getimagesize

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

getimagesizeBir görüntünün boyutlarını döndürür

Açıklama

getimagesize(string $dosyaismi, array &$ekbilgi = null): array|false

getimagesize() işlevi dosya ismiyle belirtilen desteklenen görüntünün boyutlarını saptar ve görüntünün boyutlarından başka görüntü dosyası biçemini, HTML IMG etiketinin öznitelikleri olarak yükseklik ve genişliği ve görüntüye ilişkin HTTP içerik türünü bir dizi içinde döndürür.

getimagesize() işlevi ayrıca, ekbilgi bağımsız değişkeninde bazı ek bilgiler döndürebilir.

Dikkat

Bu işlev belirtilen dosyaisminin geçerli bir görüntü dosyası olacağını varsayar. Bir görüntü dosyası belirtilmemişse bile, hatalı olarak bunu bir görüntü dosyası olarak algılar ve işlev başarıyla döner, fakat dizi anlamsız değerler içerebilir.

getimagesize() işlevi belirtilen dosyanın geçerli bir dosya olup olmadığını sınamak için kullanılmamalı, Fileinfo eklentisi gibi amaca yönelik bir çözüm kullanılmalıdır.

Bilginize: JPC ve JP2 farklı bit derinliğinde bileşenler içerebilirler. Bu durumda, "bits" değeri saptanan en büyük bit derinliğidir. Ayrıca JP2 dosyaları çok sayıda JPEG 2000 kod akımı içerebilir. Bu durumda, getimagesize() işlevi, dosyanın başlığında saptadığı ilk kod akımının değerleriyle döner.

Bilginize: Simge (icon) görüntüleri hakkında bilgi en yüksek bit derinliğine sahip simgeden elde edilir.

Bilginize: GIF görüntüleri her çerçevenin görüntünün yalnızca bir bölümünü içerdiği çok sayıda çerçeveden oluşabilir. getimagesize() tarafından bildirilen görüntünün boyutu toplam boyuttur (mantıksal ekran tanıtıcısından okunur).

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Hakkında bilgi döndürülecek görüntüyü içeren dosyanın yolu. Burada bir yerel dosya belirtilebileceği gibi (yapılandırma izin veriyorsa) desteklenen akımlardan biri kullanılarak uzak bir dosya da belirtilebilir.

ekbilgi

İsteğe bağlı bu bağımsız değişken ile görüntü dosyası hakkında bazı ek bilgiler edinilebilir. Şimdilik, bir ilişkisel dizi olarak farklı JPG APP imleyicileri döndürülmektedir. Bazı programlar bu APP imleyicilerini görüntüye metin bilgisini gömmek için kullanırlar. En çok uygulananı APP13 imleyicisindeki » IPTC bilgisini gömmektir. İkil APP13 imleyicisini okunabilir hale dönüştürebilmek için iptcparse() işlevini kullanabilirsiniz.

Bilginize:

ekbilgi sadece JFIF dosyalarını destekler.

Dönen Değerler

En fazla 7 elemanlı bir dizi ile döner. Bazı görüntü türleri channels ve bits elemanlarını içermeyebilir.

0 ve 1 indisleri sırayla görüntünün genişliğini ve yüksekliğini içerir.

Bilginize:

Bazı biçemler hiç görüntü içermeyeceği gibi bazıları da birden fazla görüntü içerebilir. Bu gibi durumlarda, getimagesize() görüntü boyutlarını doğru olarak saptayamayabilir ve bu durumda boyutları 0 olarak döndürür.

2 indisinde görüntünün türünü belirtmek üzere IMAGETYPE_XXX sabitlerinden biri bulunur.

3 indisinde doğrudan IMG etiketinin öznitelikleri olarak kullanılabilecek şekilde, height="yyy" width="xxx" dizgesi bulunur.

mime indisinde görüntünün MIME türü bulunur. Bu dizge HTTP Content-type başlığında kullanılır:

Örnek 1 - getimagesize() ve MIME türleri

<?php
$boyutlar
= getimagesize($filename);
$dt = fopen($filename, "rb");
if (
$boyutlar && $dt) {
header("Content-type: {$boyutlar['mime']}");
fpassthru($dt);
exit;
} else {
// hata
}
?>

channels indisinde RGB görüntüler için 3, CMYK görüntüler için 4 değeri bulunur.

bits indisinde renk bit sayısı bulunur.

