PHP 8.1.24 Released!

imagecopyresized

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecopyresizedGörüntünün bir parçasını kopyalar ve boyutlandırır

Açıklama

imagecopyresized(
    GdImage $hedef,
    GdImage $kaynak,
    int $hdf_x,
    int $hdf_y,
    int $kyn_x,
    int $kyn_y,
    int $hdf_gnş,
    int $hdf_yks,
    int $kyn_gnş,
    int $kyn_yks
): bool

imagecopyresized() işlevi kaynak görüntünün bir bölümünü hedef görüntünün bir bölümüne sığacak şekilde boyutlandırarak kopyalar.

Başka bir deyişle, imagecopyresized() işlevi kaynak görüntünün kyn_x, kyn_y noktasından, kyn_gnş ve kyn_yks ile belirlenen parçasını alıp hedef görüntünün hdf_x, hdf_y noktasına hdf_gnş, hdf_yks ile belirlenen parçasına yerleştirir.

Eğer kaynak ve hedef koordinatları ile genişlik ve yükseklikler farklıysa parça yerleştirilirken küçültülür veya büyütülür. Koordinatlar parçanın sol üst köşesini belirtir. Bu işlev aynı görüntünün içinde kopyalama yapmak amacıyla da kullanılabilir (hedef ve kaynak aynı ise), fakat parçaların üstüste gelmesi halinde sonuç belirsizdir.

Bağımsız Değişkenler

hedef

Görüntünün gönderileceği özkaynak.

kaynak

Görüntünün alındığı özkaynak.

hdf_x

Hedef görüntüdeki X koordinatı.

hdf_y

Hedef görüntüdeki Y koordinatı.

kyn_x

Kaynak görüntüdeki X koordinatı.

kyn_y

Kaynak görüntüdeki Y koordinatı.

hdf_gnş

Hedef görüntüdeki parça genişliği.

hdf_yks

Hedef görüntüdeki parça yüksekliği.

kyn_gnş

Kaynak genişliği.

kyn_yks

Kaynak yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 hedef ve kaynak artık GdImage nesnesi; evvelce resource türünde bir değer olmalıydı.

Örnekler

Örnek 1 - Bir görüntünün boyutlandırılması

Bu örnekte görüntü yarı boyutunda gösterilmektedir.

<?php
// Dosya ve yeni boyut
$dosya = 'test.jpg';
$oran = 0.5;

// İçerik türü
header('Content-Type: image/jpeg');

// Yeni görüntünün boyutları
list($gen, $yük) = getimagesize($filename);
$yenigen = $gen * $oran;
$yeniyük = $yük * $oran;

// Görüntüleri yükleyelim
$hedef = imagecreatetruecolor($yeniger, $yeniyük);
$kaynak = imagecreatefromjpeg($dosya);

// Görüntüyü boyutlandıralım
imagecopyresized($hedef, $kaynak, 0, 0, 0, 0, $yenigen, $yeniyük, $gen, $yük);

// Görüntüyü çıktılayalım
imagejpeg($hedef);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Bir görüntünün boyutlandırılması örneğinin çıktısı

Görüntü yarı boyutunda çıktılanır ama imagecopyresampled() kullanılsaydı kalite daha iyi olurdu.

Notlar

Bilginize:

Paletli görüntülerdeki sınırlama (255+1 renk) nedeniyle bir sorun vardır. Görüntüyü yeniden örneklerken veya süzerken 255'ten daha çok renk gerekir ve bu nedenle yeniden örneklenen piksel renkleri için bir yaklaşım uygulanır. Paletli görüntüde yeni renk için paletten bir yer ayrılmaya çalışılır, eğer bu işlem başarısız olursa (teorik olarak) o renge en yakın renk seçilir. Bu her zaman görsel olarak en yakın renk olmayabilir. Bunun sonucu olarak kısmen boş resimler gibi tuhaf sonuçlar alınabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için hedef görüntü olarak gerçek renkli (örneğin, imagecreatetruecolor() ile oluşturulmuş) bir görüntü kullanın.

Ayrıca Bakınız

  • imagecopyresampled() - Görüntünün bir parçasını örnekleyerek kopyalar ve boyutlandırır
  • imagescale() - Görüntüyü belirtilen genişlik ve yüksekliği kullanarak oranlar
  • imagecrop() - Görüntüyü belirtilen dikdörtgen ile kırpar
add a note

User Contributed Notes 33 notes

up
21
robby at planetargon dot com
18 years ago
Most of the examples below don't keep the proportions properly. They keep using if/else for the height/width..and forgetting that you might have a max height AND a max width, not one or the other.

/**
* Resize an image and keep the proportions
* @author Allison Beckwith <allison@planetargon.com>
* @param string $filename
* @param integer $max_width
* @param integer $max_height
* @return image
*/
function resizeImage($filename, $max_width, $max_height)
{
list($orig_width, $orig_height) = getimagesize($filename);

$width = $orig_width;
$height = $orig_height;

# taller
if ($height > $max_height) {
$width = ($max_height / $height) * $width;
$height = $max_height;
}

# wider
if ($width > $max_width) {
$height = ($max_width / $width) * $height;
$width = $max_width;
}

$image_p = imagecreatetruecolor($width, $height);

$image = imagecreatefromjpeg($filename);

imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0,
$width, $height, $orig_width, $orig_height);

return $image_p;
}
up
5
FearINC at gmail dot com
18 years ago
I wrote a function not long ago that creates a thumbnail out of a large picture. Unlike other notes on this page, the code is a function so it can be used many times on the same script. The function allows the programer to set max height and width and resizes the picture proportionally.
<?php
function saveThumbnail($saveToDir, $imagePath, $imageName, $max_x, $max_y) {
preg_match("'^(.*)\.(gif|jpe?g|png)$'i", $imageName, $ext);
switch (
strtolower($ext[2])) {
case
'jpg' :
case
'jpeg': $im = imagecreatefromjpeg ($imagePath);
break;
case
'gif' : $im = imagecreatefromgif ($imagePath);
break;
case
'png' : $im = imagecreatefrompng ($imagePath);
break;
default :
$stop = true;
break;
}

if (!isset(
$stop)) {
$x = imagesx($im);
$y = imagesy($im);

if ((
$max_x/$max_y) < ($x/$y)) {
$save = imagecreatetruecolor($x/($x/$max_x), $y/($x/$max_x));
}
else {
$save = imagecreatetruecolor($x/($y/$max_y), $y/($y/$max_y));
}
imagecopyresized($save, $im, 0, 0, 0, 0, imagesx($save), imagesy($save), $x, $y);

imagegif($save, "{$saveToDir}{$ext[1]}.gif");
imagedestroy($im);
imagedestroy($save);
}
}
?>

the function for now takes only jpg,gif and png files, but that can easily be changed.
It's an easy to use easy to understand function and I hope it will come useful to someone.
up
4
email at vladislav dot net
12 years ago
I didn't find here before any script giving both GIF and PNG transparent images correct, so I offer you mine.
Here is the code for 'image.php' script to generate a resized or original sized images of any type (JPEG, GIF, PNG) with respect to possible transparency of GIF and PNG.
The following script can be used in HTML tag IMG (to display an image marked in database with ID equal to 1 and resized to max 100px) like this:
<img src="image.php?id=1&size=100" />.

