CascadiaPHP 2024

exif_read_data

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

exif_read_dataBir görüntü dosyasından EXIF başlıklarını okur

Açıklama

exif_read_data(
    kaynak|string $file,
    ?string $bölümler = null,
    bool $diziler = false,
    bool $küçük_örnek = false
): array|false

Bir görüntü dosyasından EXIF başlıklarını okur Böylece sayısal kameralar tarafından üretilen temel veriler okunabilir.

Exif başlıkları sayısal kameralar tarafından üretilen JPEG/TIFF görüntülerde bulunması için tasarlanmışlarsa da ne yazık ki, her sayısal kamera imalatçısı görüntü başlıklarının elde edilmesi konusunda farklı yaklaşımlara sahiptirler. Bu bakımdan bazı Exif başlıkları görüntü üzerinde mevcut olmayabilir.

Height ve Width başlıkları getimagesize() işlevinin yaptığı gibi hesaplandığından döndürülen başlığın birer parçası olmamalıdırlar. html başlığı normal HTML içinde kullanılacak metnin yükseklik/genişlik dizgesidir.

Bir Exif başlığı bir telif hakkı bilgisi içerdiği takdirde, bu iki değerden oluşur. Çözüm Exif 2.10 standadıyla uyumsuz olup COMPUTED bölümü hem Copyright.Photographer hem de Copyright.Editor başlıklarını içerirken IFD0 bölümleri iki girdiyi ayıran null karakterli bayt dizisini içerir. Eğer veri türü yanlışsa sadece ilk girdi döner (Exif'in normal davranışı). COMPUTED bölümü ayrıca, Copyright dizgesini de içerir ve bu dizge ya özgün telif hakkı dizgesini ya da fotoğraf ve eser düzenleyici telif haklarını içeren dizgeyi içerir.

UserComment yaftası Copyright yaftası ile aynı sorunlara sahiptir. O da iki değer saklayabilir. İlki kullanılan kodlama, ikincisi değerin kendisidir. Bu durumda, IFD bölümü sadece kodlamayı ve bayt dizisini içerir. COMPUTED bölümü UserCommentEncoding ve UserComment girdilerinin ikisini de saklar. UserComment girdisi her iki durumda da mevcuttur, dolayısıyla IFD0 bölümündeki değere tercihan kullanılmış olmalıdır.

exif_read_data() işlevi ayrıca, EXIF belirtimine uygun olarak EXIF veri başlıklarını da doğrular.

Bağımsız Değişkenler

kaynak

Görüntü dosyasının yeri. Bir dosya yolu (akım sarmalayıcılar belirtilebilir) veya resource türünde bir akım.

bölümler

Sonuç dizisinin üretiminde kullanılmak üzere dosyadaki başlıkların virgül ayraçlı listesi. Belirtilen başlıkların hiçbiri bulunamazsa işlev false döndürür.

FILE FileName, FileSize, FileDateTime, SectionsFound (Dosyaİsmi, DosyaBoyu, DosyaTarihiSaati, BölümlarVar)
COMPUTED html, Width, Height, IsColor (html, genişlik, yükseklik, Renklidir) ve varsa başkaları. Height ve Width, getimagesize() işlevinin yaptığı gibi hesaplanır, dolayısıyla bunlar döndürülen başlığın parçaları olmamalıdır. Ayrıca, html, normal HTML içinde kullanılacak height/width dizgesidir.
ANY_TAG IFD0, EXIF, ... gibi bir yaftaya sahip her türlü bilgi
IFD0 IFD0'ın tüm yaftalanmış bilgisi. Normal görüntü dosyalarında burada görüntü boyutu ve saire bulunur.
THUMBNAIL Dosya ikinci bir IFD'ye sahipse görüntünün küçük bir örneğini içerdiği varsayılır. Küçük görüntü örneği ile ilgili tüm veriler bu bölümde saklanır.
COMMENT JPEG görüntülerin açıklama başlıkları.
EXIF EXIF bölümü IFD0 bölümünün bir alt bölümüdür. Burada görüntü hakkında çok daha fazla bilgi bulunur. Bu girdilerin çoğu sayısal kamera ile ilgilidir.

diziler

Her bölümün bir dizi haline getirilip getirilmeyeceğini belirler. COMPUTED, THUMBNAIL ve COMMENT bölümleri, diğer bölümlerle karışmaması için daima bir dizi haline getirilirler.

küçük_örnek

true belirtilmişse küçük görüntü örneğinin kendisi okunur. Aksi takdirde, sadece yaftalı veriler okunur.