Bazı görüntü türleri için channels ve bits değerlerinin varlığı biraz kafa karıştırıcıdır. Örneğin, GIF daima piksel başına 3 kanal kullanır fakat genel bir renk tablosuna sahip canlandırmalı bir GIF için piksel başına bit sayısı hesaplanamaz.

Başarısızlık halinde false döner.

Hatalar/İstisnalar

dosyaismi görüntüsüne erişmek imkansızsa getimagesize() E_WARNING seviyesinde bir hata üretir. Okuma hatasında ise E_NOTICE seviyesinde bir hata üretir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Artık görüntünün boyutları, bitleri ve AVIF görüntü kanalları dönüyor; evvelce boyutlar için 0x0 döndürülür, bitler ve kanallarla ilgili bir dönüş olmazdı.
7.1.0 WebP desteği eklendi

Örnekler

Örnek 2 - getimagesize() dosya örneği

<?php
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("img/flag.jpg");
echo
"<img src=\"img/flag.jpg\" $attr alt=\"getimagesize() örneği\" />";
?>

Örnek 3 - getimagesize (URL)

<?php
$size
= getimagesize("http://www.example.com/gifs/logo.gif");

// Dosya ismi boşluk karakteri içeriyorsa düzgün şekilde kodlamak gerekir
$size = getimagesize("http://www.example.com/gifs/lo%20go.gif");

?>

Örnek 4 - IPTC döndüren getimagesize() örneği

<?php
$size
= getimagesize("testimg.jpg", $info);
if (isset(
$info["APP13"])) {
$iptc = iptcparse($info["APP13"]);
var_dump($iptc);
}
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev için GD görüntü kütüphanesi gerekli değildir.

Ayrıca Bakınız

  • image_type_to_mime_type() - getimagesize, exif_read_data, exif_thumbnail, exif_imagetype ile döndürülen resim türü ile ilgili MIME türünü döndürür
  • exif_imagetype() - Bir görüntünün türünü saptar
  • exif_read_data() - Bir görüntü dosyasından EXIF başlıklarını okur
  • exif_thumbnail() - Bir TIFF veya JPEG görüntüsünü içinde gömülü küçük örneği döndürür
  • imagesx() - Görüntünün genişliğini döndürür
  • imagesy() - Görüntünün yüksekliğini döndürür
add a note

User Contributed Notes 24 notes

up
89
james dot relyea at zifiniti dot com
15 years ago
As noted below, getimagesize will download the entire image before it checks for the requested information. This is extremely slow on large images that are accessed remotely. Since the width/height is in the first few bytes of the file, there is no need to download the entire file. I wrote a function to get the size of a JPEG by streaming bytes until the proper data is found to report the width and height:

<?php
// Retrieve JPEG width and height without downloading/reading entire image.
function getjpegsize($img_loc) {
$handle = fopen($img_loc, "rb") or die("Invalid file stream.");
$new_block = NULL;
if(!
feof($handle)) {
$new_block = fread($handle, 32);
$i = 0;
if(
$new_block[$i]=="\xFF" && $new_block[$i+1]=="\xD8" && $new_block[$i+2]=="\xFF" && $new_block[$i+3]=="\xE0") {
$i += 4;
if(
$new_block[$i+2]=="\x4A" && $new_block[$i+3]=="\x46" && $new_block[$i+4]=="\x49" && $new_block[$i+5]=="\x46" && $new_block[$i+6]=="\x00") {
// Read block size and skip ahead to begin cycling through blocks in search of SOF marker
$block_size = unpack("H*", $new_block[$i] . $new_block[$i+1]);
$block_size = hexdec($block_size[1]);
while(!
feof($handle)) {
$i += $block_size;
$new_block .= fread($handle, $block_size);
if(
$new_block[$i]=="\xFF") {
// New block detected, check for SOF marker
$sof_marker = array("\xC0", "\xC1", "\xC2", "\xC3", "\xC5", "\xC6", "\xC7", "\xC8", "\xC9", "\xCA", "\xCB", "\xCD", "\xCE", "\xCF");
if(
in_array($new_block[$i+1], $sof_marker)) {
// SOF marker detected. Width and height information is contained in bytes 4-7 after this byte.
$size_data = $new_block[$i+2] . $new_block[$i+3] . $new_block[$i+4] . $new_block[$i+5] . $new_block[$i+6] . $new_block[$i+7] . $new_block[$i+8];
$unpacked = unpack("H*", $size_data);
$unpacked = $unpacked[1];
$height = hexdec($unpacked[6] . $unpacked[7] . $unpacked[8] . $unpacked[9]);
$width = hexdec($unpacked[10] . $unpacked[11] . $unpacked[12] . $unpacked[13]);
return array(
$width, $height);
} else {
// Skip block marker and read block size
$i += 2;
$block_size = unpack("H*", $new_block[$i] . $new_block[$i+1]);
$block_size = hexdec($block_size[1]);
}
} else {
return
FALSE;
}
}
}
}
}
return
FALSE;
}
?>
up
16
nikolam3244 at gmail dot com
6 years ago
There's a code snippet for getting JPEG image dimensions by getting only first few bytes of the file, but it doesn't work for PNG files, so I wrote one. It will download only the first 24 bytes instead of the whole image, and thus being much faster than getimagesize() and it will save bandwidth at the same time:

<?php
// Retrieve PNG width and height without downloading/reading entire image.
function getpngsize( $img_loc ) {
$handle = fopen( $img_loc, "rb" ) or die( "Invalid file stream." );

if ( !
feof( $handle ) ) {
$new_block = fread( $handle, 24 );
if (
$new_block[0] == "\x89" &&
$new_block[1] == "\x50" &&
$new_block[2] == "\x4E" &&
$new_block[3] == "\x47" &&
$new_block[4] == "\x0D" &&
$new_block[5] == "\x0A" &&
$new_block[6] == "\x1A" &&
$new_block[7] == "\x0A" ) {
if (
$new_block[12] . $new_block[13] . $new_block[14] . $new_block[15] === "\x49\x48\x44\x52" ) {
$width = unpack( 'H*', $new_block[16] . $new_block[17] . $new_block[18] . $new_block[19] );
$width = hexdec( $width[1] );
$height = unpack( 'H*', $new_block[20] . $new_block[21] . $new_block[22] . $new_block[23] );
$height = hexdec( $height[1] );

return array(
$width, $height );
}
}
}

return
false;
}
?>
up
16
tomasz at trejderowski dot pl
10 years ago
If you want to "convert" value returned by "getimagesize()" as index "2" into something more human-readable, you may consider using a function like this one:

$imageTypeArray = array
(
0=>'UNKNOWN',
1=>'GIF',
2=>'JPEG',
3=>'PNG',
4=>'SWF',
5=>'PSD',
6=>'BMP',
7=>'TIFF_II',
8=>'TIFF_MM',
9=>'JPC',
10=>'JP2',
11=>'JPX',
12=>'JB2',
13=>'SWC',
14=>'IFF',
15=>'WBMP',
16=>'XBM',
17=>'ICO',
18=>'COUNT'
);

$size = getimagesize($filename);

$size[2] = $imageTypeArray[$size[2]];

Or something similar.
up
19
php dot net at dannysauer dot com
19 years ago
Note that, if you're going to be a good programmer and use named constatnts (IMAGETYPE_JPEG) rather than their values (2), you want to use the IMAGETYPE variants - IMAGETYPE_JPEG, IMAGETYPE GIF, IMAGETYPE_PNG, etc. For some reason, somebody made a horrible decision, and IMG_PNG is actually 4 in my version of PHP, while IMAGETYPE_PNG is 3. It took me a while to figure out why comparing the type against IMG_PNG was failing...
up
5
simon dot waters at surevine dot com
9 years ago
Note: getimage size doesn't attempt to validate image file formats

It is possible for malformed GIF images to contain PHP and still have valid dimensions.

Programmers need to ensure such images are validated by other tools, or never treated as PHP or other executable types (enforcing appropriate extensions, avoiding user controlled renaming, restricting uploaded images to areas of the website where PHP is not enabled).

http://ha.ckers.org/blog/20070604/passing-malicious-php-through-getimagesize/
up
4
redcore at gmail dot com
16 years ago
It's always good to check out an image's dimensions while attempting to upload to your server or database...especially if it's going to be displayed on a page that doesn't accomodate images beyond a particular size.

