imagedashedline

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagedashedlineKesikli çizgi çizer

Açıklama

imagedashedline(
    GdImage $görüntü,
    int $x1,
    int $y1,
    int $x2,
    int $y2,
    int $renk
): bool

Bu işlevin kullanımı önerilmemektedir. Yerine imagesetstyle() ve imageline() çiftini kullanın.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

x1

Sol üst köşenin X konumu.

y1

Sol üst köşenin Y konumu. Görüntünün sol üst köşesinin koordinatları 0, 0'dır.

x2

Sağ alt köşenin X konumu.

y2

Sağ alt köşenin Y konumu.

renk

Dolgu rengi. imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagedashedline() örneği

<?php
// 100x100 bir tuval oluşturalım
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);
$white = imagecolorallocate($im, 0xFF, 0xFF, 0xFF);

// Dikine bir kesikli çizgi çizelim
imagedashedline($im, 50, 25, 50, 75, $white);

// Görüntüyü kaydedelim
imagepng($im, './dashedline.png');
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagedashedline()

Örnek 2 - Başka bir imagedashedline() örneği

<?php
// 100x100 bir tuval oluşturalım
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);
$white = imagecolorallocate($im, 0xFF, 0xFF, 0xFF);

// Çizgi tarzını taımlayalım: İlk dört piksel beyaz,
// sonraki dört piksel renksiz. Bu, kesikli çizgi etkisi verir.
$style = Array(
$white,
$white,
$white,
$white,
IMG_COLOR_TRANSPARENT,
IMG_COLOR_TRANSPARENT,
IMG_COLOR_TRANSPARENT,
IMG_COLOR_TRANSPARENT
);

imagesetstyle($im, $style);

// Kesikli çizgimizi çizelim
imageline($im, 50, 25, 50, 75, IMG_COLOR_STYLED);

// Görüntüyü kaydedelim
imagepng($im, './imageline.png');
imagedestroy($im);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
1
tgabor72 at freemail dot hu
13 years ago
You can use the imagepatternedline() function with extra features instead of imagedashedline() to give a visible dashedlines and other any kind of patterned lines on your images. The routine also manages the thickness of the line. Have fun!

<?php
// imagepatternedline() function
// Routine was developed to draw any kind of straight line with thickness. Routine uses imageline() function to draw line.
// Parameters are (similar to imageline() function):
// $image: (resource) imagefile
// $xstart, $ystart: (int) x,y coordinates for first point
// $xend, $yend: (int) x,y coordinates for last point
// $color: (int) color identifier that created with imagecolorallocate()
// extra parameters:
// $thickness: (int) thickness of line in pixel
// $pattern: (string) pattern of line, which repeats continuously while line is being drawed.
// If there is '1' in the pattern that means the actual dot of line is visible,
// '0' means dot is not visible (space between two line elements).
// All characters regard for one pixel. Default: 1 dot wide dashed line with 4-4 dots and spaces.
// Examples for pattern:
// "1" or "" continuous line
// "10" close dotline
// "10000" dotline
// "111111110000001100000011111111" dotline for design drawing
// "111111111100000011000000110000001111111111" double dotline
// some examples for using imagepatternedline():
// imagepatternedline($image,300,300,442,442,$color,200,""); // a square with 200 length of edge and rotated 45 degrees
// imagepatternedline($image,100,200,289,200,$color,100,
// "11001100000011001111000011001111110000001100001100"
// ."00001111001100111100000011000000110000110011001100"
// ."11000011111100111111000011001111001111000011110000"
// ."1111001111110011000011000000001100110011"); // barcode

