International PHP Conference Munich 2021

imageflip

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

imageflipFlips an image using a given mode

Açıklama

imageflip(GdImage $image, int $mode): bool

Flips the image image using the given mode.

Değiştirgeler

görüntü

imagecreatetruecolor() gibi bir görüntü oluşturma işlevinden dönen bir GdImage nesnesi.

mode

Flip mode, this can be one of the IMG_FLIP_* constants:

Constant Meaning
IMG_FLIP_HORIZONTAL Flips the image horizontally.
IMG_FLIP_VERTICAL Flips the image vertically.
IMG_FLIP_BOTH Flips the image both horizontally and vertically.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 görüntü değiştirgesinde artık bir GdImage nesnesi aktarmak gerekiyor; evvelce resource türünde bir değer gerekirdi.

Örnekler

Örnek 1 Flips an image vertically

This example uses the IMG_FLIP_VERTICAL constant.

<?php
// File
$filename 'phplogo.png';

// Content type
header('Content-type: image/png');

// Load
$im imagecreatefrompng($filename);

// Flip it vertically
imageflip($imIMG_FLIP_VERTICAL);

// Output
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Output of example: Vertically flipped image

Örnek 2 Flips the image horizontally

This example uses the IMG_FLIP_HORIZONTAL constant.

<?php
// File
$filename 'phplogo.png';

// Content type
header('Content-type: image/png');

// Load
$im imagecreatefrompng($filename);

// Flip it horizontally
imageflip($imIMG_FLIP_HORIZONTAL);

// Output
imagejpeg($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Output of example: Horizontally flipped image

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
Daniel Klein
5 years ago
If you're using PHP < 5.5 you can use this code to add the same functionality. If you pass the wrong $mode in it will silently fail. You might want to add your own error handling for this case.

<?php
if (!function_exists('imageflip')) {
 
define('IMG_FLIP_HORIZONTAL', 0);
 
define('IMG_FLIP_VERTICAL', 1);
 
define('IMG_FLIP_BOTH', 2);

  function
imageflip($image, $mode) {
    switch (
$mode) {
      case
IMG_FLIP_HORIZONTAL: {
       
$max_x = imagesx($image) - 1;
       
$half_x = $max_x / 2;
       
$sy = imagesy($image);
       
$temp_image = imageistruecolor($image)? imagecreatetruecolor(1, $sy): imagecreate(1, $sy);
        for (
$x = 0; $x < $half_x; ++$x) {
         
imagecopy($temp_image, $image, 0, 0, $x, 0, 1, $sy);
         
imagecopy($image, $image, $x, 0, $max_x - $x, 0, 1, $sy);
         
imagecopy($image, $temp_image, $max_x - $x, 0, 0, 0, 1, $sy);
        }
        break;
      }
      case
IMG_FLIP_VERTICAL: {
       
$sx = imagesx($image);
       
$max_y = imagesy($image) - 1;
       
$half_y = $max_y / 2;
       
$temp_image = imageistruecolor($image)? imagecreatetruecolor($sx, 1): imagecreate($sx, 1);
        for (
$y = 0; $y < $half_y; ++$y) {
         
imagecopy($temp_image, $image, 0, 0, 0, $y, $sx, 1);
         
imagecopy($image, $image, 0, $y, 0, $max_y - $y, $sx, 1);
         
imagecopy($image, $temp_image, 0, $max_y - $y, 0, 0, $sx, 1);
        }
        break;
      }
      case
IMG_FLIP_BOTH: {
       
$sx = imagesx($image);
       
$sy = imagesy($image);
       
$temp_image = imagerotate($image, 180, 0);
       
imagecopy($image, $temp_image, 0, 0, 0, 0, $sx, $sy);
        break;
      }
      default: {
        return;
      }
    }
   
imagedestroy($temp_image);
  }
}
?>
To Top