imagefilledellipse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagefilledellipseİçi dolu bir elips çizer

Açıklama

imagefilledellipse(
    GdImage $görüntü,
    int $merkez_x,
    int $merkez_y,
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $renk
): bool

Belirtiren görüntü üzerinde merkez koordinatları verilen içi dolu elipsi çizer.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

merkez_x

Merkezin X konumu.

merkez_y

Merkezin Y konumu.

genişlik

Elipsin genişliği.

yükseklik

Elipsin yüksekliği.

renk

Dolgu rengi. imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagefilledellipse() örneği

<?php

// Tuvalimizi oluşturalım
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);

// Artalan rengini seçelim
$bg = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

// Elipsin rengini seçelim
$beyaz = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

// Beyaz elipsi çizelim
imagefilledellipse($image, 200, 150, 300, 200, $beyaz);

// Görüntüyü çıktılayalım
header("Content-Type: image/png");
imagepng($image);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imagefilledellipse()

Notlar

Bilginize:

imagefilledellipse() işlevi imagesetthickness() işlevini yoksayar.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
4
richard at mf2fm dot co dot uk
19 years ago
Here is a piece of code using imagefilledellipse which creates a simulation of the current phase of the moon...

Usage is <img src="moon.php?size=100"> which produces an image 100px by 100px wide. If size is left out, the default is 24px by 24px.

<?php

$mps
=2551442.8; // moon phase in seconds (29 days, 12 hours, 44 mins, 2.8 secs)
$position=time()-mktime(10, 32, 0, 1, 25, 2005); // seconds since full moon at 10:32GMT on 25 Jan 2005
$position=($position-$mps*intval($position/$mps))/$mps; // phase from 0 to 1

$position=2*(0.5-$position);
## revised to produce easier to work with...
## $position=1 - full moon
## $position=0 - new moon
## $position=-1 - full moon

$size=$_GET['size'];
if (!
is_numeric($size)) $size=24; // width/height in pixels
$moon=imagecreate($size, $size);
$dark=imagecolorallocate($moon, 0, 34, 68); // background colour for moon
$light=imagecolorallocate($moon, 238, 238, 255); // foreground colour for moon
$corona=imagecolorallocatealpha($moon, 153, 153, 153, 64); // edge of moon (semi-transparent)

##
## Make transparent background
##
$background=imagecolorallocatealpha($moon, 0, 0, 0, 127);
imagefill($moon, 0, 0, $background);

##
## Make the moon!
##
imagefilledellipse($moon, round($size/2), round($size/2), $size, $size, $corona);
if (
$position>-1/$size AND $position<1/$size) imagefilledellipse($moon, round($size/2), round($size/2), $size-2, $size-2, $dark); // new moon
elseif (abs($position)>1-1/$size) imagefilledellipse($moon, round($size/2), round($size/2), $size-2, $size-2, $light); // full moon
elseif ($position>0) {
imagefilledellipse($moon, round($size/2), round($size/2), $size-2, $size-2, $light);
for (
$i=0; $i<$size-2; $i++) {
$xpos=($size-2)/2;
$xpos=1-($i/$xpos);
$xpos=sqrt(1-($xpos*$xpos));
$xpos=($size/2)+($position-0.5)*$xpos*($size-2);
imagesetpixel($moon, round($xpos), $i+1, $dark);
}
for (
$i=0; $i<$size; $i++) {
$set=0;
for (
$j=0; $j<$size; $j++) {
if (!
$set AND imagecolorat($moon, $j, $i)==$dark) $set=1;
elseif (
$set AND imagecolorat($moon, $j, $i)==$light) imagesetpixel($moon, $j, $i, $dark);
}
}
}
else {
imagefilledellipse($moon, round($size/2), round($size/2), $size-2, $size-2, $dark);
for (
$i=0; $i<$size-2; $i++) {
$xpos=($size-2)/2;
$xpos=1-($i/$xpos);
$xpos=sqrt(1-($xpos*$xpos));
$xpos=($size/2)+($position+0.5)*$xpos*($size-2);
imagesetpixel($moon, round($xpos), $i+1, $light);
}
for (
$i=0; $i<$size; $i++) {
$set=0;
for (
$j=0; $j<$size; $j++) {
if (!
$set AND imagecolorat($moon, $j, $i)==$light) $set=1;
elseif (
$set AND imagecolorat($moon, $j, $i)==$dark) imagesetpixel($moon, $j, $i, $light);
}
}
}

##
## And output the picture
##
header ("Content-Type: image/png");
imagepng($moon);
imagedestroy($moon);
?>
up
4
Mark
15 years ago
This draws an anti-aliased circle with an optional border. Call with <img src="circle.php?r=50&fg=ff0000&bg=000000&bw=5&bc=ffff00"/> to draw a filled circle with radius=50, foreground color=red, background color=black, border width=5, and border color=yellow. Assumes register_globals is on, but you can fix that easily.

