PHP 8.1.20 Released!

Gönderim Ne Yapar?

Gönderimleri kullanıldığı üç temel işlem vardır: gönderimli atama, gönderimli aktarma, ve gönderimli döndürme. Bu bölümde bu işlemlerle ilgili bağlantılar verilerek bir başlangıç yapılmıştır.

Gönderimli atama

Bu ilk temel işlemde, iki değişkenin aynı içeriğe atıf yapmasına izin verilir. Örnek:

<?php
$a
=& $b;
?>
Bunun anlamı, $a ve $b değişkenlerinin aynı içeriği gösterdiğidir.

Bilginize:

Burada $a ve $b tamamen eşittir; ne $a, $b'yi göstermekte ne de $b, $a'yı göstermektedir; $a ve $b aynı yeri göstermektedir.

Bilginize:

Eğer tanımlanmamış bir değişken gönderimle atanır, aktarılır veya döndürülürse oluşturulmuş olur.

Örnek 1 - Gönderimlerin tanımlanmamış değişkenlerle kullanımı

<?php
function foo(&$var) { }

foo($a); // $a "oluşturulur" ve değer olarak null atanır

$b = array();
foo($b['b']);
var_dump(array_key_exists('b', $b)); // bool(true)

$c = new stdClass;
foo($c->d);
var_dump(property_exists($c, 'd')); // bool(true)
?>

Aynı sözdizimi, gönderim döndüren işlevler ile kullanılabilir:

<?php
$foo
=& dğşkn_bul($bar);
?>

Aynı sözdizimini gönderimle dönmeyen bir işlevle kullanmak, işlevin new işlecinin sonucuyla kullanımına benzer bir hata verecektir. Nesneler göstericilerle aktarılsa da bunlar, Nesneler ve Gönderimler. altında açıklanan gönderimlerle aynı değildir.

Uyarı

Bir işlevin içinde global olarak bildirilmiş bir değişkeni gönderimli olarak atarsanız gönderim sadece işlevin içinde görünür olur. $GLOBALS dizisini kullanarak bundan kaçınabilirsiniz.

Örnek 2 - İşlev içinde küresel değişkenlere gönderim

<?php
$var1
= "Örnek değişken";
$var2 = "";

function
küresel_gönderimler($küreselleri_kullan)
{
global
$var1, $var2;
if (!
$küreselleri_kullan) {
$var2 =& $var1; // sadece işlev içinde görünürdür
} else {
$GLOBALS["var2"] =& $var1; // küresel alanda da görünürdür
}
}

küresel_gönderimler(false);
echo
"var2'ye '$var2' atanır\n"; // var2'ye '' atanır
küresel_gönderimler(true);
echo
"var2'ye '$var2' atanır\n"; // var2'ye 'Örnek değişken' atanır
?>
global $var; deyimi $var =& $GLOBALS['var']; deyimine bir kısayol olarak düşünülür. Bu bakımdan $var'a başka bir gönderim atamak sadece yerel değişkenin gönderimini değiştirir.

Bilginize:

Eğer bir değişkene foreach döngüsü içinde gönderimle bir değer atarsanız gönderimde de değişiklik yapılmış olur.

Örnek 3 - foreach döngüsü içinde gönderim

<?php
$ref
= 0;
$row =& $ref;
foreach (array(
1, 2, 3) as $row) {
// işlemler
}
echo
$ref; // 3 - yinelenen dizinin son elemanı
?>

Tam olarak gönderime göre atama olmamakla birlikte, array() dil oluşumu ile oluşturulan ifadeler, eklenecek dizi öğesi & ile öncelenerek öyleymiş gibi davranabilir. Örnek:

<?php
$a
= 1;
$b = array(2, 3);
$arr = array(&$a, &$b[0], &$b[1]);
$arr[0]++; $arr[1]++; $arr[2]++;
/* $a == 2, $b == array(3, 4); */
?>

Bununla birlikte, dizilerdeki gönderimlerin potansiyel olarak tehlikeli olduğunu unutmayın. Bir ifadenin sağ tarafında yapılan bir gönderimli (gönderime göre değil) atama yapılması sol tarafı bir gönderim haline getirmez, fakat dizilerin içinde bu normal atamalar korunur. Bu ayrıca, dizilerin değerleriyle aktarıldığı işlev çağrılarında da uygulanır. Örnek:

