PHP 8.1.28 Released!

mail

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mailEposta gönderir

Açıklama

mail(
    string $kime,
    string $konu,
    string $ileti,
    array|string $ek_başlıklar = [],
    string $ek_bağımsız değişkenler = ""
): bool

Sends an email.

Bağımsız Değişkenler

kime

Epostanın alıcısı veya alıcıları.

Bu dizgenin biçemi » RFC 2822'ye uygun olmalıdır. Bazı örnekler:

  • user@example.com
  • user@example.com, anotheruser@example.com
  • User
  • User , Another User

konu

Epostanın konusu.

Dikkat

Konu » RFC 2047'nin koşullarını yerine getirmelidir.

ileti

Gönderilecek ileti.

Her satır bir CRLF (\r\n) karakteri ile bitmeli ve 70 karakterden uzun olmamalıdır.

Dikkat

(Sadece Windows'ta) PHP, bir SMTP sunucu ile doğrudan konuşacaksa, bir satırın başında noktaya rastlanırsa bu nokta silinir. Bu hoşunuza gitmiyorsa bu noktaları çift nokta haline getirin.

<?php
$text
= str_replace("\n.", "\n..", $text);
?>

ek_başlıklar (seçimlik)

Eposta başlığının sonuna yerleştirilecek string veya array türünde veri.

Bu genellikle ek başlıklar eklemek için kullanılır (From, Cc, Bcc gibi). Çok sayıda başlık eklenecekse bunlar birer CRLF (\r\n) ile birbirlerinden ayrılmalıdır. Bu başlığı oluşturmak için dış veriler kullanılıyorsa, istenmeyen başlıkların araya girmemesi için veriler elden geçirilip temizlenmelidir.

Bir dizi aktarılmışsa, anahtarları başlık isimleri, değerleri de ilgili başlık değerleri olmalıdır.

Bilginize:

Eposta gönderilirken bir From başlığı içermesi gerekir. Bu başlık, bu bağımsız değişken ile belirtilebileceği gibi öntanımlı gönderici adresini php.ini dosyasında da belirtmek mümkündür.

Bunu yapmazsanız şöyle bir hata alırsınız: Warning: mail(): "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing (Uyarı: mail(): php.ini dosyasında "sendmail_from" atanmamış veya özel "From:" başlığı eksik). From başlığı Windows altında doğrudan SMTP üzerinden gönderirken Return-Path başlığını da tanımlar.

Bilginize:

Eğer ileti alınmazsa satırsonlarını CRLF (\r\n) ile değil sadece LF (\n) ile sonlandırmayı deneyin. Bazı düşük kaliteli Unix eposta sunucuları (en bilineni » qmail) LF karakterlerini otomatik olarak CRLF karakterleri ile değiştirir (CRLF kullanıldıysa sonuç CRCRLF olur). Bu yöntem » RFC 2822'ye uygun olmadığından başka çare yoksa kullanılmalıdır.

ek_bağımsız değişkenler (seçimlik)

Eposta gönderirken kullanılan programa komut satırı seçenekleri aktarmak için kullanılır. Eposta gönderme programının adı sendmail_path yapılandırma yönergesinde belirtilir. Örneğin, sendmail kullanılıyorsa bu bağımsız değişkeni -f komut satırı seçeneği ile zarf gönderici adresini belirtmek için kullanabilirsiniz.

Bu bağımsız değişken komut çalıştırmayı engellemek için dahili olarak escapeshellcmd() işlevi tarafından öncelenir, fakat işlev ek bağımsız değişkenler eklemeye izin verir. Güvenlik nedeniyle, kabuk komutuna istenmeyen bağımsız değişkenler eklenmesinden kaçınmak için bu bağımsız değişkenin kullanıcı tarafından elden geçirilip temizlenmesi önerilir.

escapeshellcmd() işlevi otomatik uygulandığından, internet RFCleri tarafından eposta adreslerinde izin verilen bazı karakterler kullanılamaz. mail() böyle karakterlere izin veremez, bu bakımdan bu tür karakterlerin kullanılmasının gerekli olduğu programlarda alternatif e-posta gönderme yöntemleri (bir iskelet veya kitaplık kullanmak gibi) önerilir.