Dönen Değerler

Dönen değer bir dizi olup, dizi indisleri başlık isimlerini, değerler bu başlıklarla ilgili verileri içerir. Eğer hiçbir veri döndürülemezse exif_read_data() işlevi false döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Desteklenmeyen başlıklar veya olası hata durumlarında E_WARNING ve/veya E_NOTICE seviyesinde hata üretilebilir, fakat işlev hala anlaşılabilir bilgileri okumaya çalışır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 bölümler artık boş olabiliyor.
7.2.0 kaynak bağımsız değişkeni normal dosyalardan başka artık akımları da destekliyor.
7.2.0 Aşağıdaki EXIF biçemlerine destek eklendi:
 • Samsung
 • DJI
 • Panasonic
 • Sony
 • Pentax
 • Minolta
 • Sigma/Foveon
 • AGFA
 • Kyocera
 • Ricoh
 • Epson

Örnekler

Örnek 1 - exif_read_data() örneği

<?php
echo "test1.jpg:<br />\n";
$exif = exif_read_data('tests/test1.jpg', 'IFD0');
echo
$exif===false ? "<Başlık verisi bulunamadı.<br />\n" : "Görüntü başlıkları içeriyor<br />\n";

$exif = exif_read_data('tests/test2.jpg', 0, true);
echo
"test2.jpg:<br />\n";
foreach (
$exif as $key => $section) {
foreach (
$section as $name => $val) {
echo
"$key.$name: $val<br />\n";
}
}
?>

Görüntü başlık bilgisi içermediğinden ilk çağrı başarısız olur.

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

test1.jpg:
Başlık verisi bulunamadı.
test2.jpg:
FILE.FileName: test2.jpg
FILE.FileDateTime: 1017666176
FILE.FileSize: 1240
FILE.FileType: 2
FILE.SectionsFound: ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, COMMENT
COMPUTED.html: width="1" height="1"
COMPUTED.Height: 1
COMPUTED.Width: 1
COMPUTED.IsColor: 1
COMPUTED.ByteOrderMotorola: 1
COMPUTED.UserComment: Exif test image.
COMPUTED.UserCommentEncoding: ASCII
COMPUTED.Copyright: Photo (c) M.Boerger, Edited by M.Boerger.
COMPUTED.Copyright.Photographer: Photo (c) M.Boerger
COMPUTED.Copyright.Editor: Edited by M.Boerger.
IFD0.Copyright: Photo (c) M.Boerger
IFD0.UserComment: ASCII
THUMBNAIL.JPEGInterchangeFormat: 134
THUMBNAIL.JPEGInterchangeFormatLength: 523
COMMENT.0: Comment #1.
COMMENT.1: Comment #2.
COMMENT.2: Comment #3end
THUMBNAIL.JPEGInterchangeFormat: 134
THUMBNAIL.Thumbnail.Height: 1
THUMBNAIL.Thumbnail.Height: 1

Örnek 2 - PHP 7.2.0 itibariyle exif_read_data() akımları destekliyor

<?php
// Bir dosya açar, bu ikil kipte olmalı
$fp = fopen('/path/to/image.jpg', 'rb');

if (!
$fp) {
echo
'Hata: Görüntü okumak için açılamadı';
exit;
}

// Exif başlıklarını okumaya çalış
$headers = exif_read_data($fp);

if (!
$headers) {
echo
'Hata: Exif başlıkları okunamadı';
exit;
}

// 'COMPUTED' başlıklarını bas
echo 'EXIF Headers:' . PHP_EOL;

foreach (
$headers['COMPUTED'] as $header => $value) {
printf(' %s => %s%s', $header, $value, PHP_EOL);
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

EXIF Headers:
 Height => 576
 Width => 1024
 IsColor => 1
 ByteOrderMotorola => 0
 ApertureFNumber => f/5.6
 UserComment =>
 UserCommentEncoding => UNDEFINED
 Copyright => Denis
 Thumbnail.FileType => 2
 Thumbnail.MimeType => image/jpeg

Notlar

Bilginize:

mbstring etkinse, unicode karakterleri işlemeye çalışır ve exif.decode_unicode_motorola ve exif.decode_unicode_intel ile belirtilen karakter kümesini seçer. Exif eklentisi karakter kodlamasını bulmaya çalışmaz. Kullanıcı exif_read_data() işlevini çağırmadan önce bu iki ini yönergesinden birine uygun karakter kodlamasını belirtmelidir.

