ArrayObject::uksort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::uksortSort the entries by keys using a user-defined comparison function

Açıklama

public ArrayObject::uksort(callable $callback): true

This function sorts the keys of the entries using a user-supplied comparison function. The key to entry correlations will be maintained.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bağımsız Değişkenler

callback

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::uksort() example

<?php
function cmp($a, $b) {
$a = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $a);
$b = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $b);
return
strcasecmp($a, $b);
}

$array = array("John" => 1, "the Earth" => 2, "an apple" => 3, "a banana" => 4);
$arrayObject = new ArrayObject($array);
$arrayObject->uksort('cmp');

foreach (
$arrayObject as $key => $value) {
echo
"$key: $value\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

an apple: 3
a banana: 4
the Earth: 2
John: 1

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top