parse_url

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

parse_urlBir URL'yi bileşenlerine ayırır

Açıklama

parse_url(string $url, int $bileşen = -1): int|string|array|null|false

Bu işlev belirtilen URL'yi bileşenlerine ayırıp, bunları bir ilişkisel dizi içinde döndürür. Dizi elemanlarının değerleri URL'nin kodu çözülmüş bileşenleri değildir.

Bu işlev, bir URL doğrulayıcı olarak kullanılmamalıdır. Yaptığı sadece URL'yi aşağıda belirtilen parçalara ayırmaktır. Kısmi ve geçersiz URL'ler de kabul edilir. İşlev bunları en doğru şekilde bileşenlerine ayırmaya çalışır.

Bağımsız Değişkenler

url

Ayrıştırılacak URL.

bileşen

Belli bir URL bileşenini dizge olarak (dönüş değeri int türünde olan PHP_URL_PORT dışında) döndürmek isterseniz bu bağımsız değişkende şu sabitlerden birini belirtin: PHP_URL_SCHEME, PHP_URL_HOST, PHP_URL_USER, PHP_URL_PASS, PHP_URL_PATH, PHP_URL_QUERY, PHP_URL_FRAGMENT.

Dönen Değerler

Tehlikeli şekilde bozulmuş URL'lerde parse_url() false döndürebilir.

bileşen atlanırsa, en az bir elememanlı ilişkisel bir dizi döner. Dizide bulunması olası anahtarlar şunlardır:

 • scheme - http:// gibi
 • host - konak ismi
 • port - port
 • user - kullanıcı
 • pass - parola
 • path - dosya yolu
 • query - sorgu; bir soru (?) iminden sonra.
 • fragment - örgü; # iminden sonra

bileşen bağımsız değişkeni belirtilmişse işlev bir dizi yerine bir dizge döndürür (dönüş değeri int türünde olan PHP_URL_PORT belirtilmesi dışında). İstenen bileşen belirtilen URL'de yoksa null döner. PHP 8.0.0 itibariyle, parse_url() eksik ve boş sorguları ve parçaları ayırt etmektedir:

http://example.com/foo → query = null, fragment = null
http://example.com/foo? → query = "",  fragment = null
http://example.com/foo# → query = null, fragment = ""
http://example.com/foo?# → query = "",  fragment = ""

Evvelce tüm durumlar, sorgu ve parçanın null olmasıyla sonuçlanıyordu.

Bileşenlerdeki denetim karakterlerinin yerine alt çizgiler konur (bkz. ctype_cntrl())

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 parse_url() artık eksik ve boş sorguları ve parçaları ayırt ediyor.

Örnekler

Örnek 1 - parse_url() örneği

<?php
$url
= 'http://username:password@hostname:9090/path?arg=value#anchor';

var_dump(parse_url($url));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_SCHEME));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_USER));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PASS));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_HOST));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PORT));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_PATH));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_QUERY));
var_dump(parse_url($url, PHP_URL_FRAGMENT));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(8) {
 ["scheme"]=>
 string(4) "http"
 ["host"]=>
 string(8) "hostname"
 ["port"]=>
 int(9090)
 ["user"]=>
 string(8) "username"
 ["pass"]=>
 string(8) "password"
 ["path"]=>
 string(5) "/path"
 ["query"]=>
 string(9) "arg=value"
 ["fragment"]=>
 string(6) "anchor"
}
string(4) "http"
string(8) "username"
string(8) "password"
string(8) "hostname"
int(9090)
string(5) "/path"
string(9) "arg=value"
string(6) "anchor"

Örnek 2 - Eksik şemalı parse_url() örneği

<?php
$url
= '//www.example.com/path?googleguy=googley';

// 5.4.7 öncesinde dosya yolu olarak "//www.example.com/path" gösterilirdi.
var_dump(parse_url($url));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 ["host"]=>
 string(15) "www.example.com"
 ["path"]=>
 string(5) "/path"
 ["query"]=>
 string(17) "googleguy=googley"
}

Notlar

Dikkat

Bu işlev göreli veya geçersiz URL'lerle doğru sonuç vermeyebilir ve sonuçlar HTTP istemcilerin davranışlarıyla da eşleşmeyebilir. Güvenilmez girdideki URL'lerin çözümlenmesi gerekirse, ek bir doğrulama gerekir. Örnek: filter_var() işlevinin FILTER_VALIDATE_URL süzgeci ile kullanımı.

Bilginize:

Bu işlev URI'leri değil, özellikle URL'leri ayrıştırmak için tasarlanmıştır. Ancak, PHP'nin geriye uyumluluğu için file:// şeması için istisnai bir durum olarak file:/// şemasına da izin verilir. Bunun dışındaki şemalar için bu uygulama geçersizdir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 37 notes

up
194
thomas at gielfeldt dot com
12 years ago
[If you haven't yet] been able to find a simple conversion back to string from a parsed url, here's an example:

<?php

$url
= 'http://usr:pss@example.com:81/mypath/myfile.html?a=b&b[]=2&b[]=3#myfragment';
if (
$url === unparse_url(parse_url($url))) {
print
"YES, they match!\n";
}

function
unparse_url($parsed_url) {
$scheme = isset($parsed_url['scheme']) ? $parsed_url['scheme'] . '://' : '';
$host = isset($parsed_url['host']) ? $parsed_url['host'] : '';
$port = isset($parsed_url['port']) ? ':' . $parsed_url['port'] : '';
$user = isset($parsed_url['user']) ? $parsed_url['user'] : '';
$pass = isset($parsed_url['pass']) ? ':' . $parsed_url['pass'] : '';
$pass = ($user || $pass) ? "$pass@" : '';
$path = isset($parsed_url['path']) ? $parsed_url['path'] : '';
$query = isset($parsed_url['query']) ? '?' . $parsed_url['query'] : '';
$fragment = isset($parsed_url['fragment']) ? '#' . $parsed_url['fragment'] : '';
return
"$scheme$user$pass$host$port$path$query$fragment";
}

?>
up
43
lauris () lauris ! lv
10 years ago
Here is utf-8 compatible parse_url() replacement function based on "laszlo dot janszky at gmail dot com" work. Original incorrectly handled URLs with user:pass. Also made PHP 5.5 compatible (got rid of now deprecated regex /e modifier).

