imageellipse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imageellipseBir elips çizer

Açıklama

imageellipse ( resource $resim , int $mx , int $my , int $genişlik , int $yükseklik , int $renk ) : bool

Belirtilen koordinatlar merkez olmak üzere bir elips çizer.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

mx

Merkezin X konumu.

my

Merkezin Y konumu.

genişlik

Elipsin genişliği.

yükseklik

Elipsin yüksekliği.

renk

Elipsin rengi. imagecolorallocate() tarafından döndürülen bir renk tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - imageellipse() örneği

<?php

// Boş bir resim oluşturalım.
$image imagecreatetruecolor(400300);

// Artalan rengini seçelim.
$bg imagecolorallocate($image000);

// Artalanı seçtiğimiz renge boyayalım.
imagefill($image00$bg);

// Elips için bir renk seçelim.
$col_ellipse imagecolorallocate($image255255255);

// Elipsi çizelim.
imageellipse($image200150300200$col_ellipse);

// Resmi çıktılayalım.
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

imageellipse.png

Notlar

Bilginize:

Bu işlev GD'nin 2.0.2 veya sonraki bir sürümünü gerektirir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
simon_nuttall at hotmail dot com
14 years ago
This is an optimised and bug fixed version of nojer at yahoo dot com's rotatedellipse function. I've changed it so that the arguments are compatible with imageellipse. See notes on imagearc for original version.

<?php

function rotatedellipse($im, $cx, $cy, $width, $height, $rotateangle, $colour, $filled=false) {
 
// modified here from nojer's version
  // Rotates from the three o-clock position clockwise with increasing angle.
  // Arguments are compatible with imageellipse.

 
$width=$width/2;
 
$height=$height/2;

 
// This affects how coarse the ellipse is drawn.
 
$step=3;

 
$cosangle=cos(deg2rad($rotateangle));
 
$sinangle=sin(deg2rad($rotateangle));

 
// $px and $py are initialised to values corresponding to $angle=0.
 
$px=$width * $cosangle;
 
$py=$width * $sinangle;
 
  for (
$angle=$step; $angle<=(180+$step); $angle+=$step) {
   
   
$ox = $width * cos(deg2rad($angle));
   
$oy = $height * sin(deg2rad($angle));
   
   
$x = ($ox * $cosangle) - ($oy * $sinangle);
   
$y = ($ox * $sinangle) + ($oy * $cosangle);

    if (
$filled) {
     
triangle($im, $cx, $cy, $cx+$px, $cy+$py, $cx+$x, $cy+$y, $colour);
     
triangle($im, $cx, $cy, $cx-$px, $cy-$py, $cx-$x, $cy-$y, $colour);
    } else {
     
imageline($im, $cx+$px, $cy+$py, $cx+$x, $cy+$y, $colour);
     
imageline($im, $cx-$px, $cy-$py, $cx-$x, $cy-$y, $colour);
    }
   
$px=$x;
   
$py=$y;
  }
}

function
triangle($im, $x1,$y1, $x2,$y2, $x3,$y3, $colour) {
  
$coords = array($x1,$y1, $x2,$y2, $x3,$y3);
  
imagefilledpolygon($im, $coords, 3, $colour);
}

?>
up
0
julian
16 years ago
if you want to display an ellipse in the upper left corner of an image, you can easily calculate the corresponding cx and cy values. this example will draw an ellipse having the same width and height as the image.

<?php

$ellipse_width
= 100;
$ellipse_height = 200;

$ellipse_cx = ($ellipse_width / 2);
$ellipse_cy = ($ellipse_height / 2);

$img_x = $ellipse_width;
$img_y = $ellipse_height;

$img = imagecreate($img_x, $img_y);
$bg = imagecolorallocate($img, 255,255,255);

$ellipse_color = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0);

imageellipse($img, $ellipse_cx, $ellipse_cy, $ellipse_width, $ellipse_height, $ellipse_color);

header("Content-type: image/png");
imagepng($img);
imagedestroy($img);

?>
up
0
agentyoungsoo at hanmail dot net
18 years ago
When you wana use "ImageEllipse" function
in under GD 2.0.2 version, you can use "ImageArc" like bellow

----------------------------------------------------
$file_name = "test.png";

$screen_x = 300;
$screen_y = 200;

$x1 = $screen_x / 2;
$y1 = $screen_y / 2;

$radius = 30;

$image = ImageCreate($screen_x, $screen_y);
$black = ImageColorAllocate($image, 0,0,0);

ImageArc($image, $x1, $y1, $radius , $radius , 0, 360, $black);

ImagePng($image, $file_name);
ImageDestroy($image);
----------------------------------------------------
To Top