phpinfo

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

phpinfoPHP yapılandırması hakkında bilgi çıktılar

Açıklama

phpinfo(int $seçenekler = INFO_ALL): true

PHP'nin o anki durumu hakkında büyük miktarda bilgi çıktılar. Bu bilgi, PHP derleme seçenekleri, kurulu eklentiler, PHP sürümü, sunucu bilgisi, (PHP bir modül olarak derlenmişse) sunucu ortam değişkenleri, PHP ortam değişkenleri, işletim sistemi sürüm bilgileri, dosya yolları, asıl ve yerel yapılandırma seçenekleri, HTTP başlıkları ve PHP lisansını içerir.

Her sistemin yapılandırması farklı olduğundan phpinfo() işlevi genellikle, yapılandırma ayarlarını ve kullanılabilecek öntanımlı değişkenleri öğrenmek için kullanılır.

phpinfo() tüm EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) verisini içerdiğinden ayrıca değerli bir hata ayıklama aracıdır.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler

İsteğe bağlı bu bağımsız değişkende aşağıdaki sabitlerin bitsel değerlerinin toplamı belirtilerek işlevin çıktısı özelleştirilebilir. Bu sabitleri veya bitsel değerlerini bitsel VEYA işleci ile birleştirerek belirtebilirsiniz.

phpinfo() seçenekleri
Sabit Değer Açıklama
INFO_GENERAL 1 Yapılandırma satırı, php.ini dosyasının yeri, derleme tarihi, HTTP Sunucusu, Sistem, vesaire.
INFO_CREDITS 2 PHP'ye katkıda bulunanlar. Ayrıca, phpcredits() işlevine de bakınız.
INFO_CONFIGURATION 4 PHP yönergelerinin asıl ve yerel değerleri. Ayrıca ini_get() işlevine de bakınız.
INFO_MODULES 8 Yüklü modüller ve binlerğn ayarları. Ayrıca get_loaded_extensions() işlevine de bakınız.
INFO_ENVIRONMENT 16 $_ENV dizisi ile de edinilebilen ortam değişkenleri bilgileri.
INFO_VARIABLES 32 EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) verisinden elde edilen tüm öntanımlı değişkenler.
INFO_LICENSE 64 PHP Lisans bilgileri. Ayıca bakınız: » Lisans SSS.
INFO_ALL -1 Yukarıdakiler hepsi gösterilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - phpinfo() örneği

<?php

// Tüm bilgiyi gösterelim (INFO_ALL sabitine eşdeğer)
phpinfo();

// Sadece modül bilgisini gösterelim.
// phpinfo(8) de aynı sonucu verir.
phpinfo(INFO_MODULES);

?>

Notlar

Bilginize:

PHP 5.5 öncesinde expose_php yapılandırma seçeneğine off atanmışsa bazı bilgiler gösterilmezdi. PHP ve Zend logoları ve katkıcılar bunlardan bazılarıdır.

Bilginize:

PHP'yi komut satırından kullanıyorsanız phpinfo() işlevi HTML çıktı yerine düz metin çıktı verir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 21 notes

up
15
Phelon Dudras
15 years ago
A simple method to style your own phpinfo() output.

<style type="text/css">
#phpinfo {}
#phpinfo pre {}
#phpinfo a:link {}
#phpinfo a:hover {}
#phpinfo table {}
#phpinfo .center {}
#phpinfo .center table {}
#phpinfo .center th {}
#phpinfo td, th {}
#phpinfo h1 {}
#phpinfo h2 {}
#phpinfo .p {}
#phpinfo .e {}
#phpinfo .h {}
#phpinfo .v {}
#phpinfo .vr {}
#phpinfo img {}
#phpinfo hr {}
</style>

<div id="phpinfo">
<?php

ob_start
() ;
phpinfo () ;
$pinfo = ob_get_contents () ;
ob_end_clean () ;

// the name attribute "module_Zend Optimizer" of an anker-tag is not xhtml valide, so replace it with "module_Zend_Optimizer"
echo ( str_replace ( "module_Zend Optimizer", "module_Zend_Optimizer", preg_replace ( '%^.*<body>(.*)</body>.*$%ms', '$1', $pinfo ) ) ) ;

?>
</div>
up
8
code at adspeed dot com
18 years ago
This function parses the phpinfo output to get details about a PHP module.

