PHPCon Poland 2024

imagefilter

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagefilterBir görüntüye bir süzgeç uygular

Açıklama

imagefilter(GdImage $image, int $süzgeç, array|int|float|bool ...$seçenekler): bool

imagefilter() işlevi, türü süzgeç ile belirtilen süzgeci görüntüye uygular.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

süzgeç

süzgeç şunlardan biri olabilir:

 • IMG_FILTER_NEGATE: Görüntüdeki tüm renkleri zıt renge dönüştürür.
 • IMG_FILTER_GRAYSCALE: Görüntüyü gri tonlamalı hale getirir. REC.601 luma (Y') hesaplamasındaki katsayılar kullanılarak kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin ağırlıklı ortalamalarından gri tonlama elde edilir.
 • IMG_FILTER_BRIGHTNESS: Görüntünün parlaklığını değiştirir. Parlaklık seviyesini belirtmek için seçenekler[0] bağımsız değişkenini kullanın. Parlaklık -255 ile 255 arasındadır.
 • IMG_FILTER_CONTRAST: Görüntünün karşıtlık seviyesini değiştirir. Karşıtlık seviyesini belirtmek için seçenekler[0] bağımsız değişkenini kullanın.
 • IMG_FILTER_COLORIZE: Rengi sizin belirtmeniz dışında IMG_FILTER_GRAYSCALE gibidir. Kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyeleri belirtmek için sırayla seçenekler[0], seçenekler[1] ve seçenekler[2] bağımsız değişkenlerini, alfa kanalı için de seçenekler[3] bağımsız değişkenini kullanın. Ana renklerin seviyesi 0 ile 255 arasında belirtilebilir.
 • IMG_FILTER_EDGEDETECT: Görüntünün kenarlarını vurgulamak için kenar algılaması kullanılır.
 • IMG_FILTER_EMBOSS: Görüntüye kabartma uygular.
 • IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR: Görüntüyü Gauss yöntemiyle bulanıklaştırır.
 • IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR: Görüntüyü bulanıklaştırır.
 • IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL: Karalama taslak etkisi oluşturmak için silme işlemi uygular.
 • IMG_FILTER_SMOOTH: Görüntünün sert hatlarını yumuşatır. Yumuşatma seviyesini belirtmek için seçenekler[0] bağımsız değişkenini kullanın.
 • IMG_FILTER_PIXELATE: Görüntüye mozaik etkisi verir. Mozaik boyutu için seçenekler[0] mozaik etki kipini belirtmek için seçenekler[1] bağımsız değişkenini kullanın.
 • IMG_FILTER_SCATTER: Görüntüye saçılma etkisi verir, etki gücünü tanımlamak için seçenekler[0] ve seçenekler[1]'i ve yalnızca seçili piksel renklerini uygulamak için seçenekler[2]'yi kullanın.

seçenekler[0]

seçenekler[1]

seçenekler[2]

seçenekler[3]

 • IMG_FILTER_COLORIZE: Alfa kanalı. 0-127 arasında belirtilebilir. 0 tamamen mat, 127 ise tamamen şeffaf demektir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.
7.4.0 Saçılma desteği (IMG_FILTER_SCATTER) eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - imagefilter() gri tonlama örneği

<?php
$im
= imagecreatefrompng('dave.png');

if(
$im && imagefilter($im, IMG_FILTER_GRAYSCALE))
{
echo
'Görüntüye gri tonlama uygulandı.';

imagepng($im, 'dave.png');
}
else
{
echo
'Görüntüye gri tonlama uygulanamadı.';
}

imagedestroy($im);
?>

Örnek 2 - imagefilter() parlaklık örneği

<?php
$im
= imagecreatefrompng('sean.png');

if(
$im && imagefilter($im, IMG_FILTER_BRIGHTNESS, 20))
{
echo
'Görüntünün parlaklığı değişti.';

imagepng($im, 'sean.png');
imagedestroy($im);
}
else
{
echo
'Görüntünün parlaklığı değiştirilemedi.';
}
?>

