Laracon EU Online 2021

zip_entry_open

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_openOkumak için bir dizin girdisi açar

Açıklama

zip_entry_open ( resource $zip , resource $zip_girdisi [, string $kip ] ) : bool

Bir zip dosyasında okumak için bir dizin girdisi açar.

Değiştirgeler

zip

zip_open() ile döndürülmüş geçerli bir dosya tanıtıcısı.

zip_girdisi

zip_read() ile döndürülmüş bir dizin girdisi.

kip

fopen() belgesinde belirtilen kiplerden biri.

Bilginize:

Normalde, kip yoksayılıp daima "rb" kipi kullanılır. Bunun sebebi PHP'deki zip desteğinin sadece okuma erişimi sağlamasıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Bilginize:

fopen() ve benzerlerinen aksine, zip_entry_open() işlevinin dönüş değeri sadece işlemin sonucunu gösterir ve dizin girdisini okumak veya kapatmak için gerekli değildir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
jrhodes at roket-productions dot com
11 years ago
'rb' is a valid mode, and means Read-Only Binary Mode.  This mode is used for portability reasons (see fopen).
To Top