imagesetbrush

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagesetbrushÇizgi çizmek için fırça resmi oluşturur

Açıklama

imagesetbrush ( resource $resim , resource $fırça ) : bool

imagesetbrush() işlevi imageline() ve imagepolygon() gibi çizgi çizme işlevleri tarafından özel IMG_COLOR_STYLED veya IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED renkli çizgiler çizmek için kullanılan fırça resmini oluşturur.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

fırça

Bir resim özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagesetbrush() örneği

<?php
// Minik bir PHP logosu yükleyelim
$php imagecreatefrompng('./php.png');

// 100x100'lük asıl resmi oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Artalanı beyaz renkle dolduralım
$white imagecolorallocate($im255255255);
imagefilledrectangle($im0029999$white);

// Fırçamızı oluşturalım
imagesetbrush($im$php);

// Fırçamızla bir çizgi çizelim
imageline($im50505060IMG_COLOR_BRUSHED);

// Resmi tarayıcıya gönderelim
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
imagedestroy($php);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imagesetbrush.png

Notlar

Bilginize:

Bir fırça ile işiniz bittiğinde özel bir işlem yapmanız gerekmez, fakat eğer fırça resmini silerseniz, yeni bir fırça resmi oluşturana kadar IMG_COLOR_BRUSHED veya IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED rengini kullanmamalısınız!

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
brent at ebrent dot net
13 years ago
Use a brush to create a thick line.

To create a 3x3 red brush:

<?php
$brush_size
= 3;
$brush = imagecreatetruecolor($brush_size,$brush_size);
$brush_color = imagecolorallocate($brush,255,0,0);
imagefill($brush,0,0,$brush_color);
imagesetbrush($im,$brush);
?>

Then use imageline() or imagepolygon() with IMG_COLOR_BRUSHED as the color.

To stop using the brush, destroy it:

<?php imagedestroy($brush); ?>

The brush can also be created from an existing image.
To Top