imagesetbrush

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagesetbrushÇizgi çizmek için fırça görüntüsü oluşturur

Açıklama

imagesetbrush(GdImage $görüntü, GdImage $fırça): bool

imagesetbrush() işlevi imageline() ve imagepolygon() gibi çizgi çizme işlevleri tarafından özel IMG_COLOR_STYLED veya IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED renkli çizgilerini çizmek için kullanılan fırça resmini oluşturur.

Dikkat

Bir fırça ile işiniz bittiğinde özel bir işlem yapmanız gerekmez, fakat eğer fırça görüntüsünü silerseniz, yeni bir fırça görüntüsü oluşturana kadar IMG_COLOR_BRUSHED veya IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED rengini kullanmamalısınız!

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

fırça

Bir görüntü nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü ve fırça artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.

Örnekler

Örnek 1 - imagesetbrush() örneği

<?php
// Minik bir PHP logosu yükle
$php = imagecreatefrompng('./php.png');

// 100x100'lük asıl görüntüyü oluştur
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);

// Artalanı beyaz renkle doldur
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 299, 99, $white);

// Fırçayı oluştur
imagesetbrush($im, $php);

// Fırçayla bir çizgi çiz
imageline($im, 50, 50, 50, 60, IMG_COLOR_BRUSHED);

// Görüntüyü tarayıcıya gönder
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
imagedestroy($php);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagesetbrush()

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
brent at ebrent dot net
17 years ago
Use a brush to create a thick line.

To create a 3x3 red brush:

<?php
$brush_size
= 3;
$brush = imagecreatetruecolor($brush_size,$brush_size);
$brush_color = imagecolorallocate($brush,255,0,0);
imagefill($brush,0,0,$brush_color);
imagesetbrush($im,$brush);
?>

Then use imageline() or imagepolygon() with IMG_COLOR_BRUSHED as the color.

To stop using the brush, destroy it:

<?php imagedestroy($brush); ?>

The brush can also be created from an existing image.
To Top