PHP 8.1.0 Released!

Söz dizimi

Bir sabit define() işlevi veya const anahtar sözcüğü kullanılarak tanımlanabilir. define() bir sabitin rastgele bir ifadede tanımlanmasına izin verir. const anahtar sözcüğünün ise aşağıdaki paragrafta açıklanan bazı kısıtlamaları vardır. Bir sabit tanımlandıktan sonra asla değiştirilemez ve tanımsız yapılamaz.

const anahtar sözcüğü kullanılırken, yalnızca sayıl (bool, int, float ve string) ifadeler ve yalnızca sayıl ifadeler içeren sabit dizileri kabul edilir. Sabitleri resource olarak tanımlamak mümkünse de, umulmadık sonuçlara yol açabileceğinden bundan kaçınılmalıdır.

Bir sabitin değerine basitçe ismi belirtilerek erişilebilir. Değişkenlerin aksine, sabitlerin önüne $ imi eklemeMEniz gerekir. Bir sabitin ismi dinamik olarak belirtiliyorsa, sabitin değerini okumak için constant() işlevini kullanmak mümkündür. Tanımlanmış sabitlerin tamamının bir listesini almak için, get_defined_constants() işlevini kullanabilirsiniz.

Bilginize: Sabitlerin ve (genel) değişkenlerin isim alanları farklıdır. Bu, örneğin true ile $TRUE değerlerinin farklı olabilecekleri anlamına gelir.

Tanımlanmamış bir sabit kullanırsanız, bir Error yavrulanır. PHP 8.0.0 öncesinde, tanımsız sabitler çıplak bir kelime dizesi olarak yorumlanır (SABIT yerine "SABIT" gibi). PHP 7.2.0 ve sonrasında bu kullanım önerilmemekte olup böyle bir durumda bir E_WARNING çıktılanır. PHP 7.2.0 öncesinde ise E_NOTICE seviyesinde bir hata çıktılanırdı. Ayrıca $foo[bar]'ın (bar bir sabit olmadıkça) neden yanlış olduğuna dair açıklamaya da bakın. Bu durum, tanımlanmadıkları takdirde daima bir Error yavrulayan (tamamen) nitelenmiş sabitlere uygulanmaz.

Bilginize: Bir sabitin atanıp atanmadığına bakmak için defined() işlevini kullanın.

Sabitler ve değişkenler arasındaki farklar:

  • Bir sabit ismi $ imi ile başlamaz.
  • Sabitler, değişken etki alanı kurallarına bağlı olmaksızın her yerde tanımlanabilir ve her yerden erişilebilir.
  • Sabitler tanımlandıktan sonra yeniden tanımlanamaz ya da tanımsız duruma getirilemez.
  • Bir sabit sadece sayıl değerlere veya dizilere çözümlenebilir.

Örnek 1 - Sabitlerin Tanımlanması

<?php
define
("CONSTANT""Merhaba dünya.");
echo 
CONSTANT// "Merhaba dünya" çıktılar.
echo Constant// Hata verir: Tanımlanmamış sabit "Constant"
               // PHP 8.0.0 öncesinde. "Constant" çıktılanıp bir uyarı verilirdi.
?>

Örnek 2 - Sabitlerin const ile tanımlanması

<?php
// Basit sayıl değer
const SABIT 'Merhaba Dünya';

echo 
SABIT;

// Sayıl ifade
const DIGER_SABIT SABIT.'; Elveda Dünya';
echo 
DIGER_SABIT;

const 
HAYVANLAR = array('köpek''kedi''kuş');
echo 
HAYVANLAR[1]; // "kedi" çıktılanır

// Sabit dizisi
define('HAYVANLAR', array(
    
'köpek',
    
'kedi',
    
'kuş'
));
echo 
HAYVANLAR[1]; // "kedi" çıktılanır
?>

Bilginize:

Sabitlerin define() kullanılarak tanımlanmasının tersine, const anahtar sözcüğü ile tanımlanan sabitler derleme sırasında tanımlandıklarından en üst seviye etki alanında bildirilmiş olmalıdır. Yani bunlar işlevlerin, döngülerin, if deyimlerinin veya try/catch bloklarının içinde bildirilemez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
8
login at (two)view dot de
4 years ago
Just a quick note:
From PHP7 on you can even define a multidimensional Array as Constant:

define('QUARTLIST',array('1. Quarter'=>array('jan','feb','mar'),'2.Quarter'=>array('may','jun','jul'));

does work as expected.
up
0
LilyWhite
1 month ago
> Constants and (global) variables are in a different namespace. This implies that for example true and $TRUE are generally different.

This means that you may assign a value to a variable with the same name of a constant, which might lead to unwanted results.

<?php
const FOO = "hello";
$FOO = "goodbye";
echo
$FOO;
?>

will output ``goodbye''.
up
-8
privat at ulrich-kapp dot de
1 year ago
const ArrayFromTextfile = file("mytextfile.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);

does not work, it throws an error:
Fatal error: Constant expression contains invalid operations in php shell code on line …

Instead use:

define ("ArrayFromTextfile", file("mytextfile.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES));

print_r(ArrayFromTextfile);

Result:
Array
(
    [0] ⇨ Line 1
    [1] ⇨ Line 2
    [2] ⇨ Line 3
    [3] => …
)
up
-12
mh at hanft dot de
2 years ago
With PHP 5.6, multi-dimensional arrays are also possible if you use "const" instead of "define". So,

define('QUARTLIST',array('1. Quarter'=>array('jan','feb','mar'),'2.Quarter'=>array('may','jun','jul')));

won't work with PHP 5.6, but

const QUARTLIST=array('1. Quarter'=>array('jan','feb','mar'),'2.Quarter'=>array('may','jun','jul'));

will.
up
-13
halfhearted13 at gmail dot com
1 year ago
Constants of constant :

<?php

const foo = hello;
const
bar = foo;
const
bd = bar;

echo
"bd = " .bd;   // Prints out: Hello

?>
To Top