<?php

/**
* UTF-8 aware parse_url() replacement.
*
* @return array
*/
function mb_parse_url($url)
{
$enc_url = preg_replace_callback(
'%[^:/@?&=#]+%usD',
function (
$matches)
{
return
urlencode($matches[0]);
},
$url
);

$parts = parse_url($enc_url);

if(
$parts === false)
{
throw new
\InvalidArgumentException('Malformed URL: ' . $url);
}

foreach(
$parts as $name => $value)
{
$parts[$name] = urldecode($value);
}

return
$parts;
}

?>
up
39
jerome at chaman dot ca
9 years ago
It may be worth reminding that the value of the #fragment never gets sent to the server. Anchors processing is exclusively client-side.
up
3
nospam at spellingcow dot com
15 years ago
URL's in the query string of a relative URL will cause a problem

fails:
/page.php?foo=bar&url=http://www.example.com

parses:
http://www.foo.com/page.php?foo=bar&url=http://www.example.com
up
3
adrian-php at sixfingeredman dot net
16 years ago
Here's a function which implements resolving a relative URL according to RFC 2396 section 5.2. No doubt there are more efficient implementations, but this one tries to remain close to the standard for clarity. It relies on a function called "unparse_url" to implement section 7, left as an exercise for the reader (or you can substitute the "glue_url" function posted earlier).

<?php
/**
* Resolve a URL relative to a base path. This happens to work with POSIX
* filenames as well. This is based on RFC 2396 section 5.2.
*/
function resolve_url($base, $url) {
if (!
strlen($base)) return $url;
// Step 2
if (!strlen($url)) return $base;
// Step 3
if (preg_match('!^[a-z]+:!i', $url)) return $url;
$base = parse_url($base);
if (
$url{0} == "#") {
// Step 2 (fragment)
$base['fragment'] = substr($url, 1);
return
unparse_url($base);
}
unset(
$base['fragment']);
unset(
$base['query']);
if (
substr($url, 0, 2) == "//") {
// Step 4
return unparse_url(array(
'scheme'=>$base['scheme'],
'path'=>$url,
));
} else if (
$url{0} == "/") {
// Step 5
$base['path'] = $url;
} else {
// Step 6
$path = explode('/', $base['path']);
$url_path = explode('/', $url);
// Step 6a: drop file from base
array_pop($path);
// Step 6b, 6c, 6e: append url while removing "." and ".." from
// the directory portion
$end = array_pop($url_path);
foreach (
$url_path as $segment) {
if (
$segment == '.') {
// skip
} else if ($segment == '..' && $path && $path[sizeof($path)-1] != '..') {
array_pop($path);
} else {
$path[] = $segment;
}
}
// Step 6d, 6f: remove "." and ".." from file portion
if ($end == '.') {
$path[] = '';
} else if (
$end == '..' && $path && $path[sizeof($path)-1] != '..') {
$path[sizeof($path)-1] = '';
} else {
$path[] = $end;
}
// Step 6h
$base['path'] = join('/', $path);

}
// Step 7
return unparse_url($base);
}
?>
up
6
pjpawel
2 years ago
Unfortunately parse_url() DO NOT parse correctly urls without scheme or '//'. For example 'www.xyz.com' is consider as path not host:

Code:
<?php
var_dump
(parse_url('www.xyz.com'));
?>
Output:
array(1) {
["path"]=>
string(10) "www.xyz.com"
}

To get better output change url to:
'//www.xyz.com' or 'http://www.xyz.com'
up
44
james at roundeights dot com
14 years ago
I was writing unit tests and needed to cause this function to kick out an error and return FALSE in order to test a specific execution path. If anyone else needs to force a failure, the following inputs will work:

<?php
parse_url
("http:///example.com");
parse_url("http://:80");
parse_url("http://user@:80");
?>
up
16
to1ne at hotmail dot com
16 years ago
Based on the idea of "jbr at ya-right dot com" have I been working on a new function to parse the url:

<?php
function parseUrl($url) {
$r = "^(?:(?P<scheme>\w+)://)?";
$r .= "(?:(?P<login>\w+):(?P<pass>\w+)@)?";
$r .= "(?P<host>(?:(?P<subdomain>[\w\.]+)\.)?" . "(?P<domain>\w+\.(?P<extension>\w+)))";
$r .= "(?::(?P<port>\d+))?";
$r .= "(?P<path>[\w/]*/(?P<file>\w+(?:\.\w+)?)?)?";
$r .= "(?:\?(?P<arg>[\w=&]+))?";
$r .= "(?:#(?P<anchor>\w+))?";
$r = "!$r!"; // Delimiters

preg_match ( $r, $url, $out );

return
$out;
}
print_r ( parseUrl ( 'me:you@sub.site.org:29000/pear/validate.html?happy=me&sad=you#url' ) );
?>

This returns:
Array
(
[0] => me:you@sub.site.org:29000/pear/validate.html?happy=me&sad=you#url
[scheme] =>
[1] =>
[login] => me
[2] => me
[pass] => you
[3] => you
[host] => sub.site.org
[4] => sub.site.org
[subdomain] => sub
[5] => sub
[domain] => site.org
[6] => site.org
[extension] => org
[7] => org
[port] => 29000
[8] => 29000
[path] => /pear/validate.html
[9] => /pear/validate.html
[file] => validate.html
[10] => validate.html
[arg] => happy=me&sad=you
[11] => happy=me&sad=you
[anchor] => url
[12] => url
)

So both named and numbered array keys are possible.