function imagepatternedline($image, $xstart, $ystart, $xend, $yend, $color, $thickness=1, $pattern="11000011") {
$pattern=(!strlen($pattern)) ? "1" : $pattern;
$x=$xend-$xstart;
$y=$yend-$ystart;
$length=floor(sqrt(pow(($x),2)+pow(($y),2)));
$fullpattern=$pattern;
while (
strlen($fullpattern)<$length) $fullpattern.=$pattern;
if (!
$length) {
if (
$fullpattern[0]) imagefilledellipse($image, $xstart, $ystart, $thickness, $thickness, $color);
return;
}
$x1=$xstart;
$y1=$ystart;
$x2=$x1;
$y2=$y1;
$mx=$x/$length;
$my=$y/$length;
$line="";
for(
$i=0;$i<$length;$i++){
if (
strlen($line)==0 or $fullpattern[$i]==$line[0]) {
$line.=$fullpattern[$i];
}else{
$x2+=strlen($line)*$mx;
$y2+=strlen($line)*$my;
if (
$line[0]) imageline($image, round($x1), round($y1), round($x2-$mx), round($y2-$my), $color);
$k=1;
for(
$j=0;$j<$thickness-1;$j++) {
$k1=-(($k-0.5)*$my)*(floor($j*0.5)+1)*2;
$k2= (($k-0.5)*$mx)*(floor($j*0.5)+1)*2;
$k=1-$k;
if (
$line[0]) {
imageline($image, round($x1)+$k1, round($y1)+$k2, round($x2-$mx)+$k1, round($y2-$my)+$k2, $color);
if (
$y) imageline($image, round($x1)+$k1+1, round($y1)+$k2, round($x2-$mx)+$k1+1, round($y2-$my)+$k2, $color);
if (
$x) imageline($image, round($x1)+$k1, round($y1)+$k2+1, round($x2-$mx)+$k1, round($y2-$my)+$k2+1, $color);
}
}
$x1=$x2;
$y1=$y2;
$line=$fullpattern[$i];
}
}
$x2+=strlen($line)*$mx;
$y2+=strlen($line)*$my;
if (
$line[0]) imageline($image, round($x1), round($y1), round($xend), round($yend), $color);
$k=1;
for(
$j=0;$j<$thickness-1;$j++) {
$k1=-(($k-0.5)*$my)*(floor($j*0.5)+1)*2;
$k2= (($k-0.5)*$mx)*(floor($j*0.5)+1)*2;
$k=1-$k;
if (
$line[0]) {
imageline($image, round($x1)+$k1, round($y1)+$k2, round($xend)+$k1, round($yend)+$k2, $color);
if (
$y) imageline($image, round($x1)+$k1+1, round($y1)+$k2, round($xend)+$k1+1, round($yend)+$k2, $color);
if (
$x) imageline($image, round($x1)+$k1, round($y1)+$k2+1, round($xend)+$k1, round($yend)+$k2+1, $color);
}
}
}
?>
up
1
ProfessorNeo at gmx dot de
18 years ago
The bug reported by 'michi at marel dot at' also exists in PHP version 5.1.1. This functions just works with vertical lines!
up
0
ihsanduvac at gmail dot com
11 years ago
It doesn't work for horizontal lines. Use imagesetstyle()
up
0
alien-scripts.de
18 years ago
I make my own dashedline:

<?
for($l=50;$l<=550;$l+=5)
{
if($da == 0) { $da = 1; }
elseif($da == 1){
imageline($bild,$l,50,$l+5,50,$green);
$da = 0; }
}
?>

$l is the x-value
and we have a dashed line :)
up
-1
michi at marel dot at
20 years ago
There's a bug till PHP 4.0.4 in this function. You can only draw vertical dashed lines. To draw other dashed lines you can set <ImageSetStyle> to a special dashed line and draw it by <ImageLine>.

Sample code:
<?php
function MDashedLine($image, $x0, $y0, $x1, $y1, $fg, $bg)
{
$st = array($fg, $fg, $fg, $fg, $bg, $bg, $bg, $bg);
ImageSetStyle($image, $st);
ImageLine($image, $x0, $y0, $x1, $y1, IMG_COLOR_STYLED);
}
?>
To Top