<?php
/* *************************
* Script by A. Vladislav I.
* ************************* */
$id = $_GET['id'];
$size = $_GET['size'];
if(!empty(
$id))
{
/* Here you may take the source image path from where you want: current direcory, databse etc.
I used the $_GET['id'] for giving the script an ID of the image in database, where its real name is stored.
I consider later the $f variable responsible to store file name and $type variable responsible to store mime type of the image. You may use function GetImageSize() to discover the mime type.
So don't forget to set the */
$f = /*...*/ ;
/* and */
$type = /*...*/ ;
/* ... */
}
$imgFunc = '';
switch(
$type)
{
case
'image/gif':
$img = ImageCreateFromGIF($f);
$imgFunc = 'ImageGIF';
$transparent_index = ImageColorTransparent($img);
if(
$transparent_index!=(-1)) $transparent_color = ImageColorsForIndex($img,$transparent_index);
break;
case
'image/jpeg':
$img = ImageCreateFromJPEG($f);
$imgFunc = 'ImageJPEG';
break;
case
'image/png':
$img = ImageCreateFromPNG($f);
ImageAlphaBlending($img,true);
ImageSaveAlpha($img,true);
$imgFunc = 'ImagePNG';
break;
default:
die(
"ERROR - no image found");
break;
}
header("Content-Type: ".$type);
if(!empty(
$size))
{

list(
$w,$h) = GetImageSize($f);
if(
$w==0 or $h==0 ) die("ERROR - zero image size");
$percent = $size / (($w>$h)?$w:$h);
if(
$percent>0 and $percent<1)
{
$nw = intval($w*$percent);
$nh = intval($h*$percent);
$img_resized = ImageCreateTrueColor($nw,$nh);
if(
$type=='image/png')
{
ImageAlphaBlending($img_resized,false);
ImageSaveAlpha($img_resized,true);
}
if(!empty(
$transparent_color))
{
$transparent_new = ImageColorAllocate($img_resized,$transparent_color['red'],$transparent_color['green'],$transparent_color['blue']);
$transparent_new_index = ImageColorTransparent($img_resized,$transparent_new);
ImageFill($img_resized, 0,0, $transparent_new_index);
}
if(
ImageCopyResized($img_resized,$img, 0,0,0,0, $nw,$nh, $w,$h ))
{
ImageDestroy($img);
$img = $img_resized;

}
}
}
$imgFunc($img);
ImageDestroy($img);
?>

P.S.
The script can be written better (optimized etc.), but I hope you can do it by yourself.
up
3
development at lab-9 dot com
18 years ago
If you read your Imagedata from a Database Blob and use the functions from above to resize the image to a thumbnail improving a lot of traffic, you will have to make temporary copies of the files in order that the functions can access them

Here a example:

// switch through imagetypes
$extension = "jpg";
if(mysql_result($query, 0, 'type') == "image/pjpeg")
{ $extension = "jpg"; } // overwrite
else if(mysql_result($query, 0, 'type') == "image/gif")
{ $extension = "gif"; } // overwrite

// get a temporary filename
// use microtime() to get a unique filename
// if you request more than one file f.e. by creating large numbers of thumbnails, the server could be not fast enough to save all these different files and you get duplicated copies and resizepics() will resize and output often the same content

$filename = microtime()."_temp.".$extension;

// open
$tempfile = fopen($filename, "w+");

// write
fwrite($tempfile, mysql_result($query, 0, 'image'));

// close
fclose($tempfile);

// resize and output the content
echo resizepics($filename, '100', '70');

// delete temporary file
unlink($filename);

NOTE: this script has to be put into a file which sends correct header informations to the browser, otherwise you won't get more to see than a big red cross :-)
up
2
jesse at method studios
17 years ago
imagecopyresized() does not do any resampling. This makes it extremely quick. If quality is an issue, use imagecopyresampled().
up
1
hodgman at ali dot com dot au
17 years ago
Users of this function should be aware that this function can return false in certain circumstances! I am assuming this is an indicator of failure.

None of the example code displayed in these notes takes this into account, so all of these examples contain weaknesses that could crash a program if not used with care.

However, it is not documented what kinds situations will cause it to fail, and what side effects (if it is not atomic) occur if the operation fails, so we will have to wait for the documentation to be updated before this function can be used in rock-solid (crash-proof) code.

[[I posted this information earlier, but I phrased it as a question so it was removed by the editors]]
up
1
backglancer at hotmail
18 years ago
Neat script to create a thumbnails no larger than 150 (or user-specific) height AND width.

<?PHP
$picture
="" # picture fileNAME here. not address
$max=150; # maximum size of 1 side of the picture.
/*
here you can insert any specific "if-else",
or "switch" type of detector of what type of picture this is.
in this example i'll use standard JPG
*/

$src_img=ImagecreateFromJpeg($picture);

$oh = imagesy($src_img); # original height
$ow = imagesx($src_img); # original width

$new_h = $oh;
$new_w = $ow;

if(
$oh > $max || $ow > $max){
$r = $oh/$ow;
$new_h = ($oh > $ow) ? $max : $max*$r;
$new_w = $new_h/$r;
}
// note TrueColor does 256 and not.. 8
$dst_img = ImageCreateTrueColor($new_w,$new_h);

ImageCopyResized($dst_img, $src_img, 0,0,0,0, $new_w, $new_h, ImageSX($src_img), ImageSY($src_img));

ImageJpeg($dst_img, "th_$picture");

?>
up
1
skurrilo at skurrilo dot de
22 years ago
If you aren't happy with the quality of the resized images, just give ImageMagick a try. (http://www.imagemagick.org) This is a commandline tool for converting and viewing images.
up
4
smelban at smwebdesigns dot com
18 years ago
Resize image proportionaly where you give a max width or max height

<?php
header
('Content-type: image/jpeg');
//$myimage = resizeImage('filename', 'newwidthmax', 'newheightmax');
$myimage = resizeImage('test.jpg', '150', '120');
print
$myimage;

function
resizeImage($filename, $newwidth, $newheight){
list(
$width, $height) = getimagesize($filename);
if(
$width > $height && $newheight < $height){
$newheight = $height / ($width / $newwidth);
} else if (
$width < $height && $newwidth < $width) {
$newwidth = $width / ($height / $newheight);
} else {
$newwidth = $width;
$newheight = $height;
}
$thumb = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
$source = imagecreatefromjpeg($filename);
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
return
imagejpeg($thumb);
}
?>
up
1
mecdesign at hotmail dot com
18 years ago
This code will resize your images if your image needs to fit (without stretching) into a max height / width destination image that is not a 1:1 ratio (mine was 4:3).

<?
// Ratios
$image_ratio = $width / $height; // Actual image's ratio
$destination_ratio = $max_width / $max_height; // Ratio of dest. placeholder

// Taller
if($image_ratio < $destination_ratio)
{
//Too tall:
if($height > $max_height)
{
$height = $max_height;
$width = ceil($height / $image_ratio);
}
}
// Wider / balanced & too wide:
else if ($width > $max_width)
{
$width = $max_width;
$height = ceil($width / $image_ratio);
}
?>
up
1
no at name dot com
18 years ago
I was searching for script, that do not resize on the fly, but copy resized file to other place, so after long searches, i've done this function. I hope it will be usefull for someone:
(This is not original code, i'v taked it from somwhere and edited a ltl :)
<?php
function resize($cur_dir, $cur_file, $newwidth, $output_dir)
{
$dir_name = $cur_dir;
$olddir = getcwd();
$dir = opendir($dir_name);
$filename = $cur_file;
$format='';
if(
preg_match("/.jpg/i", "$filename"))
{
$format = 'image/jpeg';
}
if (
preg_match("/.gif/i", "$filename"))
{
$format = 'image/gif';
}
if(
preg_match("/.png/i", "$filename"))
{
$format = 'image/png';
}
if(
$format!='')
{
list(
$width, $height) = getimagesize($filename);
$newheight=$height*$newwidth/$width;
switch(
$format)
{
case
'image/jpeg':
$source = imagecreatefromjpeg($filename);
break;
case
'image/gif';
$source = imagecreatefromgif($filename);
break;
case
'image/png':
$source = imagecreatefrompng($filename);
break;
}
$thumb = imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);
imagealphablending($thumb, false);
$source = @imagecreatefromjpeg("$filename");
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
$filename="$output_dir/$filename";
@
imagejpeg($thumb, $filename);
}
}
?>
call this function using
<?
resize("./input folder", "picture_file_name", "width", "./output folder");
?>
up
2
del at kartoon dot net
18 years ago
This snippet allows you to grab a thumbnail from the center of a large image. This was used for a client photo gallery for art to give a teaser of the image to come (only a small portion). You could get dynamic with this value. I also put in a scaling factor in case you want to scale down first before chopping.

