imageellipse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imageellipseBir elips çizer

Açıklama

imageellipse(
    GdImage $görüntü,
    int $merkez_x,
    int $merkez_y,
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $renk
): bool

Belirtilen koordinatlar merkez olmak üzere bir elips çizer.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

mx

Merkezin X konumu.

my

Merkezin Y konumu.

genişlik

Elipsin genişliği.

yükseklik

Elipsin yüksekliği.

renk

Elipsin rengi. imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imageellipse() örneği

<?php

// Boş bir görüntü oluşturalım.
$image imagecreatetruecolor(400300);

// Artalan rengini seçelim.
$bg imagecolorallocate($image000);

// Artalanı seçtiğimiz renge boyayalım.
imagefill($image00$bg);

// Elips için bir renk seçelim.
$col_ellipse imagecolorallocate($image255255255);

// Elipsi çizelim.
imageellipse($image200150300200$col_ellipse);

// Görüntüyü çıktılayalım.
header("Content-Type: image/png");
imagepng($image);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: imageellipse()

Notlar

Bilginize:

imageellipse() işlevi imagesetthickness() işlevini yoksayar.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
simon_nuttall at hotmail dot com
15 years ago
This is an optimised and bug fixed version of nojer at yahoo dot com's rotatedellipse function. I've changed it so that the arguments are compatible with imageellipse. See notes on imagearc for original version.

<?php

function rotatedellipse($im, $cx, $cy, $width, $height, $rotateangle, $colour, $filled=false) {
 
// modified here from nojer's version
  // Rotates from the three o-clock position clockwise with increasing angle.
  // Arguments are compatible with imageellipse.

 
$width=$width/2;
 
$height=$height/2;

 
// This affects how coarse the ellipse is drawn.
 
$step=3;

 
$cosangle=cos(deg2rad($rotateangle));
 
$sinangle=sin(deg2rad($rotateangle));

 
// $px and $py are initialised to values corresponding to $angle=0.
 
$px=$width * $cosangle;
 
$py=$width * $sinangle;
 
  for (
$angle=$step; $angle<=(180+$step); $angle+=$step) {
   
   
$ox = $width * cos(deg2rad($angle));
   
$oy = $height * sin(deg2rad($angle));
   
   
$x = ($ox * $cosangle) - ($oy * $sinangle);
   
$y = ($ox * $sinangle) + ($oy * $cosangle);

    if (
$filled) {
     
triangle($im, $cx, $cy, $cx+$px, $cy+$py, $cx+$x, $cy+$y, $colour);
     
triangle($im, $cx, $cy, $cx-$px, $cy-$py, $cx-$x, $cy-$y, $colour);
    } else {
     
imageline($im, $cx+$px, $cy+$py, $cx+$x, $cy+$y, $colour);
     
imageline($im, $cx-$px, $cy-$py, $cx-$x, $cy-$y, $colour);
    }
   
$px=$x;
   
$py=$y;
  }
}

function
triangle($im, $x1,$y1, $x2,$y2, $x3,$y3, $colour) {
  
$coords = array($x1,$y1, $x2,$y2, $x3,$y3);
  
imagefilledpolygon($im, $coords, 3, $colour);
}

?>
up
0
julian
16 years ago
if you want to display an ellipse in the upper left corner of an image, you can easily calculate the corresponding cx and cy values. this example will draw an ellipse having the same width and height as the image.

<?php

$ellipse_width
= 100;
$ellipse_height = 200;

$ellipse_cx = ($ellipse_width / 2);
$ellipse_cy = ($ellipse_height / 2);

$img_x = $ellipse_width;
$img_y = $ellipse_height;

$img = imagecreate($img_x, $img_y);
$bg = imagecolorallocate($img, 255,255,255);

$ellipse_color = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0);

imageellipse($img, $ellipse_cx, $ellipse_cy, $ellipse_width, $ellipse_height, $ellipse_color);

header("Content-type: image/png");
imagepng($img);
imagedestroy($img);

?>
up
0
agentyoungsoo at hanmail dot net
19 years ago
When you wana use "ImageEllipse" function
in under GD 2.0.2 version, you can use "ImageArc" like bellow

----------------------------------------------------
$file_name = "test.png";

$screen_x = 300;
$screen_y = 200;

$x1 = $screen_x / 2;
$y1 = $screen_y / 2;

$radius = 30;

$image = ImageCreate($screen_x, $screen_y);
$black = ImageColorAllocate($image, 0,0,0);

ImageArc($image, $x1, $y1, $radius , $radius , 0, 360, $black);

ImagePng($image, $file_name);
ImageDestroy($image);
----------------------------------------------------
To Top