Örnek 3 - imagefilter() renklendirme örneği

<?php
$im
= imagecreatefrompng('philip.png');

/* K, Y, M olarak 0, 255, 0 yeşildir */
if($im && imagefilter($im, IMG_FILTER_COLORIZE, 0, 255, 0))
{
echo
'Görüntü yeşertildi.';

imagepng($im, 'philip.png');
imagedestroy($im);
}
else
{
echo
'Görüntü yeşertilemedi.';
}
?>

Örnek 4 imagefilter() negatiflik örneği

<?php
// İşlevin taşınabilir olması için, yani imagefilter() kullanamadığımız
// durumlar için kendi negatiflik işlevimizi yazalım
function negate($im)
{
if(
function_exists('imagefilter'))
{
return
imagefilter($im, IMG_FILTER_NEGATE);
}

for(
$x = 0; $x < imagesx($im); ++$x)
{
for(
$y = 0; $y < imagesy($im); ++$y)
{
$index = imagecolorat($im, $x, $y);
$rgb = imagecolorsforindex($index);
$color = imagecolorallocate($im, 255 - $rgb['red'],
255 - $rgb['green'], 255 - $rgb['blue']);

imagesetpixel($im, $x, $y, $color);
}
}

return(
true);
}

$im = imagecreatefromjpeg('kalle.jpg');

if(
$im && negate($im))
{
echo
'Görüntünün negatifi başarıyla elde edildi.';

imagejpeg($im, 'kalle.jpg', 100);
imagedestroy($im);
}
else
{
echo
'Görüntünün negatifi elde edilemedi.';
}
?>

Örnek 5 imagefilter() mozaikleştirme örneği

<?php
// PHP logosunu yükleyelim, farkları göstermek için bize iki görüntü lazım
$logo1 = imagecreatefrompng('./php.png');
$logo2 = imagecreatefrompng('./php.png');

// Üzerinde farkları göstermek için bir tuval oluşturalım
$output = imagecreatetruecolor(imagesx($logo1) * 2, imagesy($logo1));

// Her örneğe 3 piksellik mozaikleştirme uygulayalım
imagefilter($logo1, IMG_FILTER_PIXELATE, 3);
imagefilter($logo2, IMG_FILTER_PIXELATE, 3, true);

// Farkları çıktı görüntüsünde karıştıralım
imagecopy($output, $logo1, 0, 0, 0, 0, imagesx($logo1) - 1,
imagesy($logo1) - 1);
imagecopy($output, $logo2, imagesx($logo2), 0, 0, 0,
imagesx($logo2) - 1, imagesy($logo2) - 1);
imagedestroy($logo1);
imagedestroy($logo2);

// Farkları çıktılayalım
header('Content-Type: image/png');
imagepng($output);
imagedestroy($output);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagefilter() mozaikleştirme

Örnek 6 - imagefilter() saçılma örneği

<?php
// PHP logosunu yükleyelim
$logo = imagecreatefrompng('./php.png');

// Görüntüye çok yumuşak saçılma etkisi uygulayalım
imagefilter($logo, IMG_FILTER_SCATTER, 3, 5);

// Saçılma etkili görüntüyü çıktılayalım
header('Content-Type: image/png');
imagepng($logo);
imagedestroy($logo);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagefilter() saçılma

Notlar

Bilginize: IMG_FILTER_SCATTER sonucu daima rastgeledir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 25 notes

up
32
PanuWorld
17 years ago
The documentation misses the exact meaning and valid ranges of the arguments for ImageFilter(). According to the 5.2.0 sources the arguments are:
IMG_FILTER_BRIGHTNESS
-255 = min brightness, 0 = no change, +255 = max brightness

IMG_FILTER_CONTRAST
-100 = max contrast, 0 = no change, +100 = min contrast (note the direction!)

IMG_FILTER_COLORIZE
Adds (subtracts) specified RGB values to each pixel. The valid range for each color is -255...+255, not 0...255. The correct order is red, green, blue.
-255 = min, 0 = no change, +255 = max
This has not much to do with IMG_FILTER_GRAYSCALE.

