PHPCon Poland 2024

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Oturum Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
session.save_path "" INI_ALL  
session.name "PHPSESSID" INI_ALL  
session.save_handler "files" INI_ALL  
session.auto_start "0" INI_PERDIR  
session.gc_probability "1" INI_ALL  
session.gc_divisor "100" INI_ALL  
session.gc_maxlifetime "1440" INI_ALL  
session.serialize_handler "php" INI_ALL  
session.cookie_lifetime "0" INI_ALL  
session.cookie_path "/" INI_ALL  
session.cookie_domain "" INI_ALL  
session.cookie_secure "0" INI_ALL PHP 7.2.0 öncesinde "" öntanımlıydı.
session.cookie_httponly "0" INI_ALL PHP 7.2.0 öncesinde "" öntanımlıydı.
session.cookie_samesite "" INI_ALL PHP 7.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.use_strict_mode "0" INI_ALL  
session.use_cookies "1" INI_ALL  
session.use_only_cookies "1" INI_ALL  
session.referer_check "" INI_ALL  
session.cache_limiter "nocache" INI_ALL  
session.cache_expire "180" INI_ALL  
session.use_trans_sid "0" INI_ALL  
session.trans_sid_tags "a=href,area=href,frame=src,form=" INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.trans_sid_hosts $_SERVER['HTTP_HOST'] INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.sid_length "32" INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.sid_bits_per_character "4" INI_ALL PHP 7.1.0'dan beri kullanılabilmektedir.
session.upload_progress.enabled "1" INI_PERDIR  
session.upload_progress.cleanup "1" INI_PERDIR  
session.upload_progress.prefix "upload_progress_" INI_PERDIR  
session.upload_progress.name "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" INI_PERDIR  
session.upload_progress.freq "1%" INI_PERDIR  
session.upload_progress.min_freq "1" INI_PERDIR  
session.lazy_write "1" INI_ALL  
session.hash_function "0" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.hash_bits_per_character "4" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.entropy_file "" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.entropy_length "0" INI_ALL PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Oturum yönetim sistemi, php.ini dosyanıza yerleştirebileceğiniz bazı yapılandırma yönergelerini destekler. Bu yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

session.save_handler string
session.save_handler yönergesi (kayıt sistemi), bir oturumla ilişkilendirilmiş veriyi saklamakta ve geri almakta nelerin kullanılacağını tanımlar. files (dosyalar) öntanımlı değerdir. Bazı eklentilerin kendi save_handler yönergeleri vardır; bunları kurulumunuzun phpinfo() çıktısında görebilirsiniz. Ayrıca bakınız: session_set_save_handler().
session.save_path string
session.save_path yönergesi session.save_handler yönergesinde belirtilen kayıt sistemine hangi bağımsız değişkenlerin aktarılacağını tanımlar. Öntanımlı kayıt sistemin (files) seçerseniz bu yönergenin değeri dosyaların oluşturulacağı dosya yolu olacaktır. Ayrıca bakınız: session_save_path().

Oturum dosyalarınızın yayılacağı dizin derinliğini belirlemekte kullanılmak üzere seçimlik bir N bağımsız değişkeni vardır. Örneğin yönergeye '5;/tmp' değerini atarsanız, bir oturum dosyası şöyle bir konuma konabilir: /tmp/4/b/1/e/3/sess_4b1e384ad74619bd212e236e52a5a174If. N bağımsız değişkenini kullanacaksanız bu dizinleri kullanmadan önce oluşturmuş olmalısınız. Bunu yapmak için ext/session altında mod_files.sh adında bir betik vardır (Windows için mod_files.bat). Ayrıca, N bağımsız değişkeninin sıfırdan büyük bir değerle kullanılması durumunda otomatik bir çöp toplayıcının devreye gireceğine de dikkat ediniz; daha ayrıntılı bilgi için php.ini dosyanıza bakınız. Ayrıca, N bağımsız değişkenini kullanmanız durumunda, noktalı virgül (;) ayracı php.ini dosyasında açıklamaları başlatmak için kullanıldığından yönergenin değerini tırnak içine almalısınız.

Dosya saklama modülü dosyaları öntanımlı olarak mode 600 kullanarak oluşturur. Bu öntanımlı değer seçimlik MODE ile değiştirilebilir: N;MODE;/path burada MODE dosya kipinin sekizlik tabanda gösterimidir. Dosya kipini bu yolla belirlemek sürecin umask'ını etkilemez.

