Swoole\Server::reload

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::reloadRestart all the worker process.

Açıklama

public Swoole\Server::reload(): bool

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top