IMG_FILTER_SMOOTH
Applies a 9-cell convolution matrix where center pixel has the weight arg1 and others weight of 1.0. The result is normalized by dividing the sum with arg1 + 8.0 (sum of the matrix).
any float is accepted, large value (in practice: 2048 or more) = no change

ImageFilter seem to return false if the argument(s) are out of range for the chosen filter.
up
15
martijn at martijnfrazer dot nl
10 years ago
I needed an especially strong blur effect today and had a hard time achieving adequate results with the built-in IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR filter. In order to achieve the strength of the blur I required I had to repeat the filter up to 100 times, which took way too long to be acceptable.

After a bit of searching, I found this answer to be quite a good solution to this problem: http://stackoverflow.com/a/20264482

Based on that technique, I wrote the following generic function to achieve a very strong blur in a reasonable amount of processing:

<?php

/**
* Strong Blur
*
* @param resource $gdImageResource
* @param int $blurFactor optional
* This is the strength of the blur
* 0 = no blur, 3 = default, anything over 5 is extremely blurred
* @return GD image resource
* @author Martijn Frazer, idea based on http://stackoverflow.com/a/20264482
*/
function blur($gdImageResource, $blurFactor = 3)
{
// blurFactor has to be an integer
$blurFactor = round($blurFactor);

$originalWidth = imagesx($gdImageResource);
$originalHeight = imagesy($gdImageResource);

$smallestWidth = ceil($originalWidth * pow(0.5, $blurFactor));
$smallestHeight = ceil($originalHeight * pow(0.5, $blurFactor));

// for the first run, the previous image is the original input
$prevImage = $gdImageResource;
$prevWidth = $originalWidth;
$prevHeight = $originalHeight;

// scale way down and gradually scale back up, blurring all the way
for($i = 0; $i < $blurFactor; $i += 1)
{
// determine dimensions of next image
$nextWidth = $smallestWidth * pow(2, $i);
$nextHeight = $smallestHeight * pow(2, $i);

// resize previous image to next size
$nextImage = imagecreatetruecolor($nextWidth, $nextHeight);
imagecopyresized($nextImage, $prevImage, 0, 0, 0, 0,
$nextWidth, $nextHeight, $prevWidth, $prevHeight);

// apply blur filter
imagefilter($nextImage, IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR);

// now the new image becomes the previous image for the next step
$prevImage = $nextImage;
$prevWidth = $nextWidth;
$prevHeight = $nextHeight;
}

// scale back to original size and blur one more time
imagecopyresized($gdImageResource, $nextImage,
0, 0, 0, 0, $originalWidth, $originalHeight, $nextWidth, $nextHeight);
imagefilter($gdImageResource, IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR);

// clean up
imagedestroy($prevImage);

// return result
return $gdImageResource;
}
?>
up
11
yoann at yoone dot eu
10 years ago
Here is an alternative to IMG_FILTER_COLORIZE filter, but taking the alpha parameter of each pixel in account.

<?php
function rgba_colorize($img, $color)
{
imagesavealpha($img, true);
imagealphablending($img, true);

$img_x = imagesx($img);
$img_y = imagesy($img);
for (
$x = 0; $x < $img_x; ++$x)
{
for (
$y = 0; $y < $img_y; ++$y)
{
$rgba = imagecolorsforindex($img, imagecolorat($img, $x, $y));
$color_alpha = imagecolorallocatealpha($img, $color[0], $color[1], $color[2], $rgba['alpha']);
imagesetpixel($img, $x, $y, $color_alpha);
imagecolordeallocate($img, $color_alpha);
}
}
}
?>
up
7
aiden dot mail at freemail dot hu
16 years ago
Function to change the transparency of a png image on the fly. Works only with PNG, and with a browser supporting alpha channel.
The function stretches the opacity-range of the image, so that the most opaque pixel(s) will be set to the given opacity. (Other opacity values in pixels are modified accordingly.)
Returns success or failure.