Uyarı

Bu yönerge öntanımlı değeriyle bırakılır veya herkesin okuyabileceği bir dizin tanımlanırsa (öntanımlı olan /tmp gibi), diğer kullanıcılar bu dizindeki dosyaların listesini alarak oturum bilgilerini sunucu üzerinde kendi amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

Dikkat

Dizin derinliğini belirlemekte kullanılan seçimlik N bağımsız değişkeni yukarıda belirtildiği gibi kullanılırken 1 veya 2'den daha yüksek bir değer kullanımı büyük sayıda dizin gerektirmesindan dolayı bir çok site için uygun olmayacaktır; örneğin, 3 değeri dosya sistemi üzerinde (2 ** session.sid_bits_per_character) ** 3 dizinin varolabileceğini öngörür, bu da çok sayıda dosya girdisi açılması ve büyük miktarda alanın boşa harcanması demektir.

Sadece, sitenizin 2'den büyük bir N değeri gerektirecek kadar büyük olması halinde 2'den büyük bir değer kullanabilirsiniz.

session.name string
session.name yönergesi çerez ismi olarak kullanılacak oturum ismini belirler. İsim sadece abecesayısal karakterler içermelidir. PHPSESSID öntanımlıdır. Ayrıca bakınız: session_name().
session.auto_start bool
session.auto_start yönergesi, bir oturumun otomatik olarak isteğin başlangıcında başlatılıp başlatılmayacağını belirler. Öntanımlı değer 0 olup, başlatılmaz.
session.serialize_handler string
session.serialize_handler yönergesi, veriyi dizgeleştirmek/nesneleştirmek için kullanılacak eylemcinin ismini belirler. Şimdilik sadece PHP dizgeleştirme biçemi (ismi: php_serialize), PHP'nin dahili biçemleri (php ve php_binary ismiyle) ve WDDX (wddx ismiyle) desteklenmektedir. PHP, WDDX desteği ile derlenmişse wddx bir seçenek haline gelir. php_serialize dahili olarak düz serialize/unserialize işlevini kullanır ve php ile php_binary'nin sahip olduğu sınırlamalardan azadedir. Daha eski digeleştirme eylemcileri $_SESSION içinde ne bir sayısal indis ne de özel karakterleri (| ve !) içeren bir dizge indisi saklayabilir. Betiğin durmasına yolaçan özel karakter hataları ve sayısal indislerden kaçınmak için php_serialize biçemini kullanın. php öntanımlıdır.
session.gc_probability int
session.gc_probability yönergesi session.gc_divisor yönergesi ile birlikte gc (garbage collection) çöp toplayıcı yordamının başlatılma olasılığını yönetmek için kullanılır. Ayrıntılar için session.gc_divisor yönergesinin açıklamasına bakınız.
session.gc_divisor int
session.gc_divisor yönergesi session.gc_probability yönergesi ile birlikte, her oturum ilklendirilişinde gc (garbage collection) çöp toplayıcı yordamının başlatılma olasılığını yönetmek için kullanılır. Olasılık, gc_probability/gc_divisor şeklinde hesaplanır. Örneğin, 1/100 oranının anlamı: Her istekte GC sürecinin başlatılma şansı %1'dir. session.gc_divisor yönergesinin öntanımlı değeri 100'dür.
session.gc_maxlifetime int
session.gc_maxlifetime yönergesi verinin kaç saniye sonra 'çöp' olarak ele alınıp temizleneceğini belirler. Çöp toplayıcı oturum başlangıcında etkin olur (session.gc_probability ve session.gc_divisor yönergelerine bağlı olarak). 1440 (24 dakika) öntanımlı değerdir.

Bilginize:

Eğer session.gc_maxlifetime değeri olarak farklı betikler farklı değerler belirtiyorsa fakat oturum verisini saklamak için aynı yeri paylaşıyorlarsa verileri temizlemek için en küçük değere sahip betiğin değeri kullanılır. Bu durumda, bu yönerge session.save_path yönergesi ile birlikte kullanılmalıdır.

session.referer_check string
session.referer_check yöntemi, Her HTTP Referrer başlığında içerilmesini istediğiniz bir alt dizgeyi tanımlar. Referrer başlığı istemci tarafından bu alt dizge içerilmeden gönderilmişse gömülü oturum kimliği geçersiz olur. Yönergenin öntanımlı değeri boş dizgedir.
session.entropy_file string
session.entropy_file yönergesi, oturum kimliğinin oluşturulma sürecinde ek döküntü kaynağı olarak kullanılacak harici bir özkaynağa (bir dosyaya) bir yol belirtir. Çoğu Unix sisteminde kullanılan örnekler: /dev/random veya /dev/urandom. Bu özellik Windows'ta desteklenmektedir. session.entropy_length yönergesine sıfırdan farklı bir değer atamak PHP'nin Windows Random API'sini bir döküntü kaynağı olarak kullanmasını sağlayacaktır.