<?php
/** parse php modules from phpinfo */
function parsePHPModules() {
ob_start();
phpinfo(INFO_MODULES);
$s = ob_get_contents();
ob_end_clean();

$s = strip_tags($s,'<h2><th><td>');
$s = preg_replace('/<th[^>]*>([^<]+)<\/th>/',"<info>\\1</info>",$s);
$s = preg_replace('/<td[^>]*>([^<]+)<\/td>/',"<info>\\1</info>",$s);
$vTmp = preg_split('/(<h2>[^<]+<\/h2>)/',$s,-1,PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
$vModules = array();
for (
$i=1;$i<count($vTmp);$i++) {
if (
preg_match('/<h2>([^<]+)<\/h2>/',$vTmp[$i],$vMat)) {
$vName = trim($vMat[1]);
$vTmp2 = explode("\n",$vTmp[$i+1]);
foreach (
$vTmp2 AS $vOne) {
$vPat = '<info>([^<]+)<\/info>';
$vPat3 = "/$vPat\s*$vPat\s*$vPat/";
$vPat2 = "/$vPat\s*$vPat/";
if (
preg_match($vPat3,$vOne,$vMat)) { // 3cols
$vModules[$vName][trim($vMat[1])] = array(trim($vMat[2]),trim($vMat[3]));
} elseif (
preg_match($vPat2,$vOne,$vMat)) { // 2cols
$vModules[$vName][trim($vMat[1])] = trim($vMat[2]);
}
}
}
}
return
$vModules;
}
?>

Sample Output:
[gd] => Array
(
[GD Support] => enabled
[GD Version] => bundled (2.0.28 compatible)
[FreeType Support] => enabled
[FreeType Linkage] => with freetype
[FreeType Version] => 2.1.9
[T1Lib Support] => enabled
[GIF Read Support] => enabled
[GIF Create Support] => enabled
[JPG Support] => enabled
[PNG Support] => enabled
[WBMP Support] => enabled
[XBM Support] => enabled
)

[date] => Array (
[date/time support] => enabled
[Timezone Database Version] => 2005.14
[Timezone Database] => internal
[Default timezone] => America/Los_Angeles
[Directive] => Array (
[0] => Local Value
[1] => Master Value
)
[date.timezone] => Array (
[0] => no value
[1] => no value
)
)


<?php
/** get a module setting */
function getModuleSetting($pModuleName,$pSetting) {
$vModules = parsePHPModules();
return
$vModules[$pModuleName][$pSetting];
}
?>

Example: getModuleSetting('gd','GD Version'); returns "bundled (2.0.28 compatible)"
up
4
arimbourg at ariworld dot eu
13 years ago
This is necessary to obtain a W3C validation (XHTML1.0 Transitionnal)...
phpinfo's output is declared with that DTD :
- "System ID" has the wrong url to validate : "DTD/xhtml1-transitional.dtd" rather than "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
- Some module names contains space and the function's output use the name in anchors as ID and NAME. these attributes can't be validated like that (unique name only).

<?php

ob_start
();

ob_start (); // Capturing
phpinfo (); // phpinfo ()
$info = trim (ob_get_clean ()); // output

// Replace white space in ID and NAME attributes... if exists
$info = preg_replace ('/(id|name)(=["\'][^ "\']+) ([^ "\']*["\'])/i', '$1$2_$3', $info);

$imp = new DOMImplementation ();
$dtd = $imp->createDocumentType (
'html',
'-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN',
'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'
);
$doc = $imp->createDocument (
'http://www.w3.org/1999/xhtml',
'html',
$dtd
);
$doc->encoding = 'utf-8';

$info_doc = new DOMDocument ('1.0', 'utf-8');
/* Parse phpinfo's output
* operator @ used to avoid messages about undefined entities
* or use loadHTML instead
*/
@$info_doc->loadXML ($info);

$doc->documentElement->appendChild ( // Adding HEAD element to HTML
$doc->importNode (
$info_doc->getElementsByTagName ('head')->item (0),
true // With all the subtree
)
);
$doc->documentElement->appendChild ( // Adding BODY element to HTML
$doc->importNode (
$info_doc->getElementsByTagName ('body')->item (0),
true // With all the subtree
)
);

// Now you get a clean output and you are able to validate...
/*
echo ($doc->saveXML ());
// OR
echo ($doc->saveHTML ());
*/

// By that way it's easy to add some style declaration :
$style = $doc->getElementsByTagName ('style')->item (0);
$style->appendChild (
$doc->createTextNode (
'/* SOME NEW CSS RULES TO ADD TO THE FUNCTION OUTPUT */'
)
);

// to add some more informations to display :
$body = $doc->getElementsByTagName ('body')->item (0);
$element = $doc->createElement ('p');
$element->appendChild (
$doc->createTextNode (
'SOME NEW CONTENT TO DISPLAY'
)
);
$body->appendChild ($element);

