CascadiaPHP 2024

imagefilledarc

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagefilledarcBir yay çizer ve içini doldurur

Açıklama

imagefilledarc(
    GdImage $görüntü,
    int $merkez_x,
    int $merkez_y,
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $ilk_açı,
    int $son_açı,
    int $renk,
    int $tarz
): bool

Belirtiren görüntü üzerinde merkez koordinatları verilen yay parçasını çizer.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

merkez_x

Merkezin X konumu.

merkez_y

Merkezin Y konumu.

genişlik

Yay genişliği.

yükseklik

Yay yüksekliği.

ilk_açı

Derece cinsinden yayın başlangıç açısı.

son_açı

Derece cinsinden yayın bitiş açısı. 0° saat 3 konumu olup yay saat yönünde çizilir.

renk

imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

tarz

Aşağıdaki olasılıklar bitsel VEYAlanarak belirtilir:

  1. IMG_ARC_PIE
  2. IMG_ARC_CHORD
  3. IMG_ARC_NOFILL
  4. IMG_ARC_EDGED
IMG_ARC_PIE ve IMG_ARC_CHORD sabitleri birlikte kullanılamaz. IMG_ARC_CHORD yayın başlangıç ve bitişini düz bir çizgiyle birleştirir (yay kirişi). IMG_ARC_PIE bir pasta dilimi üretir. IMG_ARC_NOFILL yayın ve kirişin sadece çizileceğini, içinin doldurulmayacağını belirtir. IMG_ARC_EDGED ile IMG_ARC_NOFILL birlikte yayın başlangıç ve bitişinin merkeze bir doğru ile birleştirileceğini belirtir; bu içi boş bir yay dilimini göstermenin en iyi yoludur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - 3 boyutlu bir pasta oluşturmak

<?php

// Tuvalimizi oluşturalım
$image = imagecreatetruecolor(100, 100);

// renkleri ayıralım
$beyaz = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
$gri = imagecolorallocate($image, 0xC0, 0xC0, 0xC0);
$koyugri = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x90, 0x90);
$mavi = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x80);
$lacivert = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x50);
$kırmızı = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0x00, 0x00);
$kahve = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x00, 0x00);

// 3D etkisi oluşturalım
for ($i = 60; $i > 50; $i--) {
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 0, 45, $lacivert, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 45, 75 , $lacivert, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 75, 360 , $kahve, IMG_ARC_PIE);
}

imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 0, 45, $mavi, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 45, 75 , $gri, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 75, 360 , $kırmızı, IMG_ARC_PIE);


// Görüntüyü çıktılayalım
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: 3 boyutlu bir pasta oluşturmak

add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
3
Mike
16 years ago
The previous example does not work well. This is much better and faster:

<?php
$Randomized
= rand(1,20);
for(
$i=0;$i<=$Randomized;$i++){$data[$i]=rand(2,20);};//full array with garbage.
$imgx='600';$imgy='400';//Set Image Size. ImageX,ImageY
$cx = '300';$cy ='150'; //Set Pie Postition. CenterX,CenterY
$sx = '600';$sy='300';$sz ='100';// Set Size-dimensions. SizeX,SizeY,SizeZ

$data_sum = array_sum($data);
//convert to angles.
for($i=0;$i<=$Randomized;$i++){
$angle[$i] = (($data[$i] / $data_sum) * 360);
$angle_sum[$i] = array_sum($angle);
};
$im = imagecreate ($imgx,$imgy);
$background = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
//Random colors.
for($i=0;$i<=$Randomized;$i++){
$r=rand(100,255);$g=rand(100,255);$b=rand(100,255);
$colors[$i] = imagecolorallocate($im,$r,$g,$b);
$colord[$i] = imagecolorallocate($im,($r/1.5),($g/1.5),($b/1.5));
}
//3D effect.
for($z=1;$z<=$sz;$z++){
// first slice
imagefilledarc($im,$cx,($cy+$sz)-$z,$sx,$sy,0
,$angle_sum[0],$colord[0],IMG_ARC_EDGED);
for(
$i=1;$i<=$Randomized;$i++){
imagefilledarc($im,$cx,($cy+$sz)-$z,$sx,$sy,$angle_sum[$i-1]
,
$angle_sum[$i],$colord[$i],IMG_ARC_NOFILL);
};
};
//Top pie.
// first slice
imagefilledarc($im,$cx,$cy,$sx,$sy,0 ,$angle_sum[0], $colors[0], IMG_ARC_PIE);
for(
$i=1;$i<=$Randomized;$i++){
imagefilledarc($im,$cx,$cy,$sx,$sy,$angle_sum[$i-1] ,$angle_sum[$i], $colors[$i], IMG_ARC_PIE);
};
//Output.
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
up
3
splogamurugan at gmail dot com
13 years ago
A simple pie chart generation script.
Displays the percentage at center arc and displays the Legends with random colors.