<?php
function filter_opacity( &$img, $opacity ) //params: image resource id, opacity in percentage (eg. 80)
{
if( !isset(
$opacity ) )
{ return
false; }
$opacity /= 100;

//get image width and height
$w = imagesx( $img );
$h = imagesy( $img );

//turn alpha blending off
imagealphablending( $img, false );

//find the most opaque pixel in the image (the one with the smallest alpha value)
$minalpha = 127;
for(
$x = 0; $x < $w; $x++ )
for(
$y = 0; $y < $h; $y++ )
{
$alpha = ( imagecolorat( $img, $x, $y ) >> 24 ) & 0xFF;
if(
$alpha < $minalpha )
{
$minalpha = $alpha; }
}

//loop through image pixels and modify alpha for each
for( $x = 0; $x < $w; $x++ )
{
for(
$y = 0; $y < $h; $y++ )
{
//get current alpha value (represents the TANSPARENCY!)
$colorxy = imagecolorat( $img, $x, $y );
$alpha = ( $colorxy >> 24 ) & 0xFF;
//calculate new alpha
if( $minalpha !== 127 )
{
$alpha = 127 + 127 * $opacity * ( $alpha - 127 ) / ( 127 - $minalpha ); }
else
{
$alpha += 127 * $opacity; }
//get the color index with new alpha
$alphacolorxy = imagecolorallocatealpha( $img, ( $colorxy >> 16 ) & 0xFF, ( $colorxy >> 8 ) & 0xFF, $colorxy & 0xFF, $alpha );
//set pixel with the new color + opacity
if( !imagesetpixel( $img, $x, $y, $alphacolorxy ) )
{ return
false; }
}
}
return
true;
}
?>

Example for use:

<?php
$image
= imagecreatefrompng( "img.png" );
filter_opacity( $image, 75 );
header( "content-type: image/png" );
imagepng( $image );
imagedestroy( $image );
?>
up
4
ssttoo at gmail dot com
16 years ago
Here's a page that shows the different filters in action
http://www.phpied.com/image-fun-with-php-part-2/
Also shows some quick ways to do sepia.
up
5
cookie at backbone dot sk
11 years ago
a function to create nice vignette effect:

<?php

function vignette($im){
global
$width, $height;
$width = imagesx($im);
$height = imagesy($im);

function
effect($x, $y, &$rgb){
global
$width, $height;

$sharp = 0.4; // 0 - 10 small is sharpnes,
$level = 0.7; // 0 - 1 small is brighter

$l = sin(M_PI / $width * $x) * sin(M_PI / $height * $y);
$l = pow($l, $sharp);

$l = 1 - $level * (1 - $l);

$rgb['red'] *= $l;
$rgb['green'] *= $l;
$rgb['blue'] *= $l;
}

for(
$x = 0; $x < imagesx($im); ++$x){
for(
$y = 0; $y < imagesy($im); ++$y){
$index = imagecolorat($im, $x, $y);
$rgb = imagecolorsforindex($im, $index);
effect($x, $y, $rgb);
$color = imagecolorallocate($im, $rgb['red'], $rgb['green'], $rgb['blue']);

imagesetpixel($im, $x, $y, $color);
}
}
return(
true);
}

$im = imagecreatefromjpeg('cars7_134.jpg');

if(
$im and vignette($im)){
header('Content-Type: image/jpeg');
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
}else{
echo
'Vignette failed.';
}
?>
up
2
kees at tweakers dot net
19 years ago
From what i have been able to find from this function, it accepts the following arguments:
IMG_FILTER_NEGATE
IMG_FILTER_GRAYSCALE
IMG_FILTER_EDGEDETECT
IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR
IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR
IMG_FILTER_EMBOSS
IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL

The following arguments need one or more arguments.
IMG_FILTER_SMOOTH, -1924.124
IMG_FILTER_COLORIZE, -127.12, -127.98, 127
IMG_FILTER_CONTRAST, -90
IMG_FILTER_BRIGHTNESS, 98

