PHPCon Poland 2024

preg_replace_callback

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

preg_replace_callbackGeriçağırım işlevi kullanarak düzenli ifadeye göre dizgede değişiklik yapar

Açıklama

preg_replace_callback(
    string|array $şablon,
    callable $geriçağırım,
    string|array $konu,
    int $sınır = -1,
    int &$sayı = null,
    int $seçenekler = 0
): string|array|null

yenisi bağımsız değişkeninin yerini bir geriçağırım işlevinin alması dışında, davranış bakımından preg_replace() işlevine hemen hemen eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

şablon

Aranacak şablon. Tek bir dizge olabileceği gibi çok sayıda dizge içeren bir dizi de olabilir.

geriçağırım

konu dizgesiyle eşleşen elemanlardan oluşan bir dizi ile çağrılıp yer değiştirilecek dizgeleri içeren bir dizi döndüren bir geriçağırım işlevinin ismi. İşlevin sözdizimi:

işleyici(array $eşleşmeler): string

preg_replace_callback() için geriçağırım işlevine genellikle tek bir yerde ihtiyaç vardır. Bu durumda, preg_replace_callback() çağrısı içinde geriçağırım işlevini bildirmek için anonim bir işlev kullanılabilir. Böylece çağrı için gereken tüm bilgi tek bir yerde toplanmış olur ve bir daha başka bir yerde kullanılmayacak olan geriçağırım işlevi, işlev isim alanında kalabalık etmez.

Örnek 1 - preg_replace_callback() ve anonim işlev

<?php
/* Paragraf başlangıcındaki büyük harfi küçük harfe çevirmek
için bir Unix tarzı komut satırı uygulaması */
$fp = fopen("php://stdin", "r") or die("std girdi okunamadı");
while (!
feof($fp)) {
$konu = fgets($fp);
$konu = preg_replace_callback(
'|<p>\s*\w|',
function (
$eşleşmeler) {
return
strtolower($eşleşmeler[0]);
},
);
echo
$konu;
}
fclose($fp);
?>

konu

Şablonun aranacağı yer değiştirmeye konu dizge veya dizi.

sınır

Her konu dizgesinde her şablon için olası azami yer değiştirme sayısı. -1 öntanımlıdır (sınırsız).

sayı

Belirtildiği takdirde yapılan yer değiştirmelerin sayısı bu bağımsız değişkene konur.

seçenekler

seçenekler bağımsız değişkeni, eşleşen dizinin biçimini açıklamak için PREG_OFFSET_CAPTURE ve PREG_UNMATCHED_AS_NULL seçeneklerini bir arada içerebilir. Ayrıntılar preg_match() işlevinde bulunabilir.

Dönen Değerler

konu bağımsız değişkeni bir dizi ise preg_replace_callback() de bir dizi döndürür aksi takdirde bir dizge döner. Hata durumunda daima null döner.

Eşleşmeler bulunduğu takdirde yeni konu döner, aksi takdirde bir hata oluşmamışsa konu değiştirilmeden döndürülür.

Hatalar/İstisnalar

Düzenli ifade şablonu derlendiğinde geçerli bir düzenli ifade haline gelmezse bir E_WARNING çıktılanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.4.0 seçenekler bağımsız değişkeni eklendi.

Örnekler

Örnek 2 - 1. preg_replace_callback() örneği

<?php
// Bu metindeki 2002'yi 2003 yapacağız
$metin = "Zafer Bayramı 30/08/2002 tarihinde olacak,\n";
$metin.= "Cumhuriyet bayramı ise 29/10/2001 tarihinde idi.\n";
// geriçağırım işlevi
function gelecek_sene($eşleşenler)
{
// normalde: $eşleşenler[0] eşleşmenin tamamını,
// $eşleşenler[1] (...) içindeki ilk altşablonla eşleşen kısmı,
// $eşleşenler[n] (...) içindeki n. altşablonla eşleşen kısmı içerir
return $eşleşenler[1].($eşleşenler[2]+1);
}
echo
preg_replace_callback(
"|(\d{2}/\d{2}/)(\d{4})|",
"gelecek_sene",
$metin);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Zafer Bayramı 30/08/2003 tarihinde olacak,
Cumhuriyet bayramı ise 29/10/2002 tarihinde idi.

