Bağlantılar ve Bağlantı Yönetimi

Bağlantılar temel PDO sınıfının örneklenmesiyle kurulur. Hangi sürücüyü kullanacağınızın bir önemi yoktur; daima PDO sınıf ismini kullanmanız gerekir. Veritabanı kaynağını (diğer bir deyişle DSN' i) ve isteğe bağlı olarak kullanıcı ismini ve parolasını belirtmek için kurucuyu kullanabilirsiniz.

Örnek 1 - MySQL'e bağlanma

<?php
$dbh 
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test'$user$pass);
?>

Bir hata oluşursa bu bir PDOException istisnasına sebep olur. Hatayı ele almak için istisnayı yakalayabilir veya işi set_exception_handler() üzerinden ayarladığınız bir küresel hata işleme uygulamasına bırakabilirsiniz.

Örnek 2 - Bağlantı hatalarının ele alınışı

<?php
try {
    
$dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test'$user$pass);
    foreach(
$dbh->query('SELECT * from FOO') as $row) {
        
print_r($row);
    }
    
$dbh null;
} catch (
PDOException $e) {
    print 
"Hata!: " $e->getMessage() . "<br/>";
    die();
}
?>

Uyarı

Uygulamanız, PDO kurucusu tarafından tetiklenen istisnayı yakalamazsa betiği sonlandırıp bir hata geri izlemesi oluşturmak için denetim öntanımlı olarak zend motoruna geçer. Bu geri izleme, kullanıcı ismi ve parola dahil veritabanı bağlantısıyla ilgili tüm ayrıntıları ortaya döker. Bu istisnayı yakalamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu ya doğrudan catch deyimiyle ya da örtük olarak set_exception_handler() üzerinden yaparsınız.

Veritabanı bağlantısının başarıyla kurulmasıyla betiğinize PDO sınıfının bir örneği döner. PDO nesnesinin ömrü boyunca bağlantı etkin kalır. Bağlantıyı kapatmak için, nesneye gönderimli herşeyin silindiğinden emin olarak nesneyi yok etmeniz gerekir; bunu nesneyi tutan değişkene NULL atayarak yapabilirsiniz. Bunu siz yapmazsanız, PHP betiğiniz sonlandığında bunu sizin yerinize yapacaktır.

Örnek 3 - Bir bağlantının kapatılışı

<?php
$dbh 
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test'$user$pass);
// burada bağlantıyı kullanıyoruz


// İşimiz bittiğine göre bağlantıyı kapatabiliriz.
$dbh null;
?>

Çoğu HTTP uygulaması veritabanı sunucularına kalıcı bağlantılardan medet umar. Kalıcı bağlantılar betiğin işi bittiğinde kapatılmaz, önbelleğe alınıp aynı kimlik kanıtlarıyla bağlantı kurmak isteyen başka betiklerce kullanılır. Kalıcı bağlantı önbelleği, bir betiğin bir veritabanı ile her iletişime geçme isteğinde yeni bir bağlantı kurma maliyetini ortadan kaldırır ve uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

Örnek 4 - Kalıcı bağlantılar

<?php
$dbh 
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test'$user$pass, array(
    
PDO::ATTR_PERSISTENT => true
));
?>

Bilginize:

Kalıcı bağlantı kullanmak için PDO kurucusuna aktarılan sürücü seçenekleri dizisinde PDO::ATTR_PERSISTENT sabitine TRUE atamalısınız. Nesneyi ilklendirdikten sonra bu özelliği etkin kılmak isterseniz sürücü kalıcı bağlantıları kullanmayacaktır.