Bilginize: PHP 7.1.0'da kaldırıldı. session.entropy_file için /dev/urandom veya /dev/arandom öntanımlıdır (hangisi varsa).

session.entropy_length int
session.entropy_length yönergesi yukarıdaki yönergede belirtilen dosyadan okunacak baytların sayısını belirler. Öntanımlı değer 0'dir (hiç bayt okunmayacak) 32 öntanımlıdır. PHP 7.1.0'da kaldırıldı.
session.use_strict_mode bool
session.use_strict_mode modülün katı oturum kimliği kipini kullanıp kullanmayacağını belirler. Bu kip etkinse modül ilklendirilmemiş oturum kimliklerini kabul etmeyecektir. Tarayıcı tarafından ilklendirilmemiş bir oturum kimliği gönderilmişse, tarayıcıya yeni oturum kimliği gönderilir. Uygulamalar katı kipte oturum sabitlemesinden oturum benimsenmesi yoluyla korunur. 0(iptal) öntanımlıdır .

Bilginize: session.use_strict_mode etkinleştirmek genel oturum güvenliği için zorunludur. Tüm sitelerin bunu etkinleştirmesi önerilir. Ayrıntılar için session_create_id() örneğine bakınız.

Uyarı

session_set_save_handler() aracılığıyla kaydedilen özel bir oturum işleyicisi SessionUpdateTimestampHandlerInterface::validateId()'yi gerçeklemezse veya validate_sid geriçağrımını sağlamazsa, bu yönergenin değerine bakılmaksızın katı oturum kimliği kipi etkin bir şekilde devre dışı bırakılır. SessionHandler'ın SessionHandler::validateId()'yi gerçeklemediğine özellikle dikkat edin.

session.use_cookies bool
session.use_cookies yönergesi modülün, oturum kimliğini istemci tarafında saklamak için çerezleri kullanıp kullanmayacağını belirler. Öntanımlı değer 1 olup çerezler kullanılır.
session.use_only_cookies bool
session.use_only_cookies yönergesi modülün, oturum kimliğini istemci tarafında saklamak için sadece çerezlerin mi kullanılacağını belirler. Bu yönergeyi etkin kılarak oturum kimliklerinin URL'lerde aktarılmaması sağlamak suretiyle saldırıları önlemiş olursunuz. Öntanımlı değer 1'dir (etkin).
session.cookie_lifetime int
session.cookie_lifetime yönergesi tarayıcıya gönderilen çerezin ömrünü saniye cinsinden belirler. Öntanımlı olan 0 değerinin anlamı "tarayıcı kapatılıncaya kadar"dır. Ayrıca bakınız: session_get_cookie_params() ve session_set_cookie_params().

Bilginize: Zaman aşımı zaman damgası sunucu zamanına göre belirlenir. Sunucu zamanının istemci zamanıyla aynı olma zorunluluğu yoktur.

session.cookie_path string
session.cookie_path yönergesi oturum çerezinin path anahtarını tanımlar. Bölü çizgisi / öntanımlıdır. Ayrıca bakınız: session_get_cookie_params() ve session_set_cookie_params().
session.cookie_domain string
session.cookie_domain yönergesi oturum çerezinin domain anahtarını tanımlar. Öntanımlı değer none olup, çerez belirtimine göre çerezi üreten sunucunun konak isminin kullanılacağı anlamına gelir. Ayrıca bakınız: session_get_cookie_params() ve session_set_cookie_params().
session.cookie_secure bool
session.cookie_secure yönergesi oturum çerezinin secure anahtarını tanımlar. Öntanımlı olarak off olup anlamı: Çerezler sadece güvenli bağlantılar üzerinden gönderilmez. Ayrıca bakınız: session_get_cookie_params() ve session_set_cookie_params().
session.cookie_httponly bool
session.cookie_httponly yönergesi oturum çerezinin httponly anahtarını tanımlar. Etkin olduğu takdirde çerezlere sadece HTTP protokolü üzerinden erişilebilir. Yani çerezlere JavaScript betik dilleriyle erişilemez. Bu ayar, (tüm tarayıcılar tarafından desteklenmiyor olsa da) özellikle XSS saldırılarıyla kimlik hırsızlığını önlemek için çok etkilidir.
session.cookie_samesite string
Sunucuların bir çerezin siteler arası isteklerle birlikte gönderilmemesi gerektiğini öne sürmelerine izin verir. Bu sav, istemcilerin siteler arası bilgi sızıntısı riskini azaltmasına izin verir ve siteler arası istek sahteciliği saldırılarına karşı bir miktar koruma sağlar. Bunun tüm tarayıcılar tarafından desteklenmediğini unutmayın. Boş bir değer, herhangi bir atama yapılmadığını belirtir. Lax ve Strict değerleri POST isteklerinde siteler arasında çerez gönderilmeyeceğini belirtir. Get isteklerinde Lax siteler-arası çerez gönderilmesine sebep olurken Strict buna sebep olmaz.
session.cache_limiter string
session.cache_limiter yönergesi, oturum sayfaları için kullanılacak önbellek denetim yöntemini belirler. Şu değerlerden biri olabilir: nocache, private, private_no_expire ve public nocache öntanımlıdır. Bu değerlerin anlamları için session_cache_limiter() işlevinin belgesine de bakınız.
session.cache_expire int
session.cache_expire yönergesi, önbelleğe alınan oturumlar için dakika cinsinden ömür (ttl) tanımlar. Önbellek sınırlayıcı yoksa bu ayar etkisizdir. 180 öntanımlı değerdir. Ayrıca bakınız: session_cache_expire().
session.use_trans_sid bool
session.use_trans_sid yönergesi, şeffaf SID desteğinin etkin olup olmayacağını belirler. Öntanımlı değer 0 olup etkin değildir.