Bilginize:

kaynak bağımsız değişkeni işleve bir akım aktarmak için kullanılmışsa, akım araştırılabilri olmalıdır. Bu işlev döndükten sonra dosya göstericisinin yeri değişmeyecektir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 19 notes

up
83
chadsmith729 at gmail dot com
11 years ago
When the new update came out from Apple for iOS6 it provided the ability for iPad, iPod, and iPhones to be able to upload files from the device through Safari. Obviously this will open up an array of implementations where at one point it was just not possible.

The issue comes when a photo is uploaded it will be dependent on the location of the "button" when the photo was taken. Imagine if you will that you have your iPhone turned with the button at the top and you take a photo. The photo when uploaded to your server might be "upside down".

The following code will ensure that all uploaded photos will be oriented correctly upon upload:
<?php
$image
= imagecreatefromstring(file_get_contents($_FILES['image_upload']['tmp_name']));
$exif = exif_read_data($_FILES['image_upload']['tmp_name']);
if(!empty(
$exif['Orientation'])) {
switch(
$exif['Orientation']) {
case
8:
$image = imagerotate($image,90,0);
break;
case
3:
$image = imagerotate($image,180,0);
break;
case
6:
$image = imagerotate($image,-90,0);
break;
}
}
// $image now contains a resource with the image oriented correctly
?>

What you do with the image resource from there is entirely up to you.

I hope that this helps you identify and orient any image that's uploaded from an iPad, iPhone, or iPod. Orientation for the photo is the key to knowing how to rotate it correctly.
up
4
Tim
4 years ago
The following code:
<?php
$data
= exif_read_data('foo.jpg');
var_dump($data['Keywords']);
?>
produces string(15) "???????????????"

Adding
<?php
ini_set
('exif.decode_unicode_motorola', 'UCS-2LE');
?>
before the call to exif_red_data produces
string(15) "landscape;;field"
up
6
darkain at darkain dot com
15 years ago
I wanted some quick and easy functions for computing the shutter speed and f-stop. I couldn't find any anywhere, so I made some. It took some research :

<?php
function exif_get_float($value) {
$pos = strpos($value, '/');
if (
$pos === false) return (float) $value;
$a = (float) substr($value, 0, $pos);
$b = (float) substr($value, $pos+1);
return (
$b == 0) ? ($a) : ($a / $b);
}

function
exif_get_shutter(&$exif) {
if (!isset(
$exif['ShutterSpeedValue'])) return false;
$apex = exif_get_float($exif['ShutterSpeedValue']);
$shutter = pow(2, -$apex);
if (
$shutter == 0) return false;
if (
$shutter >= 1) return round($shutter) . 's';
return
'1/' . round(1 / $shutter) . 's';
}

function
exif_get_fstop(&$exif) {
if (!isset(
$exif['ApertureValue'])) return false;
$apex = exif_get_float($exif['ApertureValue']);
$fstop = pow(2, $apex/2);
if (
$fstop == 0) return false;
return
'f/' . round($fstop,1);
}
?>
up
2
omerg at lucidcode dot com dot tr
5 years ago
The example provided for displaying exif array content is not working in recent version because not all entry values are of array type.

This is an alternative echo loop:

<?php
echo "test1.jpg:<br />\n";
$exif = exif_read_data('tests/test1.jpg', 'IFD0');
echo
$exif===false ? "No header data found.<br />\n" : "Image contains headers<br />\n";

$exif = exif_read_data('tests/test2.jpg', 0, true);
echo
"test2.jpg:<br />\n";
foreach (
$exif as $key => $section) {

if (!
is_array ($section)) {
echo
"$key: $section<br />\n";
} else {
foreach (
$section as $name => $val) {
echo
"$key.$name: $val<br />\n";
}
}

}
?>
up
8
drpain at webster dot org dot za
12 years ago
Please note that when resizing images with GD and most image processing scripts or applications you will loose the EXIF information. What I did as a workaround is book this information into MySQL before I re-size images.