Bilginize:

PDO ODBC sürücüsünü kullanıyorsanız ve ODBC küüphaneleriniz ODBC Bağlantı Havuzlarını destekliyorsa (hem unixODBC hem de Windows bunu yapar; başkaları da olabilir) kalıcı PDO bağlantılarını kullanmanız önerilmez; bağlantı önbelleklemesini ODBC Bağlantı Havuzlama katmanına bırakmak daha iyidir. ODBC Bağlantı Havuzu bağlantıyı süreçteki diğer modüllerle paylaşır; eğer PDO bağlantıyı önbelleklemeye çalışırsa bu bağlantı asla ODBC bağlantı havuzuna dönmez ve sonuçta diğer modüllere hizmet vermek için ek bağlantılar oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes 13 notes

up
183
cappytoi at yahoo dot com
6 years ago
Using PHP 5.4.26, pdo_pgsql with libpg 9.2.8 (self compiled). As usual PHP never explains some critical stuff in documentation. You shouldn't expect that your connection is closed when you set $dbh = null unless all you do is just instantiating PDO class. Try following:

<?php
$pdo
= new PDO('pgsql:host=192.168.137.1;port=5432;dbname=anydb', 'anyuser', 'pw');
sleep(5);
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM sometable');
$stmt->execute();
$pdo = null;
sleep(60);
?>

Now check your database. And what a surprise! Your connection hangs for another 60 seconds. Now that might be expectable because you haven't cleared the resultset.

<?php
$pdo
= new PDO('pgsql:host=192.168.137.160;port=5432;dbname=platin', 'cappytoi', '1111');
sleep(5);
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM admin');
$stmt->execute();
$stmt->closeCursor();
$pdo = null;
sleep(60);
?>

What teh heck you say at this point? Still same? Here is what you need to do to close that connection:

<?php
$pdo
= new PDO('pgsql:host=192.168.137.160;port=5432;dbname=platin', 'cappytoi', '1111');
sleep(5);
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM admin');
$stmt->execute();
$stmt->closeCursor(); // this is not even required
$stmt = null; // doing this is mandatory for connection to get closed
$pdo = null;
sleep(60);
?>

PDO is just one of a kind because it saves you to depend on 3rd party abstraction layers. But it becomes annoying to see there is no implementation of a "disconnect" method even though there is a request for it for 2 years. Developers underestimate the requirement of such a method. First of all, doing $stmt = null  everywhere is annoying and what is most annoying is you cannot forcibly disconnect even when you set $pdo = null. It might get cleared on script's termination but this is not always possible because script termination may delayed due to slow client connection etc.

Anyway here is how to disconnect forcibly using postgresql:

<?php
$pdo
= new PDO('pgsql:host=192.168.137.160;port=5432;dbname=platin', 'cappytoi', '1111');
sleep(5);
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM admin');
$stmt->execute();
$pdo->query('SELECT pg_terminate_backend(pg_backend_pid());');
$pdo = null;
sleep(60);
?>

Following may be used for MYSQL: (not guaranteed)
KILL CONNECTION_ID()
up
10
d dot bergloev at gmail dot com
3 years ago
I would please advice people who talk about database port in reference with socket files to please read up about what a socket file is. TCP/IP uses ports, a socket file however is a direct pipe line to your database. So no, you should not replace localhost with local ip if you use a different port on your database server, because the socket file has nothing to do with your TCP/IP setup. And whenever possible, using the local socket file is much faster than establishing new TCP/IP connections on each request which is only meant for remote database servers.
up
17
jak dot spalding at gmail dot com
9 years ago
Just thought I'd add in and give an explanation as to why you need to use 127.0.0.1 if you have a different port number.

The mysql libraries will automatically use Unix sockets if the host of "localhost" is used. To force TCP/IP you need to set an IP address.
up
3
Moshe Dolev
1 year ago
Please note that you cannot use persistent connections to create temporary tables in mysql/mariadb.
Tables you create using a statement like "create temporary table TABLE1 ..." are destroyed only when the mysql session ends (not php session !). This never happens if you use a persistent connection.
If you create a temporary table on a persistent connection, the table will live even after the php script ends. The next php script that will try to issue the same create temporary table statement, will receive an error.
IMHO, this fact makes persistent connections quite useless.
up
10
ogierschelvis at gmail dot com
4 years ago
As http://stackoverflow.com/questions/17630772/pdo-cannot-connect-remote-mysql-server points out; sometimes when you want to connect to an external server like this:

<?php
$conn
= new PDO('mysql:host=123.4.5.6;dbname=test_db;port=3306','username','password');
?>

it will fail no matter what. However if you put a space between mysql: and host like this:

<?php
$conn
= new PDO('mysql: host=123.4.5.6;dbname=test_db;port=3306','username','password');
?>

it will magically work. I'm not sure if this applies in all cases or server setups. But I think it's worth mentioning in the docs.
up
16
neville at whitespacers dot com
10 years ago
To avoid exposing your connection details should you fail to remember to catch any exception thrown by the PDO constructor you can use the following class to implicitly change the exception handler temporarily.