It's quite advanced, but I think it works in any case... Let me know if it doesn't...
up
4
therselman at gmail
12 years ago
UTF-8 aware parse_url() replacement.

I've realized that even though UTF-8 characters are not allowed in URL's, I have to work with a lot of them and parse_url() will break.

Based largely on the work of "mallluhuct at gmail dot com", I added parse_url() compatible "named values" which makes the array values a lot easier to work with (instead of just numbers). I also implemented detection of port, username/password and a back-reference to better detect URL's like this: //en.wikipedia.com
... which, although is technically an invalid URL, it's used extensively on sites like wikipedia in the href of anchor tags where it's valid in browsers (one of the types of URL's you have to support when crawling pages). This will be accurately detected as the host name instead of "path" as in all other examples.

I will submit my complete function (instead of just the RegExp) which is an almost "drop-in" replacement for parse_url(). It returns a cleaned up array (or false) with values compatible with parse_url(). I could have told the preg_match() not to store the unused extra values, but it would complicate the RegExp and make it more difficult to read, understand and extend. The key to detecting UTF-8 characters is the use of the "u" parameter in preg_match().

<?php
function parse_utf8_url($url)
{
static
$keys = array('scheme'=>0,'user'=>0,'pass'=>0,'host'=>0,'port'=>0,'path'=>0,'query'=>0,'fragment'=>0);
if (
is_string($url) && preg_match(
'~^((?P<scheme>[^:/?#]+):(//))?((\\3|//)?(?:(?P<user>[^:]+):(?P<pass>[^@]+)@)?(?P<host>[^/?:#]*))(:(?P<port>\\d+))?' .
'(?P<path>[^?#]*)(\\?(?P<query>[^#]*))?(#(?P<fragment>.*))?~u', $url, $matches))
{
foreach (
$matches as $key => $value)
if (!isset(
$keys[$key]) || empty($value))
unset(
$matches[$key]);
return
$matches;
}
return
false;
}
?>

UTF-8 URL's can/should be "normalized" after extraction with this function.
up
6
mys5droid at gmail dot com
8 years ago
I have coded a function which converts relative URL to absolute URL for a project of mine. Considering I could not find it elsewhere, I figured I would post it here.

The following function takes in 2 parameters, the first parameter is the URL you want to convert from relative to absolute, and the second parameter is a sample of the absolute URL.

Currently it does not resolve '../' in the URL, only because I do not need it. Most webservers will resolve this for you. If you want it to resolve the '../' in the path, it just takes minor modifications.

<?php

function relativeToAbsolute($inurl, $absolute) {
// Get all parts so not getting them multiple times :)
$absolute_parts = parse_url($absolute);
// Test if URL is already absolute (contains host, or begins with '/')
if ( (strpos($inurl, $absolute_parts['host']) == false) ) {
// Define $tmpurlprefix to prevent errors below
$tmpurlprefix = "";
// Formulate URL prefix (SCHEME)
if (!(empty($absolute_parts['scheme']))) {
// Add scheme to tmpurlprefix
$tmpurlprefix .= $absolute_parts['scheme'] . "://";
}
// Formulate URL prefix (USER, PASS)
if ((!(empty($absolute_parts['user']))) and (!(empty($absolute_parts['pass'])))) {
// Add user:port to tmpurlprefix
$tmpurlprefix .= $absolute_parts['user'] . ":" . $absolute_parts['pass'] . "@";
}
// Formulate URL prefix (HOST, PORT)
if (!(empty($absolute_parts['host']))) {
// Add host to tmpurlprefix
$tmpurlprefix .= $absolute_parts['host'];
// Check for a port, add if exists
if (!(empty($absolute_parts['port']))) {
// Add port to tmpurlprefix
$tmpurlprefix .= ":" . $absolute_parts['port'];
}
}
// Formulate URL prefix (PATH) and only add it if the path to image does not include ./
if ( (!(empty($absolute_parts['path']))) and (substr($inurl, 0, 1) != '/') ) {
// Get path parts
$path_parts = pathinfo($absolute_parts['path']);
// Add path to tmpurlprefix
$tmpurlprefix .= $path_parts['dirname'];
$tmpurlprefix .= "/";
}
else {
$tmpurlprefix .= "/";
}
// Lets remove the '/'
if (substr($inurl, 0, 1) == '/') { $inurl = substr($inurl, 1); }
// Lets remove the './'
if (substr($inurl, 0, 2) == './') { $inurl = substr($inurl, 2); }
return
$tmpurlprefix . $inurl;
}
else {
// Path is already absolute. Return it :)
return $inurl;
}
}

// Define a sample absolute URL
$absolute = "http://" . "user:pass@example.com:8080/path/to/index.html"; // Just evading php.net spam filter, not sure how example.com is spam...