Bilginize: URL'ye dayalı oturum yönetiminin çerezlere dayalı oturum yönetimine göre daha fazla güvenlik riski vardır. Örneğin, kullanıcılar, etkin oturum kimliğini içeren bir URL'yi epostayla arkadaşlarına gönderebilir veya sık kullanılanlarına kaydedebilir; böylece bu kişiler sitenize hep aynı oturum kimliğiyle oturum açarlar. PHP 7.1.0'dan beri, tam URL yolu, örn, https://php.net/, trans sid özelliği tarafından elde edilmektedir. Öncesinde PHP sadece göreli URL yolunu değerlendirirdi. Rewrite hedef konakları session.trans_sid_hosts ile tanımlanır.

session.trans_sid_tags string
Şeffaf oturum kimliği desteği etkinken oturum kimliğini içerecek HTML etiketlerini belirtmek için kullanılır. a=href,area=href,frame=src,input=src,form= öntanımlıdır. form özel bir etikettir. <input hidden="oturum_kimliği" name="oturum_ismi"> form değişkeni olarak eklenir.

Bilginize: PHP 7.1.0 öncesinde, url_rewriter.tags bu amaçla kullanılırdı. PHP 7.1.0'dan beri, fieldset özel bir etiket değildir.

session.trans_sid_hosts string
Şeffaf oturum kimliği desteği etkinken oturum kimliğini içerecek konakları belirtmek için kullanılır. $_SERVER['HTTP_HOST'] öntanımlıdır. Aralarda "," kullanarak çok sayıda konak belirtilebilir, konaklar arasında boşluk bulunmasına izin verilmez. Örnek: php.net,wiki.php.net,bugs.php.net
session.sid_length int
session.sid_length oturum kimliği dizesinin uzunluğunu belirtmek içindir. 22 ile 256 arasında olabilir. 32 öntanımlıdır. Uymluluk ihtiyacı varsa 32,40,vs. belirtilebilir. Uzun oturum kimliklerini tahmin etmek zordur. En azından 32 karakter olması önerilir.
İpucu

Uyumluluk bilgisi: session.hash_function=0 (MD5) ve session.hash_bits_per_character=4, session.hash_function=1 (SHA1) ve session.hash_bits_per_character=6 için 32 kullanın. session.hash_function=0 (MD5) ve session.hash_bits_per_character=5 için 26 kullanın. session.hash_function=0 (MD5) ve session.hash_bits_per_character=6 için 22 kullanın. INI değerlerini, oturum kimliklerinde en azından 128 bit olacak şekilde yapılandırın. session.sid_bits_per_character için uygun bir değer atamayı unutmayın, yoksa daha zayıf bir oturum kimliğiniz olur.

Bilginize: PHP 7.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.

session.sid_bits_per_character int
session.sid_bits_per_character kodlu oturum kimliği karakterlerinin bit sayısını belirtmek içindir. Olası değerler: '4' (0-9, a-f), '5' (0-9, a-v), and '6' (0-9, a-z, A-Z, "-", ","). 4 öntanımlıdır. Bit sayısı arttıkça daha güçlü oturum kimlikleri elde edilir. Çoğu ortam için 5 yeterlidir.