<?php

// This function is used to determine the camera details for a specific image. It returns an array with the parameters.
function cameraUsed($imagePath) {

// Check if the variable is set and if the file itself exists before continuing
if ((isset($imagePath)) and (file_exists($imagePath))) {

// There are 2 arrays which contains the information we are after, so it's easier to state them both
$exif_ifd0 = read_exif_data($imagePath ,'IFD0' ,0);
$exif_exif = read_exif_data($imagePath ,'EXIF' ,0);

//error control
$notFound = "Unavailable";

// Make
if (@array_key_exists('Make', $exif_ifd0)) {
$camMake = $exif_ifd0['Make'];
} else {
$camMake = $notFound; }

// Model
if (@array_key_exists('Model', $exif_ifd0)) {
$camModel = $exif_ifd0['Model'];
} else {
$camModel = $notFound; }

// Exposure
if (@array_key_exists('ExposureTime', $exif_ifd0)) {
$camExposure = $exif_ifd0['ExposureTime'];
} else {
$camExposure = $notFound; }

// Aperture
if (@array_key_exists('ApertureFNumber', $exif_ifd0['COMPUTED'])) {
$camAperture = $exif_ifd0['COMPUTED']['ApertureFNumber'];
} else {
$camAperture = $notFound; }

// Date
if (@array_key_exists('DateTime', $exif_ifd0)) {
$camDate = $exif_ifd0['DateTime'];
} else {
$camDate = $notFound; }

// ISO
if (@array_key_exists('ISOSpeedRatings',$exif_exif)) {
$camIso = $exif_exif['ISOSpeedRatings'];
} else {
$camIso = $notFound; }

$return = array();
$return['make'] = $camMake;
$return['model'] = $camModel;
$return['exposure'] = $camExposure;
$return['aperture'] = $camAperture;
$return['date'] = $camDate;
$return['iso'] = $camIso;
return
$return;

} else {
return
false;
}
}

?>

An example of it's use follows:

<?php

$camera
= cameraUsed("/img/myphoto.jpg");
echo
"Camera Used: " . $camera['make'] . " " . $camera['model'] . "<br />";
echo
"Exposure Time: " . $camera['exposure'] . "<br />";
echo
"Aperture: " . $camera['aperture'] . "<br />";
echo
"ISO: " . $camera['iso'] . "<br />";
echo
"Date Taken: " . $camera['date'] . "<br />";

?>

Will display the following, depending on the data:

Camera Used: SONY DSC-S930
Exposure Time: 1/400
Aperture: f/4.3
ISO: 100
Date Taken: 2010:12:10 18:18:45

If the image has been re-sized and the information is no longer available then you should receive the following when echoing the same:

Camera Used: Unavailable
Exposure Time: Unavailable
Aperture: Unavailable
ISO: Unavailable
Date Taken: Unavailable

Some cameras do not capture all the information, for instance Blackberry phones do not record an aperture, or iso and you will get Unavailable for those fields.

I hope you find this helpful.
up
3
mafo at mafo removethis dot sk
16 years ago
some cameras (most higher models) have position senzor (gyroskope?) and taking-position is wrote in EXIF, here is simple script for automatic rotating images

<?php
$exif
= exif_read_data($filename);
$ort = $exif['IFD0']['Orientation'];
switch(
$ort)
{
case
1: // nothing
break;

case
2: // horizontal flip
$image->flipImage($public,1);
break;

case
3: // 180 rotate left
$image->rotateImage($public,180);
break;

case
4: // vertical flip
$image->flipImage($public,2);
break;

case
5: // vertical flip + 90 rotate right
$image->flipImage($public, 2);
$image->rotateImage($public, -90);
break;

case
6: // 90 rotate right
$image->rotateImage($public, -90);
break;

case
7: // horizontal flip + 90 rotate right
$image->flipImage($public,1);
$image->rotateImage($public, -90);
break;

case
8: // 90 rotate left
$image->rotateImage($public, 90);
break;
}

?>

$image->rotateImage() is inspired by example of http://php.net/manual/en/function.imagerotate.php
$image->flipImage() is inspired by http://php.net/manual/en/function.imagecopy.php#42803 (thank you)
up
0
dbareis at gmail dot com
6 days ago
Windows fields are in a "WINXP" section (the format I don't know), but they are also elsewhere including "comments" & "subject" in null terminated "UTF-16LE" format, this code work for me:

