PHPCon Poland 2024

ctype_cntrl

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_cntrlSınama, denetim karakterleri için yapılır

Açıklama

ctype_cntrl(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer denetim karakteri (ASCII kodu 32'den küçük karakterler) ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

metin

Sınanacak dizge.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, dizge olmayan bağımsız değişken aktarımı önerilmemektedir. Gelecek sürümlerde, bağımsız değişken bir ASCII karakter kodu olarak değil bir dizge olarak yorumlanacaktır. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, bağımsız değişken ya string türe dönüştürülmeli ya da doğrudan chr() çağrısı yapılmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer denetim karakteri ise true değilse false döner. Boş dizge ile çağrıldığında sonuç daima false olur.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_cntrl() örneği

<?php
$dizgeler
= array('dizge1' => "\n\r\t",
'dizge2' => 'arf12');
foreach (
$dizgeler as $isim => $dizge) {
if (
ctype_cntrl($dizge)) {
echo
"'$isim' tamamen denetim karakterlerinden oluşuyor.\n";
} else {
echo
"'$isim' tamamen denetim karakterlerinden oluşmuyor.\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'dizge1' tamamen denetim karakterlerinden oluşuyor.
'dizge2' tamamen denetim karakterlerinden oluşmuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Tor
11 years ago
Returns true if bytes are in the range of \x00-\x1f or \x7f (del). Returns false if bytes are in the range of \x20-\x7e or \x80-\xff.
To Top