ArrayAccess::offsetExists

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ArrayAccess::offsetExistsBir konumun mevcut olup olmadığına bakar

Açıklama

public ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool

Bir konumun mevcut olup olmadığına bakar.

ArrayAccess arayüzünü gerçekleyen nesneler üzerinde isset() veya empty() kullanıldığında bu yöntem çalıştırılır.

Bilginize:

empty() işlevi kullanıldığında ArrayAccess::offsetGet() çağrılır ve sadece dönen değer true olduğu takdirde konumun boş olup olmadığına bakılır.

Bağımsız Değişkenler

offset

Varlığı sınanacak konum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Bilginize:

Dönüş değeri bool türünde değilse tür dönüşümü yapıldıktan sonra döndürülür.

Örnekler

Örnek 1 - ArrayAccess::offsetExists() örneği

<?php
class Sınıf implements arrayaccess {
public function
offsetSet($konum, $değer): void {
var_dump(__METHOD__);
}
public function
offsetExists($var): bool {
var_dump(__METHOD__);
if (
$var == "filanca") {
return
true;
}
return
false;
}
public function
offsetUnset($var): void {
var_dump(__METHOD__);
}
#[\ReturnTypeWillChange]
public function offsetGet($var) {
var_dump(__METHOD__);
return
"değer";
}
}

$nesne = new Sınıf;

echo
"Sınıf::offsetExists() çalışır\n";
var_dump(isset($nesne["filanca"]));

echo
"\nSınıf::offsetExists() ve Sınıf::offsetGet() çalışır\n";
var_dump(empty($nesne["filanca"]));

echo
"\nSınıf::offsetExists() çalışır, alınacak bir şey olmadığından Sınıf::offsetGet() çalışmaz\n";
var_dump(empty($nesne["falanca"]));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Sınıf::offsetExists() çalışır
string(21) "Sınıf::offsetExists"
bool(true)

Sınıf::offsetExists() ve Sınıf::offsetGet() çalışır
string(21) "Sınıf::offsetExists"
string(18) "Sınıf::offsetGet"
bool(false)

Sınıf::offsetExists() çalışır, alınacak bir şey olmadığından Sınıf::offsetGet() çalışmaz
string(21) "Sınıf::offsetExists"
bool(true)

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
5
driezasson at icloud dot com
8 years ago
Note that even though isset/empty works on classes implementing ArrayAccess, array_key_exists does not. At least not in PHP 5.3.
up
0
Martin Q
3 years ago
It seems that in PHP 7, if this method returns FALSE then offsetGet() will return NULL (in PHP 5, offsetGet() didn't first check what value offsetExists() returned).  So if your code suddenly stops working when you upgrade to PHP 7 make sure that offsetExists() returns a sensible value!
up
0
kgun ! mail ! com
4 years ago
If you care about key-strictness, you may need to use an alternative solution (maybe overriding offsetExists() in subclass(es)). So, offsetExists() acts like array_key_exists() and does not handle the key types. Here;

<?php
$array
= ['one', 'two', 3.=>'boom!'];
$arrayObject = new ArrayObject($array);
$key = '3';
var_dump(array_key_exists($key, $array)); // bool(true)
var_dump(in_array($key, array_keys($array), true)); // bool(false)
var_dump($arrayObject->offsetExists($key)); // bool(true)
var_dump(in_array($key, array_keys($arrayObject->getArrayCopy()), true)); // bool(false)

// @override;
public function offsetExists($key)
{
   
// make a strict check
   
return in_array($key, array_keys($this->getArrayCopy()), true);
}
?>
To Top