// to add a new header :
$head = $doc->getElementsByTagName ('head')->item (0);
$meta = $doc->createElement ('meta');
$meta->setAttribute ('name', 'author');
$meta->setAttribute ('content', 'arimbourg at ariworld dot eu');
$head->appendChild ($meta);

// As you wish, take the rest of the output and add it for debugging
$out = ob_get_clean ();

$pre = $doc->createElement ('div'); // or pre
$pre->setAttribute ('style', 'white-space: pre;'); // for a div element, useless with pre
$pre->appendChild ($doc->createTextNode ($out));
$body->appendChild ($pre);

$doc->formatOutput = true; // For a nice indentation
$doc->saveXML ();

?>

All that could be done with only RegExp but I prefer the use of DOM for manipulating documents
up
4
jb2386 at hotmail dot com
17 years ago
This is a slight modification to the previous code by "code at adspeed dot com" that extracts the PHP modules as an array. I used it on PHP 4.1.2 and it failed as the <h2> tags also had an align="center". So this update changes the regex for those tags:

<?php

/* parse php modules from phpinfo */

function parsePHPModules() {
ob_start();
phpinfo(INFO_MODULES);
$s = ob_get_contents();
ob_end_clean();

$s = strip_tags($s,'<h2><th><td>');
$s = preg_replace('/<th[^>]*>([^<]+)<\/th>/',"<info>\\1</info>",$s);
$s = preg_replace('/<td[^>]*>([^<]+)<\/td>/',"<info>\\1</info>",$s);
$vTmp = preg_split('/(<h2[^>]*>[^<]+<\/h2>)/',$s,-1,PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
$vModules = array();
for (
$i=1;$i<count($vTmp);$i++) {
if (
preg_match('/<h2[^>]*>([^<]+)<\/h2>/',$vTmp[$i],$vMat)) {
$vName = trim($vMat[1]);
$vTmp2 = explode("\n",$vTmp[$i+1]);
foreach (
$vTmp2 AS $vOne) {
$vPat = '<info>([^<]+)<\/info>';
$vPat3 = "/$vPat\s*$vPat\s*$vPat/";
$vPat2 = "/$vPat\s*$vPat/";
if (
preg_match($vPat3,$vOne,$vMat)) { // 3cols
$vModules[$vName][trim($vMat[1])] = array(trim($vMat[2]),trim($vMat[3]));
} elseif (
preg_match($vPat2,$vOne,$vMat)) { // 2cols
$vModules[$vName][trim($vMat[1])] = trim($vMat[2]);
}
}
}
}
return
$vModules;
}
?>
up
3
Helpful Harry
18 years ago
check out this cool and fantastic colourful phpinfo()!

<?php

ob_start
();
phpinfo();
$phpinfo = ob_get_contents();
ob_end_clean();

preg_match_all('/#[0-9a-fA-F]{6}/', $phpinfo, $rawmatches);
for (
$i = 0; $i < count($rawmatches[0]); $i++)
$matches[] = $rawmatches[0][$i];
$matches = array_unique($matches);

$hexvalue = '0123456789abcdef';

$j = 0;
foreach (
$matches as $match)
{

$r = '#';
$searches[$j] = $match;
for (
$i = 0; $i < 6; $i++)
$r .= substr($hexvalue, mt_rand(0, 15), 1);
$replacements[$j++] = $r;
unset(
$r);
}

for (
$i = 0; $i < count($searches); $i++)
$phpinfo = str_replace($searches, $replacements, $phpinfo);
echo
$phpinfo;
?>
up
1
cbar at vmait dot com
10 years ago
<?php

// NOTE: When accessing a element from the above phpinfo_array(), you can do:
$array = phpinfo_array();

// This will work
echo $array["General"]["System "];

// This should work also, but it doesn't because there is a space after System in the array.
echo $array["General"]["System"];

// I hope the coder will fix it, so as to save someone else from wasting time. Otherwise, nice script.


?>
up
1
keinwort at hotmail dot com
6 years ago
REMARK/INFO: if Content-Security-Policy HTTP header
is
Content-Security-Policy "default-src 'self';";

phpinfo() is shown without a table
up
2
jon at sitewizard dot ca
15 years ago
To extract all of the data from phpinfo into a nested array:
<?php
ob_start
();
phpinfo();
$phpinfo = array('phpinfo' => array());
if(
preg_match_all('#(?:<h2>(?:<a name=".*?">)?(.*?)(?:</a>)?</h2>)|(?:<tr(?: class=".*?")?><t[hd](?: class=".*?")?>(.*?)\s*</t[hd]>(?:<t[hd](?: class=".*?")?>(.*?)\s*</t[hd]>(?:<t[hd](?: class=".*?")?>(.*?)\s*</t[hd]>)?)?</tr>)#s', ob_get_clean(), $matches, PREG_SET_ORDER))
foreach(
$matches as $match)
if(
strlen($match[1]))
$phpinfo[$match[1]] = array();
elseif(isset(
$match[3]))
$phpinfo[end(array_keys($phpinfo))][$match[2]] = isset($match[4]) ? array($match[3], $match[4]) : $match[3];
else
$phpinfo[end(array_keys($phpinfo))][] = $match[2];
?>