I haven't tested them all, the names speak for themselves.
up
0
shahilahmed4242 at gmail dot com
8 years ago
PHP Sepia Effect

$myImage = imagecreatefromjpeg($f);
imagefilter($myImage,IMG_FILTER_GRAYSCALE);
imagefilter($myImage,IMG_FILTER_BRIGHTNESS,-30);
imagefilter($myImage,IMG_FILTER_COLORIZE, 90, 55, 30);
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($myImage );
imagejpeg($myImage,$f);
imagedestroy( $myImage );
up
0
Manolo at msalsas dot com
10 years ago
filtertype is an integer. So if you want to use it as a variable and need to use, e.g. preg_match function you can do it in this way:

<?php
$filter
= IMG_FILTER_BRIGHTNESS;
if(
preg_match( '/^[0-9]{1,2}$/', $filter ) )
{
//Do something
}
?>

The order of the filtertypes in this manual determines the number of each filter, from 0 to 11. E.g. IMG_FILTER_NEGATE=0.
up
0
martijn(97+1) at gmail dot com (solve math)
11 years ago
Simple pixelate function, just in case you are < 5.3

<?php
function pixelate(&$image, $pixelsize){
$maxX = imagesx($image);
$maxY = imagesy($image);
$rad=floor($pixelsize/2);
for(
$x=$rad;$x<$maxX;$x+=$pixelsize)
for(
$y=$rad;$y<$maxY;$y+=$pixelsize){
$color = imagecolorat($image, $x, $y);
imagefilledrectangle ($image, $x-$rad, $y-$rad, $x+$pixelsize-1, $y+$pixelsize-1,$color);
}
}
?>
up
0
hadrien dot jouet at grownseed dot net
12 years ago
For people looking to apply a 'multiply' effect on images like the one in Photoshop (generally b&w ones), you can achieve it with the IMG_FILTER_COLORIZE filter.

<?php
function multiplyColor(&$im, $color = array(255, 0, 0))
{
//get opposite color
$opposite = array(255 - $color[0], 255 - $color[1], 255 - $color[2]);

//now we subtract the opposite color from the image
imagefilter($im, IMG_FILTER_COLORIZE, -$opposite[0], -$opposite[1], -$opposite[2]);
}
?>
up
0
bushmakin stas (bushstas at mail dot ru)
13 years ago
a function to make all colors gray except the only one
i made it myself so the code is note so beautiful )

<?php
function imagecolorfilter($im){

$height = imagesy($im);
$width = imagesx($im);
for(
$x=0; $x<$width; $x++){
for(
$y=0; $y<$height; $y++){
$rgb = ImageColorAt($im, $x, $y);
$r = ($rgb >> 16) & 0xFF;
$g = ($rgb >> 8) & 0xFF;
$b = $rgb & 0xFF;
$c=($r+$g+$b)/3;

//if($g<$r || $g<$b+20){$r=$c;$g=$c; $b=$c;}//leaves only green
//if($b<$r || $b<$g){$r=$c;$g=$c; $b=$c;}//only blue
if($r<$g+30 || $r<$b){$r=$c;$g=$c; $b=$c;}//only red
//if($r<$g-1 || $r>$g+60 || $b>$g-50){$r=$c;$g=$c; $b=$c;}//only yellow


imagesetpixel($im, $x, $y,imagecolorallocate($im, $r,$g,$b));
}
}
}

header ("Content-type: image/jpeg");
$im = imagecreatefromjpeg("image.jpg");
imagecolorfilter($im);
imagejpeg($im);
?>
up
1
fananf at nerdshack dot com
17 years ago
If you're looking for fast sepia effect that can be used for on-the-fly thumbnails generation you can't use sophisticated functions. The faster and much better way than described by webmaster at qudi dot de in the note from 31-Jan-2006 is applying colorize filter AFTER grayscale.