Zarf göndericisinin (-f) bu bağımsız değişken ile belirtildiği durumda, iletiye bir 'X-Warning' başlığının eklenmemesi için HTTP sunucusunu çalıştıran kullanıcının sendmail yapılandırma dosyasını güvenilir kullanıcı olarak kaydedilmesi gerekir. sendmail kullanıcıları için, bu dosyanın yeri: /etc/mail/trusted-users.

Dönen Değerler

Eposta sunucu tarafından başarıyla teslim alınmışsa true, aksi takdirde false döner.

Yalnız şuna dikkat edin: Epostanın sunucu tarafından teslim alınması, epostanın alıcısına ulaştığı anlamına gelmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 ek_başlıklar bağımsız değişkeni artık dizi de kabul ediyor.

Örnekler

Örnek 1 - Eposta gönderimi

mail() işlevi ile basit bir eposta gönderelim:

<?php
// İleti
$ileti = "Line 1\r\nLine 2\r\nLine 3";

// Satırlarımızın 70 karakterden uzun olanlarını katlamamız lazım
$ileti = wordwrap($ileti, 70, "\r\n");

// Epostayı gönderelim
mail('kafeinli@example.com', 'İleti konusu', $ileti);
?>

Örnek 2 - Ek başlıklarla eposta gönderimi

From ve Reply-To adreslerini ek başlıklar olarak belirtelim:

<?php
$kime
= 'nobody@example.com';
$konu = 'konu';
$ileti = 'Merhaba';
$başlıklar = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .
'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .
'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail($kime, $konu, $ileti, $başlıklar);
?>

Örnek 3 - array türünde ek başlıklarla eposta gönderimi

Bu örnekte, üst örnekteki eposta gönderilmekte, ancak ek başlıklar bir dizi olarak aktarılmaktadır (PHP 7.2.0 ve sonrasında kullanılabilir).

<?php
$kime
= 'nobody@example.com';
$konu = 'konu';
$ileti = 'Merhaba';
$başlıklar = array(
'From' => 'webmaster@example.com',
'Reply-To' => 'webmaster@example.com',
'X-Mailer' => 'PHP/' . phpversion()
);

mail($kime, $konu, $ileti, $başlıklar);
?>

Örnek 4 - Ek komut satırı seçenekleriyle eposta gönderimi

sendmail_path yönergesinde belirtilen posta gönderme programına komut satırı bağımsız değişkenleri aktarmak için ek_bağımsız değişkenler bağımsız değişkeni kullanılabilir.

<?php
mail
('nobody@example.com', 'the subject', 'the message', null,
'-fwebmaster@example.com');
?>

Örnek 5 - HTML eposta gönderimi

mail() işleviyle HTML eposta göndermek de mümkündür.

<?php
// çok sayıda alıcı
$to = 'johny@example.com, sally@example.com'; // virgüle dikkat

// konu
$subject = 'Ağustos ayında hatırlanacak doğum günleri';

// ileti
$message = '
<html>
<head>
<title>Ağustos ayında hatırlanacak doğum günleri</title>
</head>
<body>
<p>Ağustos ayındaki doğum günleri!</p>
<table>
<tr>
<th>Kişi</th><th>Gün</th><th>Ay</th><th>Yıl</th>
</tr>
<tr>
<td>Ali</td><td>3</td><td>Ağustos</td><td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>Veli</td><td>17</td><td>Ağustos</td><td>1973</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
'
;

// HTML eposta göndermek için, the Content-type başlığı belirtilmeli
$headers[] = 'MIME-Version: 1.0';
$headers[] = 'Content-type: text/html; charset=utf-8';

// Ek başlıklar
+$headers[] = 'To: Mary <mary@example.com>, Kelly <kelly@example.com>';
+
$headers[] = 'From: Birthday Reminder <birthday@example.com>';
+
$headers[] = 'Cc: birthdayarchive@example.com';
+
$headers[] = 'Bcc: birthdaycheck@example.com';

// İletiyi postalayalım
mail($to, $subject, $message, implode("\r\n", $headers));
?>

Bilginize:

HTML veya daha karmaşık bir eposta göndermek isterseniz » PEAR::Mail_Mime PEAR paketini kullanmanızı öneririz.