Örnek 3 - 2. preg_replace_callback() örneği

<?php
$input
= "plain [indent] deep [indent] deeper [/indent] deep [/indent] plain";

function
parseTagsRecursive($input)
{

$regex = '#\[indent]((?:[^[]|\[(?!/?indent])|(?R))+)\[/indent]#';

if (
is_array($input)) {
$input = '<div style="margin-left: 10px">'.$input[1].'</div>';
}

return
preg_replace_callback($regex, 'parseTagsRecursive', $input);
}

$output = parseTagsRecursive($input);

echo
$output;
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 22 notes

up
104
Richard
11 years ago
The easiest way to pass more than one parameters to the callback function is with the 'use' keyword.

[This is better than using global, because it works even when we are already inside a function.]

In this example, the callback function is an anonymous function, which takes one argument, $match, supplied by preg_replace_callback(). The extra
"use ($ten)" puts the $ten variable into scope for the function.

<?php
$string
= "Some numbers: one: 1; two: 2; three: 3 end";
$ten = 10;
$newstring = preg_replace_callback(
'/(\\d+)/',
function(
$match) use ($ten) { return (($match[0] + $ten)); },
$string
);
echo
$newstring;
#prints "Some numbers: one: 11; two: 12; three: 13 end";
?>
up
7
Sjon at hortensius dot net
16 years ago
preg_replace_callback returns NULL when pcre.backtrack_limit is reached; this sometimes occurs faster then you might expect. No error is raised either; so don't forget to check for NULL yourself
up
24
Yuri
11 years ago
If you want to call non-static function inside your class, you can do something like this.

For PHP 5.2 use second argument like array($this, 'replace'):
<?php
class test_preg_callback{

private function
process($text){
$reg = "/\{([0-9a-zA-Z\- ]+)\:([0-9a-zA-Z\- ]+):?\}/";
return
preg_replace_callback($reg, array($this, 'replace'), $text);
}

private function
replace($matches){
if (
method_exists($this, $matches[1])){
return @
$this->$matches[1]($matches[2]);
}
}
}
?>

For PHP 5.3 use second argument like "self::replace":
<?php
class test_preg_callback{

private function
process($text){
$reg = "/\{([0-9a-zA-Z\- ]+)\:([0-9a-zA-Z\- ]+):?\}/";
return
preg_replace_callback($reg, "self::replace", $text);
}

private function
replace($matches){
if (
method_exists($this, $matches[1])){
return @
$this->$matches[1]($matches[2]);
}
}
}
?>
up
3
carlos dot ballesteros at softonic dot com
14 years ago
A simple function to replace a list of complete words or terms in a string (for PHP 5.3 or above because of the closure):

<?php
function replace_words($list, $line, $callback) {
return
preg_replace_callback(
'/(^|[^\\w\\-])(' . implode('|', array_map('preg_quote', $list)) . ')($|[^\\w\\-])/mi',
function(
$v) use ($callback) { return $v[1] . $callback($v[2]) . $v[3]; },
$line
);
}
?>

Example of usage:
<?php
$list
= array('php', 'apache web server');
$str = "php and the apache web server work fine together. php-gtk, for example, won't match. apache web servers shouldn't too.";

echo
replace_words($list, $str, function($v) {
return
"<strong>{$v}</strong>";
});
?>
up
2
Drake
14 years ago
The good version of the class PhpHex2Str
<?php
class PhpHex2Str
{
private
$strings;

private static function
x_hex2str($hex) {
$hex = substr($hex[0], 1);
$str = '';
for(
$i=0;$i < strlen($hex);$i+=2) {
$str.=chr(hexdec(substr($hex,$i,2)));
}
return
$str;
}

public function
decode($strings = null) {
$this->strings = (string) $strings;
return
preg_replace_callback('#\%[a-zA-Z0-9]{2}#', 'PhpHex2Str::x_hex2str', $this->strings);
}
}

// Exemple
$obj = new PhpHex2Str;

$strings = $obj->decode($strings);
var_dump($strings);
?>
up
2
matt at mattsoft dot net
18 years ago
it is much better on preformance and better practice to use the preg_replace_callback function instead of preg_replace with the e modifier.

function a($text){return($text);}

// 2.76 seconds to run 50000 times
preg_replace("/\{(.*?)\}/e","a('\\1','\\2','\\3',\$b)",$a);

