PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

$_GET

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$_GETHTTP GET değişkenleri

Açıklama

URL değiştirgeleri (başka bir deyişle, sorgu dizesi) üzerinden geçerli betiğe aktarılan değişkenlerden oluşan bir ilişkisel dizi. Dizinin yalnızca GET isteklerinden değil, bir sorgu dizesindeki tüm isteklerden oluşturulduğunu unutmayın.

Örnekler

Örnek 1 - $_GET örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_GET["isim"]) . '!';
?>

Kullanıcının http://example.com/?isim=Elif adresini çağırdığı varsayılarak

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Elif!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

Bilginize:

GET değişkenleri urldecode() üzerinden aktarılır.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
5
CleverUser123
8 months ago
If you're tired of typing $var = $_GET['var'] to get variables, don't forget that you can also use:

extract($_GET, EXTR_PREFIX_ALL, "g")

So if you have $_GET['under'], you can do $g_under. It's way shorter if you have more get elements! If you don't want prefix, do

extract($_GET)

to get normal. So $_GET['under'] would become $under. Might not extract under if it already exists, however.
up
-12
An Anonymous User
1 year ago
<?php
// It is important to sanitize
// input! Otherwise, a bad actor
// could enter '<script src="evilscript.js"></script>'
// in a URL parameter. Assuming you echo it, this
// would inject scripts in an XSS attack.
//
// The solution:
$NAME = $_GET['NAME'];
// Bad:
echo $NAME;
// that one is vulnerable to XSS
// Good:
echo htmlspecialchars($NAME);
// Sanitizes input thoroughly.
?>
To Top