PHP 7.4.8 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Aşağıdaki hata türü sabitleri, ya json_last_error() tarafından döndürülür ya da JsonException sınıfı altında bir code olarak saklanır.

JSON_ERROR_NONE (integer)
Hata bulunamadı. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_DEPTH (integer)
Azami yığın boyutu aşıldı. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH (integer)
Kiplerin eşleşmemesi veya alttan taşma hatalarında oluşur. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (integer)
Denetim karakteri hatası, muhtemelen yanlış kodlanmış. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_SYNTAX (integer)
Sözdizimi hatası. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_UTF8 (integer)
UTF-8 karakter kodlama hatası, muhtemelen yanlış kodlanmış. PHP 5.3.3 itibariyle kullanılabilir.
JSON_ERROR_RECURSION (integer)
json_encode() işlevine iç içe başvurular içeren nesne veya dizi aktarılmış. JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR seçeneği belirtilirse iç içe başvuruların bulunduğu yerlere NULL yerleştirilir. PHP 5.5.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_INF_OR_NAN (integer)
json_encode() işlevine NAN veya INF içeren bir değer aktarılmış. JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR seçeneği belirtilirse bu özel sayıların yerine 0yerleştirilir. PHP 5.5.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE (integer)
json_encode() işlevine desteklenmeyen türde (resource gibi) bir değer aktarılmış. JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR seçeneği belirtilirse desteklenmeyen değerin yerine NULL yerleştirilir. PHP 5.5.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME (integer)
Bir JSON nesnesi bir PHP nesnesine dönüştürülürken json_decode() işlevine aktarılan dizede \u0000 karakteriyle başlayan bir anahtar vardı. PHP 7.0.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_UTF16 (integer)
json_decode() işlevine aktarılan JSON dizesinde bulunan unicode öncelemesi içindeki eşleştirilmemiş tekli UTF-16 vekil. PHP 7.0.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.

Aşağıdaki sabitler json_decode() için seçenekler oluşturmak üzere birleştirilebilir.

JSON_BIGINT_AS_STRING (integer)
Geniş tamsayıları özgün dize değerlerine dönüştürür. PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_OBJECT_AS_ARRAY (integer)
JSON nesneleri PHP dizisine dönüştürür. Bu seçenek, json_decode() işlevine ikinci değiştirge olarak TRUE atanarak da eklenebilir. PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.

Aşağıdaki sabitler json_encode() için seçenekler oluşturmak üzere birleştirilebilir.

JSON_HEX_TAG (integer)
Bütün < ve > karakterleri \u003C ve \u003E karakterlerine dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_HEX_AMP (integer)
Bütün & karakterleri \u0026 karakterlerine dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_HEX_APOS (integer)
Bütün ' karakterleri \u0027 karakterlerine dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_HEX_QUOT (integer)
Bütün " karakterleri \u0022 dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_FORCE_OBJECT (integer)
İlişkisel olmayan dizi kullanıldığında çıktıları dizi yerine nesne olmaktadır. Özellikle dizi boş ve çıktı nesne olarak bekleniyorsa çok kullanışlıdır. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_NUMERIC_CHECK (integer)
Sayısal dizgileri sayı olarak ele alınır. PHP 5.3.3 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_PRETTY_PRINT (integer)
Dönen veriyi biçimlemek için boşluk karakteri kullanılır. PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_UNESCAPED_SLASHES (integer)
/ öncelenmez. PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_UNESCAPED_UNICODE (integer)
Çokbaytlı Unicode karakteri sayısal değerleriyle kodlar. (\uXXXX biçimi öntanımlıdır). PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR (integer)
Başarısız olmak yerine kodlanamayan bazı değerler değiştirilir. PHP 5.5.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION (integer)
float değerlerin daima kayan noktalı değerler olarak kodlanmasını sağlar. PHP 5.6.6 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS (integer)
JSON_UNESCAPED_UNICODE sağlandığı takdirde satırsonu karakterleri öncelenmeden saklanır; PHP 7.1 öncesinde aynı davranışı sağlamak için bu sabit gerekmiyordu. PHP 7.1.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.