...
$PhotoInfo->Comments = GetPhotoValueWindows16Bit($IDFO, 'Comments');
$PhotoInfo->Subject = GetPhotoValueWindows16Bit($IDFO, 'Subject');

function GetPhotoValueWindows16Bit(&$Array, $Index)
{
$Value16 = GetPhotoValue($Array, $Index);
if ($Value16 === null)
$R = null;
else
{
$R = iconv('UTF-16LE', 'UTF-8', $Value16); //Still ends in a null byte
$R = str_replace("\x00", '', $R); //Remove trailing null (but handle any).
}
return $R;
}
up
0
service at tianex dot com
6 months ago
this error happens when get jpeg file exif information

exif_read_data(): Error reading from file: got=x3FFA(=16378) != itemlen-2=x4325(=17189)
up
0
TNTcode
6 years ago
<?php

// auto rotates an image file based on exif data from camera
// if destination file is specified then it saves file there, otherwise it will display it to user
// note that images already at normal orientation are skipped (when exif data Orientation = 1)

if(!function_exists("gd_auto_rotate")){
function
gd_auto_rotate($original_file, $destination_file=NULL){

$original_extension = strtolower(pathinfo($original_file, PATHINFO_EXTENSION));
if(isset(
$destination_file) and $destination_file!=''){
$destination_extension = strtolower(pathinfo($destination_file, PATHINFO_EXTENSION));
}

// try to auto-rotate image by gd if needed (before editing it)
// by imagemagik it has an easy option
if(function_exists("exif_read_data")){

$exif_data = exif_read_data($original_file);
$exif_orientation = $exif_data['Orientation'];

// value 1 = normal ?! skip it ?!

if($exif_orientation=='3' or $exif_orientation=='6' or $exif_orientation=='8'){

$new_angle[3] = 180;
$new_angle[6] = -90;
$new_angle[8] = 90;

// load the image
if($original_extension == "jpg" or $original_extension == "jpeg"){
$original_image = imagecreatefromjpeg($original_file);
}
if(
$original_extension == "gif"){
$original_image = imagecreatefromgif($original_file);
}
if(
$original_extension == "png"){
$original_image = imagecreatefrompng($original_file);
}

$rotated_image = imagerotate($original_image, $new_angle[$exif_orientation], 0);

// if no destination file is set, then show the image
if(!$destination_file){
header('Content-type: image/jpeg');
imagejpeg($rotated_image, NULL, 100);
}

// save the smaller image FILE if destination file given
if($destination_extension == "jpg" or $destination_extension=="jpeg"){
imagejpeg($rotated_image, $destination_file,100);
}
if(
$destination_extension == "gif"){
imagegif($rotated_image, $destination_file);
}
if(
$destination_extension == "png"){
imagepng($rotated_image, $destination_file,9);
}

imagedestroy($original_image);
imagedestroy($rotated_image);

}
}
}
}

?>
up
0
b at asdflolinternet dot de
8 years ago
Problem with "S�o�m�e� �T�e�x�t��" on value(s), exif[IFD0][Title] for example, when they were edited trough windows right click properties and then got read with the read_exif_data() function.
try:

$exif_['IFD0']['Title']=mb_convert_encoding($exif_['IFD0']['Title'],"auto","byte2le");

works on UTF-8 and so.

//
// outputs all available character encodings and prints on screen
// foreach(mb_list_encodings() as $chr)
// {$test[$chr]=mb_convert_encoding($image[IFD0][Title],'auto',$chr);}
// exit(print_r($test));
//
up
0
Eion Robb
9 years ago
I was needing to use exif_read_data() to read out the orientation flag, only to find that the webhost didn't have the exif extension available for use. Instead, I hacked up a regex that worked fairly well as a replacement

<?php
$orientation
= 1;
if (
function_exists('exif_read_data')) {
$exif = exif_read_data($filename);
if (isset(
$exif['Orientation']))
$orientation = $exif['Orientation'];
} else if (
preg_match('@\x12\x01\x03\x00\x01\x00\x00\x00(.)\x00\x00\x00@', file_get_contents($filename), $matches)) {
$orientation = ord($matches[1]);
}
?>
up
0
Clive dot Moore at ma-design dot com
10 years ago
Following up on darkain at darkain dot com script for grabbing the ShutterSpeedValue from exif data...
@http://php.net/manual/en/function.exif-read-data.php

I have found that the option shown for ShutterSppedValue, can also be ExposureTime in the exif data.

Also the code as written provides a WRONG return, as the return is always 1 so you get 1/1sec.

