ctype_space

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ctype_spaceSınama, boşluk karakterleri için yapılır

Açıklama

ctype_space(mixed $metin): bool

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi boşluk karakterlerinden oluşuyorsa true döner.

Bağımsız Değişkenler

metin

Sınanacak metin.

Bilginize:

-128 ile 255 (dahil) arasında bir tamsayı belirtilmişse bu, tek bir karakterin ASCII değeri olarak yorumlanır (negatif değerlere 256 eklenerek genişletimiş ASCII karakterlerin kullanımı sağlanmıştır). Bu aralığın dışındaki tüm tamsayılar, sayının rakamlarını oluşturan bir dizge olarak yorumlanır.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, dizge olmayan bağımsız değişken aktarımı önerilmemektedir. Gelecek sürümlerde, bağımsız değişken bir ASCII karakter kodu olarak değil bir dizge olarak yorumlanacaktır. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, bağımsız değişken ya string türe dönüştürülmeli ya da doğrudan chr() çağrısı yapılmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen metin içindeki karakterlerin hepsi boşluk karakterlerinden (normal boşluk, yatay ve düşey sekme, satırsonu, satırbaşı ve sayfa ileri karakterleri) oluşuyorsa true döner. Boş dizge ile çağrıldığında sonuç daima false olur.

Örnekler

Örnek 1 - ctype_space() örneği

<?php
$dizgeler
= array('dizge1' => "\n\r\t",
'dizge2' => "\narf12",
'dizge3' => '\n\r\t'); //dikkat, tek tırnak
foreach ($dizgeler as $isim => $dizge) {
if (
ctype_space($dizge)) {
echo
"'$isim' sadece boşluk karakterlerinden oluşuyor.\n";
} else {
echo
"'$isim' boşluk karakterleri içermiyor.\n";
}
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'dizge1' sadece boşluk karakterlerinden oluşuyor.
'dizge2' boşluk karakterleri içermiyor.
'dizge3' boşluk karakterleri içermiyor.

Ayrıca Bakınız

  • ctype_cntrl() - Sınama, denetim karakterleri için yapılır
  • ctype_graph() - Sınama, boşluk karakterleri hariç basılabilir karakterler için yapılır
  • ctype_punct() - Sınama, birer alfasayısal veya boşluk karakteri olmayan basılabilir karakterler için yapılır
  • IntlChar::isspace() - Check if code point is a space character

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
gardnerjohng at hotmail dot com
14 years ago
A function I wrote last night was fairly flexible in terms of detecting whitespace, and even took into account the pesky non-breaking spaces / zero-width spaces further up the Unicode alphabet.

The benefit here was being able to isolate and identify specific Unicode indices based on their subrange.

<?php
// Returns TRUE if the ASCII value of $string matches a registered whitespace character.
// * This includes non-breaking spaces, zero-width spaces, and any unicode values below 32.
// * $string: Character to identify. If string extends past one character, the value
// is truncated and only the initial character is examined.
function is_whitespace($string){
// Return FALSE if passed an empty string.
if($string == "") return FALSE;

$char = ord($string);

// Control Characters
if($char < 33) return TRUE;
if(
$char > 8191 && $char < 8208) return TRUE;
if(
$char > 8231 && $char < 8240) return TRUE;

// Additional Characters
switch($char){
case
160: // Non-Breaking Space
case 8287: // Medium Mathematical Space
return TRUE;
break;
}
return
FALSE;
}
?>
up
2
vlabots at gmail dot com
10 years ago
thanks to gardnerjohng, but a had some problems with non-breaking spaces in this function.

I added 2 more cases for this:
case 0xC2
case 0xA0

After this modification non-breaking spaces in my test code were successfully detected.
To Top