<?php
// The file
$filename = 'moon.jpg';
$percent = 1.0; // if you want to scale down first
$imagethumbsize = 200; // thumbnail size (area cropped in middle of image)
// Content type
header('Content-type: image/jpeg');

// Get new dimensions
list($width, $height) = getimagesize($filename);
$new_width = $width * $percent;
$new_height = $height * $percent;

// Resample
$image_p = imagecreatetruecolor($imagethumbsize , $imagethumbsize); // true color for best quality
$image = imagecreatefromjpeg($filename);

// basically take this line and put in your versin the -($new_width/2) + ($imagethumbsize/2) & -($new_height/2) + ($imagethumbsize/2) for
// the 2/3 position in the 3 and 4 place for imagecopyresampled
// -($new_width/2) + ($imagethumbsize/2)
// AND
// -($new_height/2) + ($imagethumbsize/2)
// are the trick
imagecopyresampled($image_p, $image, -($new_width/2) + ($imagethumbsize/2), -($new_height/2) + ($imagethumbsize/2), 0, 0, $new_width , $new_width , $width, $height);

// Output

imagejpeg($image_p, null, 100);
?>
up
1
Halit Yesil mail at halityesil dot com
16 years ago
This Class image resize or crop,
your copyright text write on the image and your logo marge on the image.

Full Class code => http://www.phpbuilder.com/snippet/download.php?type=snippet&id=2188
/**
* Author : Halit YESIL
* www : www.halityesil.com, www.prografik.net, www.trteknik.net
* email : mail@halityesil.com, halit.yesil@prografik.net, halit.yesil@trteknik.net
* GSM : +90.535 648 3504
* Create Date : 21 / 03 / 2007
*
*
* Script : Image resize and croping class.
* You can Write copyright text and attach your logo write on image with this class
*
*
* $obj = new pg_image($arg);
*
*
* Varibles Information
* [0] type => (POST | FILE) => Source File Send Type _FILES OR Dir
* [1] file => ({if POST Array file = $_FILES['yourfile']}|{if FILE false}) => Source File filesource
* [2] path => ({if FILE String [ dirname/filename.extension ]}) => Source File Root Path
* [3] target => ({if FILE String [ dirname/filename.extension ]}) => Target File Root Path
* [4] width => (integer) => Target File Width
* [5] height => (integer) => Target File Height
* [6] quality => (integer 1 - 100) => Target File Quality 0-100 %
* [7] action => (crop | resize) => Target Action "resize" OR "crop"
* [8] bordersize => (integer 0-5) => Target Border Size
* [9] bordercolor => (color hex) => Target Border Color
* [10] bgcolor => (color hex) => Target Background Color
* [11] copytext => (String) => Copyright Content Text
* [12] copycolor => (color hex) => Copyright Text Color
* [13] copyshadow => (color hex) => Copyright Text Shadow color
* [14] copybgcolor => (color hex) => Copyright Background Color
* [15] copybgshadow => (color hex) => Copyright Background Shadow Color
* [16] copybordersize => (integer 0-5) => Copyright Border Size 1-3
* [17] copybordercolor => (color hex) => Copyright Border Color
* [18] copyposition => (top | topright | topleft | center | left | right | bottom | bottomright | bottomleft) => Copyright Position
* [19] logoposition => (top | topright | topleft | center | left | right | bottom | bottomright | bottomleft) => Logo Image Position
* [20] logoimage => (String [ dirname/filename.extension] Allow Extension (PNG | GIF | JPG)) => Logo Image Root Path "PNG" OR "GIF" OR "JPG"
*
*
*
*
*/

<?php

$source
= ($_REQUEST['img'] != '')?$_REQUEST['img']:'braille3.jpg';
$arg =array( type =>'FILE',
file =>false,
path =>$source,
target =>'',
width =>150,
height =>50,
quality =>80,
action =>'resize',
bordersize =>1,
bordercolor =>'#00CCFF',
bgcolor =>'#000000',
copytext =>'Bodrum 1998',
copycolor =>'#FFFFFF',
//copyshadow =>'#000000',
//copybgcolor =>'#D0FFCC',
//copybgshadow =>'#656565',
copybordersize =>0,
copybordercolor =>'#FFFFFF',
copyposition =>'bottom',
logoposition =>'topleft',
logoimage =>'logo.png');

//$arg = "$source,,400,300,80,resize";
new pg_image($arg);

?>
up
1
finnsi at centrum dot is
18 years ago
If you need to delete or resize images in the filesystem (not in DB) without loosing the image quality...
I commented the code as much as possible so that newbies (like myself) will understand it. ;)

<?php

/*

WRITTEN BY:
Finnur Eiriksson, (http://www.centrum.is/finnsi)
Based on snippets that have been posted on www.PHP.net
Drop me an e-mail if you have any questions.

NOTE:
This code is written to either delete or resize pictures in the file system, so if you have your pictures in a database
you will have to make some changes. Also, if you are using other picture formats than .gif's or .jpg's you
will have to add som code as well (Read the comments to find out where to do this).

IMPORTANT:
The $_GET['resizepic'] variable only contains the NAME of the file that is going to be deleted/resized.

The internet guest account (IUSR_SERVERNAME on WINDOWS) must have read and write permissions (execution permission not needed)
in your image directory (i.e. $dir_name = "FooBar"). It is a good idea to have a separate directory for images that users
can upload to and manipulate the contents. Ideally, you should have one directory for the pictures that are used for the website,
and another upload directory

*/

$dir_name = "FooBar"; // Enter the name of the directory that contains the images
$olddir = getcwd(); // Get the Current Windows Directory to be able to switch back in the end of the script
$dir = opendir($dir_name); //make a directory handle
//To delete a picture
if(isset($_GET['delpic'])){
chdir('images');
$delpic = $_GET['delpic'];
@
unlink($delpic);
chdir($olddir);
}
//To resize a picture
if(isset($_GET['resize'])){
//$_GET['resize'] contains the resize-percentage (for example 80 and 40, for 80% and 40% respectively. To double the image in size the user enters 200 etc.)
// File and new size
$percent = ($_GET['resize']/100);
chdir('images');// change the windows directory to the image directory
$filename = $_GET['resizepic'];

// Decide the content type, NB:This code is written to only execute on .gif's and .jpg's
// If you want other formats than .gif's and .jpg's add your code here, in the same manner:
$format='';
if(
preg_match("/.jpg/i", "$filename")){
$format = 'image/jpeg';
header('Content-type: image/jpeg');
}
if (
preg_match("/.gif/i", "$filename")){
$format = 'image/gif';
header('Content-type: image/gif');
}
if(
$format!=''){ //This is where the actual resize process begins...
// Get new sizes
list($width, $height) = getimagesize($filename);
$newwidth = $width * $percent;
$newheight = $height * $percent;