Notlar

Bilginize:

mail() işlevinin Windows SMTP gerçeklenimi bir çok bakımdan sendmail gerçekleniminden farklıdır. Birincisi, iletileri göndermek için yerel bir program kullanılmaz, doğrudan soketlerle çalışılır ve MTA'nın soketi dinlediği varsayılır.

İkincisi, From:, Cc:, Bcc: ve Date: gibi özel başlıklar, epostayı ilk alan MTA tarafından yorumlanmaz, fakat PHP tarafından çözümlenir.

Aslında, to bağımsız değişkeninin "Adı Soyad <birisi@example.com>" biçeminde bir adres olmaması gerekir. mail komutu MTA ile anlaşırken bunu gerektiği gibi çözümleyemeyebilir.

Bilginize:

Çok sayıda epostayı göndermek için mail() işlevini bir döngüye sokmak hiç de iyi bir fikir değildir. Bu işlev her eposta için SMTP soketini açıp kapadığından verimli değildir.

Çok sayıda eposta göndermek için, » PEAR::Mail ve » PEAR::Mail_Queue paketlerine bakınız.

Bilginize:

Şu RFC'ler yararlı olabilir: » RFC 1896, » RFC 2045, » RFC 2046, » RFC 2047, » RFC 2048, » RFC 2049 ve » RFC 2822.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 20 notes

up
29
Anonymous
7 years ago
Security advice: Although it is not documented, for the parameters $to and $subject the mail() function changes at least \r and \n to space. So these parameters are safe against injection of additional headers. But you might want to check $to for commas as these separate multiple addresses and you might not want to send to more than one recipient.

The crucial part is the $additional_headers parameter. This parameter can't be cleaned by the mail() function. So it is up to you to prevent unwanted \r or \n to be inserted into the values you put in there. Otherwise you just created a potential spam distributor.
up
26
php at simoneast dot net
6 years ago
Often it's helpful to find the exact error message that is triggered by the mail() function. While the function doesn't provide an error directly, you can use error_get_last() when mail() returns false.

<?php
$success
= mail('example@example.com', 'My Subject', $message);
if (!
$success) {
$errorMessage = error_get_last()['message'];
}
?>

(Tested successfully on Windows which uses SMTP by default, but sendmail on Linux/OSX may not provide the same level of detail.)

Thanks to https://stackoverflow.com/a/20203870/195835
up
5
priyanshkala3 at gmail dot com
4 months ago
Sending mail using XAMPP server

I encountered numerous issues while attempting to send emails using the XAMPP server. However, I eventually found the correct method to accomplish it.

Configuring PHP's mail functionality to work with Gmail's SMTP server involves editing the `php.ini` and `sendmail.ini` configuration files. Below are the formal steps for setting up PHP to send emails through Gmail's SMTP server using XAMPP:

Configuring php.ini:

1. Open `php.ini` in an editor:
Open the `php.ini` configuration file in your preferred text editor.

2. Locate the mail function:
Use the search function (Ctrl + F) to find the section related to the mail function within the `php.ini` file.

3. Update mail function settings:
Copy and paste the following configuration parameters into the mail function section. Comment out or disable all other settings related to mail.

php.ini code to be edited:

SMTP=smtp.gmail.com
smtp_port=587
sendmail_from = yourmail@gmail.com
sendmail_path = write_sendmail.exe_path


4. Save the changes:
Save the `php.ini` file after applying the modifications.

Configuring sendmail.ini (in XAMPP folder):

1. Open `sendmail.ini` in XAMPP folder:
Locate and open the `sendmail.ini` configuration file within the XAMPP directory.

2. Adjust SMTP settings:
Insert the following content into the `sendmail.ini` file, marking other configurations as comments:

sendmail.ini code :

smtp_server=smtp.gmail.com
smtp_port=587
error_logfile=error.log
debug_logfile=debug.log
auth_username=yourmail@gmail.com
auth_password=app_password_after_enabling_two_factor_authentication_for_your_mail_id
force_sender=priyansh.kala.4@gmail.com


3. Save the changes:
Save the `sendmail.ini` file after inserting the specified configurations.

These steps configure PHP to utilize Gmail's SMTP server for sending emails. Ensure that the modifications are saved and that the necessary XAMPP services are restarted for the changes to take effect.