Some examples of using individual values from the array:

<?php
echo "System: {$phpinfo['phpinfo']['System']}<br />\n";
echo
"Safe Mode: {$phpinfo['PHP Core']['safe_mode'][0]}<br />\n";
echo
"License: {$phpinfo['PHP License'][0]}<br />\n";
?>

To display everything:

<?php
foreach($phpinfo as $name => $section) {
echo
"<h3>$name</h3>\n<table>\n";
foreach(
$section as $key => $val) {
if(
is_array($val))
echo
"<tr><td>$key</td><td>$val[0]</td><td>$val[1]</td></tr>\n";
elseif(
is_string($key))
echo
"<tr><td>$key</td><td>$val</td></tr>\n";
else
echo
"<tr><td>$val</td></tr>\n";
}
echo
"</table>\n";
}
?>

Note: In order to properly retrieve all of the data, the regular expression matches table headers as well as table data, resulting in 'Local Value' and 'Global Value' showing up as 'Directive' entries.
up
1
SimonD
11 years ago
Removes sensitive data like AUTH_USER and AUTH_PASSWORD from the phpinfo output:

<?php
// start output buffering
ob_start();

// send phpinfo content
phpinfo();

// get phpinfo content
$html = ob_get_contents();

// flush the output buffer
ob_end_clean();

// remove auth data
if (isset($_SERVER['AUTH_USER'])) $html = str_replace($_SERVER['AUTH_USER'], '<i>no value</i>', $html);
if (isset(
$_SERVER['AUTH_PASSWORD'])) $html = str_replace($_SERVER['AUTH_PASSWORD'], '<i>no value</i>', $html);

echo
$html;
up
1
Calin S.
8 years ago
After reading and trying various functions, I couldn't find one that correctly parses all the configurations, strips any left-over html tag and converts special characters into UTF8 (e.g. &#039; into '), so I created my own by improving on the existing ones:

function phpinfo2array() {
$entitiesToUtf8 = function($input) {
// http://php.net/manual/en/function.html-entity-decode.php#104617
return preg_replace_callback("/(&#[0-9]+;)/", function($m) { return mb_convert_encoding($m[1], "UTF-8", "HTML-ENTITIES"); }, $input);
};
$plainText = function($input) use ($entitiesToUtf8) {
return trim(html_entity_decode($entitiesToUtf8(strip_tags($input))));
};
$titlePlainText = function($input) use ($plainText) {
return '# '.$plainText($input);
};

ob_start();
phpinfo(-1);

$phpinfo = array('phpinfo' => array());

// Strip everything after the <h1>Configuration</h1> tag (other h1's)
if (!preg_match('#(.*<h1[^>]*>\s*Configuration.*)<h1#s', ob_get_clean(), $matches)) {
return array();
}

$input = $matches[1];
$matches = array();

if(preg_match_all(
'#(?:<h2.*?>(?:<a.*?>)?(.*?)(?:<\/a>)?<\/h2>)|'.
'(?:<tr.*?><t[hd].*?>(.*?)\s*</t[hd]>(?:<t[hd].*?>(.*?)\s*</t[hd]>(?:<t[hd].*?>(.*?)\s*</t[hd]>)?)?</tr>)#s',
$input,
$matches,
PREG_SET_ORDER
)) {
foreach ($matches as $match) {
$fn = strpos($match[0], '<th') === false ? $plainText : $titlePlainText;
if (strlen($match[1])) {
$phpinfo[$match[1]] = array();
} elseif (isset($match[3])) {
$keys1 = array_keys($phpinfo);
$phpinfo[end($keys1)][$fn($match[2])] = isset($match[4]) ? array($fn($match[3]), $fn($match[4])) : $fn($match[3]);
} else {
$keys1 = array_keys($phpinfo);
$phpinfo[end($keys1)][] = $fn($match[2]);
}

}
}

return $phpinfo;
}

The output looks something like this (note the headers are also included but are prefixed with '# ', e.g. '# Directive'):

