Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

version_compare

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

version_comparePHP standardına uygun hale getirilmiş iki sürüm numarası dizgesini karşılaştırır

Açıklama

version_compare ( string $sürüm1 , string $sürüm2 , string $işleç = ? ) : mixed

version_compare() işlevi PHP standardına uygun hale getirilmiş iki sürüm numarası dizgesini karşılaştırır. PHP'nin sadece belli bir sürümü ile çalışabilecek betikler yazıyorsanız bu işleve ihtiyacınız olacaktır.

İşlev önce _, - ve + karakterlerini birer nokta . ile değiştirir, ardından numara olmayan dizgeciklerin önüne ve ardına birer nokta konur. Örneğin, '4.3.2RC1' dizgesi '4.3.2.RC.1' haline gelir. Elde edilen dizge, explode('.', $sürüm) kullanılmışçasına bileşenlerine ayrıldıktan sonra her bileşen soldan sağa karşılaştırılır. Bileşenlerin içerdiği özel sürüm dizgeleri şu sıralamaya göre ele alınırlar: bu listede olmayan bir dizge < dev < alpha = a < beta = b < RC = rc < # < pl = p. Bu yöntemle, '4.1' ve '4.1.2' gibi farklı seviyelerden sürümler karşılaştırabileceği gibi geliştirme sürümlerinin karşılaştırılması için de kullanılabilir.

Değiştirgeler

sürüm1

İlk sürüm numarası.

sürüm2

İkinci sürüm numarası.

işleç

İsteğe bağlı bu değiştirge ile sürümler arasında belli ilişkileri sınayabilirsiniz. Olası işleçler şunlardır: <, lt, <=, le, >, gt, >=, ge, ==, =, eq, !=, <>, ne.

Bu değiştirge harf büyüklüğüne duyarlıdır, yani değerlerin hepsi küçük harfli olmalıdır.

Dönen Değerler

Öntanımlı olarak, version_compare() işlevi, birinci sürüm ikincisinden küçükse -1, büyükse 1, eşitlerse 0 döndürür.

İsteğe bağlı işleç değiştirgesi kullanılırsa ve sürümler arasında belirtilen ilişki varsa true aksi takdirde false döner.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, kodu çalıştıran PHP sürümüne içermesi nedeniyle PHP_VERSION sabiti kullanılmıştır.

Örnek 1 - version_compare() örnekleri

<?php
if (version_compare(PHP_VERSION'6.0.0') === 1) {
    echo 
'PHP sürümüm en azından 6.0.0, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}

if (
version_compare(PHP_VERSION'5.3.0') === 1) {
    echo 
'PHP sürümüm en azından 5.3.0, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}

if (
version_compare(PHP_VERSION'5.0.0''>')) {
    echo 
'PHP 5 kullanıyorum, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}

if (
version_compare(PHP_VERSION'5.0.0''<')) {
    echo 
'PHP 4 kullanıyorum, gerçek sürüm: ' PHP_VERSION "\n";
}
?>

Notlar

Bilginize:

PHP_VERSION sabiti kullanılan PHP'nin sürüm numarasını içerir.

Bilginize:

5.3.0-dev gibi ön dağıtım sürümleri için, alt sürümün, ulaşacakları asıl sürümün numarası (PHP 5.3.0) olduğu varsayılır.

Ayrıca Bakınız

  • phpversion() - Çalışan PHP'nin sürümünü döndürür
  • php_uname() - PHP'nin çalıştığı işletim sistemi hakkında bilgi döndürür
  • function_exists() - Eğer işlev tanımlanmış ise true döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
19
eric at themepark dot com
16 years ago
[editors note]
snipbit fixed after comment from Matt Mullenweg

--jm
[/editors note]

so in a nutshell... I believe it works best like this:

<?php
if (version_compare(phpversion(), "4.3.0", ">=")) {
 
// you're on 4.3.0 or later
} else {
 
// you're not
}
?>
up
9
mindplay.dk
8 years ago
This little script can perhaps help you understand version comparison a little better - the output is displayed in the comment at the top. Tweak the list of versions if you need more examples...

<?php

#      1 lt 1.0
#    1.0 lt 1.01
#   1.01 eq 1.1
#    1.1 lt 1.10
#   1.10 gt 1.10b
#  1.10b lt 1.10.0

header('Content-type: text/plain');

$versions = array(
 
'1',
 
'1.0',
 
'1.01',
 
'1.1',
 
'1.10',
 
'1.10b',
 
'1.10.0',
);

$comps = array(
-
1 => 'lt',
 
0 => 'eq',
 
1 => 'gt'
);

foreach (
$versions as $version) {
  if (isset(
$last)) {
   
$comp = version_compare($last, $version);
    echo
str_pad($last,8,' ',STR_PAD_LEFT) . " {$comps[$comp]} {$version}\n";
  }
 