Please note that using hardcoded passwords in configuration files poses a security risk. Storing passwords directly in plain text files should be avoided in production environments. Consider using environment variables or secure credential management systems for better security practices.

Code for sending mail-:

<?php
$subject
= "Mail for checking";
$msg = "Hey! Let us play with PHP.";
$receiver = "reciever@gmail.com";
mail($receiver, $subject, $msg);
?>
up
21
Anonymous
4 years ago
If you notice wrong displayed characters in the email it's because you need to properly set the Content-Type and the Charset in the headers of the email:

<?php
$headers
= 'Content-Type: text/plain; charset=utf-8' . "\r\n";
?>

Mostly, UTF-8 is your best choice.

You can set custom headers with the fourth parameter of the mail() function.

To make the whole thing waterproof, add the following header too:

<?php
$headers
.= 'Content-Transfer-Encoding: base64' . "\r\n";
?>

Now you can use the combination of UTF-8 and Base64 to properly encode the subject line and the recipient name like this:

<?php
$subject
= '=?UTF-8?B?' . base64_encode('Test email with German Umlauts öäüß') . '?=';
$recipient = '=?UTF-8?B?' . base64_encode('Margret Müller') . '?= <recipient@domain.com>';
?>

And don't forget to Base64 encode the email message too:

<?php
$message
= base64_encode('This email contains German Umlauts öäüß.');
?>

All references are taken from:
https://dev.to/lutvit/how-to-make-the-php-mail-function-awesome-3cii
up
10
charles dot fisher at arconic dot com
6 years ago
I migrated an application to a platform without a local transport agent (MTA). I did not want to configure an MTA, so I wrote this xxmail function to replace mail() with calls to a remote SMTP server. Hopefully it is of some use.

function xxmail($to, $subject, $body, $headers)
{
$smtp = stream_socket_client('tcp://smtp.yourmail.com:25', $eno, $estr, 30);

$B = 8192;
$c = "\r\n";
$s = 'myapp@someserver.com';

fwrite($smtp, 'helo ' . $_ENV['HOSTNAME'] . $c);
$junk = fgets($smtp, $B);

// Envelope
fwrite($smtp, 'mail from: ' . $s . $c);
$junk = fgets($smtp, $B);
fwrite($smtp, 'rcpt to: ' . $to . $c);
$junk = fgets($smtp, $B);
fwrite($smtp, 'data' . $c);
$junk = fgets($smtp, $B);

// Header
fwrite($smtp, 'To: ' . $to . $c);
if(strlen($subject)) fwrite($smtp, 'Subject: ' . $subject . $c);
if(strlen($headers)) fwrite($smtp, $headers); // Must be \r\n (delimited)
fwrite($smtp, $headers . $c);

// Body
if(strlen($body)) fwrite($smtp, $body . $c);
fwrite($smtp, $c . '.' . $c);
$junk = fgets($smtp, $B);

// Close
fwrite($smtp, 'quit' . $c);
$junk = fgets($smtp, $B);
fclose($smtp);
}
up
6
Mark Simon
4 years ago
It is worth noting that you can set up a fake sendmail program using the sendmail_path directive in php.ini.

Despite the comment in that file, sendmail_path also works for Window. From https://www.php.net/manual/en/mail.configuration.php#ini.sendmail-path:

This directive works also under Windows. If set, smtp, smtp_port and sendmail_from are ignored and the specified command is executed.
up
11
Porjo
13 years ago
Make sure you enclose \r\n in double quotes (not single quotes!) so that PHP can translate that into the correct linefeed code
up
7
chris at ocproducts dot com
6 years ago
The 'sendmail' executable which PHP uses on Linux/Mac (not Windows) expects "\n" as a line separator.

This executable is a standard, and emulated by other MTAs.

"\n" is confirmed required for qmail and postfix, probably also for sendmail and exim but I have not tested.

If you pass through using "\r\n" as a separator it may appear to work, but your email will be subtly corrupted and some middleware may break. It only works because some systems will clean up your mistake.