Array
(
[phpinfo] => Array
(
[0] => PHP Version 5.6.5
[System] => Darwin Calins-MBP 15.0.0 Darwin Kernel Version 15.0.0: Wed Aug 26 19:41:34 PDT 2015; root:xnu-3247.1.106~5/RELEASE_X86_64 x86_64
[Build Date] => Feb 19 2015 18:34:18
[Registered Stream Socket Transports] => tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls, tlsv1.0
[Registered Stream Filters] => zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk
[1] => This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:Zend Engine...
)

[apache2handler] => Array
(
[Apache Version] => Apache/2.4.16 (Unix) PHP/5.6.5 OpenSSL/0.9.8zg
[Apache API Version] => 20120211
[Server Administrator] => webmaster@dummy-host2.example.com
[Hostname:Port] => sitestacker.local:0
[# Directive] => Array
(
[0] => # Local Value
[1] => # Master Value
)

[engine] => Array
(
[0] => 1
[1] => 1
)

[last_modified] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)
up
0
Ken
12 years ago
Hi.

Here my version of saving php_info into an array:

<?php
function phpinfo_array()
{
ob_start();
phpinfo();
$info_arr = array();
$info_lines = explode("\n", strip_tags(ob_get_clean(), "<tr><td><h2>"));
$cat = "General";
foreach(
$info_lines as $line)
{
// new cat?
preg_match("~<h2>(.*)</h2>~", $line, $title) ? $cat = $title[1] : null;
if(
preg_match("~<tr><td[^>]+>([^<]*)</td><td[^>]+>([^<]*)</td></tr>~", $line, $val))
{
$info_arr[$cat][$val[1]] = $val[2];
}
elseif(
preg_match("~<tr><td[^>]+>([^<]*)</td><td[^>]+>([^<]*)</td><td[^>]+>([^<]*)</td></tr>~", $line, $val))
{
$info_arr[$cat][$val[1]] = array("local" => $val[2], "master" => $val[3]);
}
}
return
$info_arr;
}

// example:
echo "<pre>".print_r(phpinfo_array(), 1)."</pre>";
?>
up
0
yurkins
15 years ago
big thanx 2 Mardy dot Hutchinson at gmail dot com
very good!

some fixes to correct result displaying:
1. we need to trim $matches [1], 'cause there can be empty lines;
2. not bad to remove <body> tag 'cause styles for it not apply correctly...
3. ...and change styles a little (remove "body" selector)

we need to change two lines:

<?php
preg_match
('%<style type="text/css">(.*?)</style>.*?(<body>.*</body>)%s', ob_get_clean(), $matches);
?>
to
<?php
preg_match
('%<style type="text/css">(.*?)</style>.*?<body>(.*?)</body>%s', ob_get_clean(), $matches);
?>

and

<?php
preg_split
( '/\n/', $matches[1] )
?>
to
<?php
preg_split
( '/\n/', trim(preg_replace( "/\nbody/", "\n", $matches[1])) )
?>

That's all! Now we have a really flexible addition to phpinfo();
up
0
Andrew dot Boag at catalyst dot net dot nz
16 years ago
One note on the above functions for cleaning up the phpinfo() HTML and throwing it into an array data structure. In order to catch all of the info tidbits the preg_match_all has to be tweaked to deal with 2 and 3 column tables.

I have changed the preg_match_all() here so that the last <td></td> is optional

<?php
function parsePHPConfig() {
ob_start();
phpinfo(-1);
$s = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$a = $mtc = array();
if (
preg_match_all('/<tr><td class="e">(.*?)<\/td><td class="v">(.*?)<\/td>(:?<td class="v">(.*?)<\/td>)?<\/tr>/',$s,$mtc,PREG_SET_ORDER))
foreach(
$mtc as $v){
if(
$v[2] == '<i>no value</i>') continue;
$a[$v[1]] = $v[2];
}
}
return
$a;
}
?>
up
-1
Joseph Reilly
9 years ago
One note on the very useful example by "jon at sitewizard dot ca".
The following statements:
Statement 1:
$phpinfo[end(array_keys($phpinfo))][$match[2]] = isset($match[4]) ? array($match[3], $match[4]) : $match[3];
Statement 2:
$phpinfo[end(array_keys($phpinfo))][] = $match[2];

These two lines will produce the error "Strict Standards: Only variables should be passed by reference in...". The root of the error is in the incorrect use of the end() function. The code works but thows the said error.
To address this try using the following statements:

Statement 1 revision:
$keys = array_keys($phpinfo);
$phpinfo[end($keys)][$match[2]] = isset($match[4]) ? array($match[3], $match[4]) : $match[3];

Statement 2 revision:
$keys = array_keys($phpinfo);
$phpinfo[end($keys)][] = $match[2];

