PHP 8.0.0 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SID (string)
Oturum ismini ve kimliğini "isim=kimlik" biçiminde veya oturum kimliğinin bir oturum çerezinde saklanması durumunda boş bir dizge içeren sabit. Bu kimlik session_id() tarafından döndürülen kimliktir.
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
13
sarath dot jasrin at gmail dot com
4 years ago
Check whether session started using Predefined Constants

if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
up
8
Anonymous
4 years ago
SID constant defined dynamically!

var_dump(defined('SID'));  // bool(false) - Not defined...
session_start();
var_dump(defined('SID'));  // bool(true) - Defined now!
To Top