CascadiaPHP 2024

İç içe şablonlar

Sınırsız iç içe yaylı ayraçların kullanıldığı bir şablonu yaylı ayraçlar arasındaki bir dizgeyle eşleştirme sorununu ele alalım. Ardışık işlem haricinde yapılabilecek en iyi şey iç içe sabit bir derinliğe kadar eşleşebilecek bir şablon kullanmaktır. Sabit olmayan derinlikli iç içe şablonları işlemek mümkün değildir. Perl'in 5.6 sürümü, ardışık (iç içe) düzenli ifadelere izin veren deneysel bir oluşuma sahiptir. Belli bir ardışıklık durumu için özel bir öğe, (?R) öğesi sağlanmıştır. Bu PCRE şablonu yaylı ayraçlarla ilgili bu sorunu çözmektedir: \( ( (?>[^()]+) | (?R) )* \) (Boşlukların gözardı edilmesini sağlayan PCRE_EXTENDED seçeneğinin etkin olduğu varsayılmıştır.)

İlk eşleşme bir açan yaylı ayraçla olur. Sonraki eşleşme, ya yaylı ayraçlar içine alınmamış bir dizi alt dizgeyle olur ya da şablonun kendisi ardışık olarak (doğru olarak yaylı ayraçlar içine alınmış alt dizgelerle) eşleşir. Ve son eşleşme bir kapatan yaylı ayraçla olur.

Örnek olarak verdiğimiz bu şablon sınırsız sayıda iç içe yineleme içerir; dolayısıyla şablon, eşleşmeyeceği dizgelere uygulandığında, yaylı ayraç içine alınmamış dizgelerle eşleşmek için sadece bir kerelik alt şablonların kullanımı önem kazanır. Bu duruma bir örnek olarak çabuk bir eşleşmemeyle sonuçlanan şu dizge verilebilir: (aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa()

Bununla birlikte, sadece bir kerelik alt şablon kullanılmazsa eşleştirme işlemi çok uzun sürecektir. Bunun sebebi, eşleşmeye konu dizgeyi çok çeşitli şekillerde bölen + ve * yinelemelerinin olması ve bir başarısızlık raporlamadan önce bunların hepsinin denenmesi gereğidir.

Herhangi bir yakalama alt şablonu için belirlenmiş değerler, alt şablon değerinin atandığı ardışık işlemin en dış seviyesindeki değerlerdir. Eğer yukardaki şablon, (ab(cd)ef) dizgesiyle eşleştirilmeye çalışılırsa yakalanan ayraçlı değer, en üst seviyede elde edilen son değer olan "ef" olur. Eğer başka yaylı ayraçlar da eklenirse, \( ( ( (?>[^()]+) | (?R) )* ) \) şablonu ile yakalanan dizge, en üst seviye yaylı ayraçların içindeki "ab(cd)ef" olur. Eğer bir şablonda 15'ten fazla yakalayan yaylı ayraç varsa, PCRE ardışık bir işlem sırasında veriyi saklamak için pcre_malloc ile ayırarak ve işi bitince pcre_free ile serbest bırakarak fazladan bellek sağlamak zorundadır. Eğer bu bellek ayrılamazsa, bir ardışık işlem sırasında bellek yetersiz hatası vermek mümkün olmadığından veriyi, sadece ilk 15 yakalayan yaylı ayraç için saklar.

(?1), (?2) ve benzerleri ardışık alt şablonlarda da kullanılabilmektedir. Ayrıca, (?P>isim) veya (?P&isim) isimli alt şablonlarını da kullanmak mümkündür.

İsimli veya numararalı bir ardışık alt şablon gönderim sözdizimi, gönderimde bulunduğu yaylı ayraçların dışında kullanılmışsa bir programlama dilindeki bir alt yordam gibi işlem yapar. Önceki örneklerden birinde, (sens|respons)e and \1ibility şablonu "sense and sensibility" ve "response and responsibility" ile eşleşiyor, fakat "sense and responsibility" ile eşleşmiyordu. Eğer (sens|respons)e and (?1)ibility şablonu kullanılmış olsaydı diğer iki dizgeyle birlikte "sense and responsibility" dizgesi de eşleşecekti. Böyle gönderimlerin, yine de atıfta bulunduğu alt şablondan sonra gelmesi gerekir.

Eşleşmeye konu dizgenin azami uzunluğu bir tamsayı değişkenin tutabileceği en büyük pozitif tamsayı kadar olabilirse de PCRE ardışık işlem yaparak sonsuz sayıda yinelemeyi ve alt şablonu işleyebilir. Bu bakımdan, belli bir şablon tarafından işlenebilecek bir dizgenin uzunluğunu sınırlayan şey aslında, kullanılabilecek yığıtın büyüklüğüdür.

add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
20
horvath at webarticum dot hu
11 years ago
With the (?R) item you can link only to the full pattern, because it quasi equals to (?0). You can not use anchors, asserts etc., and you can only check that string CONTAINS a valid hierarchy or not.

