The PHP Online Conference 2021

PDOStatement->getAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement->getAttributeBir deyim özniteliğinin değerini döndürür

Açıklama

PDOStatement::getAttribute ( int $öznitelik ) : mixed

Bir deyim özniteliğinin değerini döndürür. Henüz tek bir sürücüye özel özniteliğin dışında öznitelik yoktur:

  • PDO::ATTR_CURSOR_NAME (Firebird ve ODBC'ye özgüdür): UPDATE ... WHERE CURRENT OF için gösterici ismini içerir.

Dönen Değerler

Özniteliğin değeri.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
machitgarha at outlook dot com
3 years ago
MySQL driver doesn't support PDOStatement::getAttribute(). If you use it, it produces a warning, even if you set error reporting (PDO::ERRMODE) to PDO::ERRMODE_SILENT; except when you set to PDO::ERRMODE_EXCEPTION. Also, the SQLSTATE error code of the PDO statement (not the PDO object itself, i.e. using PDOStatement::errorCode()) will be 'IM001'.

Hope this helps someone!
To Top