<?php

$tmpName
= $_FILES['userfile']['tmp_name'];

list(
$width, $height, $type, $attr) = getimagesize($tmpName);

if(
$width>275 || $height>275)
{
die(
"exceeded image dimension limits.");
}

?>
up
3
utilmind
12 years ago
Here is the function which determines whether the PNG image contains alpha or not:

<?php
function is_alpha_png($fn){
return (
ord(@file_get_contents($fn, NULL, NULL, 25, 1)) == 6);
}
?>

The color type of PNG image is stored at byte offset 25. Possible values of that 25'th byte is:
* 0 - greyscale
* 2 - RGB
* 3 - RGB with palette
* 4 - greyscale + alpha
* 6 - RGB + alpha
up
5
info at alex-lawrence dot com
16 years ago
Could be useful (didn´t know where to post it):

function getImageErrors( $filename, $type = "", $minWidth = 0, $minHeight = 0, $maxWidth = 0, $maxHeight = 0, $maxFileSize = 0 )
{
$errors = array();
if ( file_exists( $filename ) )
{
$ending = substr( $filename, strpos( $filename, "." ) );
if ( is_array( $type ) )
{
$isTypeOf = false;
foreach( $type as $eachtype )
{
if ( $ending == $eachtype )
{
$isTypeOf = true;
}
}
if ( ! $isTypeOf )
{
$errors[ 'type' ] = $ending;
}
}
elseif ( $type != "" )
{
if ( $ending != $type )
{
$errors[ 'type' ] = $ending;
}
}
$size = getimagesize( $filename );
if ( $size[ 0 ] < $minWidth )
{
$errors[ 'minWidth' ] = $size[ 0 ];
}
if ( $size[ 1 ] < $minHeight )
{
$errors[ 'minHeight' ] = $size[ 1 ];
}
if ( ( $maxWidth > $minWidth ) && ( $size[ 0 ] > $maxWidth ) )
{
$errors[ 'maxWidth' ] = $size[ 0 ];
}
if ( ( $maxHeight > $minHeight ) && ( $size[ 1 ] > $maxHeight ) )
{
$errors[ 'maxHeight' ] = $size[ 1 ];
}
if ( ( $maxFileSize > 0 ) && ( filesize( $filename ) > $maxFileSize ) )
{
$errors[ 'maxFileSize' ] = filesize( $filename );
}
}
else
{
$errors[ 'filename' ] = "not existing";
}
return ( count( $errors ) > 0 ? $errors : null );
}
up
3
Steve
13 years ago
The list of defined IMAGETYPE_ constants is on the manual page for exif_imagetype:

http://www.php.net/manual/en/function.exif-imagetype.php
up
2
shmohel at gmail dot com
16 years ago
Rather than making a lengthy function that essentially runs twice (once as width, once as height) I came up with a helpful function that uses variable variables to set a maximum height/width. Hope someone finds this helpful.

function scaleimage($location, $maxw=NULL, $maxh=NULL){
$img = @getimagesize($location);
if($img){
$w = $img[0];
$h = $img[1];

$dim = array('w','h');
foreach($dim AS $val){
$max = "max{$val}";
if(${$val} > ${$max} && ${$max}){
$alt = ($val == 'w') ? 'h' : 'w';
$ratio = ${$alt} / ${$val};
${$val} = ${$max};
${$alt} = ${$val} * $ratio;
}
}

return("<img src='{$location}' alt='image' width='{$w}' height='{$h}' />");
}
}
up
2
info at personalmis dot com
16 years ago
Seems the various ways people are trying to proportionaly scale an image, up or down, could be more straight forward if one remembers ones algebra.

The formula is, y = mx, where m is the slope of the line. This is the ratio of y:x or m = y/x.

So if...

// max values for x and y
$y_max = 600;
$x_max = 800;

// image size
$y1 = 2000;
$x1 = 3000;

// use width for scaling
if ($x1 > $x_max)
{
// find slope
$m = $y1/$x1;
// set x side to max
$x2 = $x_max;
// set y side to a proportional size
$y2 = $m * $x1;
}

The new image proportionally scaled will be x2 = 800, y2 = 533 (rounded).