<?php

(...)

imagefilter($yourimage, IMG_FILTER_GRAYSCALE); imagefilter($yourimage, IMG_FILTER_COLORIZE, 90, 60, 40);

(...)

?>

I used (90,60,40) for my sepia after couple of tests, however, if you need darker or lighter just check what suits you best.
up
1
vdepizzol at hotmail dot com
19 years ago
Examples using imagefilter():

<?php
$im
= imagecreatefrompng('dave.png');
if (
$im && imagefilter($im, IMG_FILTER_GRAYSCALE)) {
echo
'Image converted to grayscale.';
imagepng($im, 'dave.png');
} else {
echo
'Conversion to grayscale failed.';
}

imagedestroy($im);
?>

/////////////////////////////

<?php
$im
= imagecreatefrompng('sean.png');
if (
$im && imagefilter($im, IMG_FILTER_BRIGHTNESS, 20)) {
echo
'Image brightness changed.';
imagepng($im, 'sean.png');
} else {
echo
'Image brightness change failed.';
}

imagedestroy($im);
?>

/////////////////////////////

<?php
$im
= imagecreatefrompng('philip.png');

/* R, G, B, so 0, 255, 0 is green */
if ($im && imagefilter($im, IMG_FILTER_COLORIZE, 0, 255, 0)) {
echo
'Image successfully shaded green.';
imagepng($im, 'philip.png');
} else {
echo
'Green shading failed.';
}

imagedestroy($im);
?>
up
0
michaeln no at spam associationsplus ca
16 years ago
Note: applying IMG_FILTER_EMBOSS to text and using in a customization to the CAPTCHA image script in phpBB or a project of your own is a very good way to stop OCR-ing bots from getting through. Embossed serif fonts are fairly easy for the human eye to understand but to an OCR script it is extremely difficult because it seems to give it the illusion of 3D.

If you only allocate 2 or 3 colours in the image, it uses the background colour alot in the embossed text, which greatly contributes to this.

I made my own custom CAPTCHA script to stop phpBB post spam for a client site I was developing and I have gone from getting 2-3 new spam users created every day to zero.

Anything with the source code freely available out there right now is possible to be defeated by spammers once one of them stars sharing code with the other spammers, but if you run something at least someone custom, their bots will pass you over.
up
0
webmaster at designsbykosi dot info
17 years ago
This will only work if you have php5. For php4, you'll have to use the sepia function set webmaster at qudi dot de suggested.
up
0
nancy at hypertextdigital dot com
17 years ago
This routine was just what I was looking for, I wanted web admin users to be able to recolour their uploaded photos (to go with a news item) either a blue tint or sepia to match the appearance of other colours used on the website.

Using a form with a select box containing the RGB values, I can give them the option of either of the two tints or no colourization at all, plus resize their images to the viewing size and a thumbnail image on the fly without having to use any other image editing software.
up
0
webmaster at qudi dot de
18 years ago
for a quick, ok-looking, sepia-effect (also in php4) I just use this little fellow, since a real implementation of sepia was just way too slow.

function pseudosepia(&$im,$percent){
$sx=imagesx($im);
$sy=imagesy($im);
$filter=imagecreatetruecolor($sx,$sy);
$c=imagecolorallocate($filter,100,50,50);
imagefilledrectangle($filter,0,0,$sx,$sy,$c);
imagecopymerge($im,$filter,0,0,0,0,$sx,$sy,$percent);
}
up
-1
mail at kavisiegel dot com
14 years ago
Searching for a way to easily change the color of the image, I tried IMG_FILTER_COLORIZE. I was unable to get the quality results I wanted. It turns out PHP's Colorize is the equivalent of Photoshop's "Linear Dodge" layer filter.

Hue adjustments have always worked well for me, so I figured I could try with PHP.
This function is kind of slow on larger images, but on small images like what I'm using it for, the difference is trivial.

The script calculates the ratio or red, to green, to blue in the color provided, then scales the image appropriately... unfortunately, it does it pixel by pixel.