/* EXAMPLE 1 */
echo relativeToAbsolute($absolute, $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 2 */
echo relativeToAbsolute("img.gif", $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 3 */
echo relativeToAbsolute("/img.gif", $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 4 */
echo relativeToAbsolute("./img.gif", $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 5 */
echo relativeToAbsolute("../img.gif", $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 6 */
echo relativeToAbsolute("images/img.gif", $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 7 */
echo relativeToAbsolute("/images/img.gif", $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 8 */
echo relativeToAbsolute("./images/img.gif", $absolute) . "\n";
/* EXAMPLE 9 */
echo relativeToAbsolute("../images/img.gif", $absolute) . "\n";

?>

OUTPUTS:
http :// user:pass@example.com:8080/path/to/index.html
http :// user:pass@example.com:8080/path/to/img.gif
http :// user:pass@example.com:8080/img.gif
http :// user:pass@example.com:8080/path/to/img.gif
http :// user:pass@example.com:8080/path/to/../img.gif
http :// user:pass@example.com:8080/path/to/images/img.gif
http :// user:pass@example.com:8080/images/img.gif
http :// user:pass@example.com:8080/path/to/images/img.gif
http :// user:pass@example.com:8080/path/to/../images/img.gif

Sorry if the above code is not your style, or if you see it as "messy" or you think there is a better way to do it. I removed as much of the white space as possible.

Improvements are welcome :)
up
2
Michael
5 years ago
There's a quirk where this function will return the host as the "path" if there is a leading space.

<?php

$url
= ' https://foobar.com:80/mypath/myfile.php';

print_r(parse_url($url));
/*
Array
(
[path] => https://foobar.com:80/mypath/myfile.php
)
*/

print_r(trim(parse_url($url)));
/*
Array
(
[scheme] => https
[host] => foobar.com
[port] => 80
[path] => /mypath/myfile.php
)
*/

?>
up
7
utilmind
11 years ago
parse_url doesn't works if the protocol doesn't specified. This seems like sandard, even the youtube doesn't gives the protocol name when generates code for embedding which have a look like "//youtube.com/etc".

So, to avoid bug, you must always check, whether the provided url has the protocol, and if not (starts with 2 slashes) -- add the "http:" prefix.
up
3
demerit
6 years ago
There is a change in PHP 7 (I noticed it in 7.1 upgrading from 5.3) where if the password portion has an octothorpe (#) in it, parsing fails in 7.1, whereas it succeeds in 5.3.
up
1
boctulus @ gmail co!m
4 years ago
parse_url() does not parse some obvious errors so I made a complementary function

function url_check(string $url){
$sym = null;

$len = strlen($url);
for ($i=0; $i<$len; $i++){
if ($url[$i] == '?'){
if ($sym == '?' || $sym == '&')
return false;

$sym = '?';
}elseif ($url[$i] == '&'){
if ($sym === null)
return false;

$sym = '&';
}
}
return true;
}
}
up
15
ivijan dot stefan at gmail dot com
10 years ago
Here's a good way to using parse_url () gets the youtube link.
This function I used in many works:

<?php
function youtube($url, $width=560, $height=315, $fullscreen=true)
{
parse_str( parse_url( $url, PHP_URL_QUERY ), $my_array_of_vars );
$youtube= '<iframe allowtransparency="true" scrolling="no" width="'.$width.'" height="'.$height.'" src="//www.youtube.com/embed/'.$my_array_of_vars['v'].'" frameborder="0"'.($fullscreen?' allowfullscreen':NULL).'></iframe>';
return
$youtube;
}

// show youtube on my page
$url='http://www.youtube.com/watch?v=yvTd6XxgCBE';
youtube($url, 560, 315, true);
?>

parse_url () allocates a unique youtube code and put into iframe link and displayed on your page. The size of the videos choose yourself.

Enjoy.
up
8
laszlo dot janszky at gmail dot com
12 years ago
Created another parse_url utf-8 compatible function.
<?php
function mb_parse_url($url) {
$encodedUrl = preg_replace('%[^:/?#&=\.]+%usDe', 'urlencode(\'$0\')', $url);
$components = parse_url($encodedUrl);
foreach (
$components as &$component)
$component = urldecode($component);
return
$components;
}
?>
up
2
simbappo
3 years ago
unset a query var from passed in or current URL:

function unsetqueryvar($var, $url=null) {
if (null == $url) $url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
//mogrify to list
$url = parse_url($url);
$rq = [];
parse_str($url['query'], $rq);
unset($rq[$var]);
return $url['scheme'].$url['host'].$url['path'].'?'.http_build_query($rq).$url['fragment'];
}
up
3
ap dot public1 at gmail dot com
14 years ago
Simple static library that allows easy manipulation of url parameters:

<?php
/**
* File provides easy way to manipulate url parameters
* @author Alexander Podgorny
*/

class Url {
/**
* Splits url into array of it's pieces as follows:
* [scheme]://[user]:[pass]@[host]/[path]?[query]#[fragment]
* In addition it adds 'query_params' key which contains array of
* url-decoded key-value pairs
*
* @param String $sUrl Url
* @return Array Parsed url pieces
*/
public static function explode($sUrl) {
$aUrl = parse_url($sUrl);
$aUrl['query_params'] = array();
$aPairs = explode('&', $aUrl['query']);
DU::show($aPairs);
foreach(
$aPairs as $sPair) {
if (
trim($sPair) == '') { continue; }
list(
$sKey, $sValue) = explode('=', $sPair);
$aUrl['query_params'][$sKey] = urldecode($sValue);
}
return
$aUrl;
}
/**
* Compiles url out of array of it's pieces (returned by explodeUrl)
* 'query' is ignored if 'query_params' is present
*
* @param Array $aUrl Array of url pieces
*/
public static function implode($aUrl) {
//[scheme]://[user]:[pass]@[host]/[path]?[query]#[fragment]

$sQuery = '';

// Compile query
if (isset($aUrl['query_params']) && is_array($aUrl['query_params'])) {
$aPairs = array();
foreach (
$aUrl['query_params'] as $sKey=>$sValue) {
$aPairs[] = $sKey.'='.urlencode($sValue);
}
$sQuery = implode('&', $aPairs);
} else {
$sQuery = $aUrl['query'];
}

