PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

PDOStatement::setAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement::setAttributeBir deyim özniteliğini tanımlar

Açıklama

public PDOStatement::setAttribute(int $öznitelik, mixed $değer): bool

Belirtilen deyim özniteliğine bir değer atar. Şimdilik genele yönelik hiç öznitelik yoktur. Sürücüye özel tek bir öznitelik vardır:

  • PDO::ATTR_CURSOR_NAME (Firebird ve ODBC'ye özel): UPDATE ... WHERE CURRENT OF deyimi için gösterici ismini belirler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top