This is wrong: ^\(((?>[^()]+)|(?R))*\)$

However, you can bracketing the full expression, and replace (?R) to the relative link (?-2). This make it reusable. So you can check complex expressions, for example:
<?php

$bracket_system
= "(\\(((?>[^()]+)|(?-2))*\\))"; // (reuseable)
$bracket_systems = "((?>[^()]+)?$bracket_system)*(?>[^()]+)?"; // (reuseable)
$equation = "$bracket_systems=$bracket_systems"; // Both side of the equation must be contain valid bracket systems
var_dump(preg_match("/^$equation\$/","a*(a-(2a+2))=4(a+3)-2(a-(a-2))")); // Outputs 'int(1)'
var_dump(preg_match("/^$equation\$/","a*(a-(2a+2)=4(a+3)-2(a-(a-2)))")); // Outputs 'int(0)'

?>

You can also catch multibyte quotes with the 'u' modifier (if you use UTF-8), eg:
<?php

$quoted
= "(»((?>[^»«]+)|(?-2))*«)"; // (reuseable)
$prompt = "[\\w ]+: $quoted";
var_dump(preg_match("/^$prompt\$/u","Your name: »write here«")); // Outputs 'int(1)'

?>
up
11
emanueledelgrande at email dot it
14 years ago
The recursion in regular expressions is the only way to allow the parsing of HTML code with nested tags of indefinite depth.
It seems it's not yet a spreaded practice; not so much contents are available on the web regarding regexp recursion, and until now no user contribute notes have been published on this manual page.
I made several tests with complex patterns to get tags with specific attributes or namespaces, studying the recursion of a subpattern only instead of the full pattern.
Here's an example that may power a fast LL parser with recursive descent (http://en.wikipedia.org/wiki/Recursive_descent_parser):

$pattern = "/<([\w]+)([^>]*?) (([\s]*\/>)| (>((([^<]*?|<\!\-\-.*?\-\->)| (?R))*)<\/\\1[\s]*>))/xsm";

The performances of a preg_match or preg_match_all function call over an avarage (x)HTML document are quite fast and may drive you to chose this way instead of classic DOM object methods, which have a lot of limits and are usually poor in performance with their workarounds, too.
I post a sample application in a brief function (easy to be turned into OOP), which returns an array of objects:

<?php
// test function:
function parse($html) {
// I have split the pattern in two lines not to have long lines alerts by the PHP.net form:
$pattern = "/<([\w]+)([^>]*?)(([\s]*\/>)|".
"(>((([^<]*?|<\!\-\-.*?\-\->)|(?R))*)<\/\\1[\s]*>))/sm";
preg_match_all($pattern, $html, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE);
$elements = array();

foreach (
$matches[0] as $key => $match) {
$elements[] = (object)array(
'node' => $match[0],
'offset' => $match[1],
'tagname' => $matches[1][$key][0],
'attributes' => isset($matches[2][$key][0]) ? $matches[2][$key][0] : '',
'omittag' => ($matches[4][$key][1] > -1), // boolean
'inner_html' => isset($matches[6][$key][0]) ? $matches[6][$key][0] : ''
);
}
return
$elements;
}

// random html nodes as example:
$html = <<<EOD
<div id="airport">
<div geo:position="1.234324,3.455546" class="index">
<!-- comment test:
<div class="index_top" />
-->
<div class="element decorator">
<ul class="lister">
<li onclick="javascript:item.showAttribute('desc');">
<h3 class="outline">
<a href="http://php.net/manual/en/regexp.reference.recursive.php" onclick="openPopup()">Link</a>
</h3>
<div class="description">Sample description</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class="clean-line"></div>
</div>
</div>
<div id="omittag_test" rel="rootChild" />
EOD;

// application:
$elements = parse($html);

if (
count($elements) > 0) {
echo
"Elements found: <b>".count($elements)."</b><br />";

foreach (
$elements as $element) {
echo
"<p>Tpl node: <pre>".htmlentities($element->node)."</pre>
Tagname: <tt>"
.$element->tagname."</tt><br />
Attributes: <tt>"
.$element->attributes."</tt><br />
Omittag: <tt>"
.($element->omittag ? 'true' : 'false')."</tt><br />
Inner HTML: <pre>"
.htmlentities($element->inner_html)."</pre></p>";
}
}
?>
up
7
Onyxagargaryll
13 years ago
Here's an approach to create a multidimensional array according to a string's delimiters, i.e. we want to analyze...

"some text (aaa(b(c1)(c2)d)e)(test) more text"

... as multidimensional layers.