// Compile url
$sUrl =
$aUrl['scheme'] . '://' . (
isset(
$aUrl['user']) && $aUrl['user'] != '' && isset($aUrl['pass'])
?
$aUrl['user'] . ':' . $aUrl['pass'] . '@'
: ''
) .
$aUrl['host'] . (
isset(
$aUrl['path']) && $aUrl['path'] != ''
? $aUrl['path']
:
''
) . (
$sQuery != ''
? '?' . $sQuery
: ''
) . (
isset(
$aUrl['fragment']) && $aUrl['fragment'] != ''
? '#' . $aUrl['fragment']
:
''
);
return
$sUrl;
}
/**
* Parses url and returns array of key-value pairs of url params
*
* @param String $sUrl
* @return Array
*/
public static function getParams($sUrl) {
$aUrl = self::explode($sUrl);
return
$aUrl['query_params'];
}
/**
* Removes existing url params and sets them to those specified in $aParams
*
* @param String $sUrl Url
* @param Array $aParams Array of Key-Value pairs to set url params to
* @return String Newly compiled url
*/
public static function setParams($sUrl, $aParams) {
$aUrl = self::explode($sUrl);
$aUrl['query'] = '';
$aUrl['query_params'] = $aParams;
return
self::implode($aUrl);
}
/**
* Updates values of existing url params and/or adds (if not set) those specified in $aParams
*
* @param String $sUrl Url
* @param Array $aParams Array of Key-Value pairs to set url params to
* @return String Newly compiled url
*/
public static function updateParams($sUrl, $aParams) {
$aUrl = self::explode($sUrl);
$aUrl['query'] = '';
$aUrl['query_params'] = array_merge($aUrl['query_params'], $aParams);
return
self::implode($aUrl);
}
}

?>
up
7
nirazuelos at gmail dot com
14 years ago
Hello, for some odd reason, parse_url returns the host (ex. example.com) as the path when no scheme is provided in the input url. So I've written a quick function to get the real host:

<?php
function getHost($Address) {
$parseUrl = parse_url(trim($Address));
return
trim($parseUrl[host] ? $parseUrl[host] : array_shift(explode('/', $parseUrl[path], 2)));
}

getHost("example.com"); // Gives example.com
getHost("http://example.com"); // Gives example.com
getHost("www.example.com"); // Gives www.example.com
getHost("http://example.com/xyz"); // Gives example.com
?>

You could try anything! It gives the host (including the subdomain if exists).

Hope it helped you.
up
2
spam at paulisageek dot com
16 years ago
In reply to adrian,

Thank you very much for your function. There is a small issue with your relative protocol function. You need to remove the // when making the url the path. Here is the new function.

function resolve_url($base, $url) {
if (!strlen($base)) return $url;
// Step 2
if (!strlen($url)) return $base;
// Step 3
if (preg_match('!^[a-z]+:!i', $url)) return $url;
$base = parse_url($base);
if ($url{0} == "#") {
// Step 2 (fragment)
$base['fragment'] = substr($url, 1);
return unparse_url($base);
}
unset($base['fragment']);
unset($base['query']);
if (substr($url, 0, 2) == "//") {
// Step 4
return unparse_url(array(
'scheme'=>$base['scheme'],
'path'=>substr($url,2),
));
} else if ($url{0} == "/") {
// Step 5
$base['path'] = $url;
} else {
// Step 6
$path = explode('/', $base['path']);
$url_path = explode('/', $url);
// Step 6a: drop file from base
array_pop($path);
// Step 6b, 6c, 6e: append url while removing "." and ".." from
// the directory portion
$end = array_pop($url_path);
foreach ($url_path as $segment) {
if ($segment == '.') {
// skip
} else if ($segment == '..' && $path && $path[sizeof($path)-1] != '..') {
array_pop($path);
} else {
$path[] = $segment;
}
}
// Step 6d, 6f: remove "." and ".." from file portion
if ($end == '.') {
$path[] = '';
} else if ($end == '..' && $path && $path[sizeof($path)-1] != '..') {
$path[sizeof($path)-1] = '';
} else {
$path[] = $end;
}
// Step 6h
$base['path'] = join('/', $path);

}
// Step 7
return unparse_url($base);
}
up
1
vbrazas15 at gmail dot com
3 years ago
My hamble improvements to the famouse `unparse_url` function by "thomas at gielfeldt dot com":

```php
/**
* @param array $parsedUrl -- result of the library `parse_url()` function
*
* @return string
*/
function unparseUrl(array $parsedUrl): string
{
// PHP_URL_SCHEME
$scheme = empty($parsedUrl[PHP_URL_SCHEME]) ? '' : (rtrim($parsedUrl['scheme'], ':/') . '://');

$user = empty($parsedUrl[PHP_URL_USER]) ? '' : rtrim($parsedUrl['user'], '@:');
$pass = empty($parsedUrl[PHP_URL_PASS]) ? '' : (':' . trim($parsedUrl['pass'], '@:'));

$pass = !$user ? '' : ($pass . '@');

$host = empty($parsedUrl[PHP_URL_HOST]) ? '' : rtrim($parsedUrl['host'], '/');
$port = empty($parsedUrl[PHP_URL_PORT]) ? '' : (':' . (int)ltrim($parsedUrl['port'], ':'));
$path = empty($parsedUrl[PHP_URL_PATH]) ? '' : ('/' . ltrim($parsedUrl['path'], '/'));

$host = ($host && !$port && !$path) ? $parsedUrl['host'] : $host;
$path = ($path && !$host && !$port) ? $parsedUrl['path'] : $path;

$query = empty($parsedUrl[PHP_URL_QUERY]) ? '' : ('?' . ltrim($parsedUrl['query'], '?'));
$fragment = empty($parsedUrl[PHP_URL_FRAGMENT]) ? '' : ('#' . ltrim($parsedUrl['fragment'], '#'));

return "$scheme$user$pass$host$port$path$query$fragment";
}
```
up
1
Anonymous
6 years ago
This function will attempt to parse relative URLs but relaying on it can produce unexpected behavior that can cause some hard to track bugs. (The following results are obtained from PHP 5.5.19)