Here's a demo and comparison of this function, to photoshop's hue function, to PHP's colorize. http://img146.imageshack.us/img146/3167/imagefilterhuedemo.png

<?php
function imagefilterhue($im,$r,$g,$b){
$rgb = $r+$g+$b;
$col = array($r/$rgb,$b/$rgb,$g/$rgb);
$height = imagesy($im);
$width = imagesx($im);
for(
$x=0; $x<$width; $x++){
for(
$y=0; $y<$height; $y++){
$rgb = ImageColorAt($im, $x, $y);
$r = ($rgb >> 16) & 0xFF;
$g = ($rgb >> 8) & 0xFF;
$b = $rgb & 0xFF;
$newR = $r*$col[0] + $g*$col[1] + $b*$col[2];
$newG = $r*$col[2] + $g*$col[0] + $b*$col[1];
$newB = $r*$col[1] + $g*$col[2] + $b*$col[0];
imagesetpixel($im, $x, $y,imagecolorallocate($im, $newR, $newG, $newB));
}
}
}
header ("Content-type: image/jpeg");
$im = imagecreatefromjpeg("test.jpg");

// Usage: Just as imagefilter(), except with no filtertype.
// imagefilterhue(resource $image, int $red, int $green , int $blue)
imagefilterhue($im,2,70,188);

// The equivalent with colorize, as tested in demo image: imagefilter($im, IMG_FILTER_COLORIZE, 2, 70, 188);

imagejpeg($im);
?>
up
-1
a php user at nowhere dot com
18 years ago
http://www.hudzilla.org/phpbook/read.php/11_2_15
for more detailed info, and some <i>arg</i> guidelines.
up
-2
santibari at fibertel dot com
18 years ago
A colorize algorithm wich preserves color luminosity (i.e black
will output black, and white will output white).
This works in PHP4 and is great for customizing interfaces
dinamically.

<?php
function colorize($img_src,$img_dest, $r, $g, $b)
{
if(!
$im = imagecreatefromgif($img_src))
return
"Could not use image $img_src";

//We will create a monochromatic palette based on
//the input color
//which will go from black to white
//Input color luminosity: this is equivalent to the
//position of the input color in the monochromatic
//palette
$lum_inp=round(255*($r+$g+$b)/765); //765=255*3

//We fill the palette entry with the input color at its
//corresponding position

$pal[$lum_inp]['r']=$r;
$pal[$lum_inp]['g']=$g;
$pal[$lum_inp]['b']=$b;

//Now we complete the palette, first we'll do it to
//the black,and then to the white.

//FROM input to black
//===================
//how many colors between black and input
$steps_to_black=$lum_inp;

//The step size for each component
if($steps_to_black)
{
$step_size_red=$r/$steps_to_black;
$step_size_green=$g/$steps_to_black;
$step_size_blue=$b/$steps_to_black;
}

for(
$i=$steps_to_black;$i>=0;$i--)
{
$pal[$steps_to_black-$i]['r']=$r-round($step_size_red*$i);
$pal[$steps_to_black-$i]['g']=$g-round($step_size_green*$i);
$pal[$steps_to_black-$i]['b']=$b-round($step_size_blue*$i);
}

//From input to white:
//===================
//how many colors between input and white
$steps_to_white=255-$lum_inp;

if(
$steps_to_white)
{
$step_size_red=(255-$r)/$steps_to_white;
$step_size_green=(255-$g)/$steps_to_white;
$step_size_blue=(255-$b)/$steps_to_white;
}
else
$step_size_red=$step_size_green=$step_size_blue=0;

//The step size for each component
for($i=($lum_inp+1);$i<=255;$i++)
{
$pal[$i]['r']=$r + round($step_size_red*($i-$lum_inp));
$pal[$i]['g']=$g + round($step_size_green*($i-$lum_inp));
$pal[$i]['b']=$b + round($step_size_blue*($i-$lum_inp));
}
//--- End of palette creation

//Now,let's change the original palette into the one we
//created
for($c = 0; $c < $palette_size; $c++)
{
$col = imagecolorsforindex($im, $c);
$lum_src=round(255*($col['red']+$col['green']
+
$col['blue'])/765);
$col_out=$pal[$lum_src];
imagecolorset($im, $c, $col_out['r'],
$col_out['g'],
$col_out['b']);
}

//save the image file
imagepng($im,$img_dest);
imagedestroy($im);
}
//end function colorize
?>
up
-1
Padde
11 years ago
I played with IMG_FILTER_SMOOTH and tried some negative
values.