<?php
header
('Content-type: image/png');

is_numeric($r) or $r = 8;
is_numeric($bw) or $bw = 0;
strlen($fg)==6 or $fg = 'e8e8e8';
strlen($bg)==6 or $bg = 'ffffff';
strlen($bc)==6 or $bc = '000000';

function
hex2rgb($im,$hex) {
return
imagecolorallocate($im,
hexdec(substr($hex,0,2)),
hexdec(substr($hex,2,2)),
hexdec(substr($hex,4,2))
);
}

$a = $r*2;
$b = $a*4;
$c = $b/2;
$d = $b;
$e = $d-($bw*8);

$im1 = imagecreatetruecolor($b,$b);
$im2 = imagecreatetruecolor($a,$a);
imagefill($im1,0,0,hex2rgb($im1,$bg));
if(
$bw) imagefilledellipse($im1,$c,$c,$d,$d,hex2rgb($im1,$bc));
imagefilledellipse($im1,$c,$c,$e,$e,hex2rgb($im1,$fg));
imagecopyresampled($im2,$im1,0,0,0,0,$a,$a,$b,$b);
imagepng($im2);
?>
up
1
sunbox at gmx dot net
17 years ago
draws a gradient filled ellipse with alpha color support based on felixbruns at <ANTI-SPAM>web dot de imagegradientellipse function. thx felixbruns :o)

function imagegradientellipsealpha($image, $cx, $cy, $w, $h, $ic, $oc){
$w = abs($w);
$h = abs($h);
$oc = array(0xFF & ($oc >> 0x10), 0xFF & ($oc >> 0x8), 0xFF & $oc);
$ic = array(0xFF & ($ic >> 0x10), 0xFF & ($ic >> 0x8), 0xFF & $ic);
$c0 = ($oc[0] - $ic[0]) / $w;
$c1 = ($oc[1] - $ic[1]) / $w;
$c2 = ($oc[2] - $ic[2]) / $w;
$ot = $oc >> 24;
$it = $ic >> 24;
$ct = ($ot - $it) / $w;
$i = 0;
$j = 0;
$is = ($w<$h)?($w/$h):1;
$js = ($h<$w)?($h/$w):1;
while(1){
$r = $oc[0] - floor($i * $c0);
$g = $oc[1] - floor($i * $c1);
$b = $oc[2] - floor($i * $c2);
$t = $ot - floor($i * $ct);
$c = imagecolorallocatealpha($image, $r, $g, $b, $t);
imageellipse($image, $cx, $cy, $w-$i, $h-$j, $c);
if($i < $w){
$i += $is;
}
if($j < $h){
$j += $js;
}
if($i >= $w && $j >= $h){
break;
}
}
}
up
2
felixbruns at <ANTI-SPAM>web dot de
17 years ago
I quickly made a gradient ellipse function (i took some code from other gradient functions). It works like imageellipse or imagefilledellipse but with two color parameters: $ic is the inner color of the gradient ellipse and $oc is the outer color.

<?php

function imagegradientellipse($image, $cx, $cy, $w, $h, $ic, $oc){
$w = abs($w);
$h = abs($h);
$oc = array(0xFF & ($oc >> 0x10), 0xFF & ($oc >> 0x8), 0xFF & $oc);
$ic = array(0xFF & ($ic >> 0x10), 0xFF & ($ic >> 0x8), 0xFF & $ic);
$c0 = ($oc[0] - $ic[0]) / $w;
$c1 = ($oc[1] - $ic[1]) / $w;
$c2 = ($oc[2] - $ic[2]) / $w;
$i = 0;
$j = 0;
$is = ($w<$h)?($w/$h):1;
$js = ($h<$w)?($h/$w):1;
while(
1){
$r = $oc[0] - floor($i * $c0);
$g = $oc[1] - floor($i * $c1);
$b = $oc[2] - floor($i * $c2);
$c = imagecolorallocate($image, $r, $g, $b);
imagefilledellipse($image, $cx, $cy, $w-$i, $h-$j, $c);
if(
$i < $w){
$i += $is;
}
if(
$j < $h){
$j += $js;
}
if(
$i >= $w && $j >= $h){
break;
}
}
}

