PHP 7.4.25 Released!

PDO::setAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.1.0)

PDO::setAttributeBir öznitelik tanımlar

Açıklama

public PDO::setAttribute(int $öznitelik, mixed $değer): bool

Veritabanı için bir öznitelik tanımlar. Bazı temel öznitelikler aşağıda listelenmiştir. Bazı sürücülerin kendilerine özgü öznitelikleri olabilir.

 • PDO::ATTR_CASE: Sütun isimlerinin harflerini belli bir büyüklüğe zorlar.

  • PDO::CASE_LOWER: Sütun isimlerinin harflerini küçük harfe zorlar.

  • PDO::CASE_NATURAL: Sütun isimlerinin harfleri veritabanı sürücüsünden döndüğü haliyle kullanılır.

  • PDO::CASE_UPPER: Sütun isimlerinin harflerini büyük harfe zorlar.

 • PDO::ATTR_ERRMODE: Hata raporlama.

  • PDO::ERRMODE_SILENT: Sadece hata kodlarını atar.

  • PDO::ERRMODE_WARNING: Bir E_WARNING çıktılanır.

  • PDO::ERRMODE_EXCEPTION: Bir istisna yavrulanır.

 • PDO::ATTR_ORACLE_NULLS (Sadece Oracle için değil, bütün sürücüler için kullanılabilir): null'a ve boş dizgelere dönüşüm.

  • PDO::NULL_NATURAL: Dönüşüm yok.

  • PDO::NULL_EMPTY_STRING: Boş dizge null'a dönüştürülür.

  • PDO::NULL_TO_STRING: null boş dizgeye dönüştürülür.

 • PDO::ATTR_STRINGIFY_FETCHES: Döndürülürken sayısal değerler dizgeye dönüştürülür. Mantıksal bir değer gerekir.

 • PDO::ATTR_STATEMENT_CLASS: PDOStatement sınıfından türetilmiş kullanıcı tanımlı bir deyim sınıfı tanımlar. Kalıcı PDO bağlantılarıyla kullanılamaz. array(string sınıfadı, array(mixed kurucu_değiştirgeler)) gerekir.

 • PDO::ATTR_TIMEOUT: Zaman aşımı süresini saniye cinsinden belirtir. Tüm sürücüler bu seçeneği desteklemez ve anlamı sürücüden sürücüye farklılık gösterebilir. Örneğin, sqlite yazılabilir bir kilit almaktan vazgeçmeden önce bu zaman değerini bekler, ancak diğer sürücüler bunu bir bağlanma veya okuma zaman aşımı aralığı olarak yorumlayabilir. int türünde değer gerektirir.

 • PDO::ATTR_AUTOCOMMIT (OCI, Firebird ve MySQL'de kullanılır): Her tek deyimin otomatik gönderilip gönderilmeyeceği belirtilir.

 • PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES Hazırlanmış deyimlerin öykünmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bazı sürücüler yerel olarak hazırlanmış deyimleri desteklemez veya bunlar için sınırlı desteğe sahiptir. PDO'yu ya her zaman hazırlanmış deyimleri öykünmeye (eğer true ve öykünmüş hazırlar sürücü tarafından destekleniyorsa) ya da yerel hazırlanmış deyimleri kullanmaya (false ise) zorlamak için bu ayarı kullanın. Sürücü mevcut sorguyu başarılı bir şekilde hazırlayamazsa, her zaman hazırlamış deyimi öykünmeye geri dönecektir. bool türünde değer gerektirir.

 • PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY (MySQL'de kullanılır): Tamponlu sorgular kullanılır.

 • PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE: Öntanımlı al-getir kipini ayarlar, Kipin açıklaması için PDOStatement::fetch() belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 12 notes

up
107
colinganderson [at] gmail [dot] com
14 years ago
Because no examples are provided, and to alleviate any confusion as a result, the setAttribute() method is invoked like so:

setAttribute(ATTRIBUTE, OPTION);

So, if I wanted to ensure that the column names returned from a query were returned in the case the database driver returned them (rather than having them returned in all upper case [as is the default on some of the PDO extensions]), I would do the following:

<?php
// Create a new database connection.
$dbConnection = new PDO($dsn, $user, $pass);

// Set the case in which to return column_names.
$dbConnection->setAttribute(PDO::ATTR_CASE, PDO::CASE_NATURAL);
?>

Hope this helps some of you who learn by example (as is the case with me).

.Colin
up
33
yeboahnanaosei at gmail dot com
3 years ago
This is an update to a note I wrote earlier concerning how to set multiple attributes when you create you PDO connection string.

