Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Çıktı Denetimi yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
output_buffering "0" INI_PERDIR  
output_handler NULL INI_PERDIR  
implicit_flush "0" INI_ALL  
url_rewriter.tags "a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=" INI_ALL PHP 7.1.0 öncesinde oturumun, trans sid rewrite özelliğini atamakta kullanılırdı. Sonrasında, sadece output_add_rewrite_var() tarafından kullanılmaktadır.
url_rewriter.hosts $_SERVER['HTTP_HOST'] öntanımlıdır. INI_ALL PHP 7.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

output_buffering bool/int

Bu yönergeye 'On' değeri atamak suretiyle çıktı tamponlamasını bütün dosyalar için etkin kılabilirsiniz. Tamponun boyunu belli bir değerle sınırlamak isterseniz 'On' yerine bu değeri bayt cinsinden yazabilirsiniz (örnek: output_buffering=4096). PHP-CLI'de bu yönergenin değeri daima 'Off'tur.

output_handler string

Betiğinizin tüm çıktısını bir işleve yönlendirebilirsiniz. Örneğin, bu yönergeye mb_output_handler() atarsanız karakter kodlaması şeffaf olarak belirtilen kodlamaya dönüştürülür. Bu yönergeye herhangi bir çıktı eylemcisinin atanması otomatik olarak çıktı tamponlamasını etkin kılar.

Bilginize:

mb_output_handler() ve ob_iconv_handler() işlevlerini birlikte kullanamazsınız, bu durum ob_gzhandler() ve zlib.output_compression çifti için de geçerlidir.

Bilginize:

Bu yönergede sadece yerleşik işlevler belirtilebilir. Kullanıcı tanımlı işlevler için ob_start() işlevini kullanın.

implicit_flush bool

false öntanımlıdır. true atandığında her çıktı bloğundan sonra çıktı tamponu kendi kendini otomatik olarak boşaltır. Bu işlem, her HTML bloğundan, her print veya echo çağrısından sonra flush() işlevini çağırmaya eşdeğerdir.

PHP'yi HTTP ortamında kullanırken bu seçeneğe true atandığında bir takım başarım sorunları ortaya çıkabilir, bu bakımdan genellikle sadece hata ayıklama amacıyla kullanılması önerilir. CLI SAPI altında bu yönergenin öntanımlı değeri true'dur.

Ayrıca bakınız: ob_implicit_flush().

url_rewriter.tags string
output_add_rewrite_var() değerleri tarafından yeniden yazılacak HTML etiketlerini belirtmek içindir. a=href,area=href,frame=src,input=src,form= öntanımlıdır. form özel bir etikettir. Form değişkeni olarak <input hidden="session_id" name="session_name"> eklenir.

Bilginize: PHP 7.1.0 öncesinde, url_rewriter.tags, session.trans_sid_tags belirtmek için kullanılırdı. PHP 7.1.0 ve sonrasında, fieldset artık özel bir etiket değildir.

url_rewriter.hosts string
output_add_rewrite_var() değerleri tarafından yeniden yazılacak konakları belirtmek içindir. $_SERVER['HTTP_HOST'] öntanımlıdır. Aralarına "," konarak çok sayıda konak belirtilebilir, aralarında boşluğa izin verilmez. Örnek: php.net,wiki.php.net,bugs.php.net

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
support at losalgendesign dot com
10 years ago
Using "OFF" or no value on output_buffering will disable header modifications, like redirects or content-type or content-disposition resulting in the error we commonly attribute to output before header modifications:

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\PATH\filename.php:1) C:\PATH\filename.php on line 1

Example code with output_buffering = OFF which results in this behavior. Changing it to "ON" or giving it a value will likely cause normal behavior.

<?php header("Location: http://www.php.net"); ?>

or

<?php header("Content-Type: text/Calendar"); ?>
<?php header
("Content-Disposition: inline; filename=appointment.ics"); ?>
To Top