Bilginize: PHP 7.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.

session.hash_function mixed
session.hash_function yönergesi oturum kimliğinin üretilmesinde kullanılmak üzere bir ileti özeti algoritması belirtilmesini sağlar. '0' değeri MD5 (128 bitlik) algoritmasının, '1' ise SHA-1 (160 bitlik) algoritmasının kullanılmasını sağlar.

hash eklentisini (kullanılabilir durumdaysa) kullanarak sha512 veya whirlpool gibi algoritmalar belirtilebilmektedir. Desteklenen algoritmaların tam listesi hash_algos() işlevi ile edinilebilir

Bilginize:

PHP 7.1.0'da kaldırıldı.

session.hash_bits_per_character int
session.hash_bits_per_character yönergesi, ikil ileti özeti dizgesi okunur biçeme dönüştürülürken karakterlerin kaç bitle saklanacağını belirler. Olası değerler: '4' (0-9, a-f), '5' (0-9, a-v), '6' (0-9, a-z, A-Z, "-", ",").

Bilginize:

PHP 7.1.0'da kaldırıldı.

session.upload_progress.enabled bool
Yükleme işleminin izlenmesini etkinleştirir. Öntanımlı olarak 1, yani etkindir.
session.upload_progress.cleanup bool
Tüm POST verisi okunur okunmaz (yani, yükleme tamamlandığında) işlem bilgisi temizlenir. Öntanımlı olarak 1, yani etkindir.

Bilginize: Bu özelliğin daima etkin olması şiddetle önerilir.

session.upload_progress.prefix string
A prefix used for the upload progress key in the $_SESSION içinde yükleme işlemi anahtarı için kullanılacak önek. Bu önek, eşsiz bir indis elde ertmek için $_POST[ini_get("session.upload_progress.name")] değeriyle birleştirilir. "upload_progress_" öneki öntanımlıdır.
session.upload_progress.name string
İşlem bilgisini $_SESSION içinde saklamak için kullanılacak anahtar. Ayrıca bakınız: session.upload_progress.prefix. $_POST[ini_get("session.upload_progress.name")] değeri aktarılmammışsa veya kullanılabilir değilseyükleme işlemi kaydedilmez. "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS" öntanımlıdır.
session.upload_progress.freq mixed
Yükleme izleme bilgisinin ne sıklıkla güncelleneceğini tanımlar. Bayt cinsinden veya yüzde olarak belirtilebilir. Örneğin, yükleme izleme bilgisi her 100 baytta bir veya dosyanın her %1'i alındığında güncellenebilir. "1%" öntanımlıdır.
session.upload_progress.min_freq int
Güncellemeler arasındaki asgari bekleme süresi (saniye cinsinden). "1" öntanımlıdır.
session.lazy_write bool
session.lazy_write = 1 atandığında oturum verisi sadece değişirse yeniden yazılır. Bu öntanımlı değerdir ve etkindir.

Yükleme işlemi, session.upload_progress.enabled etkin olmadıkça ve $_POST[ini_get("session.upload_progress.name")] değişkenine bir atama yapılmadıkça kaydedilmeyecektir. Daha ayrıntılı bilgi çin bakınız: Oturumda Yüklemelerin İzlenmesi

add a note

User Contributed Notes 25 notes

up
35
Walerian Walawski - https://w87.eu/
8 months ago
Can't find mod_files.sh? Here it is:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#!/usr/bin/env bash

if [[ "$2" = "" ]] || [[ "$3" = "" ]]; then
echo "Usage: $0 BASE_DIRECTORY DEPTH BITS_PER_CHAR"
echo "BASE_DIRECTORY will be created if it doesn't exist"
echo "DEPTH must be an integer number >0"
echo "BITS_PER_CHAR(session.sid_bits_per_character) should be one of 4, 5, or 6."
# http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.sid-bits-per-character
exit 1
fi

if [[ "$2" = "0" ]] && [[ ! "$4" = "recurse" ]]; then
echo "Can't create a directory tree with depth of 0, exiting."
fi

if [[ "$2" = "0" ]]; then
exit 0
fi

directory="$1"
depth="$2"
bitsperchar="$3"

hash_chars="0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f"

if [[ "$bitsperchar" -ge "5" ]]; then
hash_chars="$hash_chars g h i j k l m n o p q r s t u v"
fi

if [[ "$bitsperchar" -ge "6" ]]; then
hash_chars="$hash_chars w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - ,"
fi

while [[ -d $directory ]] && [[ $( ls $directory ) ]]; do
echo "Directory $directory is not empty! What would you like to do?"

