Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

DateInterval::createFromDateString

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateInterval::createFromDateStringDizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi döndürür

Açıklama

public static DateInterval::createFromDateString ( string $zaman ) : DateInterval

Normal tarih ayrıştırcısı kullanır ve dizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

zaman

Göreli gösterimle tarih. DateInterval'i oluşturmak için özellikle, strtotime() ve DateTime için kullanılan ayrıştırcı tarafından desteklenen göreli gösterimler kullanılır.

Örnekler

Örnek 1 Geçerli tarih aralıklarının çözümlenmesi

<?php
// Aralıklar her birinde eşittir.
$i = new DateInterval('P1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day');

$i = new DateInterval('P2W');
$i DateInterval::createFromDateString('2 weeks');

$i = new DateInterval('P3M');
$i DateInterval::createFromDateString('3 months');

$i = new DateInterval('P4Y');
$i DateInterval::createFromDateString('4 years');

$i = new DateInterval('P1Y1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 year + 1 day');

$i = new DateInterval('P1DT12H');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day + 12 hours');

$i = new DateInterval('PT3600S');
$i DateInterval::createFromDateString('3600 seconds');
?>

Dönen Değerler

Başarılıysa yeni bir DateInterval nesnesi döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
Anonymous
11 years ago
DateInterval::createFromDateString ( string $time )

When the manual says "Uses the normal date parsers" it means that this function cannot take $time = ISO8601 strings like "P7D".  If you want to use those, you must use the constructor.
To Top