<?php
/* Sayısal değikenlerin atanması */
$a = 1;
$b =& $a;
$c = $b;
$c = 7; //$c bir gönderim değildir; $a veya $b değişmez

/* Dizi değişkenlerinin atanması */
$arr = array(1);
$a =& $arr[0]; //$a ve $arr[0] aynı gönderim kümesindedir
$arr2 = $arr; //gönderime göre atama dğildir!
$arr2[0]++;
/* $a == 2, $arr == array(2) */
/* Bir gönderim olmasa bile, $arr'ın içeriği değişti!! */
?>
Başka bir deyişle, dizilerin gönderim davranışı her eleman için ayrı tanımlanır; elemanların tek tek gönderim davranışı dizi taşıyıcısının gönderim durumundan bağımsızdır.

Gönderimli aktarım

Gönderimlerle yapılan ikinci şey değişkenleri gönderimle aktarmaktır. Bir işlev içinde bir yerel değişken oluşturup çağrı etki alanında bir değişkenle aynı içeriğe gönderim yaparak bu gerçeklenebilir. Örnek:

<?php
function foo(&$var)
{
$var++;
}

$a=5;
foo($a);
echo
$a; // 6 çıktılar
?>
$a'nın 6 olmasının sebebi foo işlevinde $var değişkeninin $a'nın içeriğine gönderimli olmasıdır. Daha ayrıntılı açıklamayı gönderimle aktarım bölümünde bulabilirsiniz.

Gönderimli değer döndürme

Gönderimlerle yapılan üçüncü şey gönderimli değer döndürmedir.

add a note

User Contributed Notes 23 notes

up
59
ladoo at gmx dot at
18 years ago
I ran into something when using an expanded version of the example of pbaltz at NO_SPAM dot cs dot NO_SPAM dot wisc dot edu below.
This could be somewhat confusing although it is perfectly clear if you have read the manual carfully. It makes the fact that references always point to the content of a variable perfectly clear (at least to me).

<?php
$a
= 1;
$c = 2;
$b =& $a; // $b points to 1
$a =& $c; // $a points now to 2, but $b still to 1;
echo $a, " ", $b;
// Output: 2 1
?>
up
30
Hlavac
15 years ago
Watch out for this:

foreach ($somearray as &$i) {
  // update some $i...
}
...
foreach ($somearray as $i) {
  // last element of $somearray is mysteriously overwritten!
}

Problem is $i contians reference to last element of $somearray after the first foreach, and the second foreach happily assigns to it!
up
22
elrah [] polyptych [dot] com
12 years ago
It appears that references can have side-effects.  Below are two examples.  Both are simply copying one array to another.  In the second example, a reference is made to a value in the first array before the copy.  In the first example the value at index 0 points to two separate memory locations. In the second example, the value at index 0 points to the same memory location.

I won't say this is a bug, because I don't know what the designed behavior of PHP is, but I don't think ANY developers would expect this behavior, so look out.

An example of where this could cause problems is if you do an array copy in a script and expect on type of behavior, but then later add a reference to a value in the array earlier in the script, and then find that the array copy behavior has unexpectedly changed.

<?php
// Example one
$arr1 = array(1);
echo
"\nbefore:\n";
echo
"\$arr1[0] == {$arr1[0]}\n";
$arr2 = $arr1;
$arr2[0]++;
echo
"\nafter:\n";
echo
"\$arr1[0] == {$arr1[0]}\n";
echo
"\$arr2[0] == {$arr2[0]}\n";

// Example two
$arr3 = array(1);
$a =& $arr3[0];
echo
"\nbefore:\n";
echo
"\$a == $a\n";
echo
"\$arr3[0] == {$arr3[0]}\n";
$arr4 = $arr3;
$arr4[0]++;
echo
"\nafter:\n";
echo
"\$a == $a\n";
echo
"\$arr3[0] == {$arr3[0]}\n";
echo
"\$arr4[0] == {$arr4[0]}\n";
?>
up
10
amp at gmx dot info
16 years ago
Something that might not be obvious on the first look:
If you want to cycle through an array with references, you must not use a simple value assigning foreach control structure. You have to use an extended key-value assigning foreach or a for control structure.