Attempting to parse a url like this
http://example.com/entities/GOA:98/?search=8989157d1f22
Correctly produces
<?php
array (
'scheme' => 'http',
'host' => 'example.com',
'path' => '/entities/GOA:98/',
'query' => 'search=8989157d1f22',
);
?>

However, Attempting to parse the relative URL
entities/GOA:98/?search=8989157d1f22
<?php
array (
'host' => 'entities',
'port' => 98,
'path' => '/GOA:98/',
'query' => 'search=8989157d1f22',
)
?>
If I change :98 to :A98 parse_url parses the URL correctly as
<?php
array (
'path' => 'entities/GOA:A98/',
'query' => 'search=8989157d1f22',
)
?>
Bottom line, Avoid using parse_url for relative urls unless you have tested the expected input and you know parse_url will handle them well.

https://forums.hawacastle.com/
up
2
Rob
9 years ago
I've been working on a generic class that would make URI parsing / building a little easier.

The composer package is here: https://packagist.org/packages/enrise/urihelper

And the repository is here: https://github.com/Enrise/UriHelper

An example of the usage:

<?php
$uri
= new \Enrise\Uri('http://usr:pss@example.com:81/mypath/myfile.html?a=b&b[]=2&b[]=3#myfragment');
echo
$uri->getScheme(); // http
echo $uri->getUser(); // usr
echo $uri->getPass(); // pss
echo $uri->getHost(); // example.com
echo $uri->getPort(); // 81
echo $uri->getPath(); // /mypath/myfile.html
echo $uri->getQuery(); // a=b&b[]=2&b[]=3
echo $uri->getFragment(); // myfragment
echo $uri->isSchemeless(); // false
echo $uri->isRelative(); // false

$uri->setScheme('scheme:child:scheme.VALIDscheme123:');
$uri->setPort(null);

echo
$uri->getUri(); //scheme:child:scheme.VALIDscheme123:usr:pss@example.com/mypath/myfile.html?a=b&b[]=2&b[]=3#myfragment
?>
up
5
zappascripts at gmail com
6 years ago
Here's a simple class I made that makes use of this parse_url.
I needed a way for a page to retain get parameters but also edit or add onto them.
I also had some pages that needed the same GET paramaters so I also added a way to change the path.

<?php
class Paths{

private
$url;
public function
__construct($url){
$this->url = parse_url($url);
}

public function
returnUrl(){
$return = $this->url['path'].'?'.$this->url['query'];
$return = (substr($return,-1) == "&")? substr($return,0,-1) : $return;
$this->resetQuery();
return
$return;
}

public function
changePath($path){
$this->url['path'] = $path;
}

public function
editQuery($get,$value){
$parts = explode("&",$this->url['query']);
$return = "";
foreach(
$parts as $p){
$paramData = explode("=",$p);
if(
$paramData[0] == $get){
$paramData[1] = $value;
}
$return .= implode("=",$paramData).'&';

}

$this->url['query'] = $return;
}

public function
addQuery($get,$value){
$part = $get."=".$value;
$and = ($this->url['query'] == "?") ? "" : "&";
$this->url['query'] .= $and.$part;
}

public function
checkQuery($get){
$parts = explode("&",$this->url['query']);

foreach(
$parts as $p){
$paramData = explode("=",$p);
if(
$paramData[0] == $get)
return
true;
}
return
false;

}

public function
buildQuery($get,$value){
if(
$this->checkQuery($get))
$this->editQuery($get,$value);
else
$this->addQuery($get,$value);

}

public function
resetQuery(){
$this->url = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI']);
}
}
?>

Useage:

Test.php?foo=1:

<?php
$path
= new Paths($_SERVER['REQUEST_URI']);
$path->changePath("/baz.php");
$path->buildQuery("foo",2);
$path->buildQuery("bar",3);
echo
$path->returnUrl();
?>

returns: /baz.php?foo=2&bar=3

Hope this is of some use to someone!
up
3
need_sunny at yahoo dot com
14 years ago
Thanks to xellisx for his parse_query function. I used it in one of my projects and it works well. But it has an error. I fixed the error and improved it a little bit. Here is my version of it:

<?php
// Originally written by xellisx
function parse_query($var)
{
/**
* Use this function to parse out the query array element from
* the output of parse_url().
*/
$var = parse_url($var, PHP_URL_QUERY);
$var = html_entity_decode($var);
$var = explode('&', $var);
$arr = array();

foreach(
$var as $val)
{
$x = explode('=', $val);
$arr[$x[0]] = $x[1];
}
unset(
$val, $x, $var);
return
$arr;
}
?>

At the first line there was parse_query($val), I made it $var. It used to return a null array before this fix.

I have added the parse_url line. So now the function will only focus in the query part, not the whole URL. This is useful if something like below is done:
<?php
$my_GET
= parse_query($_SERVER['REQUEST_URI']);
?>
up
2
vdklah at hotmail dot com
15 years ago
Some example that determines the URL port.
When port not specified, it derives it from the scheme.