-1 to -7: looks like a mix of smoothness and edgedetect

-8: image seems to be completely broken

-9 and lower: kind of sharpening effect (-9 sharper than -10)

I think the sharpening effect in particular could be useful.
up
-2
jonathan dot gotti at gmail dot com
13 years ago
IMG_FILTER_COLORIZE doesn't seem to work on palette image, here's a way to achieve same result with palette image:

<?php
//$color is an array containing rvb infos (ie: array(255,80,0))
function paletteColorize($imgResource,array $color){
$nbColors = imagecolorstotal($imgResource);
for(
$i=0; $i<$nbColors; $i++){
$c = array_values(imagecolorsforindex($imgRes,$i));
for(
$y=0;$y<3;$y++)
$c[$y] = max(0,min(255,$c[$y]+$color[$y]));
imagecolorset($imgResource,$i,$c[0],$c[1],$c[2]);
}
}
?>

Here's also a function that work on both truecolor and palette images that try to do something similar to greyscale with a given color
<?php
function colorScale($imgRes,array $color){
imagefilter($imgRes,IMG_FILTER_GRAYSCALE);
$color = self::_read_color($color);
$luminance=($color[0]+$color[1]+$color[2])/3; // average luminance added by the color
$brightnessCorrection = $luminance/3; // quantity of brightness to correct for each channel
if( $luminance < 127 ){
$brightnessCorrection -= 127/3; // color is dark so we have to negate the brightness correction
}
if(!
imageistruecolor($imgRes) ){
$nbColors = imagecolorstotal($imgRes);
for(
$i=0; $i<$nbColors; $i++){
$c = array_values(imgagecolorsforindex($imgRes,$i));
for(
$y=0;$y<3;$y++){
$c[$y] = max(0, min(255, $c[$y] + ($color[$y]-$luminance) + $brightnessCorrection) ); // parentheses just for better comprehension
}
imagecolorset($omgRes,$i,$c[0],$c[1],$c[2]);
}
}else{
// much easier with truecolor
imagefilter($imgRes, IMG_FILTER_COLORIZE, $color[0]-$luminance, $color[1]-$luminance, $color[2]-$luminance);
imagefilter($imgRes, IMG_FILTER_BRIGHTNESS, $brightnessCorrection);
}
}
?>

with hope that someone will find this useful
up
-3
mail at pedrocandeias dot com
12 years ago
// With transparent PNG file you can colorize the "positive" items and stand the transparent has it is - Beta code

<?php
header
('Content-Type: image/png');

$im = imagecreatefrompng('image.png');
$width = imagesx($im);
$height = imagesy($im);
$imn = imagecreatetruecolor($width, $height);
imagealphablending($imn,false);
$col=imagecolorallocatealpha($imn,255,255,255,127);
imagesavealpha($imn,true);
imagefilledrectangle($imn,0,0,$width,$height,$col);
imagealphablending($imn,true);
imagecopy($imn, $im, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
imagefilter($imn, IMG_FILTER_NEGATE);

// FOR A TRANSPARENT PNG FILE WITH SOMETHING INSIDE, YOU CAN CHANGE THE COLOR HERE: I HAVE RGB: 0, 255, 0
imagefilter($imn, IMG_FILTER_COLORIZE, 0, 255, 0);

imagepng($imn);
imagedestroy($imn);

?>
up
-7
trucex email over at gmail
17 years ago
It appears that imagefilter doesn't play nice with apha. If you run an imagefilter on a transparent image it'll return a black image...similar to a lot of Photoshop plugins do.
To Top