A simple value assigning foreach control structure produces a copy of an object or value. The following code

$v1=0;
$arrV=array(&$v1,&$v1);
foreach ($arrV as $v)
{
  $v1++;
  echo $v."\n";
}

yields

0
1

which means $v in foreach is not a reference to $v1 but a copy of the object the actual element in the array was referencing to.

The codes

$v1=0;
$arrV=array(&$v1,&$v1);
foreach ($arrV as $k=>$v)
{
    $v1++;
    echo $arrV[$k]."\n";
}

and

$v1=0;
$arrV=array(&$v1,&$v1);
$c=count($arrV);
for ($i=0; $i<$c;$i++)
{
    $v1++;
    echo $arrV[$i]."\n";
}

both yield

1
2

and therefor cycle through the original objects (both $v1), which is, in terms of our aim, what we have been looking for.

(tested with php 4.1.3)
up
2
Anonymous
7 years ago
to reply to ' elrah [] polyptych [dot] com ', one thing to keep in mind is that array (or similar large data holders) are by default passed by reference. So the behaviour is not side effect. And for array copy and passing array inside function  always done by 'pass by reference'...
up
7
nay at woodcraftsrus dot com
11 years ago
in PHP you don't really need pointer anymore if you want to share an  object across your program

<?php
class foo{
        protected
$name;
        function
__construct($str){
               
$this->name = $str;
        }
        function
__toString(){
                return 
'my name is "'. $this->name .'" and I live in "' . __CLASS__ . '".' . "\n";
        }
        function
setName($str){
               
$this->name = $str;
        }
}

class
MasterOne{
        protected
$foo;
        function
__construct($f){
               
$this->foo = $f;
        }
        function
__toString(){
                return
'Master: ' . __CLASS__ . ' | foo: ' . $this->foo . "\n";
        }
        function
setFooName($str){
               
$this->foo->setName( $str );
        }
}

class
MasterTwo{
        protected
$foo;
        function
__construct($f){
               
$this->foo = $f;
        }
        function
__toString(){
                return
'Master: ' . __CLASS__ . ' | foo: ' . $this->foo . "\n";
        }
        function
setFooName($str){
               
$this->foo->setName( $str );
        }
}

$bar = new foo('bar');

print(
"\n");
print(
"Only Created \$bar and printing \$bar\n");
print(
$bar );

print(
"\n");
print(
"Now \$baz is referenced to \$bar and printing \$bar and \$baz\n");
$baz =& $bar;
print(
$bar );

print(
"\n");
print(
"Now Creating MasterOne and Two and passing \$bar to both constructors\n");
$m1 = new MasterOne( $bar );
$m2 = new MasterTwo( $bar );
print(
$m1 );
print(
$m2 );

print(
"\n");
print(
"Now changing value of \$bar and printing \$bar and \$baz\n");
$bar->setName('baz');
print(
$bar );
print(
$baz );

print(
"\n");
print(
"Now printing again MasterOne and Two\n");
print(
$m1 );
print(
$m2 );

print(
"\n");
print(
"Now changing MasterTwo's foo name and printing again MasterOne and Two\n");
$m2->setFooName( 'MasterTwo\'s Foo' );
print(
$m1 );
print(
$m2 );

print(
"Also printing \$bar and \$baz\n");
print(
$bar );
print(
$baz );
?>
up
3
php.devel at homelinkcs dot com
18 years ago
In reply to lars at riisgaardribe dot dk,

When a variable is copied, a reference is used internally until the copy is modified.  Therefore you shouldn't use references at all in your situation as it doesn't save any memory usage and increases the chance of logic bugs, as you discoved.
up
3
Oddant
10 years ago
About the example on array references.
I think this should be written in the array chapter as well.
Indeed if you are new to programming language in some way, you should beware that arrays are pointers to a vector of Byte(s).

<?php $arr = array(1); ?>
$arr here contains a reference to which the array is located.
Writing :
<?php echo $arr[0]; ?>
dereferences the array to access its very first element.