<?php
function getUrlPort( $urlInfo )
{
if( isset(
$urlInfo['port']) ) {
$port = $urlInfo['port'];
} else {
// no port specified; get default port
if (isset($urlInfo['scheme']) ) {
switch(
$urlInfo['scheme'] ) {
case
'http':
$port = 80; // default for http
break;
case
'https':
$port = 443; // default for https
break;
case
'ftp':
$port = 21; // default for ftp
break;
case
'ftps':
$port = 990; // default for ftps
break;
default:
$port = 0; // error; unsupported scheme
break;
}
} else {
$port = 0; // error; unknown scheme
}
}
return
$port;
}

$url = "http://nl3.php.net/manual/en/function.parse-url.php";
$urlInfo = parse_url( $url );
$urlPort = getUrlPort( $urlInfo );
if(
$urlPort !== 0 ) {
print
'Found URL port: '.$urlPort;
} else {
print
'ERROR: Could not find port at URL: '.$url;
}
?>
up
1
bramg dot net1 at gmail dot com
5 years ago
this is my 404 error page is this ok or it need improvements

<?php
/**
* 404.php
*
* The template for displaying 404 pages (not found)
*
* @author BetterStudio
* @package Publisher
* @version 2.0.2
*/

get_header();

// Shows breadcrumb
if ( publisher_show_breadcrumb() ) {
Better_Framework()->breadcrumb()->generate( array(
'before' => '<div class="container bf-breadcrumb-container">',
'after' => '</div>',
'custom_class' => 'bc-top-style'
) );
}

?>
<div class="content-wrap">
<main <?php publisher_attr( 'content', '' ); ?>>

<div class="container layout-1-col layout-no-sidebar">
<div class="row main-section">

<div class="content-column content-404">

<div class="row first-row">

<div class="col-lg-12 text-404-section">
<p class="text-404 heading-typo">404</p>
</div>

<div class="col-lg-12 desc-section">
<h1 class="title-404"><?php publisher_translation_echo( '404_not_found' ); ?></h1>
<p><?php publisher_translation_echo( '404_not_found_message' ); ?></p>
<div class="action-links clearfix">

<script type="text/javascript">
if (document.referrer) {
document.write('<div class="search-action-container"><a href="' + document.referrer + '"><i class="fa fa-angle-double-right"></i> <?php publisher_translation_echo( '404_go_previous_page' ); ?></a></div>');
}
</script>

<div class="search-action-container">
<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>"><i
class="fa fa-angle-double-right"></i> <?php publisher_translation_echo( '404_go_homepage' ); ?>
</a>
</div>
</div>
</div>

</div><!-- .first-row -->

<div class="row second-row">
<div class="col-lg-12">
<div class="top-line">
<?php get_search_form(); ?>
</div>
</div>
</div><!-- .second-row -->

</div><!-- .content-column -->

</div><!-- .main-section -->
</div> <!-- .layout-1-col -->

</main><!-- main -->
</div><!-- .content-wrap -->

<?php get_footer(); ?>

https://bramg.net
up
3
jesse at example dot com
13 years ago
@ solenoid: Your code was very helpful, but it fails when the current URL has no query string (it appends '&' instead of '?' before the query). Below is a fixed version that catches this edge case and corrects it.

<?php
function modify_url($mod)
{
$url = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
$query = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
if (!
$_SERVER['QUERY_STRING']) {$queryStart = "?";} else {$queryStart = "&";}
// modify/delete data
foreach($query as $q)
{
list(
$key, $value) = explode("=", $q);
if(
array_key_exists($key, $mod))
{
if(
$mod[$key])
{
$url = preg_replace('/'.$key.'='.$value.'/', $key.'='.$mod[$key], $url);
}
else
{
$url = preg_replace('/&?'.$key.'='.$value.'/', '', $url);
}
}
}
// add new data
foreach($mod as $key => $value)
{
if(
$value && !preg_match('/'.$key.'=/', $url))
{
$url .= $queryStart.$key.'='.$value;
}
}
return
$url;
}
?>
up
1
solenoid at example dot com
14 years ago
Here's a piece of code that modifies, replaces or removes the url query. This can typically used in paging situations where there are more parameters than the page.

<?php
function modify_url($mod)
{
$url = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
$query = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
// modify/delete data
foreach($query as $q)
{
list(
$key, $value) = explode("=", $q);
if(
array_key_exists($key, $mod))
{
if(
$mod[$key])
{
$url = preg_replace('/'.$key.'='.$value.'/', $key.'='.$mod[$key], $url);
}
else
{
$url = preg_replace('/&?'.$key.'='.$value.'/', '', $url);
}
}
}
// add new data
foreach($mod as $key => $value)
{
if(
$value && !preg_match('/'.$key.'=/', $url))
{
$url .= '&'.$key.'='.$value;
}
}
return
$url;
}

// page url: "http://www.example.com/page.php?p=5&show=list&style=23"

$url = modify_url(array('p' => 4, 'show' => 'column'));

// $url = "http://www.example.com/page.php?p=4&show=column&style=23"
?>
up
2
admin at griefer1999 dot uhostfull dot com
9 years ago
<?php
function url_parse($url){
$sflfdfldf=$url;
if(
strpos($url,"?")>-1){
$a=explode("?",$url,2);
$url=$a[0];
$query=$a[1];
}
if(
strpos($url,"://")>-1){
$scheme=substr($url,0,strpos($url,"//")-1);
$url=substr($url,strpos($url,"//")+2,strlen($url));
}
if(
strpos($url,"/")>-1){
$a=explode("/",$url,2);
$url=$a[0];
$path="/".$a[1];
}
if(
strpos($url,":")>-1){
$a=explode(":",$url,2);
$url=$a[0];
$port=$a[1];
}
$host=$url;
$url=null;
foreach(array(
"url","scheme","host","port","path","query") as $var){
if(!empty($
$var)){
$return[$var]=$$var;
}
}
//return array("url"=>$sflfdfldf,"scheme"=>$scheme,"host"=>$host,"port"=>$port,"path"=>$path,"query"=>$query,"a"=>$url);
return $return;
}
?>