You can put all the attributes you want in an associative array and pass that array as the fourth parameter in your connection string. So it goes like this:
<?php
$options
= [
   
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
   
PDO::ATTR_CASE => PDO::CASE_NATURAL,
   
PDO::ATTR_ORACLE_NULLS => PDO::NULL_EMPTY_STRING
];

// Now you create your connection string
try {
   
// Then pass the options as the last parameter in the connection string
   
$connection = new PDO("mysql:host=$host; dbname=$dbname", $user, $password, $options);

   
// That's how you can set multiple attributes
} catch(PDOException $e) {
    die(
"Database connection failed: " . $e->getMessage());
}
?>
up
15
yeboahnanaosei at gmail dot com
4 years ago
Well, I have not seen it mentioned anywhere and thought its worth mentioning. It might help someone. If you are wondering whether you can set multiple attributes then the answer is yes.

You can do it like this:
try {
    $connection = new PDO("mysql:host=$host; dbname=$dbname", $user, $password);
    // You can begin setting all the attributes you want.
    $connection->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $connection->setAttribute(PDO::ATTR_CASE, PDO::CASE_NATURAL);
    $connection->setAttribute(PDO::ATTR_ORACLE_NULLS, PDO::NULL_EMPTY_STRING);

    // That's how you can set multiple attributes
}
catch(PDOException $e)
{
    die("Database connection failed: " . $e->getMessage());
}

I hope this helps somebody. :)
up
15
gregory dot szorc at gmail dot com
14 years ago
It is worth noting that not all attributes may be settable via setAttribute().  For example, PDO::MYSQL_ATTR_MAX_BUFFER_SIZE is only settable in PDO::__construct().  You must pass PDO::MYSQL_ATTR_MAX_BUFFER_SIZE as part of the optional 4th parameter to the constructor.  This is detailed in http://bugs.php.net/bug.php?id=38015
up
4
steve at websmithery dot co dot uk
4 years ago
For PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, the manual states a boolean value is required. However, when getAttribute() is used to check this value, an integer (1 or 0) is returned rather than true or false.

This means that if you are checking a PDO object is configured as required then

<?php
       
// Check emulate prepares is off
       
if ($pdo->getAttribute(\PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES) !== false) {
           
/* do something */
       
}
?>

will always 'do something', regardless.

Either

<?php
       
// Check emulate prepares is off
       
if ($pdo->getAttribute(\PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES) != false) {
           
/* do something */
       
}
?>

or

<?php
       
// Check emulate prepares is off
       
if ($pdo->getAttribute(\PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES) !== 0) {
           
/* do something */
       
}
?>

is needed instead.

Also worth noting that setAttribute() does, in fact, accept an integer value if you want to be consistent.
up
11
antoyo
10 years ago
There is also a way to specifie the default fetch mode :
<?php
$connection
= new PDO($connection_string);
$connection->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
?>
up
0
Anonymous
4 days ago
Note that contrary to most PDO methods, setAttribute does not throw a PDOException when it returns false.
up
-3
rob51 at mac dot com
2 years ago
Where would I find the default values of attributes?
up
-6
guillaume at thug dot com
3 years ago
function pdo_connect(){
  try {

      $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname='.DB_NAME, DB_USER, DB_PASS);
      $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);    
      $pdo->setAttribute( PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false );          
      $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);

  } catch (PDOException $e) {

      die("Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>");

  }

  return $pdo;
}
up
-10
justinasu at gmail dot com
5 years ago
in v5.5 PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY can only be set in PDO constructor, not by passing it into setAttribute.
If you set it with setAttribute it will not work. getAttribute(PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY) will return 0.
up
-13
m dot leuffen at gmx dot de
15 years ago
Hi,

if you are wondering about a size-bound (1 MB) on blob and text fields after upgrading to PHP5.1.4. You might try to increase this limit by using the setAttribute() method.

This will fail. Instead use the options array when instantiating the pdo:

$pdo = new PDO ("connection_settings", "user", "pass", array
(PDO::MYSQL_ATTR_MAX_BUFFER_SIZE=>1024*1024*50));

This should fix the problem and increase the limit to 50 MB.

Bye,
  Matthias
up
-12
vstoykov at proab dot info
3 years ago
I am using PHP 5.6 and MySQL 5.0 on GoDaddy.
When executing a query like this:
<?php
    $stmt
= $this->PDO->query("SHOW CREATE TABLE table");
?>
I get:
Uncaught exception 'PDOException' with message
'SQLSTATE[HY000]: General error: 2030 This command is not supported in the prepared statement protocol yet'
After I added:
<?php
    $this
->PDO->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, true);
?>
the query was executed successfully.
To Top