<?php
$string
= "some text (aaa(b(c1)(c2)d)e)(test) more text";

/*
* Analyses the string multidimensionally by its opening and closing delimiters
*/
function recursiveSplit($string, $layer) {
preg_match_all("/\((([^()]*|(?R))*)\)/",$string,$matches);
// iterate thru matches and continue recursive split
if (count($matches) > 1) {
for (
$i = 0; $i < count($matches[1]); $i++) {
if (
is_string($matches[1][$i])) {
if (
strlen($matches[1][$i]) > 0) {
echo
"<pre>Layer ".$layer.": ".$matches[1][$i]."</pre><br />";
recursiveSplit($matches[1][$i], $layer + 1);
}
}
}
}
}

recursiveSplit($string, 0);

/*

Output:

Layer 0: aaa(b(c1)(c2)d)e

Layer 1: b(c1)(c2)d

Layer 2: c1

Layer 2: c2

Layer 0: test
*/
?>
up
3
Anonymous
7 years ago
sass parse sample

<?php

$data
= 'a { b { 1 } c { d { 2 } } }';

preg_match('/a (?<R>\{(?:[^{}]+|(?&R))*\})/', $data, $m);
preg_match('/b (?<R>\{(?:[^{}]+|(?&R))*\})/', $data, $m);
preg_match('/c (?<R>\{(?:[^{}]+|(?&R))*\})/', $data, $m);
preg_match('/d (?<R>\{(?:[^{}]+|(?&R))*\})/', $data, $m);

/*
Array (
[0] => a { b { 1 } c { d { 2 } } }
[R] => { b { 1 } c { d { 2 } } }
[1] => { b { 1 } c { d { 2 } } }
)
Array (
[0] => b { 1 }
[R] => { 1 }
[1] => { 1 }
)
Array (
[0] => c { d { 2 } }
[R] => { d { 2 } }
[1] => { d { 2 } }
)
Array (
[0] => d { 2 }
[R] => { 2 }
[1] => { 2 }
)
*/
up
0
mzvarik at gmail dot com
3 years ago
This regexp can be used for parsing IF conditions.

$str = '
(IF_MYVAR)My var is printed
(OR_MYVARTWO)My var two is printed
(OR_ANOTHER)if you use OR you don't have to END everytime
(ELSE)Whatever bro(END)

(IF_BLUE)Something (IF_SUPERB)super(END) blue - this is simple IF condition(END)
';

function isCondition($k) {
// put your user conditions here
$conds = [];
$conds['BLUE'] = true;
$conds['MYVARTWO'] = true;
$conds['ELSE'] = true; // always true
return $conds[$k];
}

function findConditions($str) {

$pattern = '~ \(if_([^\)]+)\) ((?: (?!\((end|if_)). | (?R) )*+) \(end\) ~xis';

$str = preg_replace_callback($pattern, function($m) {

$k = $m[1];
$v = $m[2];
$v = findConditions($v) ?: $v;

$ors = preg_split('~(?=\((OR_[^\)]+|ELSE))~is', $v);

$v = array_shift($ors); // hlavní

if (isCondition($k)) return findConditions($v);
else {
foreach ($ors as $or) {
list($k, $v) = explode(")", $or, 2);
$k = substr($k, 1);
if (isCondition($k)) return findConditions($v);
}
}
return ''; // no matching condition
}, $str);
return $str;
};

// will output: Whatever bro \n\n Something blue
echo findConditions($str);
up
0
jonah at nucleussystems dot com
13 years ago
An unexpected behavior came up that introduced a very hard-to-track bug in some code I was working on. It has to do with the preg_match_all PREG_OFFSET_CAPTURE flag. When you capture the offset of a sub-match, it's offset is given _relative_ to it's parent. For example, if you extract the value between < and > recursively in this string:

<this is a <string>>

You will get an array that looks like this:

Array
(
[0] => Array
(
[0] => Array
(
[0] => <this is a <string>>
[1] => 0
)
[1] => Array
(
[0] => this is a <string>
[1] => 1
)
)
[1] => Array
(
[0] => Array
(
[0] => <string>
[1] => 0
)
[1] => Array
(
[0] => string
[1] => 1
)
)
)

Notice that the offset in the last index is one, not the twelve we expected. The best way to solve this problem is to run over the results with a recursive function, adding the parent's offset.
up
-1
Daniel Klein
12 years ago
The order of non-mutually exclusive alternatives within a recursed sub-pattern is important.
<?php
$pattern
= '/^(?<octet>[01]?\d?\d|2[0-4]\d|25[0-5])(?:\.(?P>octet)){3}$/';
?>

You might expect that this pattern will match any IP address in dotted-decimal notation (e.g. '123.45.67.89'). The pattern is intended to match four octets in the following ranges: 0-9, 00-99 & 000-255, each separated by a single dot. However, only the first octet can include values from 200-255; the remainder can only have values less than 200. The reason for this is that if the rest of the pattern fails, recursion is not back-tracked into to find an alternative match. The first part of the sub-pattern will match the first two digits of any octet from 200-255. The rest of the pattern will then fail because the third digit in the octet does not match either '\.' or '$'.