<?php
/* Compare two outputs */
//mine
print_r(url_parse("http://login.yahoo.com?.src=ym&.intl=gb&.lang=zh-Hans-HK&.done=https://mail.yahoo.com"));
//internal
print_r(parse_url("http://login.yahoo.com?.src=ym&.intl=gb&.lang=zh-Hans-HK&.done=https://mail.yahoo.com"));
?>
up
2
theking2(at)king.ma
5 months ago
Using a double slash ('//') in a url will be regarded as unparseble string and will return NULL

<?php
$result
= parse_url('http://api.example.com//resource');

// $result = null

?>

Tested with PHP 8.1.27
up
0
info at canadiancybertech dot com
4 months ago
While not directly related to the above, I found this page seeking how to access REST style domain.com?key1=value1&key2=value2 type parameters. After reading the page and comments, want to add this to help others who might find themselves here seeking the same solution.

Given: domain.com?key1=value1&key2=value2

echo $_GET['key2']; // output: 'value2'

PHP makes this easier than just about any other language IMO.
up
1
xellisx
15 years ago
I need to parse out the query string from the referrer, so I created this function.

<?php
function parse_query($val)
{
/**
* Use this function to parse out the query array element from
* the output of parse_url().
*/
$var = html_entity_decode($var);
$var = explode('&', $var);
$arr = array();

foreach(
$var as $val)
{
$x = explode('=', $val);
$arr[$x[0]] = $x[1];
}
unset(
$val, $x, $var);
return
$arr;
}
?>
up
0
kibblewhite+php at live dot com
3 years ago
This function 'parse_rebuild_url' will parse and reassemble your URL with new values provided by the 'overwrite_parsed_url_array' back together.
It is also possible to overwrite the URL components by key name and to merge or overwrite query parameters.
<?php

$test_url
= 'http://usr:pss@example.com:81/mypath/myfile.html?a=b&b[]=2&b[]=3&z=9#myfragment';

$new_url_01_overwrite_query_params = parse_rebuild_url( $test_url, array(
'host' => 'new-hostname.tld',
'query' => array(
'test' => 'Hello World',
'a' => array( 'c', 'd' ),
'z' => 8
),
'fragment' => 'new-fragment-value'
), false );

$new_url_02_mergewith_query_params = parse_rebuild_url( $test_url, array(
'query' => array(
'test' => 'Hello World',
'a' => array( 'c', 'd' ),
'z' => 8
),
'fragment' => 'new-fragment-value'
), true );

function
parse_rebuild_url( $url, $overwrite_parsed_url_array, $merge_query_parameters = true ) {

$parsed_url_array = parse_url( $url );
$parsed_url_keys_array = array(
'scheme' => null,
'abempty' => isset( $parsed_url_array['scheme'] ) ? '://' : null,
'user' => null,
'authcolon' => isset( $parsed_url_array['pass'] ) ? ':' : null,
'pass' => null,
'authat' => isset( $parsed_url_array['user'] ) ? '@' : null,
'host' => null,
'portcolon' => isset( $parsed_url_array['port'] ) ? ':' : null,
'port' => null,
'path' => null,
'param' => isset( $parsed_url_array['query'] ) ? '?' : null,
'query' => null,
'hash' => isset( $parsed_url_array['fragment'] ) ? '#' : null,
'fragment' => null
);

if ( isset(
$parsed_url_array['query'] ) && $merge_query_parameters === true ) {
parse_str( $parsed_url_array['query'], $query_array );
$overwrite_parsed_url_array['query'] = array_merge_recursive( $query_array, $overwrite_parsed_url_array['query'] );
}

$query_parameters = http_build_query( $overwrite_parsed_url_array['query'], null, '&', PHP_QUERY_RFC1738 );
$overwrite_parsed_url_array['query'] = urldecode( preg_replace( '/%5B[0-9]+%5D/simU', '%5B%5D', $query_parameters ) );

$fully_parsed_url_array = array_filter( array_merge( $parsed_url_keys_array, $parsed_url_array, $overwrite_parsed_url_array ) );
return
implode( null, $fully_parsed_url_array );

}
up
-2
JosephDor
1 year ago
Hello! <a href=https://stromectolxf.online/>ivermectin 24 mg</a> excellent website https://stromectolrf.top
up
-5
Anonymous
6 years ago
Hello, for some odd reason, parse_url returns the host (ex. example.com) as the path when no scheme is provided in the input url. So I've written a quick function to get the real host:

<?php
function getHost($Address) {
$parseUrl = parse_url(trim($Address));
return
trim($parseUrl[host] ? $parseUrl[host] : array_shift(explode('/', $parseUrl[path], 2)));
}

getHost("example.com"); // Gives example.com
getHost("http://example.com"); // Gives example.com
getHost("www.example.com"); // Gives www.example.com
getHost("http://example.com/xyz"); // Gives example.com
?>

You could try anything! It gives the host (including the subdomain if exists).

Hope it helped you.
https://vb.3dlat.com/
up
-2
Anonymous
6 years ago
To get the params (url query) as Associative array, use this function:

<?php
/**
* Returns the url query as associative array
*
* @param string query
* @return array params
*/
function convertUrlQuery($query) {
$queryParts = explode('&', $query);

$params = array();
foreach (
$queryParts as $param) {
$item = explode('=', $param);
$params[$item[0]] = $item[1];
}

return
$params;
}
?>
To Top