Here is corrected code, or a version that corrects what is obviously not working after 5 years since it was originally developed::

Here is the updated version for:: $exif[ExposureTime]

function exif_get_float($value) {
$pos = strpos($value, '/');
if ($pos === false) return (float) $value;
$a = (float) substr($value, 0, $pos);
$b = (float) substr($value, $pos+1);
return ($b == 0) ? ($a) : ($a / $b);
};

function exif_get_exposureTime(&$exif) {
if (!isset($exif['ExposureTime'])) return false;
$apex = exif_get_float($exif['ExposureTime']);
$shutter = 1/$apex;
// above 1 sec exposure time::
if ($shutter <= 1) return round($apex) . ' seconds';

return '1/' . round(1 / $apex) . 'sec';
};
up
0
hoangvu4000 at gmail dot com
11 years ago
This is function, resize image and don't rotates images have exif info

PHP must be enabled:
extension=php_mbstring.dll
extension=php_exif.dll

<?php
function CreateThumbnail($pic,$thumb,$thumbwidth, $quality = 100)
{

$im1=ImageCreateFromJPEG($pic);

//if(function_exists("exif_read_data")){
$exif = exif_read_data($pic);
if(!empty(
$exif['Orientation'])) {
switch(
$exif['Orientation']) {
case
8:
$im1 = imagerotate($im1,90,0);
break;
case
3:
$im1 = imagerotate($im1,180,0);
break;
case
6:
$im1 = imagerotate($im1,-90,0);
break;
}
}
//}
$info = @getimagesize($pic);

$width = $info[0];

$w2=ImageSx($im1);
$h2=ImageSy($im1);
$w1 = ($thumbwidth <= $info[0]) ? $thumbwidth : $info[0] ;

$h1=floor($h2*($w1/$w2));
$im2=imagecreatetruecolor($w1,$h1);

imagecopyresampled ($im2,$im1,0,0,0,0,$w1,$h1,$w2,$h2);
$path=addslashes($thumb);
ImageJPEG($im2,$path,$quality);
ImageDestroy($im1);
ImageDestroy($im2);
}
?>
up
0
michael [at[ thisiswilson [dot[ com
15 years ago
From - darkain at darkain dot com 's example.

If all the data is from the same image - simply

<?php
$exif_data
= exif_read_data ( $_FILES['photo']

$emake =$exif_data['Make'];
$emodel = $exif_data['Model'];
$eexposuretime = $exif_data['ExposureTime'];
$efnumber = $exif_data['FNumber'];
$eiso = $exif_data['ISOSpeedRatings'];
$edate = $exif_data['DateTime'];
?>

will work, I tried using the PEL library, and while pretty cool, I can't for the life understand how to call some things, this is simpler if your system is pretty basic or if you're in a rush. If you have time, try playing with PEL. It's not maintained at the moment though..

http://pel.sourceforge.net/
up
0
Anonymous
17 years ago
When reading EXIF information from the 'WINXP' group, you may need to change used encoding from the default "ISO-8859-15" to "UTF-8". This can be done in php.ini or in your code:

<?php
ini_set
('exif.encode_unicode', 'UTF-8');

$exif = exif_read_data('TEST.JPG', 0, true);
echo
$exif['WINXP']['Title'];
?>

Useful documentation about EXIF:
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/EXIF.html
See also comments next to XPTitle and XPAuthor.
up
-1
iam at thatguy dot co dot za
10 years ago
I posted the original version of the function, but after using it for a while I discovered I didn't do enough error checking.

I have re-factored it somewhat, and it now returns an empty array should it not be able to read the image's exif. If it is able to, it will return the details it was able to retrieve. And this should be without error.

I am suppressing errors, because if you pass it images which cannot parse, you will get a warning.

<?php

# Modified Version of cameraUsed, no longer returns date.
public function cameraUsed($imagePath)
{
# The default empty return
$return = array(
'make' => "",
'model' => "",
'exposure' => "",
'aperture' => "",
'iso' => ""
);

// Check if the variable is set and if the file itself exists before continuing
if ((isset($imagePath)) AND (file_exists($imagePath)))
{
// There are 2 arrays which contains the information we are after, so it's easier to state them both
$exif_ifd0 = @read_exif_data($imagePath ,'IFD0' ,0);
$exif_exif = @read_exif_data($imagePath ,'EXIF' ,0);

# Ensure that we actually got some information
if (($exif_ifd0 !== false) AND ($exif_exif !== false))
{
// Make
if (@array_key_exists('Make', $exif_ifd0))
{
$return['make'] = $exif_ifd0['Make'];
}

