CascadiaPHP 2024

PDOStatement::nextRowset

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement::nextRowsetÇok satır kümeli bir sonuçtaki sonraki satır kümesini geçerli satır kümesi yapar

Açıklama

public PDOStatement::nextRowset(): bool

Bazı veritabanları birden fazla satır kümesi (sonuç kümesi diye de bilinir) döndüren kayıtlı yordamları destekler. PDOStatement::nextRowset() yordamını kullaranak bir PDOStatement nesnesi ile ilişkili satır kümelerinin ikincisine ve sırayla sonraki satır kümelerine erişebilirsiniz. Her satır kümesi diğerlerinden farklı sütunlardan oluşabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir kayıtlı yordamdan dönen çok sayıda satır kümesine erişim

Aşağıdaki örnekte üç satır kümesi döndüren MULTIPLE_ROWSETS kayıtlı yordam çağrısının, yapılışı gösterilmiştir. Döndürülecek satır kümesi kalmayınca false döndüren PDOStatement::nextRowset() yönteminin bu özelliğini bir do-while döngüsünde kullanabiliriz.

<?php
$sql
= 'CALL multiple_rowsets()';
$stmt = $conn->query($sql);
$i = 1;
do {
$rowset = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_NUM);
if (
$rowset) {
printResultSet($rowset, $i);
}
$i++;
} while (
$stmt->nextRowset());

function
printResultSet(&$rowset, $i) {
print
"$i. sonuç kümesi:\n";
foreach (
$rowset as $row) {
foreach (
$row as $col) {
print
$col . "\t";
}
print
"\n";
}
print
"\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1. sonuç kümesi:
apple  red
banana  yellow

2. sonuç kümesi:
orange  orange  150
banana  yellow  175

3. sonuç kümesi:
lime   green
apple  red
banana  yellow

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
guilleamathews at gmail dot com
12 years ago
PDO::nextRowset() does not appear to be currently supported by the Firebird PDO driver. Unfortunate.
up
-2
et dot coder at gmail dot com
9 years ago
on MSSQL and 'dsn' => 'dblib:...',:
If you know how many count rowset then don't use contruction of do..while.

<?php
do {
$pdoStatement->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
} while (
$pdoStatement->nextRowset()
);
?>
When I get large fetchAll(over 30) for second nextRowset. I get error - Segmentation fault.

Uses step-by-step insted do..while is fix for this bug:
<?php
$pdoStatement
->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
$pdoStatement->nextRowset();
$pdoStatement->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
?>
up
-8
alex at 1stleg dot com
7 years ago
If you use PDO::fetch instead of PDO::fetchAll and do not reach the end the result set, PDO::nextRowset() will fail with "SQLSTATE[HY000]: General error: PDO_DBLIB: dbresults() returned FAIL."
To Top