<?php
class simplepie
{
function
__construct($width, $height, $dataArr)
{
$font = './verdana.ttf'; /** get it from c:/windows/fonts dir */
$this->image = imagecreate($width,$height);
$piewidth = $width * 0.70;/* pie area */
$x = round($piewidth/2);
$y = round($height/2);
$total = array_sum($dataArr);
$angle_start = 0;
$ylegend = 2;
imagefilledrectangle($this->image, 0, 0, $width, $piewidth, imagecolorallocate($this->image, 128, 128, 128));
foreach(
$dataArr as $label=>$value) {
$angle_done = ($value/$total) * 360; /** angle calculated for 360 degrees */
$perc = round(($value/$total) * 100, 1); /** percentage calculated */
$color = imagecolorallocate($this->image, rand(0, 255), rand(0, 255), rand(0, 255));
imagefilledarc($this->image, $x, $y, $piewidth, $height, $angle_start, $angle_done+= $angle_start, $color, IMG_ARC_PIE);
$xtext = $x + (cos(deg2rad(($angle_start+$angle_done)/2))*($piewidth/4));
$ytext = $y + (sin(deg2rad(($angle_start+$angle_done)/2))*($height/4));
imagettftext($this->image, 6, 0, $xtext, $ytext, imagecolorallocate($this->image, 0, 0, 0), $font, "$perc %");
imagefilledrectangle($this->image, $piewidth+2, $ylegend, $piewidth+20, $ylegend+=20, $color);
imagettftext($this->image, 8, 0, $piewidth+22, $ylegend, imagecolorallocate($this->image, 0, 0, 0), $font, $label);
$ylegend += 4;
$angle_start = $angle_done;
}
}
function
render()
{
header('Content-type: image/png');
imagepng($this->image);
}
}
/** usage */
$dataArr = array(2001=>10, 2002=>30, 2003=>50, 2004=>10);
$width=600;
$height=480;
$pie = new simplepie($width, $height, $dataArr);
$pie->render();
?>
up
1
vrp76 at mail dot ru
7 years ago
The analogue of the function

<?php

function myimagefilledarc($image, $cx, $cy, $width, $height, $start, $end, $color, $style = IMG_ARC_PIE){

$delta = 0.1;
$twoPi = 2*pi();

$w = $width/2;
$h = $height/2;

if(
$h<=$w){
$kx=$w;
$ky=$w*$h/$w;
}else{
$kx=$h*$w/$h;
$ky=$h;
}

$StartRad = deg2rad($start);
$EndRad = deg2rad($end);

$array_points[] = $cx;
$array_points[] = $cy;

$a = $StartRad;

if(
$style==IMG_ARC_PIE
or $style==IMG_ARC_EDGED
or $style==(IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_NOFILL)
or
$style==(IMG_ARC_EDGED|IMG_ARC_NOFILL)){

if(
$StartRad>=$EndRad){

$b[] = $twoPi;
$b[] = $EndRad;

}else
$b[] = $EndRad;

}else
$b[] = 0;

foreach(
$b as $vb){
do {
$array_points[] = $cx + $kx*cos($a);
$array_points[] = $cy + $ky*sin($a);
$a += $delta;
} while (
$a<$vb);
$a = 0;
}

$array_points[] = $cx + $kx*cos($EndRad);
$array_points[] = $cy + $ky*sin($EndRad);

$count_array_points = count($array_points);
$num_points = $count_array_points/2;

if(
$style==IMG_ARC_PIE or $style==IMG_ARC_EDGED or $style==IMG_ARC_CHORD){
imagefilledpolygon($image, $array_points, $num_points, $color);
}elseif(
$style==(IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_NOFILL)){

$i = 1;
$c = $count_array_points - 1;

$x1 = $array_points[++$i];
$y1 = $array_points[++$i];

do {
$x2 = $array_points[++$i];
$y2 = $array_points[++$i];
imageline($image, $x1, $y1, $x2, $y2, $color);
$x1 = $x2;
$y1 = $y2;
} while (
$i<$c);

}elseif(
$style==(IMG_ARC_CHORD|IMG_ARC_NOFILL) or $style==(IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_NOFILL)){
imageline($image, $array_points[2], $array_points[3], $array_points[4], $array_points[5], $color);
}else{
imagepolygon($image, $array_points, $num_points, $color);
}

}

$image = imagecreatetruecolor(900, 1250);

$white = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
$gray[] = imagecolorallocate($image, 0xC0, 0xC0, 0xC0);
$gray[] = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x90, 0x90);
$navy[] = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x80);
$navy[] = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x50);
$red[] = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0x00, 0x00);
$red[] = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x00, 0x00);
$yellow[] = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0xFF, 0x00);
$yellow[] = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x90, 0x00);

$Cx = 200;
$Cy = 100;

$W = 300;
$H = 100;

$Dx = 500;
$Dy = 0;
$Dy_3d = 40;

