PHP 8.1.9 Released!

DateTimeImmutable::add

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

DateTimeImmutable::add Returns a new object, with added amount of days, months, years, hours, minutes and seconds

Açıklama

public DateTimeImmutable::add(DateInterval $interval): DateTimeImmutable

Adds the specified DateInterval object to the specified DateTime object, and returns a new DateTimeImmutable object to represent this new state.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

interval

A DateInterval object

Dönen Değerler

Değişmiş DateTimeImmutable nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTimeImmutable::add() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2000-01-01');
$newDate $date->add(new DateInterval('P10D'));
echo 
$newDate->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Örnek 2 Further DateTimeImmutable::add() examples

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2000-01-01');
$newDate $date->add(new DateInterval('PT10H30S'));
echo 
$newDate->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date = new DateTimeImmutable('2000-01-01');
$newDate $date->add(new DateInterval('P7Y5M4DT4H3M2S'));
echo 
$newDate->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2000-01-01 10:00:30
2007-06-05 04:03:02

Örnek 3 Beware when adding months

<?php
$date 
= new DateTimeImmutable('2000-12-31');
$interval = new DateInterval('P1M');

$newDate1 $date->add($interval);
echo 
$newDate1->format('Y-m-d') . "\n";

$newDate2 $newDate1->add($interval);
echo 
$newDate2->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-01-31
2001-03-03

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
Gunnar Bernstein
3 years ago
Please note, add() works a litte different than for DateTime-Objects.

Since DateTimeImmutable is in fact immutable. A line like this will not work:

    $di = new DateTimeImmutable("2018-12-12T10:00:00");
    $di->add(new DateInterval('PT45M')); // $di unchanged !!!

compared to

    $dt = new DateTime("2018-12-12T10:00:00");
    $dt->add(new DateInterval('PT45M')); // added 45 minutes

so you need to write

    $di = new DateTimeImmutable("2018-12-12T10:00:00");
    $di = $di->add(new DateInterval('PT45M')); // $di now changed
To Top