To do it from the y side, simply reverse the x's and y's.
up
2
geoff at spacevs dot com
14 years ago
This function returns the width and height of a JPEG image from a string, allowing the dimensions of images stored in a database to be retrieved without writing them to the disk first, or using "imagecreatefromstring" which is very slow in comparison.

<?PHP
function getJPEGImageXY($data) {
$soi = unpack('nmagic/nmarker', $data);
if (
$soi['magic'] != 0xFFD8) return false;
$marker = $soi['marker'];
$data = substr($data, 4);
$done = false;

while(
1) {
if (
strlen($data) === 0) return false;
switch(
$marker) {
case
0xFFC0:
$info = unpack('nlength/Cprecision/nY/nX', $data);
return array(
$info['X'], $info['Y']);
break;

default:
$info = unpack('nlength', $data);
$data = substr($data, $info['length']);
$info = unpack('nmarker', $data);
$marker = $info['marker'];
$data = substr($data, 2);
break;
}
}
}
?>

Doing this 10,000 times takes 0.43 seconds, compared with using imagecreatefromstring/imagesx/imagesy which takes around 1.52 seconds to do the same.

Do not use this instead of getimagesize when dealing with files, getimagesize is much faster coming in at 0.15 seconds.
up
2
cloned at clonedmadman dot com
16 years ago
Well, I am making a script which will resize the image when uploaded, however, i am making a multi-uploader, so i came across with a problem: an efficient way of getting a pictures height and width and storing them in an array to resize later. This is what i came up with:

<?php
$links
= array("test1.jpg", "test2.png");
$sizearray = array();
$count = count($links);
for(
$i = 0; $i < $count; $i++) {
$size = getimagesize($links[$i]);
list(
$width, $height) = $size;
$sizearray[$links[$i]] = array("width" => $width, "height" => $height);
}
print_r($sizearray);
// which will print out: Array ( [test1.jpg] => Array ( [width] => 300 [height] => 400 ) [test2.png] => Array ( [width] => 680 [height] => 100 ) )
?>
up
2
diablx at hotmail dot com
20 years ago
I'm sorry for they other scripts, but I made one mistake about the image resizing... here is a working script !
<?
// Some configuration variables !
$maxWidth = 90;
$maxHeight = 90;
$maxCols = 8;
$webDir = "https://localhost/images/";
$localDir = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/images/";

$AutorisedImageType = array ("jpg", "jpeg", "gif", "png");
?>

<center>
<table border='1' cellspacing='5' cellpadding='5' style="border-collapse:collapse; border-style: dotted">
<tr>
<?
// Open localDir
$dh = opendir($localDir);
while (false !== ($filename = readdir($dh))) {
$filesArray[] = $filename;
}

// Display and resize
foreach ($filesArray as $images) {

$ext = substr($images, strpos($images, ".")+1, strlen($images));

if( in_array($ext, $AutorisedImageType) ) {

list($width, $height, $type, $attr) = @getimagesize( $localDir.$images );

$xRatio = $maxWidth / $width;
$yRatio = $maxHeight / $height;

if ( ($width <= $maxWidth) && ($height <= $maxHeight) ) {
$newWidth = $width;
$newHeight = $height;
}
else if (($xRatio * $height) < $maxHeight) {
$newHeight = ceil($xRatio * $height);
$newWidth = $maxWidth;
}
else {
$newWidth = ceil($yRatio * $width);
$newHeight = $maxHeight;
}

if($i == $maxCols) {
echo "</tr><tr>";
$i = 0;
}
echo "<td align='center' valign='middle' width='$maxWidth' height='$maxHeight'><img src='".$webDir.$images."' width='$newWidth' height='$newHeight'></td>";
$i++;
}
}
?>
</tr>
</table>
</center>
up
1
kazuya
10 years ago
i made function img_resize($path,$tmp_name,$new_name,$new_width)
this could be useful.