options="\"Delete directory contents\" \"Choose another directory\" \"Quit\""
eval set $options
select opt in "$@"; do

if [[ $opt = "Delete directory contents" ]]; then
echo "Deleting $directory contents... "
rm -rf $directory/*
elif [[ $opt = "Choose another directory" ]]; then
echo "Which directory would you like to choose?"
read directory
elif [[ $opt = "Quit" ]]; then
exit 0
fi

break;
done
done

if [[ ! -d $directory ]]; then
mkdir -p $directory
fi

echo "Creating session path in $directory with a depth of $depth for session.sid_bits_per_character = $bitsperchar"

for i in $hash_chars; do
newpath="$directory/$i"
mkdir $newpath || exit 1
bash $0 $newpath `expr $depth - 1` $bitsperchar recurse
done
up
76
Christopher Kramer
9 years ago
On debian (based) systems, changing session.gc_maxlifetime at runtime has no real effect. Debian disables PHP's own garbage collector by setting session.gc_probability=0. Instead it has a cronjob running every 30 minutes (see /etc/cron.d/php5) that cleans up old sessions. This cronjob basically looks into your php.ini and uses the value of session.gc_maxlifetime there to decide which sessions to clean (see /usr/lib/php5/maxlifetime).

You can adjust the global value in your php.ini (usually /etc/php5/apache2/php.ini). Or you can change the session.save_path so debian's cronjob will not clean up your sessions anymore. Then you need to either do your own garbage collection with your own cronjob or enable PHP's garbage collection (php then needs sufficient privileges on the save_path).

Why does Debian not use PHP's garbarage collection?
For security reasons, they store session data in a place (/var/lib/php5) with very stringent permissions. With the sticky bit set, only root is allowed to rename or delete files there, so PHP itself cannot clean up old session data. See https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=267720 .
up
2
zch1
5 months ago
the pwd should be urlencode when it contanis special chars.
eg:

save_handler:redis
save_path: tcp://127.0.0.1:6739?auth=urlencode('xxxxx')
up
18
GreenReaper
9 years ago
We found a session.save_path depth of 3 led to excessive wastage of inodes and in fact disk space in storing the directory tree. dir_indexes option on ext2/3/4 makes larger directories more feasible anyway, so we decided to move to a depth of 2 instead.

It took a little puzzling to figure out how to move the existing PHP sessions up one directory tree, but we ended up running this in the root sessions directory:

#!/bin/sh
for a in ./* ; do
cd ./$a
pwd
for b in ./* ; do
cd ./$b
pwd
# Move existing sessions out
find ./* -xdev -type f -print0 | xargs -0 mv -t .
# Remove subdirectories
find ./* -xdev -type d -print0 | xargs -0 rmdir
cd ..
done
cd ..
done

This script may not be the best way to do it, but it got the job done fast. You can modify it for different depths by adding or removing "for" loops.

The documentation gives a depth of 5 as an example, but five is right out. If you're going beyond 2, you're at the scale where you may want to to look at a large memcached or redis instance instead.
up
17
info at thimbleopensource dot com
8 years ago
I found out that if you need to set custom session settings, you only need to do it once when session starts. Then session maintains its settings, even if you use ini_set and change them, original session still will use it's original setting until it expires.

Just thought it might be useful to someone.
up
9
jlevene at etisoftware dot com
11 years ago
Being unable to find an actual copy of mod_files.sh, and seeing lots of complaints/bug fix requests for it, here's one that works. It gets all its parameters from PHP.INI, so you don't have the opportunity to mess up:

#!/bin/bash
#
# Creates directories for PHP session storage.
# Replaces the one that "comes with" PHP, which (a) doesn't always come with it
# and (b) doesn't work so great.
#
# This version takes no parameters, and uses the values in PHP.INI (if it
# can find it).
#
# Works in OS-X and CentOS (and probably all other) Linux.
#
# Feb '13 by Jeff Levene.

[[ $# -gt 0 ]] && echo "$0 requires NO command-line parameters.
It gets does whatever is called for in the PHP.INI file (if it can find it).
" && exit 1

# Find the PHP.INI file, if possible:
phpIni=/usr/local/lib/php.ini # Default PHP.INI location
[[ ! -f "$phpIni" ]] && phpIni=/etc/php.ini # Secondary location
[[ ! -f "$phpIni" ]] && phpIni= # Found it?

# Outputs the given (as $1) parameter from the PHP.INI file:
# The "empty" brackets have a SPACE and a TAB in them.
#
PhpConfigParam() {
[[ ! "$phpIni" ]] && return
# Get the line from the INI file:
varLine=`grep "^[ ]*$1[ ]*=" "$phpIni"`