?>
up
2
ivank at 2xtreme dot net
22 years ago
Sometimes, you have x1, y1, x2, y2 parameters, but not the center, width, and height. Use this to draw a filled ellipse from your x1, y1, x2, and y2:

ImageFilledEllipse(
$im,
($x1 + round(($x2 - $x1) / 2)),
($y1 + round(($y2 - $y1) / 2)),
($x2 - $x1),
($y2 - $y1),
$color);
up
1
jbr at ya-right dot com
18 years ago
This is a niffty function that you can use to make transparent ellipse/round type cutouts of any PNG or GIF image. The hard part is finding what color to use for the cutout layer and then the transparent layer, because you don't want to set the transparent index to a color being used in the image. After that it's as simple as layering the two images together.

what you need for the example...

a image of the size you want the cutout to be, gif or png (true color /256) can be used!

<?

$original_image = './image.png';
$output_image = './new.png';
$temp_image = './temp'; // path and name (don't include the extension)
$is_true_color = true;

$ext = substr ( $original_image, strrpos ( $original_image, '.' ) );
$temp_image .= $ext;
$new = image_get ( $ext, $original_image );
$width = imagesx ( $new );
$height = imagesy ( $new );

// we need to create temp reduced image so we can get the colors
// in a high bit true color image (png 16,24 bit only)

if ( $is_true_color )
{
imagetruecolortopalette ( $new, false, 256 );
image_make ( $new, $ext, $temp_image );
imagedestroy ( $new );
$colors = get_rgb ( $temp_image, $ext );
@unlink ( $temp_image );
$new = image_get ( $ext, $original_image );
}
else
{
$colors = get_rgb ( $original_image, $ext );
}

// this creates the cutout layer (2 colors, both will become transparent)

$old = imagecreate ( $width, $height );
imageantialias( $old, true );
imagecolorallocate ( $old, $colors[0]['red'], $colors[0]['green'], $colors[0]['blue'] );
$bg = imagecolorallocate ( $old, $colors[1]['red'], $colors[1]['green'], $colors[1]['blue'] );
imagefilledellipse ( $old, floor ( $width / 2 ), floor ( $height / 2 ), $width, $height, $bg );
imagecolortransparent ( $old, $bg );
imagecopy ( $new, $old, 0, 0, 0, 0, $width, $height );
image_make ( $new, $ext, $output_image );
imagedestroy ( $old );
imagedestroy ( $new );

// this layers both images together, making a nice ellipse/round transparent image cutout

$old = imagecreate ( $width, $height );
$new = image_get ( $ext, $output_image );
$tbg = imagecolorallocate ( $old, $colors[0]['red'], $colors[0]['green'], $colors[0]['blue'] );
imagecopy ( $old, $new, 0, 0, 0, 0, $width, $height );
imagecolortransparent ( $old, $tbg );
image_make ( $old, $ext, $output_image );
imagedestroy ( $old );
imagedestroy ( $new );

/*
* shortcut functions (1,2)
*/

// returns the called image resource

function image_get ( $ext, $name )
{
switch ( $ext )
{
case '.gif' :
return ( imagecreatefromgif ( $name ) );
break;
case '.png' :
return ( imagecreatefrompng ( $name ) );
break;
}
}

// outputs the image named passed to it

function image_make ( $io, $ext, $name )
{
switch ( $ext )
{
case '.gif' :
imagegif ( $io, $name );
break;
case '.png' :
imagepng ( $io, $name );
break;
}
}

// get (2) colors not found in the current image

function get_rgb ( $image, $ext )
{
$x = 0;
$colors = array ();
$img = image_get ( $ext, $image );

for ( $color = 10; $color <= 250; $color++ )
{
if ( imagecolorexact ( $img, $color, $color, $color ) == -1 )
{
$colors[] = array ( 'red' => $color, 'green' => $color, 'blue' => $color );

if ( $x == 1 )
{
imagedestroy ( $img );
return ( $colors );
}

$x++;
}
}

imagedestory ( $img );
return ( $colors );
}

?>

You can try a demo here (SGML) capture a web page, then make multi cutouts example!

http://www.ya-right.com/
up
1
mark at freegeekchicago dot org
18 years ago
Here is a simple script using imagefilledellipse to created rounded corners on the fly. It takes color, bg_color, width, height, and placement (i.e. top left, bottom right) as arguments.