<?php

$new_file
= img_resize("./img/", "test.jpg","copy_test.jpg",300);
echo
"<IMG src = '$new_file'>";

function
img_resize($path,$tmp_name,$new_name,$new_width){
if (!
file_exists($path.$filename)){
echo
"file not found!";
exit;
}
if (!
is_writable($path)){
echo
"error:permission denied!";
exit;
}
list(
$width, $height) = getimagesize($path . $tmp_name);
$new_height = abs($new_width * $height / $width);
$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
$image = imagecreatefromjpeg($path . $tmp_name);
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0,
$new_width, $new_height, $width, $height);
imagejpeg($image_p, $path . $new_name);
return
$path.$new_name;
}

?>
up
1
alexyam at live dot com
12 years ago
I wanted to use getimagesize() on .SWF files stored in the database as blob data and couldn't find a simple solution, so I created my own.

I am releasing this code under the MIT license to save everyone some time:

<?php
/*
----------------------------------------------------------------------
PHP Blob Data As File Stream v1.0 (C) 2012 Alex Yam <alexyam@live.com>
This code is released under the MIT License.
----------------------------------------------------------------------
[Summary]

A simple class for PHP functions to read and write blob data as a file
using a stream wrapper.

Particularly useful for running getimagesize() to get the width and
height of .SWF Flash files that are stored in the database as blob data.

Tested on PHP 5.3.10.

----------------------------------------------------------------------
[Usage Example]

//Include
include('./blob_data_as_file_stream.php');

//Register the stream wrapper
stream_wrapper_register("BlobDataAsFileStream", "blob_data_as_file_stream");

//Fetch a .SWF file from the Adobe website and store it into a variable.
//Replace this with your own fetch-swf-blob-data-from-database code.
$swf_url = 'http://www.adobe.com/swf/software/flash/about/flashAbout_info_small.swf';
$swf_blob_data = file_get_contents($swf_url);

//Store $swf_blob_data to the data stream
blob_data_as_file_stream::$blob_data_stream = $swf_blob_data;

//Run getimagesize() on the data stream
$swf_info = getimagesize('BlobDataAsFileStream://');
var_dump($swf_info);

----------------------------------------------------------------------
[Usage Output]

array(5) {
[0]=>
int(159)
[1]=>
int(91)
[2]=>
int(13)
[3]=>
string(23) "width="159" height="91""
["mime"]=>
string(29) "application/x-shockwave-flash"
}

*/

class blob_data_as_file_stream {

private static
$blob_data_position = 0;
public static
$blob_data_stream = '';

public static function
stream_open($path,$mode,$options,&$opened_path){
static::
$blob_data_position = 0;
return
true;
}

public static function
stream_seek($seek_offset,$seek_whence){
$blob_data_length = strlen(static::$blob_data_stream);
switch (
$seek_whence) {
case
SEEK_SET:
$new_blob_data_position = $seek_offset;
break;
case
SEEK_CUR:
$new_blob_data_position = static::$blob_data_position+$seek_offset;
break;
case
SEEK_END:
$new_blob_data_position = $blob_data_length+$seek_offset;
break;
default:
return
false;
}
if ((
$new_blob_data_position >= 0) AND ($new_blob_data_position <= $blob_data_length)){
static::
$blob_data_position = $new_blob_data_position;
return
true;
}else{
return
false;
}
}

public static function
stream_tell(){
return static::
$blob_data_position;
}

public static function
stream_read($read_buffer_size){
$read_data = substr(static::$blob_data_stream,static::$blob_data_position,$read_buffer_size);
static::
$blob_data_position += strlen($read_data);
return
$read_data;
}

public static function
stream_write($write_data){
$write_data_length=strlen($write_data);
static::
$blob_data_stream = substr(static::$blob_data_stream,0,static::$blob_data_position).
$write_data.substr(static::$blob_data_stream,static::$blob_data_position+=$write_data_length);
return
$write_data_length;
}

public static function
stream_eof(){
return static::
$blob_data_position >= strlen(static::$blob_data_stream);
}

}
?>
up
1
ajreading at classixshop dot com
19 years ago
A simple piece of code i wrote to proportionally resize an image to a max height and width then display it

<?php
// Max height and width
$max_width = 100;
$max_height = 100;

// Path to your jpeg

$upfile '/path/to/file.jpg';
Header("Content-type: image/jpeg");

$size = GetImageSize($upfile); // Read the size
$width = $size[0];
$height = $size[1];