# Extract the value:
value=`expr "$varLine" : ".*$1[ ]*=[ ]*['\"]*\([^'\"]*\)"`
echo "$value"
}

if [[ "$phpIni" ]]
then
savePath=`PhpConfigParam session.save_path`
# If there's a number and semicolon at the front, remove them:
dirDepth=`expr "$savePath" : '\([0-9]*\)'`
[[ "$dirDepth" ]] && savePath=`expr "$savePath" : '[0-9]*;\(.*\)'` || dirDepth=0
bits=`PhpConfigParam session.hash_bits_per_character`
case "x$bits" in
x) echo "hash_bits_per_character not defined. Not running." ; exit 2 ;;
x4) alphabet='0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f' ;;
x5) alphabet='0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v' ;;
x6) alphabet='0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v'
alphabet="$alphabet w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W"
alphabet="$alphabet X Y Z - ,"
;;
*) echo "unrecognized hash_bits_per_character. Not running." ; exit 2 ;;
esac
else
echo "Cannot find the PHP.INI file. Not running. Sorry."
exit 2
fi

# The depth of directories to create is $1. 0 means just create the named
# directory. Directory to start with is $2.
#
# Used recursively, so variables must be "local".

doDir() {
local dir="$2"
if [[ -d "$dir" ]]
then
echo "Directory '$dir' already exists. No problem."
elif [[ -f "$dir" ]]
then
echo "FILE '$dir' exists. Aborting." ; exit 2
else
if mkdir "$dir"
then
echo "Directory '$dir' created."
else
echo "Cannot create directory '$dir'. Aborting." ; exit 2
fi
fi
chmod a+rwx "$dir"
if [[ $1 -gt 0 ]]
then
local depth=$(( $1 - 1 ))
for letter in $alphabet
do doDir $depth "$dir/$letter"
done
fi
}


echo "Running with savePath='$savePath', dirDepth=$dirDepth, and bitsPerCharacter=$bits."
sleep 3

doDir $dirDepth "$savePath"

exit 0
up
9
Wouter
14 years ago
When setting the session.cookie_lifetime directive in a .htaccess use string format like;

php_value session.cookie_lifetime "123456"

and not

php_value session.cookie_lifetime 123456

Using a integer as stated above dit not work in my case (Apache/2.2.11 (Ubuntu) PHP/5.2.6-3ubuntu4.5 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8g)
up
3
boan dot web at outlook dot com
5 years ago
session.cache_limiter may be empty string to disable cache headers entirely.

Quote:
> Setting the cache limiter to '' will turn off automatic sending of cache headers entirely.

http://php.net/manual/en/function.session-cache-limiter.php
up
6
hassankhodadadeh at NOSPAM dot gmail dot com
12 years ago
max value for "session.gc_maxlifetime" is 65535. values bigger than this may cause php session stops working.
up
2
li-lingjie
6 years ago
Use SessionHandlerInterface interface Custom redis session, found the following:

Use ini_set ('session.save_path', "tcp: //127.0.0.1: 6379? Auth = password"); will be reported:

PHP Fatal error: session_start (): Failed to initialize storage module: user (path: tcp: //127.0.0.1: 6379? Auth = password);

Using session_save_path ("tcp: //127.0.0.1: 6379? Auth = password") will not
up
1
theking2(at)king.ma
3 months ago
Please be careful with the 'sid_length' when setting 'sid_bits_per_character' to six.

Setting sid_bits_per_character to 6 includes the character "," to the list of possible characters. A comma will be escaped and transmitted as "%2C" (tested on Chromium Version 119.0.6045.199) adding two extra characters for each comma to the SESSION_ID.
up
0
theking2(at)king.ma
5 days ago
Setting session.cookie_domain will prefix the specified domain with a '.' effectively disabling hostOnly.
up
0
theking2(at)king.ma
3 months ago
To prevent mitm-attacks you want to make sure the session cookie is only transmitted over a secure channel prefix it with the magic string "__Secure-". [1]

Like :
<?php
session_start
( [ 'name' => '__Secure-Session-ID' ] );
?>

The cookie will not be available on non-secure channel.

(Putting this note it here probably goes unnoticed because of all the noise)

[1]: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie#attributes
up
2
Nicholas
13 years ago
Transient sessions do not appear to be working in 5.3.3

E.g.

<?php
ini_set
("session.use_cookies", 0);
ini_set("session.use_trans_sid", 1);
session_start();

if (isset(
$_SESSION["foo"])) {
echo
"Foo: " . $_SESSION["foo"];
} else {
$_SESSION["foo"] = "Bar";
echo
"<a href=?" . session_name() . "=" . session_id() . ">Begin test</a>";
}
?>

This works in 5.2.5, but not 5.3.3
up
0
ohcc at 163 dot com
6 years ago
You should take more care configuring session.gc_maxlifetime when virtual hosts share the same session-saving directory. One host's session data may be gc'ed when another host runs php.
up
-1
AskApache
13 years ago
This is how I set my session.save_path
session.save_path = "1;/home/askapache/tmp/s"
So to create the folder structure you can use this compatible shell script, if you want to create with 777 permissions change the umask to 0000;
sh -o braceexpand -c "umask 0077;mkdir -p s/{0..9}/{a..z} s/{a..z}/{0..9}"