<?php
$color
= $_REQUEST['color'];
$bg_color = $_REQUEST['bg_color'];

$c_width = $_REQUEST['width'];
$c_height = $_REQUEST['height'];

$placement = $_REQUEST['placement'];

$width = 2 * $c_width;
$height = 2 * $c_height;

// create a blank image
$image = imagecreatetruecolor($c_width, $c_height);

// fill the corner color
$col_ellipse = hex2int($image, $color);

// fill the background color

$bg = hex2int($image, $bg_color);

// fill the background color
imagefill($image, 0, 0, $bg);

// draw the ellipse
//takes (resource image, int cx, int cy, int w, int h, int color)

// bottom right corner
if ($placement == "br") {imagefilledellipse($image, 0, 0, $width, $height, $col_ellipse);}

// top right corner
if ($placement == "tl") {imagefilledellipse($image, $c_width, $c_height, $width, $height, $col_ellipse);}

// top left corner
if ($placement == "tr") {imagefilledellipse($image, 0, $c_height, $width, $height, $col_ellipse);}

// bottom left corner
if ($placement == "bl") {imagefilledellipse($image, $c_width, 0, $width, $height, $col_ellipse);}

// output the picture
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

function
hex2int($image, $color) {
$string = str_replace("#","",$color);
$red = hexdec(substr($string,0,2));
$green = hexdec(substr($string,2,2));
$blue = hexdec(substr($string,4,2));

$color_int = imagecolorallocate($image, $red, $green, $blue);
return(
$color_int);
}
?>

You would call it like so:
<img src="round_test.php?
width=50&height=50&color=fffefe&bg_color=99e1e0&placement=tr">
up
1
dave at corecommunications dot us
21 years ago
I needed to draw translucent circles on an existing image, using imagealphablending($image,true);. Turns out that imagefilledellipse seems to do the ellipse by drawing a series of lines from the centroid out to the circumference. Problem with this is that pixels near the center very visibly get drawn multiple times, producing a kind of moire effect. Also, the 0-degree (center to right) line is drawn twice and so is twice as dark the pixel below it.

My workaround was to draw the ellipse solid in a copy of the source image and do an imagecopymerge back into the original.
up
-1
harry dot wood at ic dot ac dot uk
23 years ago
This draws a rotated ellipse. If you don't want filled ellipses, then you don't need the triangle function.

function triangle($x1,$y1, $x2,$y2, $x3,$y3, $colour) {
global $im;
$coords = array($x1,$y1, $x2,$y2, $x3,$y3);
imagefilledpolygon($im, $coords, 3, $colour);
}

function rotatedellipse($cx, $cy, $width, $height, $rotateangle, $colour, $filled=true) {
global $im;
$step=15;
$cosangle=cos(deg2rad($rotateangle));
$sinangle=sin(deg2rad($rotateangle));

$squishratio = $height/$width;
$nopreviouspoint = true;
for ($angle=0; $angle<=(180+$step); $angle+=$step) {

$ox = ($width * cos(deg2rad($angle)));
$oy = ($width * sin(deg2rad($angle))) * $squishratio;

$x = ($ox * $cosangle) - ($oy * $sinangle);
$y = ($ox * $sinangle) + ($oy * $cosangle);

if ($nopreviouspoint) {
$px=$x;
$py=$y;
$nopreviouspoint=false;
}

if ($filled) {
triangle($cx, $cy, $cx+$px, $cy+$py, $cx+$x, $cy+$y, $colour);
triangle($cx, $cy, $cx-$px, $cy-$py, $cx-$x, $cy-$y, $colour);
} else {
imageline($im, $cx+$px, $cy+$py, $cx+$x, $cy+$y, $colour);
imageline($im, $cx-$px, $cy-$py, $cx-$x, $cy-$y, $colour);
}
$px=$x;
$py=$y;
}
}
To Top