// 0.97 seconds to run 50000 times
preg_replace_callback("/\{(.*?)\}/s","a",$a);
up
5
Fredow
9 years ago
<?php
// Nice little function that convert a string to uppercase by keeping the HTMLentities intact.
public static function strtoupper_entities($str) {

$patternMajEntities = '/(\&([A-Z])(ACUTE|CEDIL|CARON|CIRC|GRAVE|ORN|RING|SLASH|TH|TILDE|UML)\;)+/';
$str = preg_replace_callback ($patternMajEntities,
function (
$matches) {
return
"&" . $matches[2] . strtolower($matches[3]) . ";";
},
strtoupper($str));

return
$str;
}
up
2
T-Soloveychik at ya dot ru
10 years ago
Text lines numeration:
<?PHP
// Multieline text:
$Text = "
Some
Multieline
text
for
numeration"
;

// For count:
$GLOBALS["LineNUMBER"] = 1;

// Replace linestart on number:
PRINT preg_replace_callback("/^/m",function ()
{
return
$GLOBALS["LineNUMBER"]++." ";
},
$Text);

?>

1
2 Some
3 Multieline
4 text
5 for
6 numeration
up
3
development at HashNotAdam dot com
11 years ago
From PHP 5.3 you can use an anonymous function to pass local variables into the callback.

<?php

public function replace_variables( $subject, $otherVars ) {
$linkPatterns = array(
'/(<a .*)href=(")([^"]*)"([^>]*)>/U',
"/(<a .*)href=(')([^']*)'([^>]*)>/U"
);

$callback = function( $matches ) use ( $otherVars ) {
$this->replace_callback($matches, $otherVars);
};

return
preg_replace_callback($this->patterns, $callback, $subject);
}

public function
replace_callback($matches, $otherVars) {
return
$matches[1] . $otherVars['myVar'];
}
?>
up
1
kkatpki
10 years ago
Note that, as of PHP 5.3, it seems that named subpatterns are now included in the matches array by their named key as well as their numerical key.

To build off of Chris' previous example, as of PHP 5.3, you *can* do

<?php

preg_replace_callback
('/(?<char>[a-z])/', 'callback', 'word');

function
callback($matches) {
var_dump($matches);
}

?>

and expect to get $matches['char'] in your function. * BUT ONLY AS OF PHP 5.3 *

Please be mindful of this if you intend to support PHP 5.2.
up
1
Florian Arndt
12 years ago
This small class allows PHP users to read JSON files with include statements in them. For instance the include {{{ "relative/to/including.json" }}} is replaced by the content of the json file located at "relative/to/including.json".

<?php
/**
* Handles JSON files with includes
* Purpose: handle bigger JSON files by featuring "includes"
*
* @author Florian Arndt
*/
class JWI {
/**
* Parses a JSON file and returns its contents
* @param String $filename
*/
static function read($filename) {
if(!
file_exists($filename))
throw new
Exception('<b>JWI Error: JSON file <tt>'.$filename.'</tt> not found!</b>');
$content = join('', file($filename));
$dir = dirname($filename);
/**
* replace
* include statements
* with
* content of the file to include
* recursively
*/
$content = preg_replace_callback(
'/{{{\s*"\s*(.+)\s*"\s*}}}/', // >include file< - pattern
create_function(
'$matches', // callback parameter
sprintf(
'$fn = "%s/".$matches[1];'.
'return JWI::read($fn);',
realpath(dirname($filename))
)
),
$content
);
return
$content;
}
}
up
1
Anonymous
14 years ago
Created this to fetch the link and name of an anchor tag. I use this when cleaning an HTML email to text. Using regex for HTML is not recommended but for this purpose I see no issue with it. This is not designed to work for nested anchors.

