PHP 8.1.28 Released!

Örnekler

Örnek 1 - Basit sınırlı değerler

<?php

enum Sırala
{
case
Art;
case
Azal;
}
function
sorgu($alanlar, $süzgeç, Sırala $sırala = Sırala::Art)
{
/* ... */
}
?>

sorgu() işlevi, $sırala'nın Sırala::Art veya Sırala::Azal olduğunun garanti edildiği bilgisiyle artık güvenli bir şekilde ilerleyebilir. Başka herhangi bir değer TypeError ile sonuçlanırdı, bu nedenle daha fazla hata denetimi veya sınaması yapmak gerekmez.

Örnek 2 - Daha ileri özel değerler

<?php

enum UserStatus: string
{
case
Pending = 'B';
case
Active = 'E';
case
Suspended = 'A';
case
CanceledByUser = 'V';
public function
yafta(): string
{
return match(
$this) {
static::
Pending => 'Beklemede',
static::
Active => 'Etkin',
static::
Suspended => 'Askıda',
static::
CanceledByUser => 'Kullanıcı Vazgeçti',
};
}
}
?>

Bu örnekte kullanıcının durumu, özellikle şu durumlardan biri olabilir: UserStatus::Pending, UserStatus::Active, UserStatus::Suspended veya UserStatus::CanceledByUser. UserStatus türünde bağımsız değişken içeren bir işlev sadece bu dört değerden birini kabul edebilir.

Dört değer için, insan okuyabilir dizge döndüren yafta() yöntemi kullanılmıştır. Bu dizge, bir veritabanı alanında veya HTML seçim kutusunda kullanılabilen "makine adı" sayıl eşdeğeri olan dizgeden farklı ve bağımsızdır.

<?php

foreach (UserStatus::cases() as $case) {
printf('<option value="%s">%s</option>\n', $case->value, $case->yafta());
}
?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
php-net at mentordosnerds dot com
7 months ago
Additional use-case examples:
<?php

trait EnumNamesTrait
{
abstract public static function
cases(): array;

public static function
names(): array
{
return
array_map(fn($enum) => $enum->name, static::cases());
}
}

trait
EnumValuesTrait
{
abstract public static function
cases(): array;

public static function
values(): array
{
return
array_map(fn($enum) => $enum->value, static::cases());
}
}

trait
EnumArraySerializableTrait
{
use
EnumNamesTrait;
use
EnumValuesTrait;

public static function array(): array
{
return
array_combine(static::names(), static::values());
}
}

trait
EnumJsonSerializableTrait
{
use
EnumArraySerializableTrait;

public static function
jsonSerialize(): string
{
return
json_encode(static::array());
}
}

enum
Suit: string
{
case
Clubs = '♣';
case
Diamonds = '♦';
case
Hearts = '♥';
case
Spades = '♠';

use
EnumJsonSerializableTrait;

public const DEFAULT =
self::Hearts;

public static function default(): static
{
return
self::DEFAULT;
}
}

var_dump(
Suit::cases(),
Suit::values(),
Suit::names(),
Suit::array(),
Suit::jsonSerialize(),
Suit::default(),
);
To Top