Statement on glibc/iconv Vulnerability

imagepolygon

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagepolygonÇokgen çizer

Açıklama

PHP 8.0.0 ve üstü için sözdizimi (isimli bağımsız değişkenler desteklenmez)

imagepolygon(GdImage $görüntü, array $noktalar, int $renk): bool

Diğer sözdizimi (PHP 8.1.0 ve sonrası için önerilmiyor)

imagepolygon(
    GdImage $görüntü,
    array $noktalar,
    int $nokta_sayısı,
    int $renk
): bool

imagepolygon() belirtilen görüntü üzerine çokgen çizer.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

noktalar

Çokgenin köşeleri. Dizinin yerleşimi şöyledir:

noktalar[0] = x0
noktalar[1] = y0
noktalar[2] = x1
noktalar[3] = y1

nokta_sayısı

Köşe sayısı, en az 3 olmalı.

Bu bağımsız değişken, ikinci sözdizimindeki gibi atlanırsa, noktalar çift sayıda olmalı ve nokta_sayısının count($noktalar)/2 olduğu varsayılmalıdır.
renk

imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 nokta_sayısı bağımsız değişkeninin kullanımı artık önerilmiyor.
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagepolygon() örneği

<?php
// Bir görüntü taslağı oluşturalım
$grnt = imagecreatetruecolor(400, 300);

// Çokgenin rengini ayarlayalım
$renk = imagecolorallocate($grnt, 255, 255, 255);

// Çokgeni çizelim
imagepolygon($grnt, array(
0, 0,
100, 200,
300, 200
),
3,
$renk);

// Görüntüyü tarayıcıya gönderelim
header('Content-Type: image/png');

imagepng($grnt);
imagedestroy($grnt);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagepolygon()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
5
tatlar at yahoo dot com
17 years ago
Function to get 5-sided polygon (pentagon) or star (pentagram) co-ords.
<?php
function _makeFiveSidedStar( $x, $y, $radius, $shape='polygon', $spiky=NULL ) {
$point = array() ; // new array
$angle = 360 / 5 ;
$point[0]['x'] = $x ;
$point[0]['y'] = $y - $radius ;
$point[2]['x'] = $x + ( $radius * cos( deg2rad( 90 - $angle ) ) ) ;
$point[2]['y'] = $y - ( $radius * sin( deg2rad( 90 - $angle ) ) ) ;
$point[4]['x'] = $x + ( $radius * sin( deg2rad( 180 - ( $angle*2 ) ) ) ) ;
$point[4]['y'] = $y + ( $radius * cos( deg2rad( 180 - ( $angle*2 ) ) ) ) ;
$point[6]['x'] = $x - ( $radius * sin( deg2rad( 180 - ( $angle*2 ) ) ) ) ;
$point[6]['y'] = $y + ( $radius * cos( deg2rad( 180 - ( $angle*2 ) ) ) ) ;
$point[8]['x'] = $x - ( $radius * cos( deg2rad( 90 - $angle ) ) ) ;
$point[8]['y'] = $y - ( $radius * sin( deg2rad( 90 - $angle ) ) ) ;
if(
$shape == 'star' ) {
if(
$spiky == NULL ) $spiky = 0.5 ; // degree of spikiness, default to 0.5
$indent = $radius * $spiky ;
$point[1]['x'] = $x + ( $indent * cos( deg2rad( 90 - $angle/2 ) ) ) ;
$point[1]['y'] = $y - ( $indent * sin( deg2rad( 90 - $angle/2 ) ) ) ;
$point[3]['x'] = $x + ( $indent * sin( deg2rad( 180 - $angle ) ) ) ;
$point[3]['y'] = $y - ( $indent * cos( deg2rad( 180 - $angle ) ) ) ;
$point[5]['x'] = $x ;
$point[5]['y'] = $y + ( $indent * sin( deg2rad( 180 - $angle ) ) ) ;
$point[7]['x'] = $x - ( $indent * sin( deg2rad( 180 - $angle ) ) ) ;
$point[7]['y'] = $y - ( $indent * cos( deg2rad( 180 - $angle ) ) ) ;
$point[9]['x'] = $x - ( $indent * cos( deg2rad( 90 - $angle/2 ) ) ) ;
$point[9]['y'] = $y - ( $indent * sin( deg2rad( 90 - $angle/2 ) ) ) ;
}
ksort( $point ) ;
$coords = array() ; // new array
foreach( $point as $pKey=>$pVal ) {
if(
is_array( $pVal ) ) {
foreach(
$pVal as $pSubKey=>$pSubVal ) {
if( !empty(
$pSubVal ) ) array_push( $coords, $pSubVal ) ;
}
}
}
return
$coords ;
}
$values = _makeFiveSidedStar( 100, 100, 50, 'star' ) ;
?>
up
2
licson0729 at gmail dot com
11 years ago
Function to draw a n-sided regular polygon

<?php
$img
= imagecreatetruecolor(1360,768);

function
regularPolygon($img,$x,$y,$radius,$sides,$color)
{
$points = array();
for(
$a = 0;$a <= 360; $a += 360/$sides)
{
$points[] = $x + $radius * cos(deg2rad($a));
$points[] = $y + $radius * sin(deg2rad($a));
}
return
imagepolygon($img,$points,$sides,$color);
}

regularPolygon($img,1360/2,768/2,300,8,0xffffff);//Test draw

header('Content-type: image/png');
imagepng($img);
imagedestroy($img);
?>
up
-1
jsnell at networkninja dot com
23 years ago
Here are some handy routines for rotation and translation of polygons. Scaling could be added easily as well.

<?php
function translate_point(&$x,&$y,$angle,$about_x,$about_y,$shift_x,$shift_y)
{
$x -= $about_x;
$y -= $about_y;
$angle = ($angle / 180) * M_PI;
/* math:
[x2,y2] = [x, * [[cos(a),-sin(a)],
y] [sin(a),cos(a)]]
==>
x = x * cos(a) + y*sin(a)
y = x*-sin(a) + y*cos(a)
*/

$new_x = $x * cos($angle) - $y * sin($angle);
$new_y = $x * sin($angle) + $y * cos($angle);
$x = $new_x+ $about_x + $shift_x ;
$y = $new_y + $about_y + $shift_y;
}

function
translate_poly($point_array, $angle, $about_x, $about_y,$shift_x,$shift_y)
{
$translated_poly = Array();
while(
count($point_array) > 1)
{
$temp_x = array_shift($point_array);
$temp_y = array_shift($point_array);
translate_point($temp_x, $temp_y, $angle, $about_x, $about_y,$shift_x, $shift_y);
array_push($translated_poly, $temp_x);
array_push($translated_poly, $temp_y);
}
return
$translated_poly;
}
?>
up
-6
licson0729 at gmail dot com
11 years ago
Here's a function to draw a n-sided star:

<?php
function drawStar($img,$x,$y,$radius,$sides,$color,$spikness=0.5)
{
$point =array();
$t = 0;
for(
$a = 0;$a <= 360;$a += 360/($sides*2))
{
$t++;
if(
$t % 2 == 0)
{
$point[] = $x + ($radius * $spikness) * cos(deg2rad($a));
$point[] = $y + ($radius * $spikness) * sin(deg2rad($a));
}else{
$point[] = $x + $radius * cos(deg2rad($a));
$point[] = $y + $radius * sin(deg2rad($a));
}
}
return
imagepolygon($img,$point,$sides*2,$color);
}
?>
To Top