imagechar

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imagecharYatay olarak bir karakter çizer

Açıklama

imagechar(
    GdImage $görüntü,
    GdFont|int $yazıtipi,
    int $x,
    int $y,
    string $karakter,
    int $renk
): bool

imagechar() işlevi karakter dizgesinin ilk karakterini görüntü ile belirtilen görüntünün üst sol x,y konumuna (görüntünün üst sol köşesi 0,0'dır) renk renginde çizer.

Bağımsız Değişkenler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

yazıtipi

Değer olarak, Latin2 kodlamalı yerleşik yazı tipleri için 1, 2, 3, 4, 5 (daha büyük numara daha yüksek yazı tipine karşılıktır) veya imageloadfont() işlevinden dönen GdFont örneği belirtilebilir.

x

Başlangıç X koordinatı.

y

Başlangıç Y koordinatı.

karakter

Çizilecek karakter.

renk

imagecolorallocate() işlevi le oluşturulmuş bir renk tanıtıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 yazıtipi bağımsız değişkeni artık ya GdFont nesnesi ya da tamsayı değer kabul ediyor, evvelce sadece tamsayı değer kabul edilirdi.
8.0.0 görüntü bağımsız değişkeninde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde geçerli bir gd değeri gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 - imagechar() örneği

<?php

$im
= imagecreate(100, 100);

$dizge = 'PHP';

$artalan = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$siyah = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

// Üst sol köşeye siyah bir "P" basalım
imagechar($im, 1, 0, 0, $dizge, $siyah);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örneğin çıktısı: imagechar()

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
sw at profilschmiede dot de
19 years ago
For the sake of completeness, here is an example for imagechar.
The base-image automatically adjusts to the size and the height of the given string. Using the rand()-function the y-position of each char is slightly varied with every loop-run. You can easily rewrite the script to use a randomly generated string - the one given here just serves as an example.

<?php

$string
= '1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G';
$font_size = 5;
$width=imagefontwidth($font_size)*strlen($string);
$height=imagefontheight($font_size)*2;
$img = imagecreate($width,$height);
$bg = imagecolorallocate($img,225,225,225);
$black = imagecolorallocate($img,0,0,0);
$len=strlen($string);

for(
$i=0;$i<$len;$i++)
{
$xpos=$i*imagefontwidth($font_size);
$ypos=rand(0,imagefontheight($font_size));
imagechar($img,$font_size,$xpos,$ypos,$string,$black);
$string = substr($string,1);

}
header("Content-Type: image/gif");
imagegif($img);
imagedestroy($img);
?>
up
-3
liam dot wiltshire at lineone dot net
15 years ago
A quick function to automatically generate a multi line image from a string, with the image size automatically calculated from the string itself.

<?php

function multilineimage($string){

// Probably not the best way of handling newlines, but bar OS9, doesn't really cause a problem
$string = str_replace("\r","",$string);
$string = explode("\n",$string);

$maxlen = 0;
foreach (
$string as $str){
if (
strlen($str) > $maxlen){
$maxlen = strlen($str);
}
}

// Set font size
$font_size = 4;

// Create image width dependant on width of the string
$width = imagefontwidth($font_size)*$maxlen;
// Set height to that of the font
$height = imagefontheight($font_size) * count($string);
// Create the image pallette
$img = imagecreate($width,$height);
// Grey background
$bg = imagecolorallocate($img, 205, 255, 255);
// White font color
$color = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0);

$ypos = 0;

foreach (
$string as $str){

$len = strlen($str);
for(
$i=0;$i<$len;$i++){
// Position of the character horizontally
$xpos = $i * imagefontwidth($font_size);
// Draw character
imagechar($img, $font_size, $xpos, $ypos, $str, $color);
// Remove character from string
$str = substr($str, 1);
}
$ypos = $ypos + imagefontheight($font_size);
}

// Return the image
header("Content-Type: image/gif");
imagegif($img);
// Remove image
imagedestroy($img);
}

multilineimage("This is an image
This is line 2\nLine 3
Line 4"
);

?>
To Top