PHPCon Poland 2024

JsonException sınıfı

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

Giriş

JSON_THROW_ON_ERROR sabiti atanmışken bir hata oluşursa küresel hata durumunu json_last_error() ve json_last_error_msg() ile ayarlamak yerine bir JsonException atanır. code hata türünü içerir; olası hata türleri için json_last_error() işlevine bakınız.

Sınıf Sözdizimi

class JsonException extends Exception {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message = "";
private string $string = "";
protected int $code;
protected string $file = "";
protected int $line;
private array $trace = [];
private ?Throwable $previous = null;
/* Miras alınan yöntemler */
public Exception::__construct(string $message = "", int $code = 0, ?Throwable $previous = null)
final public Exception::getCode(): int
final public Exception::getFile(): string
final public Exception::getLine(): int
final public Exception::getTrace(): array
}
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top