$Angles['yellow'] = array(180,0);
$Angles['gray'] = array(0,88);
$Angles['navy'] = array(88,92);
$Angles['red'] = array(92,180);

$styles['IMG_ARC_PIE'] = IMG_ARC_PIE;

$styles['IMG_ARC_CHORD'] = IMG_ARC_CHORD;

$styles['IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_NOFILL'] = IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_NOFILL;

$styles['IMG_ARC_CHORD|IMG_ARC_NOFILL'] = IMG_ARC_CHORD|IMG_ARC_NOFILL;

$styles['IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_EDGED|IMG_ARC_NOFILL'] = IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_EDGED|IMG_ARC_NOFILL;

$styles['IMG_ARC_CHORD|IMG_ARC_EDGED|IMG_ARC_NOFILL'] = IMG_ARC_CHORD|IMG_ARC_EDGED|IMG_ARC_NOFILL;

imagestring($image, 5, 130, 15, 'imagefilledarc', $white);

imagestring($image, 5, 130 + $Dx, 15, 'myimagefilledarc', $white);

foreach(
$styles as $name_style => $style){


for (
$i = $Cy+$Dy_3d; $i > $Cy; $i--) {
foreach(
$Angles as $colors=>$angle){
imagefilledarc($image, $Cx, $i+$Dy, $W, $H, $angle[0], $angle[1],$$colors[1], $style);
}
}

foreach(
$Angles as $colors=>$angle){
imagefilledarc($image, $Cx, $Cy+$Dy, $W, $H, $angle[0], $angle[1],$$colors[0], $style);
}


for (
$i = $Cy+$Dy_3d; $i > $Cy; $i--) {
foreach(
$Angles as $colors=>$angle){
myimagefilledarc($image, $Cx+$Dx, $i+$Dy, $W, $H, $angle[0], $angle[1],$$colors[1], $style);
}
}

foreach(
$Angles as $colors=>$angle){
myimagefilledarc($image, $Cx+$Dx, $Cy+$Dy, $W, $H, $angle[0], $angle[1],$$colors[0], $style);
}

imagestring($image, 5, 450-strlen($name_style)*8/2, $Cy+$Dy+$H-10, $name_style, $yellow[0]);

$Dy+=200;
}


header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);

?>
up
2
caist - www.caist.com
20 years ago
if you want to place a text onto the edge of a circle you need to
get a point on the circle:

$pos_x=$radius*sin(deg2rad($angle));
$pos_y=sqrt($radius*$radius-$pos_x*$pos_x);

if you want the point to be in the middle of a pie piece
you need a starting and ending angle

$pos_x=$radius*sin(deg2rad($angle_end-($angle_start)/2));
$pos_y=sqrt($radius*$radius-$pos_x*$pos_x);

hope it helps
up
0
xcoda3 at web dot de
8 years ago
For everyone who will use imageellipse() with a border (imagesetthickness() not working correctly).
This function simualtes the standard gd border.

<?php

function imageEllipseWithBorder($image, $centerX, $centerY, $width, $height, $color, $borderWidth)
{
// Calculate inner and outer strength of border
$borderOuterStrength = (($borderWidth - 1) / 2);
$borderInnerStrength = ((($borderWidth - 1) / 2) + 1);

// Caculate x-/y-offset from 0/0 position to ellipse center
$ellipseXOffset = $centerX - ($width / 2) - $borderOuterStrength;
$ellipseYOffset = $centerY - ($height / 2) - $borderOuterStrength;

// Create temp image for editing
$tempImageWidth = $width + ($borderOuterStrength * 2) + 1;
$tempImageHeight = $height + ($borderInnerStrength * 2) + 1;
$tempImage = imagecreatetruecolor($tempImageWidth, $tempImageHeight);
imagealphablending($tempImage, false);

// Fill temp image with "transparent" color
$transparent = imagecolorallocatealpha($tempImage, 255, 255, 255, 127);
imagefill($tempImage, 0, 0, $transparent);

// Draw outer ellipse (representing the border)
imagefilledellipse(
$tempImage,
$centerX - $ellipseXOffset,
$centerY - $ellipseYOffset,
$width + $borderOuterStrength * 2,
$height + $borderOuterStrength * 2,
$color
);

// Draw inner ellipse (transparent area)
imagefilledellipse(
$tempImage,
$centerX - $ellipseXOffset,
$centerY - $ellipseYOffset,
$width - $borderInnerStrength * 2,
$height - $borderInnerStrength * 2,
$transparent
);

// "Paste" ellipse (with transparent inner area) into image at original position
imagealphablending($image, true);
imagecopy(
$image,
$tempImage,
$ellipseXOffset + ($borderWidth + 1) % 2,
$ellipseYOffset + ($borderWidth + 1) % 2,
0,
0,
$tempImageWidth,
$tempImageHeight
);
}