This fixes the error.
To wrap it all in an example:
<?php
function quick_dev_insights_phpinfo() {
ob_start();
phpinfo(11);
$phpinfo = array('phpinfo' => array());

if(
preg_match_all('#(?:<h2>(?:<a name=".*?">)?(.*?)(?:</a>)?</h2>)|(?:<tr(?: class=".*?")?><t[hd](?: class=".*?")?>(.*?)\s*</t[hd]>(?:<t[hd](?: class=".*?")?>(.*?)\s*</t[hd]>(?:<t[hd](?: class=".*?")?>(.*?)\s*</t[hd]>)?)?</tr>)#s', ob_get_clean(), $matches, PREG_SET_ORDER)){
foreach(
$matches as $match){
if(
strlen($match[1])){
$phpinfo[$match[1]] = array();
}elseif(isset(
$match[3])){
$keys1 = array_keys($phpinfo);
$phpinfo[end($keys1)][$match[2]] = isset($match[4]) ? array($match[3], $match[4]) : $match[3];
}else{
$keys1 = array_keys($phpinfo);
$phpinfo[end($keys1)][] = $match[2];

}

}
}

if(! empty(
$phpinfo)){
foreach(
$phpinfo as $name => $section) {
echo
"<h3>$name</h3>\n<table class='wp-list-table widefat fixed pages'>\n";
foreach(
$section as $key => $val){
if(
is_array($val)){
echo
"<tr><td>$key</td><td>$val[0]</td><td>$val[1]</td></tr>\n";
}elseif(
is_string($key)){
echo
"<tr><td>$key</td><td>$val</td></tr>\n";
}else{
echo
"<tr><td>$val</td></tr>\n";
}
}
}
echo
"</table>\n";
}else{
echo
"<h3>Sorry, the phpinfo() function is not accessable. Perhaps, it is disabled<a href='http://php.net/manual/en/function.phpinfo.php'>See the documentation.</a></h3>";
}
}
?>
Frankly, I went thought the trouble of adding this note because the example by "jon at sitewizard dot ca" is probably the best on the web, and thought it unfortunate that it throws errors. Hope this is useful to someone.
up
-3
Mardy dot Hutchinson at gmail dot com
16 years ago
Embedding phpinfo within your page, that already has style information:

The phpinfo output is wrapped within a <div class='phpinfodisplay'>, and we privatize all the style selectors that phpinfo() creates.

Yes, we cheat on preparing the selector list.

<?php
ob_start
();
phpinfo();

preg_match ('%<style type="text/css">(.*?)</style>.*?(<body>.*</body>)%s', ob_get_clean(), $matches);

# $matches [1]; # Style information
# $matches [2]; # Body information

echo "<div class='phpinfodisplay'><style type='text/css'>\n",
join( "\n",
array_map(
create_function(
'$i',
'return ".phpinfodisplay " . preg_replace( "/,/", ",.phpinfodisplay ", $i );'
),
preg_split( '/\n/', $matches[1] )
)
),
"</style>\n",
$matches[2],
"\n</div>\n";
?>

Perhaps one day the phpinfo() function will be modified to output such a safe string on its own.
up
-4
neo_selen
11 years ago
here you can notice that these numeric values of phpinfo
are similar to certain things in the binary system:

-1, coded in 7 digits:
111 1111

look at this:
1+2+4+8+16+32+64=127

unsigned,127 is:
111 1111

so, take a look at this: the way to get all function is to add all of them. zero is nothing.-1 is all.
so you can pass option with a negative number.
for example:
<?php phpinfo(48) ?>
is also:
<?php phpinfo(-80) ?>
48 = 32 + 16
-80= 0 - 64 - 8 - 4 - 2 - 1

so you can see in negative mode it like that:
not nothing
not all (-1) don't forget it !
not option 64
not option 8
not option 4
not option 2

so, that's good if you don't want option 8, you will do this:
not nothing(0)
not all(-1)
not option 8(-1)
you got:
<?php phpinfo(-9); ?>

hope this will be useful, that's my 1rst post ^^
up
-3
LewisR
9 years ago
Building on SimonD's elegant example to hide the logged-in username and password, which otherwise appear in plain text, the following should work for PHP 5.4+:

<?php
// start output buffering
ob_start();

// send phpinfo content
phpinfo();

// get phpinfo content
$html = ob_get_contents();

// flush the output buffer
ob_end_clean();

// remove auth data
if ( isset( $_SERVER[ 'PHP_AUTH_USER' ] ) ) $html = str_replace( $_SERVER[ 'PHP_AUTH_USER' ], '[ protected ]' , $html);
if ( isset(
$_SERVER[ 'PHP_AUTH_PW' ] ) ) $html = str_replace( $_SERVER[ 'PHP_AUTH_PW' ], '[ protected ]' , $html);

echo
$html;
?>

To remove additional items, just add them as above.
up
-6
webmaster at askapache dot com
15 years ago
I wanted a simple *function* to convert the output of phpinfo into an array. Here's what I came up with thanks to alot of the previous authors tips, and the source file: php-5.2.6/ext/standard/info.c

Call this function like phpinfo_array() prints the array, phpinfo_array(1) returns the array for your own processing.

