com::__construct

(PHP 4 > 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

com::__constructcom nesnesi oluşturur

Açıklama

public com::__construct(
    string $modül_adı,
    array|string|null $sunucu_adı = null,
    int $kodlama = CP_ACP,
    string $kütüphane = ""
)

Yeni bir com nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

modül_adı
Yüklenecek bileşeni adlandıran bir süreç kimliği, sınıf kimliği veya bir takma ad olabilir. Süreç kimliği genelde bir uygulama veya DLL adını izleyen bir nokta ve nesne adından oluşur (Word.Application gibi). Sınıf kimliği belirtilen sınıfı eşsiz olarak betimleyen bir UUID'dir. Takma ad, URL şemasına benzer özel bir isimlendirme şeklidir. Bir özkaynağı betimler ve nasıl yükleneceğini belirtir. Örnek olarak, Word'ü yükleyebilir ve modül adı olarak word belgesinin tam yolunu belirterek bir word belgesini temsil eden bir nesne alınabilir veya ADSI arayüzünü kullanmak için LDAP: bir takma ad olarak kullanılabilir.
sunucu_adı
Bileşenin yüklenip çalıştırılacağı DCOM sunucusunun adı. null ise, nesne, uygulama öntanımlısı kullanılarak çalıştırılır. Bu öntanımlı değer genelde uygulamayı yerel makinede çalıştırmak içindir (yönetici, uygulamayı farklı bir makinede çalıştırılacak şekilde yapılandırmış olsa bile). Sunucu olarak null olmayan bir değer belirtilirse, PHP, com.allow_dcom php.ini yönergesinin değeri true olmadıkça nesneyi yüklemeyi reddedecektir.

sunucu_adı bir diziyse, aşağıdaki öğeleri içermelidir (büyük/küçük harfe duyarlı!). Hepsinin isteğe bağlı olduğu unutulmamalıdır (Kullanıcı Adı ve Parolanın birlikte belirtilmesi gerekmesine rağmen); Sunucu değerlerini atlanırsa, öntanımlı sunucu kullanılır (yukarıda belirtildiği gibi) ve nesnenin örneklenmesi com.allow_dcom php.ini yönergesinden etkilenmez.

DCOM sunucu adı
Anahtar Tür Açıklama
Server string Sunucunun adı.
Username string Bağlanacak kullanıcının adı.
Password string Username için parola.
Domain string server alan adı.
Flags integer CLSCTX_INPROC_SERVER, CLSCTX_INPROC_HANDLER, CLSCTX_LOCAL_SERVER, CLSCTX_REMOTE_SERVER, CLSCTX_SERVER ve CLSCTX_ALL sabitlerinden biri veya bitsel VEYA'sı. Bir değer belirtilmez ve Server atlanırsa CLSCTX_SERVER öntanımlıdır; sunucu_adı belirtilmezse CLSCTX_REMOTE_SERVER öntanımlıdır. Bu sabitlerin anlamı hakkında daha fazla bilgi için CoCreateInstance ile ilgili Microsoft belgelerine bakınız; genellikle bunları kullanmak zorunda kalınmaz.

kodlama
Dizgeleri UTF-8 dizgelerine dönüştürmek veya tersini yapmak için kullanılacak karakter kodlamasıdır. Dönüşüm, nesneye bir PHP dizgesi bağımsız değişken olarak aktarıldığında veya nesnenin bir yönteminden dönen değere uygulanır. Karakter kodlaması yapışkandır, yani nesneden döndürülen nesnelere ve değişkenlere de uygulanır. Olası değerler: CP_ACP (sistem öntanımlısı ANSI kodlaması kullanılır - bu bağımsız değişken atlanırsa öntanımlıdır), CP_MACCP CP_OEMCP, CP_SYMBOL, CP_THREAD_ACP (çalışmakta olan evrenin karakter kodlaması veya yereli kullanılır), CP_UTF7 ve CP_UTF8. Ayrıca, karakter kodlamasını belirtmek için numarası da kullanılabilir, bu numaralar hakkında bilgi edinmek için Microsoft belgelerine bakılabilir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top