// Proportionally resize the image to the
// max sizes specified above

$x_ratio = $max_width / $width;
$y_ratio = $max_height / $height;

if( (
$width <= $max_width) && ($height <= $max_height) )
{
$tn_width = $width;
$tn_height = $height;
}
elseif ((
$x_ratio * $height) < $max_height)
{
$tn_height = ceil($x_ratio * $height);
$tn_width = $max_width;
}
else
{
$tn_width = ceil($y_ratio * $width);
$tn_height = $max_height;
}
// Increase memory limit to support larger files

ini_set('memory_limit', '32M');

// Create the new image!
$src = ImageCreateFromJpeg($upfile);
$dst = ImageCreateTrueColor($tn_width, $tn_height);
ImageCopyResized($dst, $src, 0, 0, 0, 0, $tn_width, $tn_height, $width, $height);
ImageJpeg($dst);
// Destroy the images
ImageDestroy($src);
ImageDestroy($dst);
?>
up
0
freecorvette at gmail dot com
6 years ago
For some images, using getimagesize() without the second parameter will return the correct info, but when you add the second parameter it will return false. This is most likely a bug (and it has been reported as such), but meanwhile, if you encounter this problem, a workaround is to use exif_read_data().
up
0
Jesus Zamora
13 years ago
Returns a array with 4 elements.
The 0 index is the width of the image in pixels.
The 1 index is the height of the image in pixels.
The 2 index is a flag for the image type:

1 = GIF, 2 = JPG, 3 = PNG, 4 = SWF, 5 = PSD, 6 = BMP, 7 = TIFF(orden de bytes intel), 8 = TIFF(orden de bytes motorola), 9 = JPC, 10 = JP2, 11 = JPX, 12 = JB2, 13 = SWC, 14 = IFF, 15 = WBMP, 16 = XBM.

The 3 index contains ' height="yyy" width="xxx" '
up
0
anonymous
15 years ago
Note that if you specify a remote file (via a URL) to check the size of, PHP will first download the remote file to your server.

If you're using this function to check the size of user provided image links, this could constitute a security risk. A malicious user could potentially link to a very large image file and cause PHP to download it. I do not know what, if any, file size limits are in place for the download. But suppose the user provided a link to an image that was several gigabytes in size?

It would be nice if there were a way to limit the size of the download performed by this function. Hopefully there is already a default with some sensible limits.
up
0
mail at soylentgreens dot com
19 years ago
How about this for cropping images...

<?php

$imgfile
= "img.jpg";
$cropStartX = 300;
$cropStartY = 250;
$cropW = 200;
$cropH = 200;

// Create two images
$origimg = imagecreatefromjpeg($imgfile);
$cropimg = imagecreatetruecolor($cropW,$cropH);

// Get the original size
list($width, $height) = getimagesize($imgfile);

// Crop
imagecopyresized($cropimg, $origimg, 0, 0, $cropStartX, $cropStartY, $width, $height, $width, $height);

// TODO: write code to save new image
// or, just display it like this:
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($cropimg);

// destroy the images
imagedestroy($cropimg);
imagedestroy($origimg);

?>
up
-1
user at example dot net
15 years ago
When validating images, allways check both, image type *AND* file extension!

Because most image types allow sections for comments or other irrelevant data. Those section can be used to infiltrate php code onto the server. If these files are stored as sent by the client, files with a ".php" extension can be executed and do tremendous harm.
up
-1
pfarthing at hotmail dot com
16 years ago
Correction: to find $y2 it should be...

// set y side to a proportional size
$y2 = $m * $x_max; // not $x1

Thanks Norbert =)
up
-2
Coodiss at w3bbix dot net
19 years ago
Heres a easy way to scale images to the <td> that they are in
*this is broken up so anyone can understand it :)

<?
$imageinfo = getimagesize("images/picture.jpg");

$ix=$imageinfo[0];
$iy=$imageinfo[1];

$widthscale = $ix/175; //<TD> WIDTH
$heightscale = $iy/175; //<TD> HEIGHT

if($widthscale < 1)
$nwidth = $ix*$widthscale;
else
$nwidth = $ix/$widthscale;

if($heightscale < 1)
$nheight = $iy*$heightscale;
else
$nheight = $iy/$heightscale;

?>
To Top