imagepalettetotruecolor

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

imagepalettetotruecolorPalet tabanlı bir görüntüyü gerçek renge dönüştürür

Açıklama

imagepalettetotruecolor(GdImage $görüntü): bool

imagecreate() gibi bir işlevle oluşturulmuş palet tabanlı görüntüyü imagecreatetruecolor() işleviyle oluşturulmuş gibi gerçek renkli görüntüye dönüştürür.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

Dönen Değerler

Dönüşüm tamamlanabilmişse veya kaynak görüntü zaten gerçek renkliyse true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 Görüntü nesnesini gerçek renkliye dönüştürmek

<?php
// Geriye uyumluluk
if(!function_exists('imagepalettetotruecolor'))
{
function
imagepalettetotruecolor(&$src)
{
if(
imageistruecolor($src))
{
return(
true);
}

$dst = imagecreatetruecolor(imagesx($src), imagesy($src));

imagecopy($dst, $src, 0, 0, 0, 0, imagesx($src), imagesy($src));
imagedestroy($src);

$src = $dst;

return(
true);
}
}

// Çıktılama işlevi
$typeof = function() use($im)
{
echo
'Görüntü türü = ' . (imageistruecolor($im) ? 'gerçek renkli' : 'paletli'), PHP_EOL;
};

// Palet tabanlı görüntü oluştur
$im = imagecreate(100, 100);
$typeof();

// Gerçek renkliye dönüştür
imagepalettetotruecolor($im);
$typeof();

// Belleği serbest bırak
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Görüntü türü = paletli
Görüntü türü = gerçek renkli

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
Polda18
9 years ago
PHP ver 5.4.24 does not support this function (it has not been defined). To get rid of this, you must copy image resource to new image created by function imagecreatetruecolor();

Example with image loaded from GIF file:

$image = imagecreatefromgif("path/to/gif/file.gif"); //create an image from GIF
$width = imagesx($image); //get width of source image
$height = imagesy($image); //get height of source image
$image2 = imagecreatetruecolor($width,$height); //create new image of true colors with given width and height
imagecopy($image2,$image,0,0,0,0,$width,$height); //copy source image to new one

header("Content-Type: image/jpeg"); //set header for JPG image
imagejpg($image2); //render JPg image into browser

imagedestroy($image); //free up memory
imagedestroy($image2);
up
0
walf - iftfy
7 years ago
here the working version of walf's solution

<?php
// Backwards compatiblity
if (!function_exists('imagepalettetotruecolor')) {
function
imagepalettetotruecolor(&$src) {
if (
imageistruecolor($src)) {
return
true;
}

$dst = imagecreatetruecolor(imagesx($src), imagesy($src));

imagealphablending($dst, false);//prevent blending with default black
$transparent = imagecolorallocatealpha($dst, 255, 255, 255, 127);//change the RGB values if you need, but leave alpha at 127
imagefilledrectangle($dst, 0, 0, imagesx($src), imagesy($src), $transparent);//simpler than flood fill
imagealphablending($dst, true);//restore default blending

imagecopy($dst, $src, 0, 0, 0, 0, imagesx($src), imagesy($src));
imagedestroy($src);

$src = $dst;
return
true;
}
}
?>
up
-2
walf
10 years ago
The backwards compatibility example does not preserve transparency. You must first wipe out the default black background on the new image:

<?php
// Backwards compatiblity
if (!function_exists('imagepalettetotruecolor')) {
function
imagepalettetotruecolor(&$src) {
if (
imageistruecolor($src)) {
return
true;
}

$dst = imagecreatetruecolor(imagesx($src), imagesy($src));

imagealphablending($dst, false);//prevent blending with default black
$transparent = imagecolorallocatealpha($new_image, 255, 255, 255, 127);//change the RGB values if you need, but leave alpha at 127
imagefilledrectangle($dst, 0, 0, $imagesx($src), imagesy($src), $transparent);//simpler than flood fill
imagealphablending($dst, true);//restore default blending

imagecopy($dst, $src, 0, 0, 0, 0, imagesx($src), imagesy($src));
imagedestroy($src);

$src = $dst;
return
true;
}
}
?>
To Top