PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ArrayIterator::uksort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayIterator::uksortSort by keys using a user-defined comparison function

Açıklama

public ArrayIterator::uksort(callable $callback): bool

This method sorts the elements by keys using a user-supplied comparison function.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Değiştirgeler

callback

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top