Then you can create a cronjob to clean the session folder by adding this to your crontab which deletes any session files older than an hour:
@daily find /home/askapache/tmp/s -type f -mmin +60 -exec rm -f {} \; &>/dev/null

That will create sessions in folder like:
/home/askapache/tmp/s/b/sess_b1aba5q6io4lv01bpc6t52h0ift227j6

I don't think any non-mega site will need to go more than 1 levels deep. Otherwise you create so many directories that it slows the performance gained by this.
up
-2
00 at f00n dot com
15 years ago
After having many problems with garbage collection not clearing my sessions I have resolved it through the following.

First I found this in the php.ini (not something i noticed as i use phpinfo(); to see my hosting ini).

; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files
; (see session.save_path above), then garbage collection does *not*
; happen automatically. You will need to do your own garbage

; collection through a shell script, cron entry, or some other method. ; For example, the following script would is the equivalent of
; setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes):
; cd /path/to/sessions; find -cmin +24 | xargs rm

With this is mind there are options.

1. dont use a custom save_path.
** This means if your isp hasnt defaulted your session temp to something safer than install default or you are using a shared directory for session data then you would be wise to use named sessions to keep your session from being viewable in other people's scripts. Creating a unique_id name for this is the common method. **

2. use your custom folder but write a garbage collection script.

3. use a custom handler and a database
up
-2
mikaelkael at php dot net
15 years ago
Recently, I needed to change the session save_path in my program under Windows. With an ini_set('session.save_path', '../data/sessions'); (and session.gc_divisor = 1 for test), I always obtain 'Error #8 session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(../data/sessions) failed: Result too large'.

I corrected this by changing with ini_set('session.save_path', realpath('../data/sessions'));
up
-3
orbill
13 years ago
apparently the default value for session.use_only_cookies has changed in 5.3.3 from 0 to 1. If you haven't set this in your php.ini or your code to 0 transparent sessions won't work.
up
-4
white-gandalf at web dot de
6 years ago
session.use_strict_mode does very little to strengthen your security: only one very specific variant of attack is migitated by this (where the attacker hands an "empty" sid to the victim to adapt his own browser to that session later) - versus for example the case where he pre-opens a session, handing the sid of that one to the victim, so the victim gets adapted to the pre-opened session. In the latter case this flag does nothing to help. In every other scenario with other vulnerabilities where the session id gets leaked, the flag helps nigher.

But this flag renders the php function session_id() useless in its parameterized variant, thus preventing any php functionality that builds upon this function.
up
-1
descartavel1+php at gmail dot com
1 year ago
You should set `session.name` to use either prefix `__Host-` or `__Secure-`. See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie#attributes
up
-6
sony-santos at bol dot com dot br
15 years ago
In response to 00 at f00n, this very page explains:

"(...) if N is used and greater than 0 then automatic garbage collection will not be performed (...)"

So you can actually use custom save_path with automatic garbage collection, since you don't use the subdirectory option (that N subdirectory levels).
up
-3
polygon dot co dot in at gmail dot com
2 years ago
In php.ini, session.save_handler defines the name of the handler which is used for storing and retrieving data associated with a session. [Defaults to files.]

By default session.save_handler has support for below

session.save_handler = files
session.save_handler = sqlite
session.save_handler = redis
session.save_handler = memcached

These locks the session by default for any HTTP request using session.
Locking means, a user can't access session related pages until current request is completed.

So, if you are thinking that switching to these will increase performance; the answer is NO! because of locking behaviour.

To overcome/customise the session locking behaviour use as below.

session.save_handler = user
This is for all (including list above) modes of session storage.

For "user" type save_handler, we can ignore locks for better performance (as explained in function session_set_save_handler). But for this we need to take care to use sessions only for authenticity and not for passing data from one script to other.

For passing data accross scripts use GET method to achieve the goal.
up
-15
phpforcharity dot 5 dot pistos at geoshell dot com
15 years ago
To get session IDs to show up in URIs, and not get stored via cookies, you must not only set session.use_cookies to 0, but also set session.use_trans_sid to 1. Otherwise, the session ID goes neither in a cookie nor in URIs!
up
-21
Anonymous
7 years ago
In response to this comment: http://php.net/manual/en/session.configuration.php#107990 where it is claimed that gc_maxlifetime values larger than 65535 break the session system. I cannot reproduce this.

I've set gc_maxlifetime to 31536000 (1 year) and the session system works just fine. I haven't tried how long a session lasts now (I'm in the process of testing this), but it certainly doesn't break PHP sessions.
To Top