<?php
var_export
(preg_match($pattern, '255.123.45.67')); // 1 (true)
var_export(preg_match($pattern, '255.200.45.67')); // 0 (false)
var_export(preg_match($pattern, '255.123.45.200')); // 0 (false)
?>

The correct pattern is:
<?php
$pattern
= '/^(?<octet>25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d?\d)(?:\.(?P>octet)){3}$/';
?>

Note that the first two alternatives are mutually exclusive so their order is unimportant. The third alternative, however, is not mutually exclusive but it will now only match when the first two fail.

<?php
var_export
(preg_match($pattern, '255.123.45.67')); // 1 (true)
var_export(preg_match($pattern, '255.200.45.67')); // 1 (true)
var_export(preg_match($pattern, '255.123.45.200')); // 1 (true)
?>
up
-1
horvath at webarticum dot hu
11 years ago
Below are some reusable patterns. I used comments with the 'x' modifier for human-readability.

You can write also a function, that generates patterns for specified bracket/quote pairs.

<?php

/* normal paretheses */
$simple_pattern = "( (?#root pattern)
( (?#text or expression)
(?>[^\\(\\)]+) (?#text)
|
\\((?-2)\\) (?#expression and recursion)
)*
)"
;

$simple_okay_text = "5( 2a + (b - c) ) - a * ( 2b - (c * 3(b - (c + a) ) ) )";
$simple_bad_text = "5( 2)a + (b - c) ) - )a * ( ((2b - (c * 3(b - (c + a) ) ) )";

echo
"Simple pattern results:\n";
var_dump(preg_match("/^$simple_pattern\$/x",$simple_okay_text));
var_dump(preg_match("/^$simple_pattern\$/x",$simple_bad_text));
echo
"\n----------\n";

/* some brackets */
$full_pattern = "( (?#root pattern)
( (?#text or expression)
(?>[^\\(\\)\\{\\}\\[\\]<>]+) (?#text not contains brackets)
|
(
[\\(\\{\\[<] (?#start bracket)
(?(?<=\\()(?-3)\\)| (?#if normal)
(?(?<=\\{)(?-3)\\}| (?#if coursed)
(?(?<=\\[)(?-3)\\]| (?#if squared)
(?1)\\> (?#else so if tag)
))) (?#close nested-but-logically-the-some-level subpatterns)
)
)*
)"
;

$full_okay_text = "5( 2a + [b - c] ) - a * ( 2b - {c * 3<b - (c + a) > } )";
$full_bad_text = "5[ 2a + [b - c} ) - a * ( 2b - [c * 3(b - c + a) ) ) }";

echo
"Full pattern results:\n";
var_dump(preg_match("/^$full_pattern\$/x",$simple_okay_text));
var_dump(preg_match("/^$full_pattern\$/x",$full_okay_text));
var_dump(preg_match("/^$full_pattern\$/x",$full_bad_text));
echo
"\n----------\n";

/* some brackets and quotes */
$extrafull_pattern = "( (?#root pattern)
( (?#text or expression)
(?>[^\\(\\)\\{\\}\\[\\]<>'\"]+) (?#text not contains brackets and quotes)
|
(
([\\(\\{\\[<'\"]) (?#start bracket)
(?(?<=\\()(?-4)\\)| (?#if normal)
(?(?<=\\{)(?-4)\\}| (?#if coursed)
(?(?<=\\[)(?-4)\\]| (?#if squared)
(?(?<=\\<)(?-4)\\>| (?#if tag)
['\"] (?#else so if static)
)))) (?#close nested-but-logically-the-some-level subpatterns)
)
)*
)"
;

$extrafull_okay_text = "5( 2a + ['b' - c] ) - a * ( 2b - \"{c * 3<b - (c + a) > }\" )";
$extrafull_bad_text = "5( 2a + ['b' - c] ) - a * ( 2b - \"{c * 3<b - (c + a) > }\" )";

echo
"Extra-full pattern results:\n";
var_dump(preg_match("/^$extrafull_pattern\$/x",$simple_okay_text));
var_dump(preg_match("/^$extrafull_pattern\$/x",$full_okay_text));
var_dump(preg_match("/^$extrafull_pattern\$/x",$extrafull_okay_text));
var_dump(preg_match("/^$extrafull_pattern\$/x",$extrafull_bad_text));

/*

Outputs:

Simple pattern results:
int(0)
int(0)

----------
Full pattern results:
int(0)
int(0)
int(0)

----------
Extra-full pattern results:
int(0)
int(0)
int(0)
int(0)

*/

?>
To Top