Now something that you should also be aware of  (even you are not new to programming languages) is that PHP use references to contains the different values of an array. And that makes sense because the type of the elements of a PHP array can be different.

Consider the following example :

<?php

$arr
= array(1, 'test');

$point_to_test =& $arr[1];

$new_ref = 'new';

$arr[1] =& $new_ref;

echo
$arr[1]; // echo 'new';
echo $point_to_test; // echo 'test' ! (still pointed somewhere in the memory)

?>
up
4
Amaroq
13 years ago
I think a correction to my last post is in order.

When there is a constructor, the strange behavior mentioned in my last post doesn't occur. My guess is that php was treating reftest() as a constructor (maybe because it was the first function?) and running it upon instantiation.

<?php
class reftest
{
    public
$a = 1;
    public
$c = 1;

    public function
__construct()
    {
        return
0;
    }

    public function
reftest()
    {
       
$b =& $this->a;
       
$b++;
    }

    public function
reftest2()
    {
       
$d =& $this->c;
       
$d++;
    }
}

$reference = new reftest();

$reference->reftest();
$reference->reftest2();

echo
$reference->a; //Echoes 2.
echo $reference->c; //Echoes 2.
?>
up
2
dovbysh at gmail dot com
15 years ago
Solution to post "php at hood dot id dot au 04-Mar-2007 10:56":

<?php
$a1
= array('a'=>'a');
$a2 = array('a'=>'b');

foreach (
$a1 as $k=>&$v)
$v = 'x';

echo
$a1['a']; // will echo x

unset($GLOBALS['v']);

foreach (
$a2 as $k=>$v)
{}

echo
$a1['a']; // will echo x

?>
up
3
charles at org oo dot com
15 years ago
points to post below me.
When you're doing the references with loops, you need to unset($var).

for example
<?php
foreach($var as &$value)
{
...
}
unset(
$value);
?>
up
1
akinaslan at gmail dot com
12 years ago
In this example class name is different from its first function and however there is no construction function. In the end as you guess "a" and "c" are equal. So if there is no construction function at same time class and its first function names are the same, "a" and "c" doesn't equal forever. In my opinion php doesn't seek any function for the construction as long as their names differ from each others.

<?php
class reftest_new
{
    public
$a = 1;
    public
$c = 1;

    public function
reftest()
    {
       
$b =& $this->a;
       
$b++;
    }

    public function
reftest2()
    {
       
$d =& $this->c;
       
$d++;
    }
}

$reference = new reftest_new();

$reference->reftest();
$reference->reftest2();

echo
$reference->a; //Echoes 2.
echo $reference->c; //Echoes 2.
?>
up
2
dexant9t at gmail dot com
1 year ago
It matters if you are playing with a reference or with a value

Here we are working with values so working on a reference updates original variable too;

$a = 1;
$c = 22;

$b = & $a;
echo "$a, $b"; //Output: 1, 1

$b++;
echo "$a, $b";//Output: 2, 2 both values are updated

$b = 10;
echo "$a, $b";//Output: 10, 10 both values are updated

$b =$c; //This assigns value 2 to $b which also updates $a
echo "$a, $b";//Output: 22, 22

But, if instead of $b=$c you do
$b = &$c; //Only value of $b is updated, $a still points to 10, $b serves now reference to variable $c

echo "$a, $b"//Output: 10, 22
up
1
Amaroq
15 years ago
The order in which you reference your variables matters.

<?php
$a1
= "One";
$a2 = "Two";
$b1 = "Three";
$b2 = "Four";

$b1 =& $a1;
$a2 =& $b2;

echo
$a1; //Echoes "One"
echo $b1; //Echoes "One"

echo $a2; //Echoes "Four"
echo $b2; //Echoes "Four"
?>
up
1
Drewseph
15 years ago
If you set a variable before passing it to a function that takes a variable as a reference, it is much harder (if not impossible) to edit the variable within the function.

Example:
<?php
function foo(&$bar) {
   
$bar = "hello\n";
}

foo($unset);
echo(
$unset);
foo($set = "set\n");
echo(
$set);

?>

Output:
hello
set

It baffles me, but there you have it.
up
0
dnhuff at acm dot org
15 years ago
In reply to Drewseph using foo($a = 'set'); where $a is a reference formal parameter.

