PHPCon Poland 2024

ctype_punct

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_punctSınama, birer alfasayısal veya boşluk karakteri olmayan basılabilir karakterler için yapılır

Açıklama

ctype_punct(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer noktalama karakteri ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

metin

Sınanacak dizge.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, dizge olmayan bağımsız değişken aktarımı önerilmemektedir. Gelecek sürümlerde, bağımsız değişken bir ASCII karakter kodu olarak değil bir dizge olarak yorumlanacaktır. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, bağımsız değişken ya string türe dönüştürülmeli ya da doğrudan chr() çağrısı yapılmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi birer noktalama karakteri (harf, rakam ve boşluklar dışında kalan basılabilir karakterler) ise true, aksi takdirde false döner. Boş dizge ile çağrıldığında sonuç daima false olur.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_punct() örneği

<?php
$dizgeler
= array('ABasdk!@!$#', '!@ # $', '*&$()');
foreach (
$dizgeler as $dizge) {
if (
ctype_punct($tdizge)) {
echo
"$dizge tamamen noktalama işaretlerinden oluşuyor.\n";
} else {
echo
"$dizge tamamen noktalama imlerinden oluşmuyor.\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

ABasdk!@!$# tamamen noktalama imlerinden oluşmuyor.
!@ # $ tamamen noktalama imlerinden oluşmuyor.
*&$() tamamen noktalama işaretlerinden oluşuyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top