while

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

while döngüsü PHP'de yer alan en basit döngü türüdür. C'deki karşılığı ile aynı şekilde çalışır. Bir while deyiminin basit kullanımı:

while (ifade)
    deyim

While deyiminin anlamı basittir. while deyimindeki ifade true olduğu müddetçe etki alanındaki deyimleri PHP tekrar tekrar çalıştırır. İfadenin değeri döngünün her yinelenişinde yeniden değerlendirilir, deyimlerin çalıştırılması sırasında bu ifadenin değeri false olsa bile, etki alanındaki deyimlerin tamamı çalıştırılıncaya kadar işlem devam eder. (PHP döngü içindeki deyimleri her yinelemede bir kere çalıştırır.) while ifadesi daha başlangıçta false değerini verirse while etki alanındaki deyimler tek bir defa bile çalıştırılmaz.

if deyiminde olduğu gibi, birden çok deyimi aynı while döngüsü içinde kaşlı ayraçlar arasında veya iki noktalı sözdizimini kullanarak gruplayabilirsiniz:

while (ifade):
    deyimler
    ...
endwhile;

Aşağıdaki örnekler birbirleri ile aynıdırlar, her ikisi de sayıları 1'den 10'a kadar yazacaktır:

<?php
/* örnek 1 */

$i = 1;
while (
$i <= 10) {
echo
$i++; /* yazdırılan değer $i
değerinin artıştan önceki
değeridir (sonda-arttırım) */
}

/* örnek 2 */

$i = 1;
while (
$i <= 10):
echo
$i;
$i++;
endwhile;
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top