// Load the image
switch($format){
case
'image/jpeg':
$source = imagecreatefromjpeg($filename);
break;
case
'image/gif';
$source = imagecreatefromgif($filename);
break;
}
//Get the Image
$thumb = imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);
//This must be set to false in order to be able to overwrite the black
//pixels in the background with transparent pixels. Otherwise the new
//pixels would just be applied on top of the black background.
imagealphablending($thumb, false);
//Make a temporary file handle
$source = @imagecreatefromjpeg($filename);
// Resize
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
//Write the image to the destination file
@imagejpeg($thumb, $filename);
//Change back to the old directory... I'm not sure that this is neccessary
chdir($olddir);
//Specify where you want the user to go after the operation:
header('Location: foobar.php');
}
}


?>
up
1
david from quidware
14 years ago
If the script should resize and save thumb I use this simple code, I made a couple corrections from last one and added the possibility to resize to a max HEIGHT:

<?php
/**
* Make thumbs from JPEG, PNG, GIF source file
*
* $tmpname = $_FILES['source']['tmp_name'];
* $size - max width size
* $save_dir - destination folder
* $save_name - tnumb new name
* $maxisheight - is max for width (if not is for height)
*
* Author: David Taubmann http://www.quidware.com (edited from LEDok - http://www.citadelavto.ru/)
*/

/*/ // And now how using this function fast:
if ($_POST[pic])
{
$tmpname = $_FILES['pic']['tmp_name'];
@img_resize( $tmpname , 600 , "../album" , "album_".$id.".jpg");
@img_resize( $tmpname , 120 , "../album" , "album_".$id."_small.jpg");
@img_resize( $tmpname , 60 , "../album" , "album_".$id."_maxheight.jpg", 1);
}
else
echo "No Images uploaded via POST";
/**/

function img_resize( $tmpname, $size, $save_dir, $save_name, $maxisheight = 0 )
{
$save_dir .= ( substr($save_dir,-1) != "/") ? "/" : "";
$gis = getimagesize($tmpname);
$type = $gis[2];
switch(
$type)
{
case
"1": $imorig = imagecreatefromgif($tmpname); break;
case
"2": $imorig = imagecreatefromjpeg($tmpname);break;
case
"3": $imorig = imagecreatefrompng($tmpname); break;
default:
$imorig = imagecreatefromjpeg($tmpname);
}

$x = imagesx($imorig);
$y = imagesy($imorig);

$woh = (!$maxisheight)? $gis[0] : $gis[1] ;

if(
$woh <= $size)
{
$aw = $x;
$ah = $y;
}
else
{
if(!
$maxisheight){
$aw = $size;
$ah = $size * $y / $x;
} else {
$aw = $size * $x / $y;
$ah = $size;
}
}
$im = imagecreatetruecolor($aw,$ah);
if (
imagecopyresampled($im,$imorig , 0,0,0,0,$aw,$ah,$x,$y))
if (
imagejpeg($im, $save_dir.$save_name))
return
true;
else
return
false;
}
?>
up
1
haker4o at haker4o dot org
18 years ago
<?php
// Resize image.
// Writeen By: Smelban & Haker4o
// Mails smelban@smwebdesigns.com & Haker4o@Haker4o.org
// This code is written to only execute on jpg,gif,png
// $picname = resizepics('pics', 'new widthmax', 'new heightmax');
// Demo $picname = resizepics('stihche.jpg', '180', '140');
$picname = resizepics('picture-name.format', '180', '140');
echo
$pickname;
//Error
die( "<font color=\"#FF0066\"><center><b>File not exists :(<b></center></FONT>");
//Funcion resizepics
function resizepics($pics, $newwidth, $newheight){
if(
preg_match("/.jpg/i", "$pics")){
header('Content-type: image/jpeg');
}
if (
preg_match("/.gif/i", "$pics")){
header('Content-type: image/gif');
}
list(
$width, $height) = getimagesize($pics);
if(
$width > $height && $newheight < $height){
$newheight = $height / ($width / $newwidth);
} else if (
$width < $height && $newwidth < $width) {
$newwidth = $width / ($height / $newheight);
} else {
$newwidth = $width;
$newheight = $height;
}
if(
preg_match("/.jpg/i", "$pics")){
$source = imagecreatefromjpeg($pics);
}
if(
preg_match("/.jpeg/i", "$pics")){
$source = imagecreatefromjpeg($pics);
}
if(
preg_match("/.jpeg/i", "$pics")){
$source = Imagecreatefromjpeg($pics);
}
if(
preg_match("/.png/i", "$pics")){
$source = imagecreatefrompng($pics);
}
if(
preg_match("/.gif/i", "$pics")){
$source = imagecreatefromgif($pics);
}
$thumb = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
return
imagejpeg($thumb);
if(
preg_match("/.jpg/i", "$pics")){
return
imagejpeg($thumb);
}
if(
preg_match("/.jpeg/i", "$pics")){
return
imagejpeg($thumb);
}
if(
preg_match("/.jpeg/i", "$pics")){
return
imagejpeg($thumb);
}
if(
preg_match("/.png/i", "$pics")){
return
imagepng($thumb);
}
if(
preg_match("/.gif/i", "$pics")){
return
imagegif($thumb);
}
}
?>
up
1
eslindsey at gmail dot com
6 years ago
I'm not sure why nworld3d at yahoo dot com's http://php.net/manual/en/function.imagecopyresized.php#69123 was downvoted--it was exactly what I was looking for to composite several alpha channel images, just like Photoshop. I needed to start with transparency and stack a few alpha images one after another on top of it. After mucking about with the built in PHP functions, I was worried that I would need to cheat by removing all the alpha and then using a transparent color in the end, but that would have looked different depending on what background I put it on top of. nworld3d at yahoo dot's comment saved me from having to go that route, and gets a +1 from me.
up
0
kvslaap
14 years ago
this is a script which loops trough a directory that is currently set to "files" and resizes all images with respecting the image ratio

<?php
//use this line if you get the error message of using too much memory (strip '//')
//ini_set ( "memory_limit", "48M");

$target_width = 800;
$target_height = 600;

if (
ob_get_level() == 0) ob_start();
if (
$handle = opendir('files/')) {
while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
if (
$file != "." && $file != "..") {
$destination_path = './files/';
$target_path = $destination_path . basename($file);

$extension = pathinfo($target_path);
$allowed_ext = "jpg, gif, png, bmp, jpeg, JPG";
$extension = $extension[extension];
$allowed_paths = explode(", ", $allowed_ext);
$ok = 0;
for(
$i = 0; $i < count($allowed_paths); $i++) {
if (
$allowed_paths[$i] == "$extension") {
$ok = "1";
}
}

if (
$ok == "1") {

if(
$extension == "jpg" || $extension == "jpeg" || $extension == "JPG"){
$tmp_image=imagecreatefromjpeg($target_path);
}

if(
$extension == "png") {
$tmp_image=imagecreatefrompng($target_path);
}

if(
$extension == "gif") {
$tmp_image=imagecreatefromgif($target_path);
}

$width = imagesx($tmp_image);
$height = imagesy($tmp_image);

//calculate the image ratio
$imgratio = ($width / $height);

if (
$imgratio>1) {
$new_width = $target_width;
$new_height = ($target_width / $imgratio);
} else {
$new_height = $target_height;
$new_width = ($target_height * $imgratio);
}