If you are implementing DKIM be very careful, as DKIM checks will fail (at least on popular validation tools) if you screw this up. DKIM must be calculated using "\r\n" but then you must switch it all to "\n" when using the PHP mail function.

On Windows, however, you should use "\r\n" because PHP is using SMTP in this situation, and hence the normal rules of the SMTP protocol (not the normal rules of Unix piping) apply.
up
5
pangz dot lab at gmail dot com
3 years ago
* Sending email with attachment

function sendMail(
string $fileAttachment,
string $mailMessage = MAIL_CONF["mailMessage"],
string $subject = MAIL_CONF["subject"],
string $toAddress = MAIL_CONF["toAddress"],
string $fromMail = MAIL_CONF["fromMail"]
): bool {

$fileAttachment = trim($fileAttachment);
$from = $fromMail;
$pathInfo = pathinfo($fileAttachment);
$attchmentName = "attachment_".date("YmdHms").(
(isset($pathInfo['extension']))? ".".$pathInfo['extension'] : ""
);

$attachment = chunk_split(base64_encode(file_get_contents($fileAttachment)));
$boundary = "PHP-mixed-".md5(time());
$boundWithPre = "\n--".$boundary;

$headers = "From: $from";
$headers .= "\nReply-To: $from";
$headers .= "\nContent-Type: multipart/mixed; boundary=\"".$boundary."\"";

$message = $boundWithPre;
$message .= "\n Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n";
$message .= "\n $mailMessage";

$message .= $boundWithPre;
$message .= "\nContent-Type: application/octet-stream; name=\"".$attchmentName."\"";
$message .= "\nContent-Transfer-Encoding: base64\n";
$message .= "\nContent-Disposition: attachment\n";
$message .= $attachment;
$message .= $boundWithPre."--";

return mail($toAddress, $subject, $message, $headers);
}

* Sending email in html

function sendHtmlMail(
string $mailMessage = MAIL_CONF["mailMessage"],
string $subject = MAIL_CONF["subject"],
array $toAddress = MAIL_CONF["toAddress"],
string $fromMail = MAIL_CONF["fromMail"]
): bool {

$to = implode(",", $toAddress);
$headers[] = 'MIME-Version: 1.0';
$headers[] = 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1';
$headers[] = 'To: '.$to;
$headers[] = 'From: '.$fromMail;

return mail($to, $subject, $mailMessage, implode("\r\n", $headers));
}
up
5
eeeugeneee
6 years ago
Send mail with minimal requirements from email services.

<?php
$encoding
= "utf-8";

// Preferences for Subject field
$subject_preferences = array(
"input-charset" => $encoding,
"output-charset" => $encoding,
"line-length" => 76,
"line-break-chars" => "\r\n"
);

// Mail header
$header = "Content-type: text/html; charset=".$encoding." \r\n";
$header .= "From: ".$from_name." <".$from_mail."> \r\n";
$header .= "MIME-Version: 1.0 \r\n";
$header .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit \r\n";
$header .= "Date: ".date("r (T)")." \r\n";
$header .= iconv_mime_encode("Subject", $mail_subject, $subject_preferences);

// Send mail
mail($mail_to, $mail_subject, $mail_message, $header);
?>
up
1
imme_emosol
1 year ago
Also see chunk_split (as "alternative" to wordwrap).
up
1
atesin > gmail
1 year ago
mail() internals:

doing some tests i can say... if sendmail_path is defined in php.ini or by ini.set(), by calling function like...

mail($to, $subject, $message, $headers, $params)

would be like if php open a shell internally, execute this command, send this text to stdin, and return true if return value == 0

------------
shell> $sendmail_path $params
To: $to
Subject: $subject
$headers

$message
(EOF)
------------

in windows instead using php smtp which is very limited, i prefer to force use sendmail-like behavior, by setting sendmail_path and then use msmtp for windows
up
3
pavel.lint at vk.com
11 years ago
Here's a small handy function I use to send email in UTF-8.