A note to keep in mind:
I was primarily concerned with valid HTML so if attributes do no use ' or " to contain the values then this will need to be tweaked.
If you can edit this to work better, please let me know.
<?php
/**
* Replaces anchor tags with text
* - Will search string and replace all anchor tags with text (case insensitive)
*
* How it works:
* - Searches string for an anchor tag, checks to make sure it matches the criteria
* Anchor search criteria:
* - 1 - <a (must have the start of the anchor tag )
* - 2 - Can have any number of spaces or other attributes before and after the href attribute
* - 3 - Must close the anchor tag
*
* - Once the check has passed it will then replace the anchor tag with the string replacement
* - The string replacement can be customized
*
* Know issue:
* - This will not work for anchors that do not use a ' or " to contain the attributes.
* (i.e.- <a href=http: //php.net>PHP.net</a> will not be replaced)
*/
function replaceAnchorsWithText($data) {
/**
* Had to modify $regex so it could post to the site... so I broke it into 6 parts.
*/
$regex = '/(<a\s*'; // Start of anchor tag
$regex .= '(.*?)\s*'; // Any attributes or spaces that may or may not exist
$regex .= 'href=[\'"]+?\s*(?P<link>\S+)\s*[\'"]+?'; // Grab the link
$regex .= '\s*(.*?)\s*>\s*'; // Any attributes or spaces that may or may not exist before closing tag
$regex .= '(?P<name>\S+)'; // Grab the name
$regex .= '\s*<\/a>)/i'; // Any number of spaces between the closing anchor tag (case insensitive)

if (is_array($data)) {
// This is what will replace the link (modify to you liking)
$data = "{$data['name']}({$data['link']})";
}
return
preg_replace_callback($regex, 'replaceAnchorsWithText', $data);
}

$input = 'Test 1: <a href="http: //php.net1">PHP.NET1</a>.<br />';
$input .= 'Test 2: <A name="test" HREF=\'HTTP: //PHP.NET2\' target="_blank">PHP.NET2</A>.<BR />';
$input .= 'Test 3: <a hRef=http: //php.net3>php.net3</a><br />';
$input .= 'This last line had nothing to do with any of this';

echo
replaceAnchorsWithText($input).'<hr/>';
?>
Will output:
Test 1: PHP.NET1(http: //php.net1).
Test 2: PHP.NET2(HTTP: //PHP.NET2).
Test 3: php.net3 (is still an anchor)
This last line had nothing to do with any of this
up
1
Evgeny
1 year ago
Please note! if you have defined namespace,
the usage format must me changed:

echo preg_replace_callback(
"|(\d{2}/\d{2}/)(\d{4})|",
__NAMESPACE__ . '\\next_year',
$text);
up
0
steven at nevvix dot com
6 years ago
<?php
$format
= <<<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS :database;
GRANT ALL PRIVILEGES ON :database_name.* TO ':user'@':host';
SET PASSWORD = PASSWORD(':pass');
SQL;
$args = ["database"=>"people", "user"=>"staff", "pass"=>"pass123", "host"=>"localhost"];

preg_replace_callback("/:(\w+)/", function ($matches) use ($args) {
return @
$args[$matches[1]] ?: $matches[0];
},
$format);

/*
Result:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS people;
GRANT ALL PRIVILEGES ON :database_name.* TO 'staff'@'localhost';
SET PASSWORD = PASSWORD('pass123');

The `:database_name` placeholder doesn't exist as a matching key in `$args` so it's returned as is.
This way you know you need to correct the array by adding the "database_name" item.
*/
up
0
chris at ocproducts dot com
13 years ago
The pcre.backtrack_limit option (added in PHP 5.2) can trigger a NULL return, with no errors. The default pcre.backtrack_limit value is 100000. If you have a match that exceeds about half this limit it triggers a NULL response.
e.g. My limit was at 100000 but 500500 triggered a NULL response. I'm not running unicode but I *guess* PCRE runs in utf-16.
up
-2
2962051004 at qq dot com
5 years ago
<?php

/**
* 将中文转为Html实体
* Turning Chinese into Html entity
* Author QiangGe
* Mail 2962051004@qq.com
*
*/

$str = <<<EOT
你好 world
EOT;

function
ChineseToEntity($str) {
return
preg_replace_callback(
'/[\x{4e00}-\x{9fa5}]/u', // utf-8
// '/[\x7f-\xff]+/', // if gb2312
function ($matches) {
$json = json_encode(array($matches[0]));
preg_match('/\[\"(.*)\"\]/', $json, $arr);
/*
* 通过json_encode函数将中文转为unicode
* 然后用正则取出unicode
* Turn the Chinese into Unicode through the json_encode function, then extract Unicode from regular.
* I think this idea is seamless.
*/
return '&#x'. str_replace('\\u', '', $arr[1]). ';';
},
$str
);
}

echo
ChineseToEntity($str);
// &#x4f60;&#x597d; world
up
-1
Drake
14 years ago
Decode Hexa to Strings =)
<?php
class PhpHex2Str
{
private
$strings;

private function
x_hex2str($hex) {
$hex = substr($hex[0], 1);
$str = '';
for(
$i=0;$i < strlen($hex);$i+=2) {
$str.=chr(hexdec(substr($hex,$i,2)));
}
return
$str;
}

public function
decode($strings = null) {
$this->strings = (string) $strings;
return
preg_replace_callback('#\%[a-zA-Z0-9]{2}#', 'x_hex2str', $this->strings);
}
}