$new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
ImageCopyResized($new_image, $tmp_image,0,0,0,0, $new_width, $new_height, $width, $height);
//Grab new image
imagejpeg($new_image, $target_path);
$image_buffer = ob_get_contents();
ImageDestroy($new_image);
ImageDestroy($tmp_image);
echo
" $file resized to $new_width x $new_height <br> \n";
echo
str_pad('',4096)."\n";
ob_flush();
flush();
}
}
}
closedir($handle);
echo
"Done.";
ob_end_flush();
}
?>
up
0
it at chmzap dot ru
15 years ago
If the script should resize and save thumb I use this simple code:

<?php
/**
* Make thumbs from JPEG, PNG, GIF source file
*
* $tmpname = $_FILES['source']['tmp_name'];
* $size - max width size
* $save_dir - destination folder
* $save_name - tnumb new name
*
* Author: LEDok - http://www.citadelavto.ru/
*/

function img_resize( $tmpname, $size, $save_dir, $save_name )
{
$save_dir .= ( substr($save_dir,-1) != "/") ? "/" : "";
$gis = GetImageSize($tmpname);
$type = $gis[2];
switch(
$type)
{
case
"1": $imorig = imagecreatefromgif($tmpname); break;
case
"2": $imorig = imagecreatefromjpeg($tmpname);break;
case
"3": $imorig = imagecreatefrompng($tmpname); break;
default:
$imorig = imagecreatefromjpeg($tmpname);
}

$x = imageSX($imorig);
$y = imageSY($imorig);
if(
$gis[0] <= $size)
{
$av = $x;
$ah = $y;
}
else
{
$yc = $y*1.3333333;
$d = $x>$yc?$x:$yc;
$c = $d>$size ? $size/$d : $size;
$av = $x*$c; //высота исходной картинки
$ah = $y*$c; //длина исходной картинки
}
$im = imagecreate($av, $ah);
$im = imagecreatetruecolor($av,$ah);
if (
imagecopyresampled($im,$imorig , 0,0,0,0,$av,$ah,$x,$y))
if (
imagejpeg($im, $save_dir.$save_name))
return
true;
else
return
false;
}

?>

And now how using this function fast

<?php
if ($_POST[pic])
{
$tmpname = $_FILES['pic']['tmp_name'];
@
img_resize( $tmpname , 600 , "../album" , "album_".$id.".jpg");
@
img_resize( $tmpname , 120 , "../album" , "album_".$id."_small.jpg");
@
img_resize( $tmpname , 60 , "../album" , "album_".$id."verysmall.jpg");
}
else
echo
"No Images uploaded via POST";
?>
up
0
andrvm at andrvm dot ru
15 years ago
One more version of setMemoryForImage (see below)

<?php

function setMemoryForImage($filename)
{
$imageInfo = getimagesize($filename);
$memoryNeeded = round(($imageInfo[0] * $imageInfo[1] * $imageInfo['bits'] * $imageInfo['channels'] / 8 + Pow(2, 16)) * 1.65);

$memoryLimit = (int) ini_get('memory_limit')*1048576;

if ((
memory_get_usage() + $memoryNeeded) > $memoryLimit)
{
ini_set('memory_limit', ceil((memory_get_usage() + $memoryNeeded + $memoryLimit)/1048576).'M');
return (
true);
}
else return(
false);
}

?>
//work's it. no problem!
up
0
feip at feip dot net
16 years ago
This code convert images to thumbs.
How he work -
Check source image - Width and Height,
crop a maximum from original image,
resize croped to user defined size

// makeIcons_MergeCenter($src, $dst, $dstx, $dsty);

<?php

function makeIcons_MergeCenter($src, $dst, $dstx, $dsty){

//$src = original image location
//$dst = destination image location
//$dstx = user defined width of image
//$dsty = user defined height of image

$allowedExtensions = 'jpg jpeg gif png';

$name = explode(".", $src);
$currentExtensions = $name[count($name)-1];
$extensions = explode(" ", $allowedExtensions);

for(
$i=0; count($extensions)>$i; $i=$i+1){
if(
$extensions[$i]==$currentExtensions)
{
$extensionOK=1;
$fileExtension=$extensions[$i];
break; }
}

if(
$extensionOK){

$size = getImageSize($src);
$width = $size[0];
$height = $size[1];

if(
$width >= $dstx AND $height >= $dsty){

$proportion_X = $width / $dstx;
$proportion_Y = $height / $dsty;

if(
$proportion_X > $proportion_Y ){
$proportion = $proportion_Y;
}else{
$proportion = $proportion_X ;
}
$target['width'] = $dstx * $proportion;
$target['height'] = $dsty * $proportion;

$original['diagonal_center'] =
round(sqrt(($width*$width)+($height*$height))/2);
$target['diagonal_center'] =
round(sqrt(($target['width']*$target['width'])+
(
$target['height']*$target['height']))/2);

$crop = round($original['diagonal_center'] - $target['diagonal_center']);

if(
$proportion_X < $proportion_Y ){
$target['x'] = 0;
$target['y'] = round((($height/2)*$crop)/$target['diagonal_center']);
}else{
$target['x'] = round((($width/2)*$crop)/$target['diagonal_center']);
$target['y'] = 0;
}

if(
$fileExtension == "jpg" OR $fileExtension=='jpeg'){
$from = ImageCreateFromJpeg($src);
}elseif (
$fileExtension == "gif"){
$from = ImageCreateFromGIF($src);
}elseif (
$fileExtension == 'png'){
$from = imageCreateFromPNG($src);
}

$new = ImageCreateTrueColor ($dstx,$dsty);

imagecopyresampled ($new, $from, 0, 0, $target['x'],
$target['y'], $dstx, $dsty, $target['width'], $target['height']);

if(
$fileExtension == "jpg" OR $fileExtension == 'jpeg'){
imagejpeg($new, $dst, 70);
}elseif (
$fileExtension == "gif"){
imagegif($new, $dst);
}elseif (
$fileExtension == 'png'){
imagepng($new, $dst);
}
}
}
}

?>
up
0
kyle dot florence at gmail dot com
17 years ago
The function below will resize an image based on max width and height, then it will create a thumbnail image from the center of the resized image of a width and height specified. This function will not resize the image to max_w pixels by max_h pixels, those are only the max width's and heights the image can be, it resizes the image to the first 1:1 ratio below max_w and max_h.

For example, if you have an image that is 800x600 and you specify your new image to be 400x200, it will resize based on the smallest number (in this case 200) and maintain the images 1:1 ratio. So your final image would end up at something like 262x200.

UPDATE: I have updated this function, I added the 'newdir' option in case you want the images saved in a different directory than the script. I also fixed the thumbnail slice so it is perfectly in the center now and fixed the bug that 'ob at babcom dot biz' mentioned so you can safely resize based on width or height now.

