if (!function_exists('array_column')) {
    function
array_column($input, $column_key, $index_key = NULL) {
        if (!
is_array($input)) {
           
trigger_error(__FUNCTION__ . '() expects parameter 1 to be array, ' . gettype($input) . ' given', E_USER_WARNING);
            return
FALSE;
        }
       
       
$ret = array();
        foreach (
$input as $k => $v) {       
           
$value = NULL;
            if (
$column_key === NULL) {
               
$value = $v;
            }
            else {
               
$value = $v[$column_key];
            }
           
            if (
$index_key === NULL || !isset($v[$index_key])) {
               
$ret[] = $value;
            }
            else {
               
$ret[$v[$index_key]] = $value;
            }  
        }
       
        return
$ret;
    }
}
?>
up
-9
Dominik59
4 years ago
Presented function is good when You want to flatten nested array base on only one column, but if You want to flatten whole array You can use this method:

/**
     * Method that transforms nested array into the flat one in below showed way:
     * [
     *      [
     *          [0]=>'today',
     *      ],
     *      [
     *          [0]=>'is',
     *          [1]=>'very',
     *          [2]=>   [
     *                      [0]=>'warm'
     *                  ],
     *      ],
     * ]
     *
     * Into:
     *
     * ['today','is','very','warm']
     *
     * @param $input
     * @return array
     */
    private function transformNestedArrayToFlatArray($input)
    {
        $output_array = [];
        if (is_array($input)) {
            foreach ($input as $value) {
                if (is_array($value)) {
                    $output_array = array_merge($output_array, $this->transformNestedArrayToFlatArray($value));
                } else {
                    array_push($output_array, $value);
                }
            }
        } else {
            array_push($output_array, $input);
        }

        return $output_array;
    }
To Top