<?php

Class SafePDO extends PDO {

        public static function
exception_handler($exception) {
           
// Output the exception details
           
die('Uncaught exception: ', $exception->getMessage());
        }

        public function
__construct($dsn, $username='', $password='', $driver_options=array()) {

           
// Temporarily change the PHP exception handler while we . . .
           
set_exception_handler(array(__CLASS__, 'exception_handler'));

           
// . . . create a PDO object
           
parent::__construct($dsn, $username, $password, $driver_options);

           
// Change the exception handler back to whatever it was before
           
restore_exception_handler();
        }

}

// Connect to the database with defined constants
$dbh = new SafePDO(PDO_DSN, PDO_USER, PDO_PASSWORD);

?>
up
9
dan dot franklin at pearson dot com
12 years ago
Note that you can specify a port number with "port=####", but this port number will be ignored if the host is localhost.  If you want to connect to a local port other than the default, use host=127.0.0.1 instead of localhost.
up
4
edsanhu at gmail dot com
4 years ago
For being able to retrieve information from the db in utf-8 the connection assignment has to add to the dsn `charset=utf8`:

<?php
$dbh
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test;charset=utf8', $user, $pass);
?>
up
0
antony at harrisretail dot co dot uk
4 months ago
It's not possible to use a persistent connection and to extend the PDOStatement class to add methods to the standard class. This means that you cannot do:

<?php
  $dbh
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass, array(PDO::ATTR_PERSISTENT => true));
 
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_STATEMENT_CLASS, array('MyPDOStatement', array($this)));
?>

This results in an error:

Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: PDO::ATTR_STATEMENT_CLASS cannot be used with persistent PDO instances
up
1
thz at plista dot com
7 years ago
If you are using PHP 5.4 and later, you can no longer use persistent connections when you have your own database class that derives from the native PDO object. If you do, you will get segmentation faults during the PHP process shutdown.

Please see this bug report for more information: https://bugs.php.net/bug.php?id=63176
up
-3
me+nospam at tati dot pro
3 years ago
If you want to keep connection after fork exit, you can kill with SIGKILL forked process.

<?php
$dbh
= new PDO('pgsql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
$pid = pcntl_fork();
if(
$pid == 0){
       
// forked process 'll exit immediately
       
exit;
}
sleep(1);
$statement = $dbh->query('select 1');
var_dump($statement);
?>
Result: false

<?php
$dbh
= new PDO('pgsql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
$pid = pcntl_fork();
if(
$pid == 0){
       
// use sigkill to close process
       
register_shutdown_function(function(){
               
posix_kill(getmypid(), SIGKILL);
        });
       
// forked process 'll exit immediately
       
exit;
}
sleep(1);
$statement = $dbh->query('select 1');
var_dump($statement);
?>
Result: object(PDOStatement)#3 (1) {
  ["queryString"]=>
  string(8) "select 1"
}
up
-5
alvaro at demogracia dot com
9 years ago
On connection errors, the PDO constructor seems to do two things no matter your PDO::ATTR_ERRMODE setting:

1. Trigger a warning
2. Throw a PDOException

If you set the PDO::ATTR_ERRMODE parameter, it will only take effect on further operations.
up
-63
paulo dot sistema at gmail dot com
3 years ago
Hello guys!
Has anyone used the ORACLE WALLET feature in PHP or Java?

https://docs.oracle.com/middleware/1213/wls/JDBCA/oraclewallet.htm#JDBCA596

I would like to know how to implement it because I can not implement. We use PDO + PHP in all applications and now there is this demand of the DBA.

Thank you
To Top