<?
/**********************************************************
* function resizejpeg:
*
* = creates a resized image based on the max width
* specified as well as generates a thumbnail from
* a rectangle cut from the middle of the image.
*
* @dir = directory image is stored in
* @newdir = directory new image will be stored in
* @img = the image name
* @max_w = the max width of the resized image
* @max_h = the max height of the resized image
* @th_w = the width of the thumbnail
* @th_h = the height of the thumbnail
*
**********************************************************/

function resizejpeg($dir, $newdir, $img, $max_w, $max_h, $th_w, $th_h)
{
// set destination directory
if (!$newdir) $newdir = $dir;

// get original images width and height
list($or_w, $or_h, $or_t) = getimagesize($dir.$img);

// make sure image is a jpeg
if ($or_t == 2) {

// obtain the image's ratio
$ratio = ($or_h / $or_w);

// original image
$or_image = imagecreatefromjpeg($dir.$img);

// resize image?
if ($or_w > $max_w || $or_h > $max_h) {

// resize by height, then width (height dominant)
if ($max_h < $max_w) {
$rs_h = $max_h;
$rs_w = $rs_h / $ratio;
}
// resize by width, then height (width dominant)
else {
$rs_w = $max_w;
$rs_h = $ratio * $rs_w;
}

// copy old image to new image
$rs_image = imagecreatetruecolor($rs_w, $rs_h);
imagecopyresampled($rs_image, $or_image, 0, 0, 0, 0, $rs_w, $rs_h, $or_w, $or_h);
}
// image requires no resizing
else {
$rs_w = $or_w;
$rs_h = $or_h;

$rs_image = $or_image;
}

// generate resized image
imagejpeg($rs_image, $newdir.$img, 100);

$th_image = imagecreatetruecolor($th_w, $th_h);

// cut out a rectangle from the resized image and store in thumbnail
$new_w = (($rs_w / 2) - ($th_w / 2));
$new_h = (($rs_h / 2) - ($th_h / 2));

imagecopyresized($th_image, $rs_image, 0, 0, $new_w, $new_h, $rs_w, $rs_h, $rs_w, $rs_h);

// generate thumbnail
imagejpeg($th_image, $newdir.'thumb_'.$img, 100);

return true;
}

// Image type was not jpeg!
else {
return false;
}
}
?>

Example:

<?php
$dir
= './';
$img = 'test.jpg';

resizejpeg($dir, '', $img, 600, 400, 300, 150);
?>

The example would resize the image 'test.jpg' into something 600x400 or less (retains the 1:1 ratio of the image) and creates the file 'thumb_test.jpg' at 300x150.
up
0
nworld3d at yahoo dot com
17 years ago
Belows is the code snipet that allows you to resize a transparent PNG and composite it into another image. The code is tested to work with PHP5.1.2, GD2, but I think it can also work with other versions of PHP and GD.

The code has been commented to help you read through it. The idea of resizing the transparent PNG image is to create a new destination image which is completely transparent then turn off the imageAlphaBlending of this new image so that when the PNG source file is copied, its alpha channel is still retained.

<?php
/**
* Compose a PNG file over a src file.
* If new width/ height are defined, then resize the PNG (and keep all the transparency info)
* Author: Alex Le - http://www.alexle.net
*/
function imageComposeAlpha( &$src, &$ovr, $ovr_x, $ovr_y, $ovr_w = false, $ovr_h = false)
{
if(
$ovr_w && $ovr_h )
$ovr = imageResizeAlpha( $ovr, $ovr_w, $ovr_h );

/* Noew compose the 2 images */
imagecopy($src, $ovr, $ovr_x, $ovr_y, 0, 0, imagesx($ovr), imagesy($ovr) );
}

/**
* Resize a PNG file with transparency to given dimensions
* and still retain the alpha channel information
* Author: Alex Le - http://www.alexle.net
*/
function imageResizeAlpha(&$src, $w, $h)
{
/* create a new image with the new width and height */
$temp = imagecreatetruecolor($w, $h);

/* making the new image transparent */
$background = imagecolorallocate($temp, 0, 0, 0);
ImageColorTransparent($temp, $background); // make the new temp image all transparent
imagealphablending($temp, false); // turn off the alpha blending to keep the alpha channel

/* Resize the PNG file */
/* use imagecopyresized to gain some performance but loose some quality */
imagecopyresized($temp, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $h, imagesx($src), imagesy($src));
/* use imagecopyresampled if you concern more about the quality */
//imagecopyresampled($temp, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $h, imagesx($src), imagesy($src));
return $temp;
}
?>
Example usage:

<?php
header
('Content-type: image/png');

/* Open the photo and the overlay image */
$photoImage = ImageCreateFromJPEG('images/MiuMiu.jpg');
$overlay = ImageCreateFromPNG('images/hair-trans.png');

$percent = 0.8;
$newW = ceil(imagesx($overlay) * $percent);
$newH = ceil(imagesy($overlay) * $percent);

/* Compose the overlay photo over the target image */
imageComposeAlpha( $photoImage, $overlay, 86, 15, $newW, $newH );

/* Open another PNG file, then resize and compose it */
$watermark = imagecreatefrompng('images/watermark.png');
imageComposeAlpha( $photoImage, $watermark, 10, 20, imagesx($watermark)/2, imagesy($watermark)/2 );

/**
* Open the same PNG file then compose without resizing
* As the original $watermark is passed by reference, it was resized already.
* So we have to reopen it.
*/
$watermark = imagecreatefrompng('images/watermark.png');
imageComposeAlpha( $photoImage, $watermark, 80, 350);
Imagepng($photoImage); // output to browser

ImageDestroy($photoImage);
ImageDestroy($overlay);
ImageDestroy($watermark);
?>
up
0
kyle(dot)florence(_[at]_)gmail(dot)com
17 years ago
The function below will resize an image based on max width and height, then it will create a thumbnail image from the center of the resized image of a width and height specified.

<?php
/**********************************************************
* function resizejpeg:
*
* = creates a resized image based on the max width
* specified as well as generates a thumbnail from
* a rectangle cut from the middle of the image.
*
* @dir = directory image is stored in
* @img = the image name
* @max_w = the max width of the resized image
* @max_h = the max height of the resized image
* @th_w = the width of the thumbnail
* @th_h = the height of the thumbnail
*
**********************************************************/

function resizejpeg($dir, $img, $max_w, $max_h, $th_w, $th_h)
{
// get original images width and height
list($or_w, $or_h, $or_t) = getimagesize($dir.$img);

// make sure image is a jpeg
if ($or_t == 2) {

// obtain the image's ratio
$ratio = ($or_h / $or_w);

// original image
$or_image = imagecreatefromjpeg($dir.$img);

// resize image
if ($or_w > $max_w || $or_h > $max_h) {

// first resize by width (less than $max_w)
if ($or_w > $max_w) {
$rs_w = $max_w;
$rs_h = $ratio * $max_h;
} else {
$rs_w = $or_w;
$rs_h = $or_h;
}

// then resize by height (less than $max_h)
if ($rs_h > $max_h) {
$rs_w = $max_w / $ratio;
$rs_h = $max_h;
}

// copy old image to new image
$rs_image = imagecreatetruecolor($rs_w, $rs_h);
imagecopyresampled($rs_image, $or_image, 0, 0, 0, 0, $rs_w, $rs_h, $or_w, $or_h);
} else {
$rs_w = $or_w;
$rs_h = $or_h;

$rs_image = $or_image;
}

// generate resized image
imagejpeg($rs_image, $dir.$img, 100);

$th_image = imagecreatetruecolor($th_w, $th_h);

// cut out a rectangle from the resized image and store in thumbnail
$new_w = (($rs_w / 4));
$new_h = (($rs_h / 4));

imagecopyresized($th_image, $rs_image, 0, 0, $new_w, $new_h, $rs_w, $rs_h, $rs_w, $rs_h);

// generate thumbnail
imagejpeg($th_image, $dir.'thumb_'.$img, 100);

return
true;
}

// Image type was not jpeg!
else {
return
false;
}
}
?>

Example:

<?php
$dir
= './';
$img = 'test.jpg';

resizejpeg($dir, $img, 600, 600, 300, 150);
?>

The example would resize the image 'test.jpg' into something 600x600 or less (1:1 ratio) and create the file 'thumb_test.jpg' at 300x150.
up
0
06madsenl at westseneca dot wnyric dot org
17 years ago
I was fiddling with this a few days trying to figure out how to resize the original images on my website, but this site:

http://www.sitepoint.com/article/image-resizing-php

Has a great tutorial on using PHP to resize images without creating thumbnails. It was exactly what I was looking to do.
up
0
konteineris at yahoo dot com
17 years ago
Function creates a thumbnail from the source image, resizes it so that it fits the desired thumb width and height or fills it grabbing maximum image part and resizing it, and lastly writes it to destination

<?

function thumb($filename, $destination, $th_width, $th_height, $forcefill)
{
list($width, $height) = getimagesize($filename);

$source = imagecreatefromjpeg($filename);

if($width > $th_width || $height > $th_height){
$a = $th_width/$th_height;
$b = $width/$height;

if(($a > $b)^$forcefill)
{
$src_rect_width = $a * $height;
$src_rect_height = $height;
if(!$forcefill)
{
$src_rect_width = $width;
$th_width = $th_height/$height*$width;
}
}
else
{
$src_rect_height = $width/$a;
$src_rect_width = $width;
if(!$forcefill)
{
$src_rect_height = $height;
$th_height = $th_width/$width*$height;
}
}

$src_rect_xoffset = ($width - $src_rect_width)/2*intval($forcefill);
$src_rect_yoffset = ($height - $src_rect_height)/2*intval($forcefill);

$thumb = imagecreatetruecolor($th_width, $th_height);
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, $src_rect_xoffset, $src_rect_yoffset, $th_width, $th_height, $src_rect_width, $src_rect_height);

imagejpeg($thumb,$destination);
}
}

?>
up
-1
jack at computerrageprevention dot ca
10 years ago
There are many user notes here that deal with creating a thumbnail, but I wrote a function that created a thumbnail of an image as it gets uploaded. It is simply a combination of a file uploader with a thumbnail maker, but it is very simple to use now.

Following is an index.php file that contains the upload form, the function, and an example of how to use the function. The last two values in the 'thumb' function are for the width and height limits for the resulting thumbnail. No matter what size the original image, the thumbnail will always fit within the dimensions specified.

<?php

if ($_POST[formname] =="upload")
{
if (
$_FILES)
{
foreach (
$_FILES as $key => $value)
{
$m = thumb($value, realpath(dirname(__FILE__)) . "/" . "image_1", realpath(dirname(__FILE__)) . "/" . "thumb_1", 150, 150);

// display any messages, whether success or failure
if ($m) { foreach($m as $text) { print "$text<br>"; } }
}
}
}

function
thumb($file, $bigname, $thumbname, $maxwidth, $maxheight)
{
if (
is_uploaded_file($file[tmp_name]))
{
// determine the image type
if ($file[type] == "image/jpeg") { $ext = ".jpg"; }
if (
$file[type] == "image/png") { $ext = ".png"; }
if (
$file[type] == "image/gif") { $ext = ".gif"; }

$newfile = $bigname . $ext;

if (
move_uploaded_file($file[tmp_name], $newfile))
{
$message[] = "Upload complete";

// get old image size and convert to a maximum width/height combo
$size = getimagesize($newfile);

// only do the conversion if the width is greater than zero, otherwise there could be a division by zero error
if ($size[1] != 0)
{

// Calculate the thumbnail's width an height, based on the max sized allowed and the original's dimensions
if ($size[0]/$size[1] > $maxwidth/$maxheight)
{
$newwidth = $maxwidth; $newheight = floor(($size[1] * $maxwidth) / $size[0]); }
else
{
$newheight = $maxheight; $newwidth = ceil(($size[0] * $maxheight) / $size[1]); }

// Create the thumbnail
$i = imagecreate($newwidth, $newheight);

if (
$ext == ".jpg") { $j = imagecreatefromjpeg($newfile); }
if (
$ext == ".png") { $j = imagecreatefrompng($newfile); }
if (
$ext == ".gif") { $j = imagecreatefromgif($newfile); }

if (
$j)
{
// Copy the original image and paste into the new image, resized
if (imagecopyresized($i, $j, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $size[0], $size[1]))
{
if (
imagejpeg($i, $thumbname . $ext, 100))
{
$message[] = "Image thumb created successfully";
} else {
$message[] = "Image thumb would not export";
}
} else {
$message[] = "Image resize failure";
}
} else {
$message[] = "Image type not recognized";
}
} else {
// size[1] != 0
$message[] = "Image size invalid";
}
}
// move_uploaded_file
} // is_uploaded_file

return $message;
}

print
"
<html>
<head>
<title>Image upload and create Thumbnail</title>
</head>

<body>

<form action='index.php' method='POST' enctype='multipart/form-data'>
<input type='hidden' name='formname' value='upload'>
<input type='file' name='fileupload'>
<input type='submit' value='Upload'>
</form>

</body>
</html>
"
;

?>

NOTE: This does not deal with adjusting palettes or transparent colors, but that can be added if you need it.
up
-1
licson0729 at gmail dot com
11 years ago
I couldn't find any script that resize an image and give border to it. So I made one myself. Hope that can help you.

<?php
function imagecopyresizedwithborder(&$src,$width,$height,$borderthickess,$bordercolor=NULL)
{
list(
$width_orig, $height_orig) = array(imagesx($src),imagesy($src));

if (
$width && ($width_orig < $height_orig))
{
$width = ($height / $height_orig) * $width_orig;
}
else
{
$height = ($width / $width_orig) * $height_orig;
}

$dst = imagecreatetruecolor($width+2*$borderthickess,$height+2*$borderthickess);
imagecolortransparent($dst,imagecolorallocate($dst,0,0,0));
imagealphablending($dst,false);
imagesavealpha($dst,true);
imagefill($dst,0,0,(isset($bordercolor) ? $bordercolor : imagecolorallocate($dst,255,255,255)));
imagecopyresampled($dst,$src,$borderthickess,$borderthickess,0,0,$width,$height,imagesx($src),imagesy($src));
return
$dst;
}

?>
up
-1
ob at babcom dot biz
17 years ago
Regarding the note and function of kyle.florence on August 3rd 2006:

I tried to use his function resizejpeg() for resizing images in my gallery. As far as I can tell it contains a small bug.

Resizing worked fine as long as I had the same maximum width and maximum height specified. Wanting all thumbnails to have the same height - so my images would appear in a straight line on my website both in portrait format and in landscape format - I soon encountered the problem that resizing with different values of maximum width and maximum height would not work proberly.

If you are using the script change the following 2 lines where the resized width and the resized height are calculated:

<?php
$rs_h
= $ratio * $max_h;
?>
should be:
<?php
$rs_h
= $ratio * $rs_w;
?>

and:
<?php
$rs_w
= $max_w / $ratio;
?>
should be:
<?php
$rs_w
= $rs_h / $ratio;
?>

The following function is based on Kyle Florence's function. I left out the thumbnail-part and rather added the possibiliy of defining a new dir and new filename for the image. If you need to resize and then create a thumbnail just run the function twice. Here, the thumbnail will contain the full picture and not a cutout of the original image.

The function supports JPG, GIF and PNG resizing. The quality in case of JPG is given to the function as the last parameter $Quality.

The variable names should speak for their usage.

