ReflectionFunction::invoke

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunction::invokeİşlevi çağırır

Açıklama

public ReflectionFunction::invoke(mixed ...$bağımsız_değişkenler): mixed

Yansıtılan işlevi çağırır.

Bağımsız Değişkenler

bağımsız_değişkenler

İşleve aktarılacak bağımsız değişken listesi. call_user_func() işlevindeki gibi yeteri sayıda bağımsız değişken aktarabilirsiniz.

Dönen Değerler

Çağrılan işlevin sonucunu döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionFunction::invoke() örneği

<?php
function title($title, $name)
{
return
sprintf("%s. %s\r\n", $title, $name);
}

$function = new ReflectionFunction('title');

echo
$function->invoke('Dr', 'Phil');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Dr. Phil

Notlar

Bilginize:

ReflectionFunction::invoke() değer döndürülen bağımsız değişkenler varsa kullanılamaz. Yerine ReflectionFunction::invokeArgs() kullanılmalıdır (bağımsız değişken listesinde gönderimleri aktararak).

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
spark at limao dot com dot br
12 years ago
I know Reflections classes have a lot of power, but sometimes all we need is to store a annonymus function or even create a simple callback somewhere.

so here it is, the Callback class:
<?php
class Callback{
private
$name = false;

public function
Callback($obj,$call=false){
$name = array($obj);
if(
$call) $name[] = $call;

$this->name = $name;
}
public function
invoke($params=array()){
return
call_user_func_array($this->name,$params);
}
}
?>

Usage:
<?php
function sayName(){
return
"goku";
}

$myVar = new Callback("sayName");

echo
"Hi, I am ".$myVar->invoke()."!";

//also works with methods: new Callback($obj,"method");
?>
To Top