// Example
$strings = 'a %20 b%0A h %27 h %23';

$obj = new PhpHex2Str;
$strings = $obj->decode($strings);
var_dump($strings);
?>
up
-2
Anteaus
9 years ago
Be aware that as of php5.4 you MUST NOT pass variables by reference, as in '[, int &$count ]' - if you do it will result in a fatal error.
I think the writer is trying to say that the function accepts the parameter by reference, but that is not how it reads. -Manual needs updating/clarifying ?
up
-3
alex dot cs00 at yahoo dot ca
13 years ago
Don't use this function to fetch BBCode, as explained. If you have some text that runs over 5000 chars (average), it will run out of its limit and makes you download the PHP page.

According to this, you should instead use something more advanced yet complex. You will need a function called "str_replace_once()" (search for it), one called "countWord()", the famous "after()", "before()", "between()".

str_replace_once does same as str_replace, but only replace first occurence. As for countWord, I guess you know how to count the number of a word occurence. As for after, before and between, this is a function that you may find easily somewhere on the site by a user. Else, you can do it.

The following function is able to do all blocks, supposing [code] and [/code], you might wish things between parents dont get parsed, including [code] if inside of another [code].

<?php
function prepareCode($code, $op, $end)
{
$ix = 0;
$iy = 0;
$nbr_Op = countWord($op, $code);
while(
$ix < $nbr_Op)
{
if(
in_string($op, before($end, $code), false))
{
// The following piece of code replace the default [tag] by [tag:#]
$code = str_replace_once($op, substr($op, 0, -1).':'.$ix.']', $code);
$iy++;
}
elseif(
in_string($end, before($op, $code), false))
{
$iy = $iy-1;
$code = str_replace_once($end, substr($end, 0, -1).':'.($ix-1).']', $code);
$ix = $ix-2;
}
$ix++;
}
while(
in_string($end, $code))
{
$code = str_replace_once($end, substr($end, 0, -1).':'.($iy-1).']', $code);
$iy=$iy-1;
}

$code = preg_replace('#\\'.substr($end, 0, 1).':-[0-9]\]#i', '', $code);
if(
in_string(substr($op, 0, -1).':0]', $code) && !in_string(substr($end, 0, -1).':0]', $code))
{
$code .= substr($end, 0, -1).":0]";
}
return
$code;
}
?>

$code returns the whole text semi-formated. You only need to use it as :
$code = prepareCode($code="Your text", $op="[tag]" , $end="[/tag]");
Then just replace the parent tags :
str_replace("[tag:0]", "<tag>", $code);
str_replace("[/tag:0]", "</tag>", $code);
So at the end something like :
[
up
-1
jobowo
2 years ago
Note that when using the 'Use ($variable)' with preg_replace_callback, if you wish the value to be altered by the anonymous function, you must pass the value in by reference. eg preg_replace_callback($pattern, function($matches) use (&$alterThis) { $alterThis+=$something;},$string);
up
-5
Underdog
10 years ago
For the callback I advise only to use a permanent or anonymous function.

Depending on the usage you may encounter memory issues when using create_function for the callback possibly due to attempts at being compatible with PHP 5.2 or prior. Some servers refuse to update their PHP for whatever reason.

Please peruse the create_function documentation for more details regarding its memory usage.

Regards.
up
-3
tgage at nobigfoot dot com
5 years ago
To use variable from the parent scope of the anonymous callback function passed to preg_replace_callback(), utilize the use() parameter.

$var1 = "one";
$var2 = "two";
$line = preg_replace_callback('/^.*$/',
function( $matches ) use ( $var1, $var2 ) {
return( $var1 . " " . $var2 );
}, $line);

Will replace the entire string with the concatenated values or $var1 and $var2 ("one two") from the parent scope.
To Top