<?php
function Resize($Dir,$Image,$NewDir,$NewImage,$MaxWidth,$MaxHeight,$Quality) {
list(
$ImageWidth,$ImageHeight,$TypeCode)=getimagesize($Dir.$Image);
$ImageType=($TypeCode==1?"gif":($TypeCode==2?"jpeg":
(
$TypeCode==3?"png":FALSE)));
$CreateFunction="imagecreatefrom".$ImageType;
$OutputFunction="image".$ImageType;
if (
$ImageType) {
$Ratio=($ImageHeight/$ImageWidth);
$ImageSource=$CreateFunction($Dir.$Image);
if (
$ImageWidth > $MaxWidth || $ImageHeight > $MaxHeight) {
if (
$ImageWidth > $MaxWidth) {
$ResizedWidth=$MaxWidth;
$ResizedHeight=$ResizedWidth*$Ratio;
}
else {
$ResizedWidth=$ImageWidth;
$ResizedHeight=$ImageHeight;
}
if (
$ResizedHeight > $MaxHeight) {
$ResizedHeight=$MaxHeight;
$ResizedWidth=$ResizedHeight/$Ratio;
}
$ResizedImage=imagecreatetruecolor($ResizedWidth,$ResizedHeight);
imagecopyresampled($ResizedImage,$ImageSource,0,0,0,0,$ResizedWidth,
$ResizedHeight,$ImageWidth,$ImageHeight);
}
else {
$ResizedWidth=$ImageWidth;
$ResizedHeight=$ImageHeight;
$ResizedImage=$ImageSource;
}
$OutputFunction($ResizedImage,$NewDir.$NewImage,$Quality);
return
true;
}
else
return
false;
}
?>

Before calling the function support for JPG, PNG or GIF should be checked.
up
-1
marcy DOT xxx (AT) gmail.com
18 years ago
This example allow to use every kind of image and to resize images with ImageCopyResized(), maintaining proportions..

<?php
// switch to find the correct type of function

$imgfile = 'namefile.jpg';
Header("Content-type: image/".$_GET["type"]);

switch(
$_GET["type"]){
default:
$function_image_create = "ImageCreateFromJpeg";
$function_image_new = "ImageJpeg";
break;
case
"jpg":
$function_image_create = "ImageCreateFromJpeg";
$function_image_new = "ImageJpeg";
case
"jpeg":
$function_image_create = "ImageCreateFromJpeg";
$function_image_new = "ImageJpeg";
break;
case
"png":
$function_image_create = "ImageCreateFromPng";
$function_image_new = "ImagePNG";
break;
case
"gif":
$function_image_create = "ImageCreateFromGif";
$function_image_new = "ImagePNG";
break;
}

list(
$width, $height) = getimagesize($imgfile);

// the new weight of the thumb

$newheight = 80;

// Proportion is maintained

$newwidth = (int) (($width*80)/$height);

$thumb = ImageCreateTrueColor($newwidth,$newheight);
$source = @function_image_create($imgfile);

ImageCopyResized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);

@
$function_image_new($thumb);
?>
up
-2
nils dot clark-bernhard at human-aspects dot de
16 years ago
Regarding ob at babcom dot biz's function Resize($Dir,$Image,$NewDir,$NewImage,$MaxWidth,$MaxHeight,$Quality)

Make sure to not use a quality of 9 or higher for png resizing.

PHP will output an error like:
fatal libpng error: zlib failed to initialize compressor
or
gd-png error: setjmp returns error condition
up
-1
MaLaZ
18 years ago
simple script for creating thumbnails with process information and saving original ratio thumbnail to new destination...good then useing with upload or uploaded images:

<?php

//Upload------------------------------------
if(isset( $submit ))
{
if (
$_FILES['imagefile']['type'] == "image/jpeg"){
copy ($_FILES['imagefile']['tmp_name'], "../images/".$_FILES['imagefile']['name'])
or die (
"Could not copy");
echo
"";
echo
"Image Name: ".$_FILES['imagefile']['name']."";
echo
"<br>Image Size: ".$_FILES['imagefile']['size']."";
echo
"<br>Image Type: ".$_FILES['imagefile']['type']."";
echo
"<br>Image Copy Done....<br>";
}
else {
echo
"<br><br>";
echo
"bad file type (".$_FILES['imagefile']['name'].")<br>";exit;
}
//-----upload end

//------start thumbnailer

$thumbsize=120;
echo
"Thumbnail Info: <br>
1.Thumb defined size: - OK:
$thumbsize<br>";
$imgfile = "../images/$imagefile_name";//processed image
echo "
2.Image destination: - OK:
$imgfile<br>";
header('Content-type: image/jpeg');
list(
$width, $height) = getimagesize($imgfile);
echo
"3.Image size - OK: W=$width x H=$height<br>";
$imgratio=$width/$height;
echo
"3.Image ratio - OK: $imgratio<br>";
if (
$imgratio>1){
$newwidth = $thumbsize;
$newheight = $thumbsize/$imgratio;}
else{
$newheight = $thumbsize;
$newwidth = $thumbsize*$imgratio;}
echo
"4.Thumb new size -OK: W=$newwidth x H=$newheight<br>";
$thumb = ImageCreateTrueColor($newwidth,$newheight);
echo
"5.TrueColor - OK<br>";
$source = imagecreatefromjpeg($imgfile);
echo
"6.From JPG - OK<br>";
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
imagejpeg($thumb,"../images/thumbs/thumb_$imagefile_name",100);echo "7.Done... - OK<br>";
//-----------end--------------
?>

or without any info, just resizing:

<?php
//------start thumbnailer
$thumbsize=120;
$imgfile = "../images/$imagefile_name";
header('Content-type: image/jpeg');
list(
$width, $height) = getimagesize($imgfile);
$imgratio=$width/$height;
if (
$imgratio>1){
$newwidth = $thumbsize;
$newheight = $thumbsize/$imgratio;}
else{
$newheight = $thumbsize;
$newwidth = $thumbsize*$imgratio;}
$thumb = ImageCreateTrueColor($newwidth,$newheight);
$source = imagecreatefromjpeg($imgfile);
imagecopyresized($thumb, $source, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
imagejpeg($thumb,"../images/thumbs/thumb_$imagefile_name",100);
//-----------end--------------
?>

i hope it helps.
up
-2
brian <dot> tyler <at> gmail <dot> com
18 years ago
I spent last night getting unsuccessful results from this function until I found this note of fluffle <<at>> gmail on the imagecopyresampled page, I have made a slight modification, so you can just cut and paste.

Just to clarify that src_w and src_h do not necessarily need to be the source image width and height, as they specify the size of the rectangle cropped from the source picture, with its top left corner situated at (src_x, src_y).

For example, the code below crops a jpeg image to be square, with the square situated in the centre of the original image, and then resizes it to a 100x100 thumbnail.

function ($image_filename, $thumb_location, $image_thumb_size){
//@$image_filename - the filename of the image you want
//to get a thumbnail for (relative to location of this
//function).
//@$thumb_location - the url (relative to location of this
//function) to save the thumbnail.
//@$image_thumb_size - the x-y dimension of your thumb
//in pixels.

list($ow, $oh) = getimagesize($image_filename);
$image_original = imagecreatefromjpeg($image_filename);
$image_thumb = imagecreatetruecolor($image_thumb_size,$image_thumb_size);
if ($ow > $oh) {
$off_w = ($ow-$oh)/2;
$off_h = 0;
$ow = $oh;
} elseif ($oh > $ow) {
$off_w = 0;
$off_h = ($oh-$ow)/2;
$oh = $ow;
} else {
$off_w = 0;
$off_h = 0;
}
imagecopyresampled($image_thumb, $image_original, 0, 0, $off_w, $off_h, 100, 100, $ow, $oh);

imagejpeg($image_thumb, $thumb_location);
}//end function
To Top