DateInterval::createFromDateString

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

DateInterval::createFromDateStringDizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi döndürür

Açıklama

public static DateInterval::createFromDateString(string $datetime): DateInterval|false

Normal tarih ayrıştırcısı kullanır ve dizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

datetime

Göreli gösterimle tarih. DateInterval'i oluşturmak için özellikle, strtotime() ve DateTime için kullanılan ayrıştırıcı tarafından desteklenen göreli gösterimler kullanılır.

Dönen Değerler

Başarılıysa yeni bir DateInterval nesnesi döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Geçerli tarih aralıklarının çözümlenmesi

<?php
// Aralıklar her birinde eşittir.
$i = new DateInterval('P1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day');

$i = new DateInterval('P2W');
$i DateInterval::createFromDateString('2 weeks');

$i = new DateInterval('P3M');
$i DateInterval::createFromDateString('3 months');

$i = new DateInterval('P4Y');
$i DateInterval::createFromDateString('4 years');

$i = new DateInterval('P1Y1D');
$i DateInterval::createFromDateString('1 year + 1 day');

$i = new DateInterval('P1DT12H');
$i DateInterval::createFromDateString('1 day + 12 hours');

$i = new DateInterval('PT3600S');
$i DateInterval::createFromDateString('3600 seconds');
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
Anonymous
12 years ago
DateInterval::createFromDateString ( string $time )

When the manual says "Uses the normal date parsers" it means that this function cannot take $time = ISO8601 strings like "P7D".  If you want to use those, you must use the constructor.
To Top