?>
up
0
floripondia dot 88 at hotmail dot com
10 years ago
If you want to make a pie graph with exploded slices and data shows on each one and data side right too you can use this snippet.
<?php
$values
= array("2010" => 1950, "2011" => 750, "2012" => 2100, "2013" => 580, "2014" => 5000);
$total = count($values);
$data = ($total == 0) ? array(360) : array_values($values);
$keys = ($total == 0) ? array("") : array_keys($values);
$radius = 30;
$imgx = 1800 + $radius;
$imgy = 600 + $radius;
$cx = 400 + $radius;
$cy = 200 + $radius;
$sx = 800;
$sy = 400;
$sz = 150;
$data_sum = array_sum($data);
$angle_sum = array(-1 => 0, 360);
$typo = "./helvetica.ttf";
$im = imagecreate($imgx, $imgy);
imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$color = array(
array(
220, 20, 60),
array(
77, 33, 114),
array(
249, 141, 53),
array(
158, 37, 59),
array(
1, 128, 128),
array(
28, 94, 160),
//array(206, 16, 118),
array(43, 67, 86),
//array(155, 108, 166),
array(83, 69, 62)
);
shuffle($color);
shuffle($color);
shuffle($color);
$colors = array(imagecolorallocate($im, $color[0][0], $color[0][1], $color[0][2]));
$colord = array(imagecolorallocate($im, ($color[0][0] / 1.5), ($color[0][1] / 1.5), ($color[0][2] / 1.5)));
$factorx = array();
$factory = array();
for(
$i = 0; $i < $total; $i++){
$angle[$i] = (($data[$i] / $data_sum) * 360);
$angle_sum[$i] = array_sum($angle);
$colors[$i] = imagecolorallocate($im, $color[$i][0], $color[$i][1], $color[$i][2]);
$colord[$i] = imagecolorallocate($im, ($color[$i][0] / 1.5), ($color[$i][1] / 1.5), ($color[$i][2] / 1.5));
$factorx[$i] = cos(deg2rad(($angle_sum[$i - 1] + $angle_sum[$i]) / 2));
$factory[$i] = sin(deg2rad(($angle_sum[$i - 1] + $angle_sum[$i]) / 2));
}
for(
$z = 1; $z <= $sz; $z++){
for(
$i = 0; $i < $total; $i++){
imagefilledarc($im, $cx + ($factorx[$i] * $radius), (($cy + $sz) - $z) + ($factory[$i] * $radius), $sx, $sy, $angle_sum[$i - 1], $angle_sum[$i], $colord[$i], IMG_ARC_PIE);
}
}
for(
$i = 0; $i < $total; $i++){
imagefilledarc($im, $cx + ($factorx[$i] * $radius), $cy + ($factory[$i] * $radius), $sx, $sy, $angle_sum[$i - 1], $angle_sum[$i], $colors[$i], IMG_ARC_PIE);
imagefilledrectangle($im, 900, 50 + ($i * 50 * 2), 950, 100 + ($i * 50 * 2), $colors[$i]);
imagettftext($im, 50, 0, 970, 100 + ($i * 50 * 2), imagecolorallocate($im, 0, 0, 0), $typo, $keys[$i]);
imagettftext($im, 40, 0, $cx + ($factorx[$i] * ($sx / 4)) - 40, $cy + ($factory[$i] * ($sy / 4)) + 10, imagecolorallocate($im, 0, 0, 0), $typo, $data[$i]);
}
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
up
0
Christopher Kramer
14 years ago
If this function is not available because you're using an old gdlib version, here is a workaround if you want to draw a pie chart:

<?php

// width and height of the image
$width=200;
$height=200;

$simulate_old_gd=true; // do not use imagefilledarc although available?

// the pieces of the pie (in degree)
$pieces=array(180,90,45,25,15,5);

$diagram=imagecreate($width,$height);

// background color
$white=imagecolorallocate($diagram, 255, 255, 255);
imagefilledrectangle($diagram,0,0,$width,$height,$white);

// the circle is 2px smaller than the image
$width-=2;
$height-=2;

// we need a border color
$black=imagecolorallocate($diagram, 0, 0, 0);

// draw the border of the pie
imagearc($diagram, round($width/2), round($height/2),
$width, $height, 0, 360, $black);

// position (in degrees) where to place the next piece
$position=270;
// we will use calculated gray colors for simple example
$gray=0;

foreach(
$pieces as $deg)
{
// calculate the gray color
$gray+=30;
if(
$gray>255) $gray=0;
$color=imagecolorallocate($diagram,$gray,$gray,$gray);