$last = $version;
}

?>
up
10
insid0r at yahoo dot com
11 years ago
Since this function considers 1 < 1.0 < 1.0.0, others might find this function useful (which considers 1 == 1.0):

<?php
//Compare two sets of versions, where major/minor/etc. releases are separated by dots.
//Returns 0 if both are equal, 1 if A > B, and -1 if B < A.
function version_compare2($a, $b)
{
   
$a = explode(".", rtrim($a, ".0")); //Split version into pieces and remove trailing .0
   
$b = explode(".", rtrim($b, ".0")); //Split version into pieces and remove trailing .0
   
foreach ($a as $depth => $aVal)
    {
//Iterate over each piece of A
       
if (isset($b[$depth]))
        {
//If B matches A to this depth, compare the values
           
if ($aVal > $b[$depth]) return 1; //Return A > B
           
else if ($aVal < $b[$depth]) return -1; //Return B > A
            //An equal result is inconclusive at this point
       
}
        else
        {
//If B does not match A to this depth, then A comes after B in sort order
           
return 1; //so return A > B
       
}
    }
   
//At this point, we know that to the depth that A and B extend to, they are equivalent.
    //Either the loop ended because A is shorter than B, or both are equal.
   
return (count($a) < count($b)) ? -1 : 0;
}
?>
up
2
Bob Ray
5 years ago
Note that both leading and trailing spaces on your version numbers can break version_compare().

Tested on PHP 5.6.8:
<?php
echo  "\nShould be 0";
echo
"\n '1.0.0-pl' vs. '1.0.0-pl'  ---> " . version_compare('1.0.0-pl', '1.0.0-pl');
echo
"\n '1.0.0-pl' vs. ' 1.0.0-pl' ---> " . version_compare('1.0.0-pl', ' 1.0.0-pl');
echo
"\n ' 1.0.0-pl' vs. '1.0.0-pl' ---> " . version_compare(' 1.0.0-pl', '1.0.0-pl');
echo
"\n '1.0.0-pl' vs. '1.0.0-pl ' ---> " . version_compare('1.0.0-pl', '1.0.0-pl ');
echo
"\n '1.0.0-pl ' vs. '1.0.0-pl' ---> " . version_compare('1.0.0-pl ', '1.0.0-pl');

echo
"\n\nShould be 1";
echo
"\n '1.1.1-pl' vs. '1.0.0-pl'  ---> " . version_compare('1.1.1-pl', '1.0.0-pl');
echo
"\n ' 1.1.1-pl' vs. '1.0.0-pl' ---> " . version_compare(' 1.1.1-pl', '1.0.0-pl');

echo
"\n\nShould be -1";
echo
"\n '1.0.0-pl' vs. '1.1.1-pl'  ---> " . version_compare('1.0.0-pl', '1.1.1-pl');
echo
"\n '1.0.0-pl' vs. ' 1.1.1-pl' ---> " . version_compare('1.0.0-pl', ' 1.1.1-pl');

   
/* Output
Should be 0
'1.0.0-pl' vs. '1.0.0-pl'  ---> 0
'1.0.0-pl' vs. ' 1.0.0-pl' ---> 1
' 1.0.0-pl' vs. '1.0.0-pl' ---> -1
'1.0.0-pl' vs. '1.0.0-pl ' ---> 1
'1.0.0-pl ' vs. '1.0.0-pl' ---> -1

Should be 1
'1.1.1-pl' vs. '1.0.0-pl'  ---> 1
' 1.1.1-pl' vs. '1.0.0-pl' ---> -1

Should be -1
'1.0.0-pl' vs. '1.1.1-pl'  ---> -1
'1.0.0-pl' vs. ' 1.1.1-pl' ---> 1
    */
up
4
arnoud at procurios dot nl
16 years ago
If you're careful, this function actualy works quite nicely for comparing version numbers from programs other than PHP itself. I've used it to compare MySQL version numbers. The only issue is that version_compare doesn't recognize the 'gamma' addition that mysql uses as being later than 'alpha' or 'beta', because the latter two are treated specially. If you keep this in mind though, you should have no problems.
up
3
opendb at iamvegan dot net
13 years ago
Something that may trip some folks up, but is useful to mention is that the following version comparison does not work quite as I expected:
    version_compare('1.0.1', '1.0pl1', '>')

However, its quite easy to get working:
    version_compare('1.0.1', '1.0.0pl1', '>')
up
2
rogier
9 years ago
Please note that supplying an operator that is not listed (e.g. ===), this function returns NULL instead of false.

Tested on PHP5.3.0, Win32
up
0
sam at wyvern dot non-spammers-remove dot com dot au
16 years ago
Actually, it works to any degree:

<?php
version_compare
('1.2.3.4RC7.7', '1.2.3.4RC7.8')
version_compare('8.2.50.4', '8.2.52.6')
?>

will both give -1 (ie the left is lower than the right).
To Top