$a = 'set' is an expression. Expressions cannot be passed by reference, don't you just hate that, I do. If you turn on error reporting for E_NOTICE, you will be told about it.

Resolution: $a = 'set'; foo($a); this does what you want.
up
0
firespade at gmail dot com
16 years ago
Here's a good little example of referencing. It was the best way for me to understand, hopefully it can help others.

$b = 2;
$a =& $b;
$c = $a;
echo $c;

// Then... $c = 2
up
-1
Amaroq
13 years ago
When using references in a class, you can reference $this-> variables.

<?php
class reftest
{
    public
$a = 1;
    public
$c = 1;

    public function
reftest()
    {
       
$b =& $this->a;
       
$b = 2;
    }

    public function
reftest2()
    {
       
$d =& $this->c;
       
$d++;
    }
}

$reference = new reftest();

$reference->reftest();
$reference->reftest2();

echo
$reference->a; //Echoes 2.
echo $reference->c; //Echoes 2.
?>

However, this doesn't appear to be completely trustworthy. In some cases, it can act strangely.

<?php
class reftest
{
    public
$a = 1;
    public
$c = 1;

    public function
reftest()
    {
       
$b =& $this->a;
       
$b++;
    }

    public function
reftest2()
    {
       
$d =& $this->c;
       
$d++;
    }
}

$reference = new reftest();

$reference->reftest();
$reference->reftest2();

echo
$reference->a; //Echoes 3.
echo $reference->c; //Echoes 2.
?>

In this second code block, I've changed reftest() so that $b increments instead of just gets changed to 2. Somehow, it winds up equaling 3 instead of 2 as it should.
up
-1
php at hood dot id dot au
16 years ago
I discovered something today using references in a foreach

<?php
$a1
= array('a'=>'a');
$a2 = array('a'=>'b');

foreach (
$a1 as $k=>&$v)
$v = 'x';

echo
$a1['a']; // will echo x

foreach ($a2 as $k=>$v)
{}

echo
$a1['a']; // will echo b (!)
?>

After reading the manual this looks like it is meant to happen. But it confused me for a few days!

(The solution I used was to turn the second foreach into a reference too)
up
-3
strata_ranger at hotmail dot com
13 years ago
An interesting if offbeat use for references:  Creating an array with an arbitrary number of dimensions.

For example, a function that takes the result set from a database and produces a multidimensional array keyed according to one (or more) columns, which might be useful if you want your result set to be accessible in a hierarchial manner, or even if you just want your results keyed by the values of each row's primary/unique key fields.

<?php
function array_key_by($data, $keys, $dupl = false)
/*
* $data  - Multidimensional array to be keyed
* $keys  - List containing the index/key(s) to use.
* $dupl  - How to handle rows containing the same values.  TRUE stores it as an Array, FALSE overwrites the previous row.
*         
* Returns a multidimensional array indexed by $keys, or NULL if error.
* The number of dimensions is equal to the number of $keys provided (+1 if $dupl=TRUE).
*/  
{
   
// Sanity check
   
if (!is_array($data)) return null;
   
   
// Allow passing single key as a scalar
   
if (is_string($keys) or is_integer($keys)) $keys = Array($keys);
    elseif (!
is_array($keys)) return null;

   
// Our output array
   
$out = Array();
   
   
// Loop through each row of our input $data
   
foreach($data as $cx => $row) if (is_array($row))
    {
     
     
// Loop through our $keys
     
foreach($keys as $key)
      {
       
$value = $row[$key];

        if (!isset(
$last)) // First $key only
       
{
          if (!isset(
$out[$value])) $out[$value] = Array();
         
$last =& $out; // Bind $last to $out
       
}
        else
// Second and subsequent $key....
       
{
          if (!isset(
$last[$value])) $last[$value] = Array();
        }

       
// Bind $last to one dimension 'deeper'.
        // First lap: was &$out, now &$out[...]
        // Second lap: was &$out[...], now &$out[...][...]
        // Third lap:  was &$out[...][...], now &$out[...][...][...]
        // (etc.)
       