// position must be kept < 360
if($position>360) $position-=360;

if(!
$simulate_old_gd && is_callable('imagefilledarc'))
{
imagefilledarc($diagram, round($width/2),
round($height/2), $width, $height, $position,
$position+$deg, $color,IMG_ARC_EDGED);
}
else
{
// we use some maths to calculate the pixel on the circle
$pix_x=round(floor(($width-2)/2)*cos($position/180*M_PI)
+
round($width/2));
$pix_y=round(floor(($height-2)/2)*sin($position/180*M_PI)
+
round($height/2));
// now we draw a line from the mid of the circle to the
// calculated pixel on the circle
imageline($diagram, round($width/2), round($height/2),
$pix_x, $pix_y, $black);
// now we need a pixel for flood filling.
//- We could use maths to calculate a pixel inside the
// piece:
//$fill_x=round(floor(($width-10)/2)*
// cos(($position+2)/180*M_PI)+round($width/2));
//$fill_y=round(floor(($height-10)/2)*
// sin(($position+2)/180*M_PI)+round($height/2));
//- or we could use an universal pixel with less maths ;)
// (top mid):
$fill_x=floor($width/2)-2;
$fill_y=3;
// now we flood fill the circle
@imagefilltoborder ($diagram,$fill_x,$fill_y,$black,$color);
/* (it does not matter here that we fill more than we need
because the next pieces will fix this)
IF YOU ONLY WANT ONE PIECE
(simulate imagefilledarc) you'd have to draw
both border lines and flood fill afterwards */
}
// the position of the next piece is $deg degrees further
$position+=$deg;
}

// output the image
header('Content-type: image/png');
imagepng($diagram);
imagedestroy($digram);
?>
up
0
mateusz dot charytoniuk at gmail dot com
15 years ago
The code below uses colors from "hans at lintoo dot dk"'s note. It delivers pie charts with labels:

<?php
$bright_list
= array(
array(
255, 203, 3),
array(
220, 101, 29),
array(
189, 24, 51),
array(
214, 0, 127),
array(
98, 1, 96),
array(
0, 62, 136),
array(
0, 102, 179),
array(
0, 145, 195),
array(
0, 115, 106),
array(
178, 210, 52),
array(
137, 91, 74),
array(
82, 56, 47)
);
$dark_list = array(
array(
205, 153, 0),
array(
170, 51, 0),
array(
139, 0, 1),
array(
164, 0, 77),
array(
48, 0, 46),
array(
0, 12, 86),
array(
0, 52, 129),
array(
0, 95, 145),
array(
0, 65, 56),
array(
128, 160, 2),
array(
87, 41, 24),
array(
32, 6, 0)
);

$data = array();
$angle = array();
$title = array();
$i = 0;
foreach(
$_GET as $key => $value ) {
$data[$i] = intval($value);
$title[$i++] = str_replace("_"," ",strval($key));
}
$sum = array_sum($data);
if(
$sum == 0 ) {
++
$sum;
}
$count = count($data);
for(
$i = 0; $i < $count; ++ $i ) {
$angle[$i] = floor($data[$i]/$sum*360);
if(
$angle[$i] == 0 ) {
++
$angle[$i];
}
}
$sum_angle = array_sum($angle);
if(
$sum_angle < 360 ) {
$angle[0]+=360-$sum_angle;
}

$height = $count*34;
if(
$height < 180 ) {
$height = 180;
}

$im = imagecreate (350, $height);
$background = imagecolorallocate($im, 226, 226, 226);
$border = imagecolorallocate($im,97,97,97);
$font_color = imagecolorallocate($im,0,0,0);
$font = 'yourfont.ttf';

$bright = array();
foreach(
$bright_list as $c ) {
$bright[] = imagecolorallocate($im,$c[0],$c[1],$c[2]);
}

$dark = array();
foreach(
$dark_list as $c ) {
$dark[] = imagecolorallocate($im,$c[0],$c[1],$c[2]);
}
$tmp = 0;
for(
$i =0; $i < $count; ++ $i ) {
for(
$j = 100; $j > 90; -- $j ) {
imagefilledarc($im, 100, $j, 180, 120, $tmp, $tmp+$angle[$i], $dark[$i], IMG_ARC_PIE);
}
$tmp += $angle[$i];
}

$tmp = 0;
for(
$i =0; $i < $count; ++ $i ) {
imagefilledarc($im, 100, 90, 180, 120, $tmp, $tmp+$angle[$i], $bright[$i], IMG_ARC_PIE);
$tmp += $angle[$i];
}
for(
$i = 0; $i < $count; ++ $i ) {
imagefilledrectangle($im, 209, 19+($i*30), 231, 41+($i*30), $border);
imagefilledrectangle($im, 210, 20+($i*30), 230, 40+($i*30), $bright[$i]);
imagefttext($im, 11, 0, 240, 34+($i*30), $font_color, $font, $title[$i]);
}
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

try 'pie.php?foo=3&bar=4&baz=6'
up
0
imazir at gmail dot com
18 years ago
The previous example does not work. Try those modifications and you will have the expected results :

