PHP 7.4.24 Released!

$_GET

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

$_GETHTTP GET değişkenleri

Açıklama

URL değiştirgeleri (başka bir deyişle, sorgu dizesi) üzerinden geçerli betiğe aktarılan değişkenlerden oluşan bir ilişkisel dizi. Dizinin yalnızca GET isteklerinden değil, bir sorgu dizesindeki tüm isteklerden oluşturulduğunu unutmayın.

Örnekler

Örnek 1 - $_GET örneği

<?php
echo 'Merhaba ' htmlspecialchars($_GET["isim"]) . '!';
?>

Kullanıcının http://example.com/?isim=Elif adresini çağırdığı varsayılarak

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Merhaba Elif!

Notlar

Bilginize:

Bu bir süper küreseldir. Yani bir betiğin her yerinde geçerlidir. Değişkene işlevler ve yöntemlerin içinden erişmek için global $değişken; deyimine gerek yoktur.

Bilginize:

GET değişkenleri urldecode() üzerinden aktarılır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
An Anonymous User
4 months ago
<?php
// It is important to sanitize
// input! Otherwise, a bad actor
// could enter '<script src="evilscript.js"></script>'
// in a URL parameter. Assuming you echo it, this
// would inject scripts in an XSS attack.
//
// The solution:
$NAME = $_GET['NAME'];
// Bad:
echo $NAME;
// that one is vulnerable to XSS
// Good:
echo htmlspecialchars($NAME);
// Sanitizes input thoroughly.
?>
To Top