== Sample Output ==
[PHP Configuration] => Array
(
[PHP Version] => 5.2.6
[PHP Egg] => PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42
[System] => Linux askapache 2.6.22.19-grsec3
[Build Date] => Nov 11 2008 13:09:07
[Configure Command] => ./configure --prefix=/home/grsec/bin/php
[Server API] => FastCGI

[IPv6 Support] => enabled
[Zend Egg] => PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42
[PHP Credits Egg] => PHPB8B5F2A0-3C92-11d3-A3A9-4C7B08C10000
)

[mbstring] => Array
(
[mbstring.http_input] => pass
[mbstring.internal_encoding] => Array
(
[0] => ISO-8859-1
[1] => no value
)

[mbstring.language] => neutral
)

[mcrypt] => Array
(
[Version] => 3.5.7
[Api No] => 20031217
)

<?php
function phpinfo_array($return=false){
/* Andale! Andale! Yee-Hah! */
ob_start();
phpinfo(-1);

$pi = preg_replace(
array(
'#^.*<body>(.*)</body>.*$#ms', '#<h2>PHP License</h2>.*$#ms',
'#<h1>Configuration</h1>#', "#\r?\n#", "#</(h1|h2|h3|tr)>#", '# +<#',
"#[ \t]+#", '#&nbsp;#', '# +#', '# class=".*?"#', '%&#039;%',
'#<tr>(?:.*?)" src="(?:.*?)=(.*?)" alt="PHP Logo" /></a>'
.'<h1>PHP Version (.*?)</h1>(?:\n+?)</td></tr>#',
'#<h1><a href="(?:.*?)\?=(.*?)">PHP Credits</a></h1>#',
'#<tr>(?:.*?)" src="(?:.*?)=(.*?)"(?:.*?)Zend Engine (.*?),(?:.*?)</tr>#',
"# +#", '#<tr>#', '#</tr>#'),
array(
'$1', '', '', '', '</$1>' . "\n", '<', ' ', ' ', ' ', '', ' ',
'<h2>PHP Configuration</h2>'."\n".'<tr><td>PHP Version</td><td>$2</td></tr>'.
"\n".'<tr><td>PHP Egg</td><td>$1</td></tr>',
'<tr><td>PHP Credits Egg</td><td>$1</td></tr>',
'<tr><td>Zend Engine</td><td>$2</td></tr>' . "\n" .
'<tr><td>Zend Egg</td><td>$1</td></tr>', ' ', '%S%', '%E%'),
ob_get_clean());

$sections = explode('<h2>', strip_tags($pi, '<h2><th><td>'));
unset(
$sections[0]);

$pi = array();
foreach(
$sections as $section){
$n = substr($section, 0, strpos($section, '</h2>'));
preg_match_all(
'#%S%(?:<td>(.*?)</td>)?(?:<td>(.*?)</td>)?(?:<td>(.*?)</td>)?%E%#',
$section, $askapache, PREG_SET_ORDER);
foreach(
$askapache as $m)
$pi[$n][$m[1]]=(!isset($m[3])||$m[2]==$m[3])?$m[2]:array_slice($m,2);
}

return (
$return === false) ? print_r($pi) : $pi;
}

?>
up
-1
alec dot hewitt at gmail dot com
1 year ago
Simple JS snippet to print phpinfo() inline with it's styles renamed. Thus leaving the container page unaffected and pretty.