<?
$Randomized = rand(1,20);
for($i=0;$i<=$Randomized;$i++){$data[$i]=rand(2,20);};//full array with garbage.
$imgx='200';$imgy='200';//Set Image Size. ImageX,ImageY
$cx = '100';$cy ='50'; //Set Pie Postition. CenterX,CenterY
$sx = '200';$sy='100';$sz ='20';// Set Size-dimensions. SizeX,SizeY,SizeZ

$data_sum = array_sum($data);
//convert to angles.
for($i=0;$i<=$Randomized;$i++){
$angle[$i] = (($data[$i] / $data_sum) * 360);
$angle_sum[$i] = array_sum($angle);
};
$im = imagecreate ($imgx,$imgy);
$background = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
//Random colors.
for($i=0;$i<=$Randomized;$i++){
$r=rand(100,255);$g=rand(100,255);$b=rand(100,255);
$colors[$i] = imagecolorallocate($im,$r,$g,$b);
$colord[$i] = imagecolorallocate($im,($r/2),($g/2),($b/2));
}
//3D effect.
for($z=1;$z<=$sz;$z++){
for($i=1;$i<=$Randomized;$i++){
imagefilledarc($im,$cx,($cy+$sz)-$z,$sx,$sy,$angle_sum[$i-1]
,$angle_sum[$i],$colord[$i],IMG_ARC_PIE);
};
};
//Top pie.
for($i=1;$i<=$Randomized;$i++){
imagefilledarc($im,$cx,$cy,$sx,$sy,$angle_sum[$i-1] ,$angle_sum[$i], $colors[$i], IMG_ARC_PIE);
};
//Output.
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
up
0
paulcharltonthomson at hotmail dot com
19 years ago
Here's a slightly better way to get the colours for the pie chart shaded wall as posted by double-zonk at wp dot pl

<?php

$rgb0
= array (255, 153, 204);
$rgb1 = array (255, 153, 0);
$rgb2 = array (153, 204, 0);
$rgb3 = array (51, 153, 102);
$rgb4 = array (51, 204, 204);
$rgb5 = array (51, 102, 255);
$rgb6 = array (128, 0, 128);
$rgb7 = array (150, 150, 150);

for (
$r = 0; $r < 8; ++$r)
{
if(${
"rgb" . $r}[0] < 50) $shadowr = 0; else $shadowr = ${"rgb" . $r}[0] - 50;
if(${
"rgb" . $r}[1] < 50) $shadowg = 0; else $shadowg = ${"rgb" . $r}[1] - 50;
if(${
"rgb" . $r}[2] < 50) $shadowb = 0; else $shadowb = ${"rgb" . $r}[2] - 50;
${
"wall" . $r} = array ($shadowr, $shadowg, $shadowb);
}

for (
$s = 0; $s < 8; ++$s)
{
$kolor[$s] = imagecolorallocate($image, ${"rgb" . $s}[0], ${"rgb" . $s}[1], ${"rgb" . $s}[2]);
$cien[$s] = imagecolorallocate($image, ${"wall" . $s}[0], ${"wall" . $s}[1], ${"wall" . $s}[2]);
}

?>
up
0
rich at dicksonlife dot com
19 years ago
Even more efficiency:

The original code snippet and the following suggestions are inefficient in that they rely on the overlying php to fill vertically using loops rather than taking advantage of the underlying drawing routines. Also, this is done by repeatedly drawing filled partial elipses and circular calculations are typically expensive (PHP may use tables, I'm not sure) The original code could be rewritten as

<?php
// Add the bottom layer.
imagefilledarc($image, 50, 60, 100, 50, 0, 45, $darknavy, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 60, 100, 50, 45, 75 , $darkgray, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 60, 100, 50, 75, 360 , $darkred, IMG_ARC_PIE);

//Now do the joining pieces.
//Note: Precompute cosines and sines for efficiency
$c1=50*cos(45/180*M_PI);
$s1=25*sin(45/180*M_PI);
$c2=50*cos(75/180*M_PI);
$s2=25*sin(75/180*M_PI);

$area1=array(100,60,100,50,50+$c1,50+$s1,50+$c1,60+$s1);
$area2=array(50+$c1,50+$s1,50+$c1,60+$s1,50+$c2,60+$s2,50+$c2,50+$s2);
//Note that piece 3 goes round the corner. So we are only interested in the leftmost extent. You would need to do this programatically. Also, you do not need to make vertical parts for any segments completely at the back of the pie (in fact, not filledarcs either)
$area3=array(50+$c2,50+$s2,50+$c2,60+$s2,0,60,0,50);

imagefilledpolygon($image, $area1 , 4 , $darknavy);
imagefilledpolygon($image, $area2 , 4 , $darkgray);
imagefilledpolygon($image, $area3 , 4 , $darkred);

imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 0, 45, $navy, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 45, 75 , $gray, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 75, 360 , $red, IMG_ARC_PIE);
?>

Note that the polygons are perhaps slightly inefficient. If there was an imagefilledtriangle, this code would be simpler. Given how fundamental triangles are, perhaps for a future version?