$last =& $last[$value];
      }
     
      if (isset(
$last))
      {
       
// At this point, copy the $row into our output array
       
if ($dupl) $last[$cx] = $row; // Keep previous
       
else       $last = $row; // Overwrite previous
     
}
      unset(
$last); // Break the reference
   
}
    else return
NULL;
   
   
// Done
   
return $out;
}

// A sample result set to test the function with
$data = Array(Array('name' => 'row 1', 'foo' => 'foo_a', 'bar' => 'bar_a', 'baz' => 'baz_a'),
              Array(
'name' => 'row 2', 'foo' => 'foo_a', 'bar' => 'bar_a', 'baz' => 'baz_b'),
              Array(
'name' => 'row 3', 'foo' => 'foo_a', 'bar' => 'bar_b', 'baz' => 'baz_c'),
              Array(
'name' => 'row 4', 'foo' => 'foo_b', 'bar' => 'bar_c', 'baz' => 'baz_d')
              );

// First, let's key it by one column (result: two-dimensional array)
print_r(array_key_by($data, 'baz'));

// Or, key it by two columns (result: 3-dimensional array)
print_r(array_key_by($data, Array('baz', 'bar')));

// We could also key it by three columns (result: 4-dimensional array)
print_r(array_key_by($data, Array('baz', 'bar', 'foo')));

?>
up
-3
joachim at lous dot org
20 years ago
So to make a by-reference setter function, you need to specify reference semantics _both_ in the parameter list _and_ the assignment, like this:

class foo{
   var $bar;
   function setBar(&$newBar){
      $this->bar =& newBar;
   }
}

Forget any of the two '&'s, and $foo->bar will end up being a copy after the call to setBar.
up
-4
butshuti at smartrwanda dot org
10 years ago
This appears to be the hidden behavior: When a class function has the same name as the class, it seems to be implicitly called when an object of the class is created.
For instance, you may take a look at the naming of the function "reftest()": it is in the class "reftest". The behavior can be tested as follows:

<?php
class reftest
{
    public
$a = 1;
    public
$c = 1;

    public function
reftest1()
    {
       
$b =& $this->a;
       
$b++;
    }

    public function
reftest2()
    {
       
$d =& $this->c;
       
$d++;
    }
   
    public function
reftest()
    {
       echo
"REFTEST() called here!\n";
    }
}

$reference = new reftest();
/*You must notice the above will also implicitly call reference->reftest()*/

$reference->reftest1();
$reference->reftest2();

echo
$reference->a."\n"; //Echoes 2, not 3 as previously noticed.
echo $reference->c."\n"; //Echoes 2.
?>

The above outputs:

REFTEST() called here!
2
2

Notice that reftest() appears to be called (though no explicit call to it was made)!
up
-6
admin at torntech dot com
9 years ago
Something that has not been discussed so far is reference of a reference.
I needed a quick and dirty method of aliasing incorrect naming until a proper rewrite could be done.
Hope this saves someone else the time of testing since it was not covered in the Does/Are/Are Not pages.
Far from best practice, but it worked.

<?php
$a
= 0;

$b =& $a;
$a =& $b;

$a = 5;
echo
$a . ', ' . $b;
//ouputs: 5,5

echo ' | ';

$b = 6;
echo
$a . ',' . $b;
//outputs: 6,6

echo ' | ';
unset(
$a );
echo
$a . ', ' . $b;

//outputs: , 6

class Product {

    public
$id;
    private
$productid;

    public function
__construct( $id = null ) {
       
$this->id =& $this->productid;
       
$this->productid =& $this->id;
       
$this->id = $id;
    }

    public function
getProductId() {
        return
$this->productid;
    }

}

echo
' | ';

$Product = new Product( 1 );
echo
$Product->id . ', ' . $Product->getProductId();
//outputs 1, 1
$Product->id = 2;
echo
' | ';
echo
$Product->id . ', ' . $Product->getProductId();
//outputs 2, 2
$Product->id = null;
echo
' | ';
echo
$Product->id . ', ' . $Product->getProductId();
//outouts ,
To Top