<script>
document.write(`<div id="phpinfo"><?php phpinfo(61) ?></div>`);
var x = document.querySelector('#phpinfo > style');
x.innerText = x.innerText.replaceAll('\n', '#phpinfo ');
</script>
up
-8
henzeberkheij at dot SPAM dot gmail dot com
11 years ago
I needed a way to quickly scroll through the phpinfo which is a large list of information. so here it is. In the top there is a list with sections, the new section loaded extensions will hold the links to the anchors of the loaded modules. the section session variables will show the current loaded sessions. It's using Domdocument for manipulation so you should have that loaded:
<?php
ob_start
();
$exts = get_loaded_extensions();
phpinfo();
$phpinfo = ob_get_contents();
ob_end_clean();
//print $phpinfo;
$html_str = $phpinfo;
$html = new DOMDocument();
$html->loadHTML($html_str);
$title = $html->getElementsByTagName("title")->item(0);
$title->nodeValue = "PHP Version ".phpversion();
$body = $html->getElementsByTagName("body")->item(0);

$body->setAttribute("style", "background-color:beige;");
$table = $body = $html->getElementsByTagName("table")->item(3)->nextSibling;
$head = $html->getElementsByTagName("table")->item(0)->nextSibling;
ob_start();
?>
<h2><a name="session_variables">Session variables</a></h2>
<table border="0" cellpadding="2" width="600">
<tr class="h"><th>Variables</th><th>Value</th></tr>
<?php foreach($_SESSION as $key=>$value){
if(
is_bool($value)){
$value = ($value)?"true":"false";
}else if(
is_array($value)){
$value = '<pre>'.print_r($value, true).'</pre>';
}else if(empty(
$value) && $value != "0"){
$value = "<i>no value</i>";
}
?>
<tr>
<td class="e"><?=$key?></td>
<td class="v"><?=$value?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>

<h2><a name="loaded_extensions">loaded extensions</a></h2>
<table border="0" cellpadding="2" width="600">
<tr class="h"><th>Extension</th><th>Version</th></tr>
<?php

natcasesort
($exts);
foreach(
$exts as $value){
$version = phpversion($value);
?>
<tr>
<td class="e" style="width:150px;"><a href="#module_<?=$value?>" style="color:black; background-color:#ccccff;"><?=$value?></a></td>
<td class="v"><?=(!empty($version))?$version:"<i>Unknown</i>" ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table><br />
<?php
$txt_str
= ob_get_contents();
ob_end_clean();
$txt = new DOMDocument();
$txt->loadHTML($txt_str);
$txt_body = $txt->getElementsByTagName("body")->item(0);

foreach(
$txt_body->childNodes as $child){
$child = $html->importNode($child, true);
$table->parentNode->insertBefore($child, $table);
}

$h2 = $html->getElementsByTagName("h2");
foreach(
$h2 as $item){
if(
$item->getElementsByTagName("a")->length == 0){
$value = $item->nodeValue;
$item->nodeValue = "";
$a = $html->createElement("a");
$a->setAttribute("name", strtolower(str_replace(" ", "_", $value)));
$a->nodeValue = $value;
$item->appendChild($a);
}
$a = $item->getElementsByTagName("a")->item(0);

if(!
in_array($a->nodeValue, $exts)){
$menu[strtolower(str_replace(" ", "_", $a->nodeValue))] = $a->nodeValue;
}
$top_a = $html->createElement("a");
if(!
in_array($a->nodeValue, $exts)){
$txt = $html->createTextNode("(Go to top)");
$top_a->appendChild($txt);
$top_a->setAttribute("href", "#");
}else{
$txt = $html->createTextNode("(Go to extensionlist)");
$top_a->appendChild($txt);
$top_a->setAttribute("href", "#loaded_extensions");
}
$top_a->setAttribute("style", "background-color:beige; font-size:12px; margin-left:5px; margin-top:-5px; color:black;");
$item->appendChild($top_a);
}
ob_start();
?>
<br />
<table border="0" cellpadding="2" width="600">
<tr class="h"><th colspan="2">Sections</th></tr>
<tr>
<?php
$i
= 0;
foreach(
$menu as $key=>$item){
print
"<td class='v'><a href='#$key' style='background-color:#cccccc; color:black;'>$item</a></td>";
if(
$i%2){
print
'</tr><tr>';
}
$i++;
}
if(
$i%2){
print
'<td class="v"></td>';
}
?>
</tr>
</table>

<?php
$txt_str
= ob_get_clean();
$txt = new DOMDocument();
$txt->loadHTML($txt_str);
$txt_body = $txt->getElementsByTagName("body")->item(0);
foreach(
$txt_body->childNodes as $child){
$child = $html->importNode($child, true);
$table->parentNode->insertBefore($child, $head);
}
print
$html->saveHTML();
?>
up
-17
bimal at sanjaal dot com
6 years ago
If you are embeding the output of the function within a page, the <html> tag can collide and page will distort.

Rather, it is important to extract the contents within the <body> and </body> tags only. Here is how.

<?php
public function info()
{
ob_start();
phpinfo();
$info = ob_get_clean();

$info = preg_replace("/^.*?\<body\>/is", "", $info);
$info = preg_replace("/<\/body\>.*?$/is", "", $info);

echo
$info;
}
?>
To Top