Aşağıdaki sabitler json_encode() ve json_decode() için seçenekler oluşturmak üzere birleştirilebilir.

JSON_INVALID_UTF8_IGNORE (integer)
Geçersiz UTF-8 karakterleri yoksayılır. PHP 7.2.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE (integer)
Geçersiz UTF-8 karakterleri \0xfffd karakterine dönüştürülür. PHP 7.2.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_THROW_ON_ERROR (integer)
Bir hata oluşursa küresel hata durumunu json_last_error() ve json_last_error_msg() ile ayarlamak yerine bir JsonException atanır. JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR sabiti JSON_THROW_ON_ERROR sabitine göre önceliklidir. PHP 7.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
49
majid4466 at gmail dot com
4 years ago
To get a really clean json string use these three constants like so:

<?php
$array
= ['€', 'http://example.com/some/cool/page', '337'];
$bad   = json_encode($array);
$good  = json_encode($arrayJSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_NUMERIC_CHECK);

// $bad would be  ["\u20ac","http:\/\/example.com\/some\/cool\/page","337"]
// $good would be ["€","http://example.com/some/cool/page",337]
?>
up
57
Yzmir Ramirez
5 years ago
If you curious of the numeric values of the constants, as of JSON 1.2.1, the constants have the following values (not that you should use the numbers directly):

JSON_HEX_TAG => 1
JSON_HEX_AMP => 2
JSON_HEX_APOS => 4
JSON_HEX_QUOT => 8
JSON_FORCE_OBJECT => 16
JSON_NUMERIC_CHECK => 32
JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
JSON_PRETTY_PRINT => 128
JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256

JSON_ERROR_DEPTH => 1
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 2
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 3

JSON_ERROR_SYNTAX => 4

JSON_ERROR_UTF8 => 5
JSON_OBJECT_AS_ARRAY => 1

JSON_BIGINT_AS_STRING => 2
up
6
ASchmidt at Anamera dot net
2 years ago
In a multi-level array, JSON_FORCE_OBJECT will encode ALL nested numeric arrays as objects.

If your concern was ONLY the first-level array (e.g., to make it suitable as a MySQL JSON column), you could just cast your first-level array to object, e.g.:

<?php
$json
= json_encode( (object) $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Or, if you have large arrays and are concerned about the overhead of object casting, you could append a "null" value beyond the size of the array, which will force the array to become associative:

<?php
$beyond
= count( $array ) + 1;
if ( !
array_key_exists( $beyond, $array) )
    
$array[ $beyond ] = NULL;
$json = json_encode( $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Of course, your later code has to treat an element with a "NULL" value the same as "!isset()", if it iterates the array.
up
6
Anonymous
1 year ago
flags JSON_NUMERIC_CHECK and JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION are broken in php 7+ — json_encode((float)8.8) returns "8.8000000000000007", and json_encode((float)8.8, JSON_NUMERIC_CHECK) and json_encode((float)8.8, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION) return "8.8000000000000007" too.

the only way to fix this is setting "serialize_precision = -1" in php.ini
up
5
JuanP
4 years ago
Updated format values list:

    JSON_HEX_TAG => 1
    JSON_HEX_AMP => 2
    JSON_HEX_APOS => 4
    JSON_HEX_QUOT => 8
    JSON_FORCE_OBJECT => 16
    JSON_NUMERIC_CHECK => 32
    JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
    JSON_PRETTY_PRINT => 128
    JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256
    JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR => 512
    JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION => 1024
up
-23
on5wis at mac dot com
5 years ago
since json_encode expects a UTF-8 string there is no need to encode the € symbol.

I suggest you try to echo : json_encode('€');
It gives: "\u20ac"
I'm running PHP 5.6.5 on the CLI, on MacOS X 10.10
up
-47
Anonymous
5 years ago
I am working with "Marathi Language Data" and I found that when I encoded Marathi data to json using json_encode it returned me unicode values of each character like below:

Program :

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar);
?>

Output of program is :

{"word":"\u0927\u093e\u0921\u0938"}

This is not expected output because what I need is output as

{"word":"धाडस"}

So I used following code:

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
?>

And I got the required output as :

{"word":"धाडस"}
To Top