<?php
function mail_utf8($to, $from_user, $from_email,
$subject = '(No subject)', $message = '')
{
$from_user = "=?UTF-8?B?".base64_encode($from_user)."?=";
$subject = "=?UTF-8?B?".base64_encode($subject)."?=";

$headers = "From: $from_user <$from_email>\r\n".
"MIME-Version: 1.0" . "\r\n" .
"Content-type: text/html; charset=UTF-8" . "\r\n";

return
mail($to, $subject, $message, $headers);
}
?>
up
0
ABOMB
12 years ago
I was having delivery issues from this function to Gmail, Yahoo, AOL, etc. I used the notes here to figure that you need to be setting your Return-Path to a valid email to catch bounces. There are two extra delivery gotchas on top of that:

1) The domain in the email used in the -f option in the php.ini sendmail parameter or in the mail() extra parameters field, needs to have a valid SPF record for the domain (in DNS as a "TXT" record type for sure and add an additional "SPF" type record if possible). Why? That's header field being used for spam checks.

2) You should also use a domain key or DKIM. The trick here is that the domain key/DKIM is case sensitive! I used Cpanel to create my domain key which automatically used all lowercase domain names in the key creation. I found when sending email and using a camel case "-f account@MyDomainHere.Com" option, my key was not accepted. However it was accepted when I used "-f account@mydomainhere.com".

There are many other factors that can contribute to mail not getting to inboxes, including your own multiple failed testing attempts, so I suggest you consult each site's guidelines and don't ask me for help. These are just the couple technical issues that helped my case.

I hope this saves someone some time and headaches...
up
0
Ben Cooke
18 years ago
Note that there is a big difference between the behavior of this function on Windows systems vs. UNIX systems. On Windows it delivers directly to an SMTP server, while on a UNIX system it uses a local command to hand off to the system's own MTA.

The upshot of all this is that on a Windows system your message and headers must use the standard line endings \r\n as prescribed by the email specs. On a UNIX system the MTA's "sendmail" interface assumes that recieved data will use UNIX line endings and will turn any \n to \r\n, so you must supply only \n to mail() on a UNIX system to avoid the MTA hypercorrecting to \r\r\n.

If you use plain old \n on a Windows system, some MTAs will get a little upset. qmail in particular will refuse outright to accept any message that has a lonely \n without an accompanying \r.
up
-3
rexlorenzo at gmail dot com
11 years ago
Be careful to not put extra spaces for the $headers variable.

For example, this didn't work on our servers:

$headers = "From: $from \r\n Bcc: $bcc \r\n";

But this did:

$headers = "From: $from\r\nBcc: $bcc\r\n";

Notice the removal of the spaces around the first \r\n.
up
-2
andrew at my-syte dot com
1 year ago
Regarding To:

be careful not to duplicate To in the additional_headers,

lest gmail already flags it thus:

host gmail-smtp-in.l.google.com [142.251.xx.xx]
SMTP error from remote mail server after end of data:
550-5.7.1 [xxx.xxx.xx.xx] This message is not RFC 5322 compliant, the issue is:
550-5.7.1 duplicate To headers. To reduce the amount of spam sent to Gmail,
550-5.7.1 this message has been blocked. Please review
550 5.7.1 RFC 5322 specifications for more information.
up
-2
Anonymous
1 year ago
So far I used the following to make sure special charakters where correctly shown in the mail subject:

<?php $subject = '=?utf-8?B?' . base64_encode($subject) . '?='; ?>

But with very long subjects, the header line gets longer than 76 chars and some e-mail servers really don't like that... So this is my new solution:

<?php $subject = substr(mb_encode_mimeheader("Subject: " . $subject, 'utf-8', 'B', "\r\n", 0), 9); ?>

Please note: I added "Subject: " in front of $subject and stripped it of afterwards. This is to make sure, that the necessarry space is reserved, as PHP will add the "Subject: " itself...
up
-16
Max AT
12 years ago
To define a mail sensitivity you have to put this line in the headers:

<?php
$headers
= "MIME-Version: 1.0\n" ;
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=\"iso-8859-1\"\n";

$headers .= "Sensitivity: Personal\n";

$status = mail($to, $subject, $message,$headers);
?>

Possible Options:
Sensitivity: Normal, Personal, Private and Company-Confidential

These will be recognised and handled in Outlook, Thunderbird and others.
up
-37
php dot net at schrecktech dot com
19 years ago
When sending MIME email make sure you follow the documentation with the "70" characters per line...you may end up with missing characters...and that is really hard to track down...
To Top