Rich
up
0
hans at lintoo dot dk
20 years ago
I found some bugs in my script.. and therefore I am posting the fixes:
Bugs:
<?php
$drakcolor
[2] = imagecolorallocate($im, 139, 0, 1);
//Should be
$darkcolor[2] = imagecolorallocate($im, 139, 0, 1);
?>

And then if you modify the code a little and, then make a image 200x125 then you won't be wasting space.
Changes:
<?php
$im
= imagecreate (200, 125);
// AND
for ($i = 60; $i > 50; $i--) {
imagefilledarc($im, 100, $i, 200, 100, $anglesum[$f], $anglesum[$n], $darkcolor[$f], IMG_ARC_PIE);
}
// AND
imagefilledarc($im, 100, 50, 200, 100, $anglesum[$n], $anglesum[$i], $randcolor[$n], IMG_ARC_PIE);
?>
you can see a online demo at: http://webstatistik.lintoo.dk/
up
0
hans at lintoo dot dk
20 years ago
I modificed the code to make a 3d pie from data collected elsewhere.... in this case it was for a statistics page...

when testing you can use:

enjoy

<?php
//Making a image 200 x 200
$im = imagecreate (200, 200);

//Setting background color
$background = imagecolorallocate($im, 226, 226, 226);

//Setting colors of elements
$randcolor[0] = imagecolorallocate($im, 255, 203, 3);
$randcolor[1] = imagecolorallocate($im, 220, 101, 29);
$randcolor[2] = imagecolorallocate($im, 189, 24, 51);
$randcolor[3] = imagecolorallocate($im, 214, 0, 127);
$randcolor[4] = imagecolorallocate($im, 98, 1, 96);
$randcolor[5] = imagecolorallocate($im, 0, 62, 136);
$randcolor[6] = imagecolorallocate($im, 0, 102, 179);
$randcolor[7] = imagecolorallocate($im, 0, 145, 195);
$randcolor[8] = imagecolorallocate($im, 0, 115, 106);
$randcolor[9] = imagecolorallocate($im, 178, 210, 52);
$randcolor[10] = imagecolorallocate($im, 137, 91, 74);
$randcolor[11] = imagecolorallocate($im, 82, 56, 47);

//Setting the darker alt color to the main color
$darkcolor[0] = imagecolorallocate($im, 205, 153, 0);
$darkcolor[1] = imagecolorallocate($im, 170, 51, 0);
$drakcolor[2] = imagecolorallocate($im, 139, 0, 1);
$darkcolor[3] = imagecolorallocate($im, 164, 0, 77);
$darkcolor[4] = imagecolorallocate($im, 48, 0, 46);
$darkcolor[5] = imagecolorallocate($im, 0, 12, 86);
$darkcolor[6] = imagecolorallocate($im, 0, 52, 129);
$darkcolor[7] = imagecolorallocate($im, 0, 95, 145);
$darkcolor[8] = imagecolorallocate($im, 0, 65, 56);
$darkcolor[9] = imagecolorallocate($im, 128, 160, 2);
$darkcolor[10] = imagecolorallocate($im, 87, 41, 24);
$darkcolor[11] = imagecolorallocate($im, 32, 6, 0);

//Getting the data from GET
$i = 0;
while (
$i <= 11) {
$data[$i] = $_GET[++$i];
}

//Getting ready
$datasum = array_sum($data);
$anglesum[0] = 0;
$angle[0] = 0;
$i = 0;

//Calc the start and end angle position of the elements
while ($i <= 11) {
++
$i;
$n = $i - 1;
$part[$i] = $data[$n] / $datasum;
$angle[$i] = floor($part[$i] * 360);
$anglesum[$i] = array_sum($angle);
}

/*
//DEBUGGING - only for testing purposes
echo "<pre>";
print_r($part);
print_r($anglesum);
print_r($angle);
*/

// make the 3D effect
$n = 0;$i=0;
while (
$n <= 11) {
++
$n;
$f = $n - 1;
if (
$angle[$n] != 0) {
for (
$i = 110; $i > 100; $i--) {
imagefilledarc($im, 100, $i, 200, 100, $anglesum[$f], $anglesum[$n], $darkcolor[$f], IMG_ARC_PIE);
}
}
}

//make the 2d data that sits above the 3deffect
$i = 0;
while (
$i <= 11) {
++
$i;
$n = $i - 1;
if (
$angle[$i] != 0) {
imagefilledarc($im, 100, 100, 200, 100, $anglesum[$n], $anglesum[$i], $randcolor[$n], IMG_ARC_PIE);
}
}

// flush image
header('Content-type: image/png');
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
up
-1
micha _a.t_ psytrance _d.o.t_ info
19 years ago
for nice colors and adapted shadows from amount of values i try:

<?php
function _errechne_gradzahlen( $werte ) { /* calc degrees */
foreach( $werte as $wert ) { $sum += $wert; }
foreach(
$werte as $wert ) { $gradzahlen[] = 360 * ( $wert / $sum ); }
return
$gradzahlen;
}

function
_randomcol ( $im ) {
return
imagecolorallocate( $im, rand(100, 224), rand(100, 224), rand(128, 224) );
}

$values = array( 100, 200, 50, 100, 43, 32 ); /* the data to display ( real values ) */
$werte = _errechne_gradzahlen( $values ); /* degrees-array */
$width = 200;
$height = 200;
$half_width = floor( $width / 2 );
$half_height = floor($height / 2);

$im = ImageCreateTrueColor( $width, $height );

foreach(
$werte as $key => $wert ) {
/* get colors and shadows */
$color = _randomcol( $im );
$shadow = $color - 20000; // or brighter shadows take 10000
$colors[] = $color;
$shadows[] = $shadow;
/* 3D effekt */
for ($i = ($half_height + 10); $i > $half_height; $i--) {
imagefilledarc(
$im,
$half_width, $i,
$width, $half_height,
$offset, ($offset + $wert), // from, to (degrees)
$shadows[$key], IMG_ARC_NOFILL);
}
$offset = $offset + $wert;
}
$offset = 0;

foreach(
$werte as $key => $wert ) { /* an now draw the top */
imagefilledarc(
$im,
$half_width, $half_width,
$width, $half_height, // half sized
$offset, ($offset + $wert),
$colors[$key], IMG_ARC_PIE);
$offset = $offset + $wert;
}
header( "Content-type: image/png" );
imagepng ( $im );
imagedestroy( $im );
?>

sry for my crab english and the disordered code, i cut and 'translate' it from a class i wrote before.
up
-1
poopie
19 years ago
The examples given so far for drawing a 3D looking pie chart are extremely inefficient and can give a huge performance hit to scripts that draw a lot of pies and in particular those that do offline processing on disk, rather than send a single pie chart to the browser (either way this modification saves you a lot of CPU cycles).

Modify the portion of the code that creates the 3D effect to only draw the outline (with IMG_ARC_NOFILL) of the pie layers below the top filled pie:

// make the 3D effect (modified for the original example)
for ($i = 60; $i >= 50; $i--) {
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 0, 45, $darknavy, IMG_ARC_NOFILL);
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 45, 75 , $darkgray, IMG_ARC_NOFILL);
imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 75, 360 , $darkred, IMG_ARC_NOFILL);
}

Note the >= on the for loop, which fills in a gap that is created without the =
up
-2
t_therkelsen at hotmail dot com
19 years ago
Note that imageFilledArc() and imageArc() both take ints as degree measurements. This is no problem if you're *only* using imageArc() and/or imageFilledArc(). However, if you're using calculated degrees and plan to superimpose other drawing elements (eg., you want to make vertical lines between the shadow 3D effect) you need to floor() your degrees before converting them to radians, otherwise you'll get precision errors.

A small example illustrating the 'feature'...

<?php
$img
= imageCreate(400, 400);
$back = imageColorAllocate($img, 0, 0, 0);
$front = imageColorAllocate($img, 255, 255, 255);

$sd = 45.5;
$ed = 130.5;

imageFilledArc($img, 200, 200, 300, 300, $sd, $ed,
$front, IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_NOFILL|IMG_ARC_EDGED);
imageArc($img, 200, 230, 300, 300, $sd, $ed, $front);

imageLine($img,
cos(deg2rad($sd))*150+200, sin(deg2rad($sd))*150+200,
cos(deg2rad($sd))*150+200, sin(deg2rad($sd))*150+230,
$front);
imageLine($img,
cos(deg2rad($ed))*150+200, sin(deg2rad($ed))*150+200,
cos(deg2rad($ed))*150+200, sin(deg2rad($ed))*150+230,
$front);

header('Content-type: image/png');
imagepng($img);
imagedestroy($img);
?>

And this is how it should be...

<?php
$img
= imageCreate(400, 400);
$back = imageColorAllocate($img, 0, 0, 0);
$front = imageColorAllocate($img, 255, 255, 255);

$sd = floor(45.5);
$ed = floor(130.5);

imageFilledArc($img, 200, 200, 300, 300, $sd, $ed,
$front, IMG_ARC_PIE|IMG_ARC_NOFILL|IMG_ARC_EDGED);
imageArc($img, 200, 230, 300, 300, $sd, $ed, $front);

imageLine($img,
cos(deg2rad($sd))*150+200, sin(deg2rad($sd))*150+200,
cos(deg2rad($sd))*150+200, sin(deg2rad($sd))*150+230,
$front);
imageLine($img,
cos(deg2rad($ed))*150+200, sin(deg2rad($ed))*150+200,
cos(deg2rad($ed))*150+200, sin(deg2rad($ed))*150+230,
$front);

header('Content-type: image/png');
imagepng($img);
imagedestroy($img);
?>
To Top