// Model
if (@array_key_exists('Model', $exif_ifd0))
{
$return['model'] = $exif_ifd0['Model'];
}

// Exposure
if (@array_key_exists('ExposureTime', $exif_ifd0))
{
$return['exposure'] = $exif_ifd0['ExposureTime'];
}

// Aperture
if (@array_key_exists('ApertureFNumber', $exif_ifd0['COMPUTED']))
{
$return['aperture'] = $exif_ifd0['COMPUTED']['ApertureFNumber'];
}

// ISO
if (@array_key_exists('ISOSpeedRatings',$exif_exif))
{
$return['iso'] = $exif_exif['ISOSpeedRatings'];
}
}
}

# Return either an empty array, or the details which we were able to extrapolate.
return $return;
}

?>
up
-1
wdierkes at 5dollarwhitebox dot org
16 years ago
Using the exif methods to read WINXP data returns unexpected results unless both exif and mbstring are compiled statically. Please reference the following bug reports:

Bug #31980
Bug #23105


Specifically, the last comment on #23105:

"[8 Apr 2003 4:26pm UTC] edink@php.net

This cannot be fixed due to the fact that mbstring has been removed from PHP core (it has been 'unbundled') and the rest of core files and other extensions cannot use mbstring functionality when it is compiled as a shared library (dll).
"

If exif is compiled statically (--enable-exif) and mbstring compiled as a DSO module (--enable-mbstring=shared) then exif_read_data may only return a single character rather than the entire string.

Compiling both exif and mbstring statically (--enable-exif --enable-mbstring) resolves the issue.
up
-3
lincolnzsilva at gmail dot com
15 years ago
Get some EXIFs fields (easy way):

<?php
$exif_make
= exif_read_data ( $_FILES['photo']['tmp_name'] ,'IFD0' ,0 );
$emake = $exif_make['Make'];

$exif_model = exif_read_data ( $_FILES['photo']['tmp_name'] ,'IFD0' ,0 );
$emodel = $exif_model['Model'];

$exif_exposuretime = exif_read_data ( $_FILES['photo']['tmp_name'] ,'EXIF' ,0 );
$eexposuretime = $exif_exposuretime['ExposureTime'];

$exif_fnumber = exif_read_data ( $_FILES['photo']['tmp_name'] ,'EXIF' ,0 );
$efnumber = $exif_fnumber['FNumber'];

$exif_iso = exif_read_data ( $_FILES['photo']['tmp_name'] ,'EXIF' ,0 );
$eiso = $exif_iso['ISOSpeedRatings'];

$exif_date = exif_read_data ( $_FILES['photo']['tmp_name'] ,'IFD0' ,0 );
$edate = $exif_date['DateTime'];
?>
up
-5
kurt at mandella dot biz
11 years ago
Photos processed in Picasa often contain garbage data in the "MAKERNOTE" section and under EXIF.MakerNote, (UTF8) like:

[MakerNote] => r0~Þæ"î2OÔy e §…b! ) ) EI "ÐÓ
#s &0{ 'Û (å -Ð`ÿÿ@ÿÿÿìE è€Ýÿÿ ÿÿÿÿÿÿx "ú»Dóÿ H ?.}BúIMG:DIGITAL IXUS 100 IS JPEGFirmware Version 1.00s›xÇØÿÿÿ–l¥ÿÿÿ ØÌÌxŒ ÿÿÌÌŸãÿÿÿ¼Ž(½ (½T‹U’‹d–~Ø“¥ÿÿÿ ÀÿœªãjáÀpgaXfaWb[Te«
8ú5:Áð-3åÿÿ5»ÿ ‹;ßÊ Š €à€` ¸ ddîÿîÿîÿîÿîÿîÿ
ÿÿŠ1—ÏàôÉæ׬gªiï

This can't be written to Blob in MySql. The following code removes the garbage tags.

$exif = exif_read_data($process_photo, 0, 'EXIF');

if($exif['IFD0']['Software'] == "Picasa"){

foreach ($exif as $key => $section){

if($key != "MAKERNOTE"){
foreach ($section as $name => $val){
if($name != 'MakerNote'){
$exifA[$key][$name] = $val;
}
}
$exifB[$key] = $exifA[$key];
}
}
$serialized_exif = serialize ($exifB);
}else{
$serialized_exif = serialize ($exif);
}
To Top